Takaisin Tulosta

Unettomuutta aiheuttavia lääkkeitä

Lisätietoa aiheesta
Markku Partinen
3.12.2015
Taulukko 1. Lääkkeitä ja kasvirohdosvalmisteita, jotka voivat aiheuttaa unettomuutta, levottomia jalkoja, parasomnioita tai muita nukkumista häiritseviä oireita (lääkkeet, joiden käyttöön voi liittyä unettomuutta vähintään 1 %:lla potilaista) «Virani A, Bezchlibnyk-Butler K, Jeffries J. Clinic...»1, «American Pharmacists Association. Drug Information...»2, «Pharmaca Fennica. Lääketietokeskus 2014. ...»3
Lääkeryhmä/lääkeaine Lääkeaineet
Alkoholiriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkkeet akamprosaatti, nalmefeeni, naltreksoni
Anksiolyytit bentsodiatsepiinit (erityisesti rebound- ja vieroitusoireet), buspironi
Antibiootit ja sienilääkkeet klaritromysiini, siprofloksasiini; antibiooteilla ja sienilääkkeillä voi olla epäsuoraa unettomuutta aiheuttavaa vaikutusta lääkeinteraktioiden kautta (esimerkiksi makrolidit)
Antihistamiinit hydroksitsiini ja muut sedatiiviset antihistamiinit (levottomat jalat -oireet)
Anti-inflammatoriset lääkkeet diklofenaakki, indometasiini, naprokseeni
Asetatsoliamidi
Astmalääkkeet erityisesti teofylliini ja aminofylliini; harvemmin salbutamoli, terbutaliini, formoteroli ja salmeteroli
Baklofeeni
Bentsodiatsepiinit erityisesti erittäin lyhytvaikutteiset bentsodiatsepiinijohdokset kuten midatsolaami ja triatsolaami
Dementialääkkeet asetyylikolinesteraasi-inhibittorit: donepetsiili, memantiini, galantamiini, rivastigmiini
Euforisoivat kipulääkkeet opioidit (buprenorfiini, fentanyyli, kodeiini, metadoni, morfiini, oksikodoni)
Epilepsialääkkeet epilepsialääkkeet aiheuttavat usein väsymystä, mutta myös unettomuutta on raportoitu yli 1 %:lla muun muassa seuraavista lääkkeistä: fenytoiini, lakosamidi, lamotrigiini, levetirasetaami, stiripentoli, topiramaatti
Huumausaineina käytettävät aineet (laittomat huumeet) amfetamiini, ekstaasi, kokaiini, khat, metamfetamiini, monet synteettiset huumeet ja muut ns. designhuumeet
HIV-lääkkeet erityisesti bosepreviiri ja rilpiviriini; myös sakinaviiri, indinaviiri, ritonaviiri, darunaviiri, stavudiini, lamivudiini, emtrisitabiini, entekaviiri, efavirentsi ja etraviriini
Immunostimulantit interferonit, interleukiinit (erityisesti aldesleukiini), myös mifamurtidi ja pleriksafori (myös muiden immunostimulanttien haittavaikutuksena saattaa esiintyä unettomuutta)
Immunosupressantit mykofenolihappo, belimumabi, infliksimabi, adalimumabi, lakinimodi (myös muiden immunosupressanttien haittavaikutuksena saattaa esiintyä unettomuutta)
Kasvirohdosvalmisteet ginseng-juuri, mäkikuisma (lääkeaineinteraktioiden kautta)
Keskushermostostimulantit (muun muassa ADHD-lääkkeet), muut vireystasoa parantavat lääkkeet (eugeroiset lääkkeet) ja piristeinä käytettävät nautintoaineet amfetamiini ja sen kaltaiset piristeet: amfetamiini, efedriini, metyylifenidaatti, pseudoefedriini (voivat aiheuttaa unettomuutta myös vieroitusoireina)
muita ADHD:n ja narkolepsian hoidossa käytettäviä piristäviä lääkkeitä: atomoksetiini, bupropioni, reboksetiini
eugeroiset lääkkeet: modafiniili
piristävät nautintoaineet: kofeiini (kahvi, tee, energiajuomat), nikotiini
