Takaisin Tulosta

Immobilisaatio ja mobilisaatio aivoverenkiertohäiriön akuutissa vaiheessa

Lisätietoa aiheesta
Juha Huhtakangas
1.7.2016
 • Kaikki AVH-potilaat mobilisoidaan mahdollisimman nopeasti, mutta vasta sitten, kun kliininen tila on stabiloitunut.
  • Epästabiilissa vaiheessa iskemia-alueen laajentuminen tai embolisaation uusiutuminen on uhkaamassa.
 • Varhainen mobilisaatio ja kuntoutuksen aloittaminen verrattuna tavanomaiseen hoitoon vaikuttaa turvalliselta, mutta sitä, estääkö se komplikaatioita tai parantaako se ennustetta, ei tiedetä «van Wijk R, Cumming T, Churilov L ym. An early mob...»1.
 • Kuntoutuksen aloittamisen optimaalista ajankohtaa ei vielä tiedetä. Pienessä pilottitutkimuksessa varhain (viikon sisällä) aloitetun aktiivisen mobilisaation on kuitenkin todettu assosioituvan aikaisempaan ja lisääntyneeseen mobilisaatioon ja vähäisempiin immobilisaatiosta aiheutuviin komplikaatioihin «Langhorne P, Stott D, Knight A ym. Very early reha...»2.
 • Toisaalta 1. vuorokauden aikana aloitetun erittäin varhaisen kuntoutuksen on todettu vähentävän hyvän toipumisen todennäköisyyttä verrattuna normaaliin aivoverenkiertohäiriöyksikössä toteutettuun hoitoon (OR 0,73; 95 % luottamusväli 0,59–0,90; P = 0,004) «AVERT Trial Collaboration group, Bernhardt J, Lang...»3.
 • Pitkittynyt vuodelepo voi johtaa komplikaatioihin, kuten

Kirjallisuutta

 1. van Wijk R, Cumming T, Churilov L ym. An early mobilization protocol successfully delivers more and earlier therapy to acute stroke patients: further results from phase II of AVERT. Neurorehabil Neural Repair 2012;26:20-6 «PMID: 21807984»PubMed
 2. Langhorne P, Stott D, Knight A ym. Very early rehabilitation or intensive telemetry after stroke: a pilot randomised trial. Cerebrovasc Dis 2010;29:352-60 «PMID: 20130401»PubMed
 3. AVERT Trial Collaboration group, Bernhardt J, Langhorne P ym. Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial. Lancet 2015;386:46-55 «PMID: 25892679»PubMed
 4. Kaste M, Roine RO. General stroke management and stroke units. Kirjassa: Stroke, Pathophysiology, Diagnosis and Management. Mohr JP, Choi D, Grotta JC, Weir B, Wolf P (toim.) Philadelphia, Churchill Livingstone, 2004