Takaisin Tulosta

ADHD Rating Scale IV -kyselylomakkeen käyttäminen

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi
5.11.2016
 • ADHD-RS-IV-kysely on diagnostiseen oirekartoitukseen tarkoitettu kysely, jossa lapsen käyttäytymistä koskevat 18 väittämää perustuvat DSM-IV-tautiluokituksen mukaisiin oirekriteereihin «DuPaul G, Power T, Anastopoulos A, Reid R. ADHD Ra...»1. Oirekriteerit ovat samat myös uudessa DSM-5-luokituksessa.
 • Kyselylomakkeesta on alkuperäisversiossa olemassa rinnakkaiset identtiset versiot vanhemmille ja opettajalle. Kunkin väittämän sopivuutta lapsen tai nuoren käyttäytymiseen arvioidaan neliportaisella asteikolla: harvoin tai ei koskaan (0), joskus (1), usein (2), hyvin usein (3). Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuus-impulsiivisuus-kysymykset ovat kyselyssä vuorotellen. Käyttäytymistä arvioidaan viimeisten 6 kuukauden perusteella.
  • Kyselyssä on 2 osa-asteikkoa: tarkkaamattomuusasteikko, jonka muodostavat järjestysnumeroltaan parittomat väittämät ja yliaktiivisuus-impulsiivisuusasteikko, jonka puolestaan muodostavat järjestysnumeroltaan parilliset väittämät.
  • Kyselystä lasketaan kokonaispistemäärä, jonka maksimi on 54. Lisäksi voidaan laskea pisteet erikseen molempien osa-asteikkojen osalta (maksimi 27 pistettä). Raakapisteet muutetaan persentiileiksi erillisen taulukon avulla.
  • ADHD:n diagnoosi on todennäköinen, jos pisteet ylittävät 93 persentiilin rajan (ks. taulukot «Pisteytystaulukko tytöille (Huom! Ei validoitu Suomessa) ...»1 ja «Pisteytystaulukko pojille (Huom! Ei validoitu Suomessa) ...»2).
  • ADHD ei ole todennäköinen, jos pisteet jäävät alle 85 persentiilin rajan.
 • Kliinisessä käytössä arvioidaan yleensä sitä, esiintyykö diagnoosikriteerien mukaisesti tarkkaamattomuus- ja yliaktiivisuus/impulsiivisuusoireita. Esimerkiksi arvioitaessa hoidon tehoa voidaan seurata pistemäärien muutosta.
 • Kyselyssä ei ole otettu huomioon ikää tai sukupuolta, mutta ne voi olla hyvä ottaa huomioon pistemäärän merkitystä arvioitaessa.
  • Iän myötä yliaktiivisuus-impulsiivisuuspisteet alenevat «Döpfner M, Steinhausen HC, Coghill D ym. Cross-cul...»2.
  • Pojilla esiintyy enemmän sekä yliaktiivisuus-impulsiivisuus- että tarkkaavuusoireita kuin tytöillä sekä erillisillä asteikoilla että kokonaispisteasteikolla arvioitaessa.
   • Sovellettaessa samaa katkaisupistemäärää molemmilla sukupuolilla ei tyttöjen oireilua välttämättä tunnista oikein. Toisaalta käytettäessä raja-arvoja, jotka on laskettu vain tyttöjen aineistosta, katkaisuraja muodostuu niin alhaiseksi, että se on ristiriidassa diagnoosikriteerien vaatimusten kanssa «Jämsä S, Klenberg L, Lahti-Nuuttila P, Hokkanen L....»3.
   • Suomalaisessa aineistossa opettajien arvioimana parhaiten ADHD-diagnoosin saaneita erotteleva katkaisupisteraja kokonaispisteissä oli pojilla 16,5 ja tytöillä 8,5 «Jämsä S, Klenberg L, Lahti-Nuuttila P, Hokkanen L....»3.
Taulukko 1. Pisteytystaulukko tytöille (Huom! Ei validoitu Suomessa)
Persentiili Oirepisteet ikäryhmittäin
T 5–7 T 8–10 T 11–13 T 14–18 YI 5–7 YI 8–10 YI 11–13 YI 14–18 YHT 5–7 YHT 8–10 YHT 11–13 YHT 14–18
93 12 12 13 12 13 9 9 10 24 20 20 22
85 8 8 10 9 9 7 6 6 18 14 16 14
Lukuohje-esimerkit:
T 5–7 = tarkkaamattomuusoirepistemäärä 5–7-vuotiailla
YI 5–7 = yliaktiivisuus-impulsiivisuuspistemäärä 5–7-vuotiailla
YHT pisteet = yhteensä 5–7-vuotiailla
Taulukko 2. Pisteytystaulukko pojille (Huom! Ei validoitu Suomessa)
Persentiili Oirepisteet ikäryhmittäin
T 5–7 T 8–10 T 11–13 T 14–18 YI 5–7 YI 8–10 YI 11–13 YI 14–18 YHT 5–7 YHT 8–10 YHT 11–13 YHT 14–18
93 15 15 18 11 17 15 16 11 30 27 34 27
85 11 12 14 11 12 10 10 8 22 22 23 19
Lukuohje-esimerkit:
T 5–7 = tarkkaamattomuusoirepistemäärä 5–7-vuotiailla
YI 5–7 = yliaktiivisuus-impulsiivisuuspistemäärä 5–7-vuotiailla
YHT pisteet = yhteensä 5–7-vuotiailla

Kirjallisuutta

 1. DuPaul G, Power T, Anastopoulos A, Reid R. ADHD Rating Scale-IV: Checklists, norms, and clinical interpretation. New York, NY, US: Guilford Press, 1998
 2. Döpfner M, Steinhausen HC, Coghill D ym. Cross-cultural reliability and validity of ADHD assessed by the ADHD Rating Scale in a pan-European study. Eur Child Adolesc Psychiatry 2006;15 Suppl 1:I46-55 «PMID: 17177016»PubMed
 3. Jämsä S, Klenberg L, Lahti-Nuuttila P, Hokkanen L. ADHD:n oireiden arviointi opettajan täyttämän kyselylomakkeen avulla. Psykologia 2015;50:324-41