Takaisin Tulosta

ADHD:n eri tautiluokitusten mukaisten diagnostisten kriteerien vertailu

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi
11.1.2016
Taulukko 1. ADHD:n diagnostiset kriteerit eri tautiluokituksien mukaan.
ICD-10, THL (2012): Psykiatrian luokituskäsikirja. Suomalaisen Tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät diagnoosit. THL, 2012 «Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Psykiatrian luok...»1 DSM-IV, American Psychiatric Association (1994): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4. painos. Washington DC: American Psychiatric Association «American Psychiatric Association. Diagnostic and S...»2 DSM-5, American Psychiatric Association (2013): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. painos «American Psychiatric Association. Diagnostic and ...»3 (toistaiseksi tekstistä ei ole virallista suomennosta)
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön diagnoosiin tarvitaan poikkeavaa keskittymiskyvyttömyyttä, yliaktiivisuutta ja levottomuutta, jotka ovat laaja-alaisia, useissa tilanteissa esiintyviä ja pitkäkestoisia ja jotka eivät johdu muista häiriöistä, kuten autismista tai mielialahäiriöistä. Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriön diagnoosiin tarvitaan kohtien A–E kriteerien täyttyminen. ADHD-diagnoosiin vaaditaan kohtien A–E kriteerien täyttyminen.
A. Joko (1) tai (2): A) persistent pattern of inattention and/or hyperactivity-impulsivity that interferes with functioning or development, as characterized by (1) and/or (2)
G1. Keskittymiskyvyttömyys: Vähintään 6 seuraavista oireista on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia: (1) Tarkkaamattomuus: Vähintään 6 seuraavista tarkkaamattomuuden oireista on jatkunut vähintään 6 kuukauden ajan kehitystasoon nähden epäsopivina: (1) Inattention: six (or more) of the following symptoms have persisted for at least 6 months to a degree that is inconsistent with developmental level and that negatively impacts directly on social and academic/occupational activities:
Note: The symptoms are not solely a manifestation of oppositional behavior, defiance, hostility, or failure to understand tasks or instructions. For older adolescents and adults (age 17 and older), at least five symptoms are required.
 • (1)Huomion kiinnittäminen riittävän hyvin yksityiskohtiin epäonnistuu usein tai potilas tekee huolimattomuusvirheitä koulussa, työssä tai muissa tehtävissä.
 • (2) Keskittyminen leikkeihin tai tehtäviin epäonnistuu usein.
 • (3) Usein potilas ei näytä kuuntelevan, mitä hänelle puhutaan.
 • (4) Ohjeiden noudattaminen ja koulu-, koti- tai työtehtävien valmiiksi tekeminen epäonnistuvat usein (ei johdu uhmakkaasta käytöksestä tai kyvyttömyydestä ymmärtää ohjeita).
 • (5) Kyky järjestää tehtäviä ja toimintoja on usein huonontunut.
 • (6) Usein potilas välttää tai kokee voimakkaan vastenmielisenä tehtävät, jotka vaativat psyykkisen ponnistelun ylläpitämistä, kuten esimerkiksi läksyt.
 • (7) Potilas kadottaa usein esineitä, jotka ovat tärkeitä tietyissä tehtävissä ja toiminnoissa, kuten koulutavaroita, kyniä, kirjoja, leluja tai työkaluja.
 • (8) Potilas häiriintyy usein helposti ulkopuolisista ärsykkeistä.
 • (9) Potilas on usein muistamaton päivittäisissä toiminnoissa.
 • (a) Jättää usein huomiotta yksityiskohtia tai tekee huolimattomuusvirheitä koulussa, työssä tai muussa toiminnassa.
 • (b) Usein toistuvia vaikeuksia keskittyä tehtäviin tai leikkeihin.
 • (c) Usein ei näytä kuuntelevan suoraan puhuteltaessa.
 • (d) Jättää usein seuraamatta ohjeita eikä saa koulu- tai työtehtäviään suoritetuksi (ei johdu vastustuksesta tai siitä, ettei ymmärrä ohjeita).
