Takaisin Tulosta

Ulkomaiset selvitykset skitsofrenian taloudellisesta merkityksestä

Lisätietoa aiheesta
Kristian Wahlbeck ja Timo Hujanen
2.1.2008

Käypä hoito -työryhmä Skitsofrenia on tarkastanut tekstin ilman muutoksia 2013.

Skitsofrenian taloudellisia kustannuksia koskevat arviot vaihtelevat suuresti maasta ja tutkijasta riippuen «Hu TW. Perspectives: an international review of th...»1. Hoitokustannusten on arvioitu olevan 20–50 % skitsofrenian aiheuttamista kokonaiskustannuksista. Skitsofrenian on usein arvioitu aiheuttavan lähes 2 % terveydenhuollon kokonaiskustannuksista «Hu TW. Perspectives: an international review of th...»1.

Suomi

Tieteellisiä selvityksiä skitsofrenian kustannuksista Suomessa ei ole julkaistu. Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tehdyn selvityksen «Parvinen P, Herse F, Väänänen J. Skitsofrenia -yle...»2 mukaan ei-affektiivisten ja ei-elimellisten psykoosien (F20–F29) hoitokustannukset terveydenhuollossa olivat vuonna 2004 noin 300 M€ ja kokonaiskustannukset (mukaan lukien tuottavuuden menetys) noin 1,3 miljardia euroa.

Kommentti: Selvityksessä «Parvinen P, Herse F, Väänänen J. Skitsofrenia -yle...»2 ei ole erikseen arvioitu skitsofrenian aiheuttamia kustannuksia. Skitsofrenian kokonaiskustannukset voidaan karkeasti arvioida olevan ainakin kaksi kolmasosaa selvityksen kokonaiskustannuksista perustuen hoitopäivien jakautumiseen eri diagnoosiryhmien välillä psykiatrisessa sairaalahoidossa. Täten skitsofrenian kokonaiskustannukset Suomessa olisivat vuonna 2004 olleet ainakin 900 M€.

Iso-Britannia

Vuonna 1994 julkaistun raportin mukaan Iso-Britanniassa «Davies LM, Drummond MF. Economics and schizophreni...»3 skitsofrenian suorat hoitokustannukset olivat 1990-luvun alussa pelkästään kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä NHS:ssä 397 miljoonaa puntaa, eli 1,6 % prosenttia terveydenhuollon kustannuksista. Hoitokustannuksista kolme neljäsosaa olivat ympärivuorokautisesta hoidosta sairaaloissa tai asumispalveluissa, ja vain 5 % kustannuksista syntyivät lääkehoidosta. Kirjoittajat arvioivat, että tuottavuuden menetyksen aiheuttamat kulut olisivat luokkaa 1,7 miljardia puntaa, eli suorat hoitokustannukset olisivat vain noin viidennes kaikista kustannuksista. Yksilötasolla kustannukset vaihtelevat hyvin paljon, ja tutkijoiden mukaan 97 % suorista hoitokustannuksista kohdentuu alle puolelle potilaista. Täten myös kalliit interventiot voivat olla kustannustehokkaita kohdistuessaan oikein vaikea-oireiseen skitsofreniaan.

Yhdysvallat

Yhdysvalloissa skitsofrenian hoitokustannusten on arvioitu vuosina 1991 «Rice DP, Miller LS. Health economics and cost impl...»4, «Wyatt RJ, Henter I, Leary MC ym. An economic evalu...»5 ja 2002 «Wu EQ, Birnbaum HG, Shi L ym. The economic burden ...»6. Vuonna 1991 skitsofrenian kustannusten arvioitiin olevan noin neljäsosa kaikkien mielenterveyshäiriöiden aiheuttamista kustannuksista ja vuositasolla kokonaiskustannusten arvioitiin olevan Yhdysvalloissa 32–65 miljardia dollaria «Rice DP, Miller LS. Health economics and cost impl...»4, «Wyatt RJ, Henter I, Leary MC ym. An economic evalu...»5. Suorien hoitokustannusten osuus oli tästä lähes 30 % ja epäsuorien noin 70 %. Epäsuorista kustannuksista runsas puolet eli 37 % kokonaiskustannuksia oli palkkatulojen menetystä ja 7 % menetettyä kodinhoitotyötä. Tutkijat arvioivat, että laitokseen siirtymisestä aiheutui 7 %:n ja itsemurhista 11 %:n menetys. Perheenjäsenten osalle tulevat taloudelliset menetykset olivat 11 % kokonaiskustannuksista «Wyatt RJ, Henter I, Leary MC ym. An economic evalu...»5. Muihin mielenterveyden häiriöihin verrattuna omaisille tulevat kustannukset olivat skitsofreniassa kaikkein suurimmat «Rice DP, Miller LS. Health economics and cost impl...»4. Vuonna 2002 kokonaiskustannusten arvioitiin olevan 63 miljardia dollaria, joista suorien hoitokustannusten osuus oli 36 %. Suorista hoitokustannuksista 31 % aiheutui avohoidosta, 22 % lääkekuluista, ja 48  % sairaala- ja pitkäaikaishoidosta. «Wu EQ, Birnbaum HG, Shi L ym. The economic burden ...»6

