Takaisin Tulosta

Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja neuropsykologiset ongelmat

Lisätietoa aiheesta
Annamari Tuulio-Henriksson ja Mervi Antila
11.2.2021

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy toiminnanohjauksen ja kielellisen muistin häiriöitä.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön akuutissa vaiheessa faasin laadusta riippumatta havaitaan kognitiivisen toiminnan häiriöitä «Mur M, Portella MJ, Martínez-Arán A ym. Persistent...»1, «Martínez-Arán A, Vieta E, Reinares M ym. Cognitive...»2, «Basso MR, Lowery N, Neel J ym. Neuropsychological ...»3.

Häiriöt voivat ilmetä jo sairauden alkuvaiheessa «Gruber SA, Rosso IM, Yurgelun-Todd D. Neuropsychol...»4, «Lewandowski KE, Cohen BM, Ongur D. Evolution of ne...»5, «Hellvin T, Sundet K, Simonsen C ym. Neurocognitive...»6, «Lee RS, Hermens DF, Scott J ym. A meta-analysis of...»7, «Martino DJ, Samamé C, Ibañez A ym. Neurocognitive ...»8, «Bora E, Pantelis C. Meta-analysis of Cognitive Imp...»9. Meta-analyysissa, jossa tarkasteltiin neuropsykologista toimintakykyä sairauden alkuvaiheessa (in first-episode patients), havaittiin, että potilailla oli laaja-alaisia vaikeuksia eri kognitiivisten toimintojen osa-alueilla riippumatta ajankohtaisesta mielialasta «Lee RS, Hermens DF, Scott J ym. A meta-analysis of...»7. Vaikeudet olivat kohtalaisia tai suuria toiminnanohjauksessa ja tarkkaavuuden säätelyssä / prosessointinopeudessa, ja pieniä tai kohtalaisia kielellisessä oppimisessa ja muistissa.

Ennen sairauden puhkeamista ei näyttäisi olevan merkittävää älyllisen suoriutumisen heikkoutta, mutta tutkimustieto muiden kognitiivisten osa-alueiden häiriöistä ennen sairauden puhkeamista on vähäistä «Martino DJ, Samamé C, Ibañez A ym. Neurocognitive ...»8, «Trotta A, Murray RM, MacCabe JH. Do premorbid and ...»10.

Älyllinen suoriutuminen näyttää olevan yleisesti vähemmän häiriintynyttä sairauden aikana «Daban C, Martinez-Aran A, Torrent C ym. Specificit...»11, «Mann-Wrobel MC, Carreno JT, Dickinson D. Meta-anal...»12.

Häiriöitä ilmenee erityisesti kielellisessä muistissa ja toiminnanohjauksen niillä alueilla, joita tarvitaan toiminnan yleisessä hallinnassa, kuten toiminnan aloittamisessa, toimintatavan valinnassa, joustavuudessa ja suunnittelussa «Mur M, Portella MJ, Martínez-Arán A ym. Persistent...»1, «Robinson LJ, Thompson JM, Gallagher P ym. A meta-a...»13, «Bora E, Harrison BJ, Yücel M ym. Cognitive impairm...»14, «Dickinson T, Becerra R, Coombes J. Executive funct...»15.

Episodien määrä ja erityisesti maniajaksojen toistuminen voivat syventää kognitiivisia häiriöitä «Bora E, Vahip S, Akdeniz F ym. The effect of previ...»16. Toisaalta yli 6 vuoden pitkittäisseurannassa ei näiden jaksojen toistumisella ja kestolla näyttänyt olevan suoraa yhteyttä kielellisen muistin ja toiminnanohjauksen vaikeuksiin seurannan aikana «Martino DJ, Igoa A, Marengo E ym. Longitudinal rel...»17. Vaikka maniajaksojen määrä ja kesto korreloikin suoriutumiseen tutkimuksen loppuvaiheessa, ei seurannan aikana havaittu muutoksia näissä kognitiivisten toimintojen osa-alueissa.

Meta-analyysissa «Bora E, Özerdem A. Meta-analysis of longitudinal s...»18, jossa tarkasteltiin potilaiden kognitiivisen suoriutumisen mahdollista heikentymistä pitkittäisseurannassa, ei havaittu heikentymistä missään osa-alueessa lyhyessä (keskimäärin 1,5 vuotta) eikä pidemmässä seurannassa (keskimäärin 5,5 vuotta). Samanlainen tulos havaittiin aikaisemmassa meta-analyysissa «Samamé C, Martino DJ, Strejilevich SA. Longitudina...»19, jossa keskimääräinen seuranta-aika tutkimuksissa oli 4,62 vuotta.