 • (e) Usein toistuvia vaikeuksia tehtävien ja toimien järjestämisessä.
 • (f) Usein välttelee, inhoaa tai on haluton suorittamaan tehtäviä, jotka vaativat pitkäkestoista henkistä ponnistelua (kuten koulu- tai kotitehtävät).
 • (g) Kadottaa usein tehtävissä tai toimissa tarvittavia esineitä (esimerkiksi leluja, kyniä, kirjoja, työkaluja).
 • (h) Häiriintyy helposti ulkopuolisista ärsykkeistä.
 • (i) Unohtaa usein asioita päivittäisissä toimissa.
 • (a) Often fails to give close attention to details or makes careless mistakes in schoolwork, at work, or during other activities (e.g., overlooks or misses details, work is inaccurate).
 • (b) Often has difficulty sustaining attention in tasks or play activities (e.g., has difficulty remaining focused during lectures, conversations, or lengthy reading)
 • (c) Often does not seem to listen when spoken to directly (e.g., mind seems elsewhere, even in the absence of any obvious distraction)
 • (d) Often does not follow through on instructions and fails to finish schoolwork, chores, or duties in the workplace (e.g., starts tasks but quickly loses focus and is easily sidetracked).
 • (e) Often has difficulty organizing tasks and activities (e.g., difficulty managing sequential tasks; difficulty keeping materials and belongings in order; messy, disorganized work; has poor time management; fails to meet deadlines).
 • (f) Often avoids, dislikes, or is reluctant to engage in tasks that require sustained mental effort (e.g., schoolwork or homework; for older adolescents and adults preparing reports, completing forms, reviewing lengthy papers).
 • (g) Often loses things necessary for tasks or activities (e.g., school materials, pencils, books, tools, wallets, keys, paperwork, eyeglasses, mobile telephones).
 • (h) Is often easily distracted by extraneous stimuli (for older adolescents and adults, may include unrelated thoughts).
 • (i) Is often forgetful in daily activities (e.g., doing chores, running errands; for older adolescents and adults, returning calls, paying bills, keeping appointments).
G2. Hyperaktiivisuus: Vähintään 3 seuraavista oireista on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia: (2) Vähintään 6 seuraavista yliaktiivisuuden/impulsiivisuuden oireista on jatkunut vähintään 6 kuukauden ajan kehitystasoon nähden epäsopivina: (2) Hyperactivity and impulsivity: six (or more) of the following symptoms have persisted for at least 6 months to a degree that is not inconsistent with developmental level and that negatively impacts directly on social and academic/occupational activities:
Note: The symptoms are not solely a manifestation of oppositional behavior, defiance, hostility, or a failure to understand tasks or instructions. For older adolescents and adults (age 17 and older), at least five symptoms are required.
 • (1) Potilas liikuttelee usein levottomasti käsiään tai jalkojaan tai vääntelehtii tuolillaan.
 • (2) Potilas lähtee usein liikkeelle luokassa tai muualla tilanteissa, missä edellytetään paikalla pysymistä.
 • (3) Potilas juoksentelee tai kiipeilee usein tilanteissa, missä se ei kuulu asiaan (nuorilla tai aikuisilla voi esiintyä pelkkänä levottomuuden tunteena).
 • (4) Potilas on usein liiallisen äänekäs leikkiessään tai ei onnistu paneutumaan hiljaa harrastuksiin.
 • (5) Potilas on motorisesti jatkuvasti liian aktiivinen eikä aktiivisuus oleellisesti muutu sosiaalisen ympäristön mukaan tai ulkoisista vaatimuksista.
Yliaktiivisuus:
 • (a) Liikuttelee usein hermostuneesti käsiä tai jalkoja tai kiemurtelee istuessaan.
 • (b) Poistuu usein paikaltaan luokassa tai muissa tilanteissa, joissa edellytetään paikallaan oloa.
 • (c) Juoksentelee tai kiipeilee usein ylettömästi sopimattomissa tilanteissa (nuorilla tai aikuisilla voi rajoittua levottomuuden tunteeseen).
 • (d) Usein toistuvia vaikeuksia leikkiä tai harrastaa mitään rauhallisesti.
