Takaisin Tulosta

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-kysely) eli vahvuudet ja vaikeudet -kysely

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi ja Anne-Mari Borg
12.12.2016
 • "Vahvuudet ja vaikeudet", Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) on lyhyt lapsen käyttäytymistä kartoittava kysely, jonka avulla kerätään tietoa 3–16-vuotiaan lapsen psykososiaalisesta hyvinvoinnista omilla lomakkeillaan vanhemmalta, opettajalta (päivähoito, koulu) ja yli 11-vuotiailta lapsilta itseltään «Goodman R. Psychometric properties of the strength...»1.
  • Oirekysely koostuu 25 väitteestä, jotka jakautuvat viiteen osakyselyyn. Osakyselyt kartoittavat lapsen tunne-elämän oireita, käytösoireita, yliaktiivisuuden/ tarkkaavaisuuden oireita, kaverisuhteiden ongelmia ja lapsen vahvuuksia (prososiaalisuus) sekä mahdollisten oireiden tai vaikeuksien vaikutusta lapsen elämään.
  • Kysely on käännetty lukuisille kielille ja on saatavilla osoitteessa «http://www.sdqinfo.org/»1.
  • Kyselyn voi täyttää paperiversiona ja tietokonepohjaisena kyselynä Internetissä «http://sdqscore.org/Amber»2. Kaikista kyselyistä on myös seurantakysely. Kyselylomakkeen täyttöön kuluu keskimäärin 5–10 minuuttia.
 • SDQ:n täyttäminen ei vaadi tiettyä ammattikoulutusta tai erityistä koulutusta. Tarkoituksenmukaista kuitenkin on, että kyselytiedot pisteytetään, analysoidaan ja tulkitaan terveydenhuollossa.
 • SDQ-kyselyn kansainväliset, brittiläiset viite-arvot on määritetty laajassa epidemiologisessa tutkimuksessa «Goodman R. Psychometric properties of the strength...»1.
 • SDQ-pistemäärät luokitellaan yleensä kliinisessä käytössä seuraavasti: normaali, raja-arvo ja poikkeava (korkea pistemäärä). Vaikeuksien kokonaispistemäärän "poikkeava"-luokkaa (korkea pistemäärä) voidaan käyttää mielenterveyshäiriön riskin tunnistamiseen. Yhdistämällä usean vastaajan (vanhempi, opettaja, nuori itse) antamaa tietoa oire- ja vaikutuspisteistä päästään parempaan tulokseen.
  • Vanhempien, opettajan ja nuoren SDQ -oirekyselyn ja toimintakykyarvion (vaikeuksien vaikutukset) perusteella on luotu tietokonealgoritmi «Goodman R, Renfrew D, Mullick M. Predicting type o...»2, joka arvioi ennustetta lapsen psyykkiselle häiriölle kolmella luokalla: epätodennäköinen, mahdollinen, todennäköinen.
  • Diagnoosit on ryhmitelty 4 ryhmään: käytöshäiriöt, emotionaaliset diagnoosit, hyperaktiivisuus ja jokin psykiatrinen diagnoosi.
 • SDQ-pisteiden tulkinnassa nojaudutaan brittiläisiin pisterajoihin, kunnes saadaan riittävästi tutkimustietoa suomalaisten lasten kansallisten pisterajojen määrittämiseksi.
  • Suomalaisessa koululaisotoksessa (7–12-vuotiaat) kokonaispistemäärien keskiarvot keskihajontoineen olivat alemmat suomalaisilla kuin englantilaisilla lapsilla ja nuorilla «Koskelainen M, Sourander A, Kaljonen A. The Streng...»3.
  • Suomalaisilla 4–9-vuotiailla lapsilla vanhempien ja opettajien SDQ-kyselyiden kokonaispistemäärien jakaumissa oli selvät sukupuolierot: vanhemmat ja opettajat raportoivat pojilla enemmän oireita kuin tytöillä «Borg AM, Kaukonen P, Salmelin R ym. Reliability of...»4. Lisäksi suomalaisilla lapsilla (4–9-vuotiaat) pisteiden jakaumat jäivät selvästi alhaisemmiksi kuin vastaavat brittiläiset normit «Koskelainen M, Sourander A, Kaljonen A. The Streng...»3.
  • Suomalaisilla 4–9-vuotiailla lapsilla laajassa väestöotoksessa määritetyt raja-arvot vanhemman ja opettajan SDQ-kyselyn kokonaispistemäärille olivat alemman katkaisupisteen osalta 9/10 ja ylemmän katkaisupisteen osalta 11/12 «Borg AM, Kaukonen P, Joukamaa M ym. Finnish norms ...»5. Nämä ovat huomattavasti alemmat kuin vastaavat brittiläiset raja-arvot (alempi katkaisupiste vanhemman vastauksille 14/15 ja opettajalle 12/13 ja vastaavasti ylempi katkaisupiste 17/18 ja 16/17). Ylemmän SDQ-Fin-katkaisupisteen sensitiivisyys vanhemman kyselylle oli 90 % ja opettajan kyselylle 70 %, vastaavat spesifisyysarvot olivat 74 % ja 66 %. SDQ-Fin erotteli hyvin toisistaan ne lapsiryhmät, joilla oli matala ja korkea psykiatrisen häiriön riski «Borg AM, Kaukonen P, Joukamaa M ym. Finnish norms ...»5.

Kirjallisuutta

 1. Goodman R. Psychometric properties of the strengths and difficulties questionnaire. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40:1337-45 «PMID: 11699809»PubMed
 2. Goodman R, Renfrew D, Mullick M. Predicting type of psychiatric disorder from Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) scores in child mental health clinics in London and Dhaka. Eur Child Adolesc Psychiatry 2000;9:129-34 «PMID: 10926063»PubMed
 3. Koskelainen M, Sourander A, Kaljonen A. The Strengths and Difficulties Questionnaire among Finnish school-aged children and adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry 2000;9:277-84 «PMID: 11202103»PubMed
 4. Borg AM, Kaukonen P, Salmelin R ym. Reliability of the strengths and difficulties questionnaire among Finnish 4-9-year-old children. Nord J Psychiatry 2012;66:403-13 «PMID: 22397524»PubMed
 5. Borg AM, Kaukonen P, Joukamaa M ym. Finnish norms for young children on the Strengths and Difficulties Questionnaire. Nord J Psychiatry 2014;68:433-42 «PMID: 24228779»PubMed