Takaisin Tulosta

ADHD-hoitojen vaikutus opilliseen suoriutumiseen ja koulunkäyntiin

Lisätietoa aiheesta
Vesa Närhi
9.12.2016
 • ADHD-hoitojen vaikutuksia opilliseen suoriutumiseen ja koulunkäyntiin on tutkittu suhteellisen vähän, ja tulokset ovat osin ristiriitaisia. Osassa tutkimuksia hoidoilla ei ole ollut vaikutusta ja niissä, joissa hoitojen vaikutus on havaittu, vaikutukset ovat olleet suhteellisen pieniä. Oletettavasti sellaisten hoitojen, joilla pyritään lieventämään ADHD:n oireita tai oireista käyttäytymisen tasolla aiheutuvaa haittaa, vaikutukset koulusuoriutumiseen ovat korkeintaan vähäiset. Tämä näyttää koskevan sekä lääke- että psykososiaalisia hoitoja.
 • Eniten tutkimuksia on vaikutuksista lukemisen ja matematiikan taitoihin.
 • Meta-analyysissä «Van der Oord S, Prins PJ, Oosterlaan J ym. Efficac...»4 tarkasteltiin lyhytvaikutteisen metyylifenidaatin, psykososiaalisten hoitojen ja niiden yhdistelmien vaikuttavuutta akateemiseen suoriutumiseen ADHD-diagnoosin saaneilla ala-kouluikäisillä lapsilla.
  • Kaikkien hoitojen vaikutukset akateemisiin taitoihin olivat pienet, ainoa tilastollisesti merkitsevä vaikutus oli psykososiaalisilla hoidoilla (vaikutuksen suuruus 0,19).
 • Systemaattisessa katsauksessa «Arnold LE, Hodgkins P, Kahle J ym. Long-Term Outco...»5 tarkasteltiin erilaisten ADHD:n hoitojen (lääkehoito, ei-lääkkeellinen hoito ja edellisten yhdistelmä) vaikuttavuutta sekä suoriutumiseen akateemisia taitoja mittaavissa testeissä että koulusuoriutumisessa. Koulusuoriutumisen mittareina eri tutkimuksissa oli käytetty arvosanoja, luokan kertaamista, koulun päätökseen saattaneiden osuutta ja jatko-opintoihin sijoittumista. Katsaukseen otettiin mukaan menetelmiltään ja asetelmiltaan hyvin vaihtelevat tutkimukset, kuitenkin niin, että seurantajakso oli ollut vähintään 2 vuotta. Tutkimusten tulokset luokiteltiin raportoidun tilastollisen merkitsevyyden mukaan.
  • Tulosten mukaan 79 %:ssa tutkimuksia oli havaittu hoidon olleen yhteydessä akateemisten taitojen paranemiseen ja 42 %:ssa tutkimuksia yhteydessä koulusuoriutumisen paranemiseen.
  • Koulusuoriutumisen paraneminen näytti olleen johdonmukaisinta yhdistelmähoitoja soveltaneissa tutkimuksissa (100 %), osuus sekä lääkehoitoa että ei-lääkkeellisiä hoitoja käsitelleissä tutkimuksissa oli 75 %; koulusuoriutumisen osalta vastaavat prosenttiosuudet olivat 67 %, 33 % ja 50 %.
  • Tutkimuksessa ei laskettu efektikokoja, joten sen tulosten perusteella ei voi tehdä päätelmiä vaikutusten kliinisestä merkitsevyydestä.
 • Suuressa kanadalaisessa tutkimuksessa «Currie J, Stabile M, Jones L. Do stimulant medicat...»6 tarkasteltiin stimulanttilääkehoidon yleistymisen vaikutuksia koulusuoriutumiseen. Tutkimuksen mahdollisti yhdessä provinssissa tehty terveyspoliittinen muutos, joka johti ADHD:n lääkehoidon yleistymiseen suhteessa muihin provinsseihin. Tutkimuksessa hyödynnettiin laajaa väestöpohjaista seuranta-aineistoa ja tutkittiin vaikutuksia sekä keskipitkällä aikavälillä (n. 2 vuotta; suoriutuminen kansallisessa matematiikan kokeessa ja luokan kertaaminen) että pitkällä aikavälillä, joka koski peruskoulutuksen jälkeistä aikaa (toisen asteen koulusta (high school) valmistuminen ja seuraavan asteen koulutukseen osallistuminen).
  • Tulosten perusteella ei ollut mitään viitettä siitä, että lääkehoidon yleistyminen olisi ollut yhteydessä koulusuoriutumisen paranemiseen keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä

Kirjallisuutta

 1. Ryan JB, Reid R, Epstein MH, Ellis C, Evans JH. Pharmacological intervention research for academic outcomes for students with ADHD. Behav Disord 2005;30:135-54
 2. Purdie N, Hattie J, Carroll A. A review of the research on interventions for attention-deficit hyperactivity disorder: What works best? Rev Educ Res 2002;72:61-99
 3. MTA Cooperative Group.. National Institute of Mental Health Multimodal Treatment Study of ADHD follow-up: 24-month outcomes of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics 2004;113:754-61 «PMID: 15060224»PubMed
 4. Van der Oord S, Prins PJ, Oosterlaan J ym. Efficacy of methylphenidate, psychosocial treatments and their combination in school-aged children with ADHD: a meta-analysis. Clin Psychol Rev 2008;28:783-800 «PMID: 18068284»PubMed
 5. Arnold LE, Hodgkins P, Kahle J ym. Long-Term Outcomes of ADHD: Academic Achievement and Performance. J Atten Disord 2015 «PMID: 25583985»PubMed
 6. Currie J, Stabile M, Jones L. Do stimulant medications improve educational and behavioral outcomes for children with ADHD? J Health Econ 2014;37:58-69 «PMID: 24954077»PubMed