Takaisin Tulosta

Muita aivoverenkiertohäiriön akuutin vaiheen hoidon näkökohtia

Lisätietoa aiheesta
Juha Huhtakangas
4.7.2016
 • Virtsarakon hallinta on aivoinfarktipotilaalla alkuvaiheessa usein häiriintynyt. On tavallista, että rakko ei alkuvaiheessa tyhjene ja sinne kertyy runsaasti jäännösvirtsaa, minkä seurauksena voi ilmaantua kastelua tai virtsaumpi.
 • Toipumista voidaan tukea auttamalla potilasta virtsaamaan säännöllisesti 2–6 tunnin välein.
  • Jos huono yleiskunto, tajunnan heikkeneminen tai liikuntarajoitus estävät normaalin virtsaamisen, aloitetaan kertakatetrointi tai asetetaan rakkokatetri, joka voi olla tarpeen myös nestetasapainon säilyttämisen kannalta.
 • Kipu ja pahoinvointi hoidetaan tarvittaessa esimerkiksi i.v. parasetamolilla ja dehydrobentsperidolilla tai 5-HT:n salpaajalla.
 • Aivoinfarktin akuutissa vaiheessa saattaa esiintyä partiaalisia tai sekundaarisesti yleistyviä epileptisiä kohtauksia, joiden hoitoperiaatteet eivät poikkea tavanomaisesta.
  • Ensisijaiseksi akuuttivaiheen epilepsialääkitykseksi sopii hyvin suonensisäinen bentsodiatsepiini, levetirasetaami tai valproaatti.
  • Suonensisäiseen fosfenytoiiniin voi liittyä bradyarytmian, hypotension ja hypoventilaation riski.
 • Preventiivinen antibioottihoito näyttää ehkäisevän infektioita, mutta sen ei ole todettu parantavan ennustetta «Westendorp WF, Vermeij JD, Vermeij F ym. Antibioti...»1.
 • Kortikosteroidien käytön ei ole todettu parantavan ennustetta «Sandercock PA, Soane T. Corticosteroids for acute ...»2.

Kirjallisuutta

 1. Westendorp WF, Vermeij JD, Vermeij F ym. Antibiotic therapy for preventing infections in patients with acute stroke. Cochrane Database Syst Rev 2012;1:CD008530 «PMID: 22258987»PubMed
 2. Sandercock PA, Soane T. Corticosteroids for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev 2011;9:CD000064 «PMID: 21901674»PubMed