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy toiminnanohjauksen ja kielellisen muistin häiriöitä osalla potilaista myös sairauden oireettomassa vaiheessa «Robinson LJ, Thompson JM, Gallagher P ym. A meta-a...»20], «Torres IJ, Boudreau VG, Yatham LN. Neuropsychologi...»21, «Arts B, Jabben N, Krabbendam L ym. Meta-analyses o...»22. Eutymiassa havaittavat kognitiivisen toimintakyvyn puutteet voivat olla keskivaikeita inhibitiokontrollin alueella, muissa kognitiivisissa toiminnoissa yleensä lieviä «Mann-Wrobel MC, Carreno JT, Dickinson D. Meta-anal...»12, «Bora E, Yücel M, Pantelis C ym. Meta-analytic revi...»23.

Tutkimuksessa «Bourne C, Aydemir Ö, Balanzá-Martínez V ym. Neurop...»24, jossa uudelleenanalysoitiin 31 tutkimuksen aineisto (N = 2 876) ja tarkasteltiin 11 kognitiivista muuttujaa kielellisen muistin, työmuistin, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen osa-alueilta, havaittiin vaikeuksia jokaisessa osa-alueessa. Iän, älykkyyden ja sukupuolen kontrolloimisen jälkeen vaikeudet olivat suuruudeltaan pieniä tai kohtalaisia (ES = 0,26–0,63). Mielialan jäännösoireet vaikuttivat jonkin verran suoriutumiseen, mutta eivät selittäneet vaikeuksia.

Myös sosiaalisessa kognitiossa on havaittu oireettomilla potilailla vaikeuksia erityisesti mielen teoriassa ja tunteiden prosessoinnissa «Samamé C, Martino DJ, Strejilevich SA. Social cogn...»25, «Samamé C, Martino DJ, Strejilevich SA. An individu...»26. Mentalisaatiotaidoissa vaikeudet saattavat olla kohtalaisia ja tunnetilojen tunnistamisessa kasvoista lieviä «Samamé C, Martino DJ, Strejilevich SA. Social cogn...»25, «Samamé C, Martino DJ, Strejilevich SA. An individu...»26. Vaikeuksia ei näyttäisi kuitenkaan olevan perustunnetilojen (ilo, suru ja viha) tunnistamisessa, mutta pelon, inhon ja yllättyneisyyden tunnistamisessa voi olla lieviä vaikeuksia «Samamé C, Martino DJ, Strejilevich SA. An individu...»26. Vaikeudet sosiaalisessa kognitiossa ovat lievempiä kuin skitsofreniapotilailla, mutta niissä on potilasryhmien vaikeuksissa selvää päällekkäisyyttä, ja erot ovat enemmän määrällisiä «Bora E, Pantelis C. Social cognition in schizophre...»27. Mielenteorian vaikeudet ovat myös voimakkaampia sairauden akuuttivaiheessa, mikä voi johtaa suurempiin vaikeuksiin sosiaalisissa suhteissa «Bora E, Bartholomeusz C, Pantelis C. Meta-analysis...»28.

Kaikilla potilailla ei välttämättä esiinny lainkaan kognitiivisia muutoksia. On havaittu, että kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä saattaa olla erilaisia neurokognitiivisia alaryhmiä, joissa osalla ei ole lainkaan kognitiivisia vaikeuksia, osalla lieviä tai yksittäisiä vaikeuksia ja osalla selviä ja laaja-alaisia vaikeuksia «Martino DJ, Strejilevich SA, Marengo E ym. Toward ...»29, «Jensen JH, Knorr U, Vinberg M ym. Discrete neuroco...»30.

Toiminnanohjausta mittaavissa tehtävissä oireettomat potilaat (N = 556) ja terveet kontrollit (N = 416) luokiteltiin hyvän suoriutumisen klusteriin (21,8 vs. 49,8 %), kahteen kohtalaisen heikosti suoriutuvaan klusteriin (50,9 vs. 44,9 %) ja vakava-asteisen heikosti suoriutuvaan klusteriin (27 vs. 5,3 %). Tutkimuksessa «Bora E, Hidiroglu C, Özerdem A ym. Executive dysfu...»31 havaittiin merkittävää päällekkäisyyttä kontrolliryhmän ja potilaiden suoriutumisessa.