Kanada

Kanadassa skitsofrenian kustannuksia on arvioitu vuosina 1996 «Goeree R, O'Brien BJ, Goering P ym. The economic b...»7 ja 2004 «Goeree R, Farahati F, Burke N ym. The economic bur...»8. Skitsofreniasta aiheutuvien epäsuorien kustannusten osuus oli vuonna 1996 runsaat 50 %, akuuttihoidon osuus 14 % ja sairaalahoitojen osuus 10 % kokonaiskustannuksista, joiksi arvioitiin 2,35 miljardia dollaria «Goeree R, O'Brien BJ, Goering P ym. The economic b...»7. Sama tutkijaryhmä arvioi vuonna 2004 pelkästään skitsofrenian hoitokustannusten olevan 2,02 miljardia Kanadan dollaria «Goeree R, Farahati F, Burke N ym. The economic bur...»8. Skitsofrenian aiheuttaman tuottavuuden laskun ja ennenaikaisen kuolleisuuden hinnaksi arvioitiin 4,83 miljardia Kanadan dollaria. Täten kokonaiskustannukset olivat 6,85 miljardia Kanadan dollaria. Kokonaiskustannuksista noin 70 % aiheutui ennenaikaisista kuolemista.

Saksa

Saksalaisen, 180 satunnaisesti valittuun skitsofreniapotilaaseen perustuvan arvion mukaan skitsofreniasta aiheutuvat vuosittaiset kokonaiskustannukset olivat pääosin avohoidossa hoidetuilla potilaalla noin 33 000 DM (€ 17 000), 126 000 DM (€ 64 000) sairaalahoidossa ja 135 000 DM (€ 69 000) ammatillisessa kuntoutuksessa olevalla potilaalla. Vastaavat hoitokustannukset olivat avohoitopotilaalla 5 788 DM (€ 2959), sairaalapotilaalla 64 661 DM (€ 33 061) ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevalla potilaalla 79 996 DM (€ 40 901). Avohoitopotilailla lääkärinpalkkion ja potilaan käyttämän lääkityksen osuus oli vain 4,5 % kokonaiskustannuksista, kun epäsuorien kustannusten osuus oli 87 % «Kissling W, Höffler J, Seemann U ym. [Direct and i...»9. Noin 2 % Saksan terveydenhuoltokustannuksista on arvioitu johtuvan skitsofreniasta «Salize HJ. [Costs of schizophrenia - what we know ...»10.

Australia

Australialaisen tutkimuksen «Carr VJ, Neil AL, Halpin SA ym. Costs of schizophr...»11 mukaan psykoosien vuosikustannukset olivat vuosina 1997–1998 keskimäärin luokkaa 46 200 Australian dollaria (€ 27 800). 60 % kustannuksista arvioitiin johtuvan tuottavuuden laskusta, 30 % sairaalahoidoista ja 11 % avohoidosta. Vuositasolla skitsofrenian kokonaiskustannukset Australiassa ovat 1,44 miljardia Australian dollaria.

Kommentti: Australialaistutkimuksessa «Carr VJ, Neil AL, Halpin SA ym. Costs of schizophr...»11 ei huomioitu ennenaikaisten kuolemien kustannuksia, minkä takia kokonaiskustannusten arvio on pienempi kuin tuoreiden yhdysvaltalaisten «Wu EQ, Birnbaum HG, Shi L ym. The economic burden ...»6 ja kanadalaisten «Goeree R, Farahati F, Burke N ym. The economic bur...»8 tutkimusten. Mikäli näiden tutkimuksien tulokset soveltuisivat Suomen oloihin, olisivat skitsofreniasta aiheutuvat kustannukset maassamme vuosittain 700–900 miljoonaa euroa. Tästä noin kolmannes on hoitokustannuksia.

Kirjallisuutta

 1. Hu TW. Perspectives: an international review of the national cost estimates of mental illness, 1990-2003. J Ment Health Policy Econ 2006;9:3-13 «PMID: 16733267»PubMed
 2. Parvinen P, Herse F, Väänänen J. Skitsofrenia -yleisin psykoosi: kustannukset ja hoidon kehitys. Helsinki: Lillrank & Co (moniste), 2007
 3. Davies LM, Drummond MF. Economics and schizophrenia: the real cost. Br J Psychiatry Suppl 1994;:18-21 «PMID: 7865193»PubMed
 4. Rice DP, Miller LS. Health economics and cost implications of anxiety and other mental disorders in the United States. Br J Psychiatry Suppl 1998;:4-9 «PMID: 9829010»PubMed
 5. Wyatt RJ, Henter I, Leary MC ym. An economic evaluation of schizophrenia--1991. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1995;30:196-205 «PMID: 7482004»PubMed
 6. Wu EQ, Birnbaum HG, Shi L ym. The economic burden of schizophrenia in the United States in 2002. J Clin Psychiatry 2005;66:1122-9 «PMID: 16187769»PubMed
 7. Goeree R, O'Brien BJ, Goering P ym. The economic burden of schizophrenia in Canada. Can J Psychiatry 1999;44:464-72 «PMID: 10389607»PubMed
 8. Goeree R, Farahati F, Burke N ym. The economic burden of schizophrenia in Canada in 2004. Curr Med Res Opin 2005;21:2017-28 «PMID: 16368053»PubMed
 9. Kissling W, Höffler J, Seemann U ym. [Direct and indirect costs of schizophrenia]. Fortschr Neurol Psychiatr 1999;67:29-36 «PMID: 10065387»PubMed
 10. Salize HJ. [Costs of schizophrenia - what we know (not)?]. Psychiatr Prax 2001;28 Suppl 1:S21-8 «PMID: 11533903»PubMed
 11. Carr VJ, Neil AL, Halpin SA ym. Costs of schizophrenia and other psychoses in urban Australia: findings from the Low Prevalence (Psychotic) Disorders Study. Aust N Z J Psychiatry 2003;37:31-40 «PMID: 12534654»PubMed