Kilpirauhaslääkkeet tyroksiini
Lihavuuden hoitoon käytetyt lääkkeet rimonabantti, sibutramiini
Litiumi litiumin käyttöön voi liittyä unissakävelyä ja muita parasomnioita
Masennuslääkkeet (erityisesti suuret annokset) serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI): fluoksetiini, fluvoksamiini, essitalopraami, paroksetiini, sertraliini, sitalopraami
serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI): duloksetiini, venlafaksiini
noradrenaliinin ja dopamiinin takaisinoton estäjät (NDRI): bupropioni
noradrenaliinin takaisinoton estäjät (NRI): reboksetiini
monoamiinioksidaasi A-inhibiittorit (MAO-A): moklobemidi
trisykliset depressiolääkkeet: klomipramiini
noradrenergiset ja spesifiset serotonergiset depressiolääkkeet (NaSSA): mianseriini, mirtatsapiini (levottomien jalkojen oireita pieniäkin annoksia käytettäessä, unettomuus voi pahentua suuria annoksia käytettäessä)
myös muut masennuslääkkeet voivat pahentaa levottomien jalkojen oireita etenkin potilailla, joiden levottomien jalkojen oireisto ei ole tiedossa tai hoidossa
Malarialääkkeet
Pahoinvointilääkkeet metoklopramidi, proklooriperatsiini (levottomat jalat -oireet), meklotsiini
skopolamiini (väsyttävä, mutta voi aiheuttaa myös levottomien jalkojen oireita)
Parkinson-lääkkeet MAO-B:n estäjät (rasigiliini, selegiliini)
Psykoosilääkkeet erityisesti klassiset antipsykootit (fentiatsiinin johdokset)
antipsykootit voivat aiheuttaa parasomnioita, esimerkiksi unissakävelyä
antipsykootit (kaikki dopamiiniantagonistit) voivat aiheuttaa levottomien jalkojen oireita
Sydän- ja verenpainelääkkeet erityisesti epäspesifisen (propranololi, pindololi, labetaloli, karvediloli) ja jossain määrin myös rasvaliukoisen (propranololi, pindololi, labetaloli, karvediloli, bisoprololi, metoprololi ja asebutololi) omaisuuden omaavilla beetasalpaajilla
amiodaroni (unettomuus, muut unihäiriöt), digoksiini, diltiatseemi, isradipiini, klonidiini (useimmiten väsyttävä vaikutus), lorkainidi, nifedipiini, verapamiili (kalsiuminestäjät voivat pahentaa levottomien jalkojen oireita)
Statiinit lovastatiini, simvastatiini, muut statiinit
Steroidit kortikosteroidit (unettomuus yleistyy annoksen suurentuessa), testosteroni, muut steroidit
Sytostaatit ja muut syöpälääkkeet erityisesti eksemestaani, labatinibi, temsirolimuusi ja vandetanibi; myös degareliksi, flutamidi, imanitibi, sunitinibi, dasatinibi, nilotinibi, everilomuusi ja patsopanibi
Virtsateiden sairauksien ja erektiohäiriöiden lääkkeet duloksetiini, oksibutyniini, sildenafiili
Ylävatsavaivojen hoidossa käytettävät lääkkeet histamiini-2 salpaajat: simetidiini (levottomat jalat; lääkeinteraktioiden kautta voi aiheuttaa unettomuutta)
protonipumpun estäjät, erityisesti rabepratsoli

Kirjallisuutta

  1. Virani A, Bezchlibnyk-Butler K, Jeffries J. Clinical Handbook of Psychotropic Drugs. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers 2009
  2. American Pharmacists Association. Drug Information Handbook. 20. painos Hudson, Ohio: Lexicomp 2011
  3. Pharmaca Fennica. Lääketietokeskus 2014. «http://www.laaketietokeskus.fi/laaketieto/laaketietokannat/pharmaca-fennica-r-laaketietokanta»1