Sekä tyypin 1 että tyypin 2 kaksisuuntaisen mielialahäiriöön liittyy kognitiivisia puutoksia, mutta ne saattavat olla lievempiä tyypin 2 potilailla «Bora E, Yücel M, Pantelis C ym. Meta-analytic revi...»23, «Torrent C, Martínez-Arán A, Daban C ym. Cognitive ...»32, «Solé B, Martínez-Arán A, Torrent C ym. Are bipolar...»33, «Bora E. Neurocognitive features in clinical subgro...»34. Psykoosihistoria ja maniajaksot ovat hieman yhteydessä erityisesti yleiseen kognitiiviseen heikentymiseen, ja psykoosihistoria on yhteydessä vakavimpiin vaikeuksiin sosiaalisessa kognitiossa ja työmuistissa «Bora E. Neurocognitive features in clinical subgro...»34. Suurin osa kognitiivisen suoriutumisen vaihtelusta ja eroista ei välttämättä selity suoraan sairauden alatyypillä, vaan erot voivat liittyä enemmän sairauden vakavuusasteeseen «Bora E. Neurocognitive features in clinical subgro...»34.

Kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivillä potilailla näyttäisi olevan enemmän kielellisen muistin ja oppimisen vaikeuksia kuin masennuspotilailla sairauden oireettomassa vaiheessa (Hedges´ g = 0,64, luottamusväli 0,31–0,97, p < 0,001), mutta muissa kognitiivisen toimintojen osa-alueissa ei havaittu merkitseviä eroja «Samamé C, Szmulewicz AG, Valerio MP ym. Are major ...»35]. Masennusvaiheessa olevilla potilailla ei havaittu näiden potilasryhmien välillä eroja kognitiivisessa suoriutumisessa «Samamé C, Szmulewicz AG, Valerio MP ym. Are major ...»35.

Potilaiden kognitiivinen suoritusprofiili on samankaltainen skitsofreniapotilaisiin verrattuna. Erot näyttävät eri meta-analyyseissa olevan enemmän määrällisiä kuin laadullisia siten, että skitsofreniapotilailla on keskimäärin vakavampia vaikeuksia eri kognitiivisten toimintojen osa-alueissa «Bortolato B, Miskowiak KW, Köhler CA ym. Cognitive...»36. Sama havainto on tehty myös sairauden alkuvaiheessa olevilla potilailla «Bora E, Pantelis C. Meta-analysis of Cognitive Imp...»37.

Skitsofreniapotilailla näyttäisi olevan enemmän primaaria päättelysuoriutumisen heikkoutta kuin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivillä potilailla «Trotta A, Murray RM, MacCabe JH. Do premorbid and ...»38.

Lapsilla ja nuorilla (ikäjakauma 13,62 ± 3,76 vuotta) tehdyssä meta-analyysissa on havaittu kohtalaisia tai suuria vaikeuksia yleisessä kognitiivisessa suoriutumisessa, kielellisessä ja visuaalisessa muistissa ja oppimisessa sekä työmuistin osa-alueissa kontrolleihin verrattuna (Hedge´s g 0,76–0,99) «Elias LR, Miskowiak KW, Vale AM ym. Cognitive Impa...»39. Tarkkaavuudessa, ongelmanratkaisussa tai prosessointinopeudessa ei havaittu merkittäviä eroja, mikä eroaa aikuisilla havaituista tuloksista. Tuloksissa havaittiin kohtalaista ja suurta vaihtelevuutta, jonka taustalla vaikutti menetelmällisiä tekijöitä, ja myös tarkkaavuushäiriö (ADHD), ahdistuneisuushäiriöt sekä käytetty lääkitys aiheuttivat tuloksiin vaihtelevuutta.

Myös potilaiden sukulaisilla saattaa ilmetä samankaltaisia neuropsykologisia häiriöitä kuin potilailla. Häiriöt eivät kuitenkaan ole yhtä vakavia eivätkä niin laaja-alaisia kuin potilailla «Arts B, Jabben N, Krabbendam L ym. Meta-analyses o...»22, «McIntosh AM, Harrison LK, Forrester K ym. Neuropsy...»40, «Cardenas SA, Kassem L, Brotman MA ym. Neurocogniti...»41. Myös sosiaalisessa kognitiossa, erityisesti mielenteoriassa, on lieviä vaikeuksia potilaiden lähisukulaisilla «Bora E, Özerdem A. Social cognition in first-degre...»42.