 • (e) On usein ”jatkuvasti menossa” tai ”käy kuin kone”.
 • (f) Puhuu usein ylettömästi.
Impulsiivisuus
 • (g) Vastailee usein kysymyksiin ennen kuin ne on kunnolla esitetty.
 • (h) Usein toistuvia vaikeuksia odottaa vuoroaan.
 • (i) Usein keskeyttää toiset tai on tunkeileva toisia kohtaan (esimerkiksi tuppautuu toisten seuraan).
 • (a) Often fidgets with or taps hands or feet or squirms in seat.
 • (b) Often leaves seat in situations when remaining seated is expected (e.g., leaves his or her place in the classroom, in the office or other workplace, or in other situations that require remaining in place).
 • (c) Often runs about or climbs in situations where it is inappropriate. (Note: In adolescents or adults, may be limited to feeling restless.)
 • (d) Often unable to play or engage in leisure activities quietly.
 • (e) Is often "on the go", acting as if "driven by a motor" (e.g., in unable to be or uncomfortable being still for extended time, as in restaurants, meetings; may be experienced by others as being restless or difficult to keep up with).
 • (f) Often talks excessively.
 • (g) Often blurts out an answer before a question has been completed (e.g., completes people´s sentences; cannot wait for turn in conversation).
 • (h) Often has difficulty waiting his or her turn (e.g., while waiting in line).
 • (i) Often interrupts or intrudes on others (e.g., butts into conversations, games, or activities; may start using other people´s things without asking or receiving permission; for adolescents and adults, may intrude into or take over what others are doing).
G3. Impulsiivisuus: Vähintään 3 seuraavista oireista on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia:
 • (1) Potilas vastaa usein jo ennen kuin kysymykset ovat valmiita ja estää vastauksellaan toisten tekemiä kysymyksiä.
 • (2) Potilas ei usein jaksa seistä jonossa tai odottaa vuoroaan peleissä tai ryhmissä.
 • (3) Potilas keskeyttää usein toiset tai on tunkeileva (esimerkiksi tunkeutuu toisten keskusteluihin ja peleihin).
 • (4) Potilas puhuu usein liian paljon ottamatta huomioon tilanteen vaatimaa pidättyväisyyttä.
G4. Häiriö alkaa viimeistään 7 vuoden iässä. B. Jotkin haittaa aiheuttaneet yliaktiivisuuden/impulsiivisuuden tai tarkkaamattomuuden oireet ovat esiintyneet ennen 7 vuoden ikää. B. Several inattentive or hyperactive-impulsive symptoms were present prior to age 12 years.
G5. Laaja-alaisuus: Diagnostisten kriteerien tulee täyttyä useammassa kuin yhdessä tilanteessa, esimerkiksi tarkkaamattomuutta ja hyperaktiivisuutta tulee esiintyä sekä kotona että koulussa tai sekä koulussa että esimerkiksi vastaanotolla. Tavallisesti tarvitaan tietoa useammasta kuin yhdestä lähteestä. Esimerkiksi opettajan kertomus lapsen käytöksestä on yleensä välttämätön lisä vanhempien kertomuksiin. C. Jotakin oireista johtuvaa haittaa ilmenee kahdella tai useammalla elämän alueella (esimerkiksi koulussa ja kotona). C. Several inattentive or hyperactive-impulsive symptoms are present in two or more settings (e.g., at home, school, or work; with friends or relatives; in other activities).
G6. Kohtien G1–G3 oireet aiheuttavat kliinisesti merkittävää ahdistusta tai sosiaalisten, opintoihin liittyvien tai ammatillisten toimintojen heikkenemistä. D. Selviä todisteita kliinisesti merkittävästä häiriöstä sosiaalisessa, koulutuksellisessa tai ammatillisessa toiminnassa D. There is clear evidence that the symptoms interfere with, or reduce the quality of, social, academic, or occupational functioning.
