Takaisin Tulosta

Immunologisten huumetestien vääriä positiivisia ja negatiivisia löydöksiä

Lisätietoa aiheesta
Teemu Gunnar
12.4.2018
Taulukko 1. Huumepikatestien vääriä positiivisia ja negatiivisia löydöksiä. Lähteet «Standridge JB, Adams SM, Zotos AP. Urine drug scre...»1, «Saitman A, Park HD, Fitzgerald RL. False-positive ...»2.
Pikatestillä tai muulla immunologisella testillä todettava aine/aineryhmä Esimerkkejä mahdollisesti väärän positiivisen tai negatiivisen tuloksen antavista aineista1) Esimerkkejä muista mahdollisesti positiivisen tuloksen antavista huumeista1)
Amfetamiini efedriinit, fenyylipropanoliamiini, prometatsiini, bupropioni, klooripromatsiini, tratsodoni.
Amfetamiinin kaltaiset muuntohuumeet eivät yleensä näy.
amfetamiinijohdokset, metamfetamiini ja sen johdokset, kuten esimerkiksi MDMA (ekstaasi)
Metamfetamiini efedriinit, fenyylipropanoliamiinit.
Metamfetamiinin kaltaiset muuntohuumeet eivät yleensä näy.
MDMA ja muut metamfetamiinijohdokset
Opiaatit
Heroiini
Morfiini
Kodeiini
folkodiini, etyylimorfiini, naloksoni, dekstrometorfaani, difenhydramiini, unikonsiemenet
Buprenorfiini kodeiini, morfiini, metadoni
Metadoni difenhydramiini, ketiapiini
Kannabis efavirentsi, ibuprofeiini, naprokseeni
Synteettiset kannabinoidit ("Spice") eivät yleensä näy.
Kokaiini paikallispuudutteena käytetty kokaiini
Bentsodiatsepiinit
Alpratsolaami
Diatsepaami
Klooridiatsepoksidi
Nordiatsepaami
Oksatsepaami
Tematsepaami
Loratsepaami
Klonatsepaami
Midatsolaami
Triatsolaami
Fenatsepaami
sertraliini, efavirentsi
Immunologisilla testeillä saattavat olla huonosti todettavissa esimerkiksi loratsepaami, triatsolaami, nitratsepaami ja klonatsepaami.
Muuntohuumeina esiintyvät bentsodiatsepiinit reagoivat pikatesteissä hyvin vaihtelevasti.
Muuntohuumeet Muuntohuumeet eivät yleensä näy. Viime vuosina markkinoille on tullut joillekin muuntohuumeille suunnattuja pikatestejä.
1) Katso käyttämäsi pikatestivalmistajan ristireaktiotaulukot, jotka ovat usein pyydettävissä testin valmistajalta.

Kirjallisuutta

  1. Standridge JB, Adams SM, Zotos AP. Urine drug screening: a valuable office procedure. Am Fam Physician 2010;81:635-40 «PMID: 20187600»PubMed
  2. Saitman A, Park HD, Fitzgerald RL. False-positive interferences of common urine drug screen immunoassays: a review. J Anal Toxicol 2014;38:387-96 «PMID: 24986836»PubMed