Kirjallisuutta

 1. Mur M, Portella MJ, Martínez-Arán A ym. Persistent neuropsychological deficit in euthymic bipolar patients: executive function as a core deficit. J Clin Psychiatry 2007;68:1078-86 «PMID: 17685745»PubMed
 2. Martínez-Arán A, Vieta E, Reinares M ym. Cognitive function across manic or hypomanic, depressed, and euthymic states in bipolar disorder. Am J Psychiatry 2004;161:262-70 «PMID: 14754775»PubMed
 3. Basso MR, Lowery N, Neel J ym. Neuropsychological impairment among manic, depressed, and mixed-episode inpatients with bipolar disorder. Neuropsychology 2002;16:84-91 «PMID: 11853360»PubMed
 4. Gruber SA, Rosso IM, Yurgelun-Todd D. Neuropsychological performance predicts clinical recovery in bipolar patients. J Affect Disord 2008;105:253-60 «PMID: 17524493»PubMed
 5. Lewandowski KE, Cohen BM, Ongur D. Evolution of neuropsychological dysfunction during the course of schizophrenia and bipolar disorder. Psychol Med 2011;41:225-41 «PMID: 20836900»PubMed
 6. Hellvin T, Sundet K, Simonsen C ym. Neurocognitive functioning in patients recently diagnosed with bipolar disorder. Bipolar Disord 2012;14:227-38 «PMID: 22548896»PubMed
 7. Lee RS, Hermens DF, Scott J ym. A meta-analysis of neuropsychological functioning in first-episode bipolar disorders. J Psychiatr Res 2014;57:1-11 «PMID: 25016347»PubMed
 8. Martino DJ, Samamé C, Ibañez A ym. Neurocognitive functioning in the premorbid stage and in the first episode of bipolar disorder: a systematic review. Psychiatry Res 2015;226:23-30 «PMID: 25618475»PubMed
 9. Bora E, Pantelis C. Meta-analysis of Cognitive Impairment in First-Episode Bipolar Disorder: Comparison With First-Episode Schizophrenia and Healthy Controls. Schizophr Bull 2015;41:1095-104 «PMID: 25616505»PubMed
 10. Trotta A, Murray RM, MacCabe JH. Do premorbid and post-onset cognitive functioning differ between schizophrenia and bipolar disorder? A systematic review and meta-analysis. Psychol Med 2015;45:381-94 «PMID: 25065268»PubMed
 11. Daban C, Martinez-Aran A, Torrent C ym. Specificity of cognitive deficits in bipolar disorder versus schizophrenia. A systematic review. Psychother Psychosom 2006;75:72-84 «PMID: 16508342»PubMed
 12. Mann-Wrobel MC, Carreno JT, Dickinson D. Meta-analysis of neuropsychological functioning in euthymic bipolar disorder: an update and investigation of moderator variables. Bipolar Disord 2011;13:334-42 «PMID: 21843273»PubMed
 13. Robinson LJ, Thompson JM, Gallagher P ym. A meta-analysis of cognitive deficits in euthymic patients with bipolar disorder. J Affect Disord 2006;93:105-15 «PMID: 16677713»PubMed
 14. Bora E, Harrison BJ, Yücel M ym. Cognitive impairment in euthymic major depressive disorder: a meta-analysis. Psychol Med 2013;43:2017-26 «PMID: 23098294»PubMed
 15. Dickinson T, Becerra R, Coombes J. Executive functioning deficits among adults with Bipolar Disorder (types I and II): A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 2017;218:407-427 «PMID: 28501741»PubMed
 16. Bora E, Vahip S, Akdeniz F ym. The effect of previous psychotic mood episodes on cognitive impairment in euthymic bipolar patients. Bipolar Disord 2007;9:468-77 «PMID: 17680917»PubMed
 17. Martino DJ, Igoa A, Marengo E ym. Longitudinal relationship between clinical course and neurocognitive impairments in bipolar disorder. J Affect Disord 2018;225:250-255 «PMID: 28841488»PubMed
 18. Bora E, Özerdem A. Meta-analysis of longitudinal studies of cognition in bipolar disorder: comparison with healthy controls and schizophrenia. Psychol Med 2017;47:2753-2766 «PMID: 28585513»PubMed
 19. Samamé C, Martino DJ, Strejilevich SA. Longitudinal course of cognitive deficits in bipolar disorder: a meta-analytic study. J Affect Disord 2014;164:130-8 «PMID: 24856566»PubMed
 20. Robinson LJ, Thompson JM, Gallagher P ym. A meta-analysis of cognitive deficits in euthymic patients with bipolar disorder. J Affect Disord 2006;93:105-15 «PMID: 16677713»PubMed
 21. Torres IJ, Boudreau VG, Yatham LN. Neuropsychological functioning in euthymic bipolar disorder: a meta-analysis. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007;:17-26 «PMID: 17688459»PubMed