G7. Ei ole diagnosoitavissa seuraavia sairauksia:
 • Maaninen jakso (F30)
 • Depressiivinen jakso (F32)-
 • Ahdistuneisuushäiriöt (F41)-
 • Laaja-alaiset kehityshäiriöt (F84)
E. Oireet eivät ilmene ainoastaan laaja-alaisen kehityshäiriön, skitsofrenian tai muun psykoottisen häiriön aikana eivätkä ole ennemmin tulkittavissa muuhun mielenterveyden häiriöön (esimerkiksi mieliala-, ahdistuneisuus-, dissosiaatio- tai persoonallisuushäiriö) kuuluviksi. E. The symptoms do not occur exclusively during the course of schizophrenia or another psychotic disorder and are not better explained by another mental disorder (e.g., mood disorder, anxiety disorder, dissociative disorder, personality disorder, substance intoxication or withdrawal).
Lapsilla esiintyy häiriöitä, jotka melkein täyttävät hyperkineettisten häiriöiden kriteerit:
1) Lapsen oireet täyttävät kriteerit lukuun ottamatta hyperaktiivisuutta tai impulsiivisuutta. Tällöin lapsen häiriö on tarkkaavuuden puute.
2) Lapsen oireet täyttävät kriteerit lukuun ottamatta tarkkaavuuden poikkeavuutta. Tällöin lapsella on aktiivisuuden häiriö.
3) Lapsen oireet täyttävät kriteerit vain yhdentyyppisissä tilanteissa, esim. lapsella on kotispesifi häiriö tai luokkahuonespesifi häiriö. Näitä häiriöitä ei ole vielä sisällytetty pääryhmään, koska niistä ei ole riittävää empiiristä näyttöä. Lisäksi näillä lapsilla on usein edellä mainittujen raja-alueiden häiriöiden kanssa samanaikaisesti muita diagnosoitavia häiriöitä (esim. uhmakkuushäiriö F91.3).
Tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö, yhdistynyt tyyppi: jos sekä kriteeri A1 että A2 ovat täyttyneet viimeisen 6 kuukauden aikana.
Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö, pääasiallisesti tarkkaamattomuustyyppi: jos kriteeri A1 on täyttynyt, mutta kriteeri A2 ei ole täyttynyt viimeisten 6 kuukauden aikana.
Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö, pääasiallisesti yliaktiivinen/impulsiivinen tyyppi: jos kriteeri A2 on täyttynyt mutta kriteeri A1 ei ole täyttynyt viimeisen 6 kuukauden aikana.
Specify whether: Combined presentation: If both Criterion A1 (inattention) and Criterion A2 (hyperactivity-impulsivity) are met for the past 6 months
Predominantly inattentive presentation: If Criterion A1 (inattention) is met but Criterion A2 (hyperactivity-impulsivity) is no met for the past 6 months.
Predominantly hyperactive/impulsive presentation: If Criterion A2 (hyperactivity-impulsivity) is met and Criterion A1 (inattention) is not met for the past 6 months.
Tarkennusohje: Yksilöille (erityisesti nuorille ja aikuisille), joilla on ajankohtaisesti oireita, mutta diagnoosikriteerit eivät enää täyty, annetaan tarkentava määritelmä ”Osittainen remissio” Specify if:
In partial remission:
When full criteria were previously met, fewer than the full criteria have been met for the past 6 months, and the symptoms still result in impairment in social, academic, or occupational functioning.
Specify current severity:
Mild:
Few, if any, symptoms in excess of those required to make the diagnosis are present, and symptoms result in no more than minor impairments in social, academic, or occupational functioning.
Moderate: Symptoms or functional impairment between "mild" and "sever" are present.
Severe: Many symptoms in excess of those required to make the diagnosis, or several symptoms that are particularly sever, are present, or the symptoms result in marked impairment in social, academic, or occupational functioning.

Kirjallisuutta

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Psykiatrian luokituskäsikirja. Suomalaisen tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät diagnoosit. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/2012, toinen painos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012. http://www.terveysportti.fi/terveysportti/icd10.koti «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/icd10.koti»1
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4. painos. Text Revision. DSM-IV-TR. 2000
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-V. 5. painos. Washington, D.C. 2013