 22. Arts B, Jabben N, Krabbendam L ym. Meta-analyses of cognitive functioning in euthymic bipolar patients and their first-degree relatives. Psychol Med 2008;38:771-85 «PMID: 17922938»PubMed
 23. Bora E, Yücel M, Pantelis C ym. Meta-analytic review of neurocognition in bipolar II disorder. Acta Psychiatr Scand 2011;123:165-74 «PMID: 21092023»PubMed
 24. Bourne C, Aydemir Ö, Balanzá-Martínez V ym. Neuropsychological testing of cognitive impairment in euthymic bipolar disorder: an individual patient data meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2013;128:149-62 «PMID: 23617548»PubMed
 25. Samamé C, Martino DJ, Strejilevich SA. Social cognition in euthymic bipolar disorder: systematic review and meta-analytic approach. Acta Psychiatr Scand 2012;125:266-80 «PMID: 22211280»PubMed
 26. Samamé C, Martino DJ, Strejilevich SA. An individual task meta-analysis of social cognition in euthymic bipolar disorders. J Affect Disord 2015;173:146-53 «PMID: 25462409»PubMed
 27. Bora E, Pantelis C. Social cognition in schizophrenia in comparison to bipolar disorder: A meta-analysis. Schizophr Res 2016;175:72-78 «PMID: 27117677»PubMed
 28. Bora E, Bartholomeusz C, Pantelis C. Meta-analysis of Theory of Mind (ToM) impairment in bipolar disorder. Psychol Med 2016;46:253-64 «PMID: 26456502»PubMed
 29. Martino DJ, Strejilevich SA, Marengo E ym. Toward the identification of neurocognitive subtypes in euthymic patients with bipolar disorder. J Affect Disord 2014;167:118-24 «PMID: 24955563»PubMed
 30. Jensen JH, Knorr U, Vinberg M ym. Discrete neurocognitive subgroups in fully or partially remitted bipolar disorder: Associations with functional abilities. J Affect Disord 2016;205:378-386 «PMID: 27573491»PubMed
 31. Bora E, Hidiroglu C, Özerdem A ym. Executive dysfunction and cognitive subgroups in a large sample of euthymic patients with bipolar disorder. Eur Neuropsychopharmacol 2016;26:1338-47 «PMID: 27139077»PubMed
 32. Torrent C, Martínez-Arán A, Daban C ym. Cognitive impairment in bipolar II disorder. Br J Psychiatry 2006;189:254-9 «PMID: 16946361»PubMed
 33. Solé B, Martínez-Arán A, Torrent C ym. Are bipolar II patients cognitively impaired? A systematic review. Psychol Med 2011;41:1791-803 «PMID: 21275085»PubMed
 34. Bora E. Neurocognitive features in clinical subgroups of bipolar disorder: A meta-analysis. J Affect Disord 2018;229:125-134 «PMID: 29306692»PubMed
 35. Samamé C, Szmulewicz AG, Valerio MP ym. Are major depression and bipolar disorder neuropsychologically distinct? A meta-analysis of comparative studies. Eur Psychiatry 2017;39:17-26 «PMID: 27810614»PubMed
 36. Bortolato B, Miskowiak KW, Köhler CA ym. Cognitive dysfunction in bipolar disorder and schizophrenia: a systematic review of meta-analyses. Neuropsychiatr Dis Treat 2015;11:3111-25 «PMID: 26719696»PubMed
 37. Bora E, Pantelis C. Meta-analysis of Cognitive Impairment in First-Episode Bipolar Disorder: Comparison With First-Episode Schizophrenia and Healthy Controls. Schizophr Bull 2015;41:1095-104 «PMID: 25616505»PubMed
 38. Trotta A, Murray RM, MacCabe JH. Do premorbid and post-onset cognitive functioning differ between schizophrenia and bipolar disorder? A systematic review and meta-analysis. Psychol Med 2015;45:381-94 «PMID: 25065268»PubMed
 39. Elias LR, Miskowiak KW, Vale AM ym. Cognitive Impairment in Euthymic Pediatric Bipolar Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2017;56:286-296 «PMID: 28335872»PubMed
 40. McIntosh AM, Harrison LK, Forrester K ym. Neuropsychological impairments in people with schizophrenia or bipolar disorder and their unaffected relatives. Br J Psychiatry 2005;186:378-85 «PMID: 15863741»PubMed
 41. Cardenas SA, Kassem L, Brotman MA ym. Neurocognitive functioning in euthymic patients with bipolar disorder and unaffected relatives: A review of the literature. Neurosci Biobehav Rev 2016;69:193-215 «PMID: 27502749»PubMed
 42. Bora E, Özerdem A. Social cognition in first-degree relatives of patients with bipolar disorder: A meta-analysis. Eur Neuropsychopharmacol 2017;27:293-300 «PMID: 28284777»PubMed