Takaisin Tulosta

Liikuntaan liittyviä määritelmiä

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Liikunta
15.12.2015

Liikuntaharjoitteluun liittyviä määritelmiä

 • Fyysinen aktiivisuus (physical activity) tarkoittaa lihasten tahdonalaista, energiankulutusta lisäävää ja yleensä liikkeeseen johtavaa toimintaa.
 • Liikunta (physical exercise) tarkoittaa sellaista fyysistä aktiivisuutta, jota toteutetaan tiettyjen syiden tai vaikutusten takia ja yleensä harrastuksena.
 • Fyysinen kunto (physical fitness) tarkoittaa liikuntasuorituksissa keskeisten rakenteiden ja toimintojen tilaa. Kuntoa voidaan tarkastella elinjärjestelmittäin, esimerkiksi hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto (aerobinen kunto), tai liikuntasuorituksissa tarvittavien ominaisuuksien mukaan, esimerkiksi kestävyyskunto (aerobinen kunto) tai lihaskunto (lihasvoima ja -kestävyys). Fyysistä kuntoa arvioidaan suorituskykynä, joka tulkitaan suhteessa henkilön ikään, sukupuoleen ja kokoon.
 • Liikuntaharjoittelu tarkoittaa ainakin jossain määrin järjestelmällisesti toteutettua liikuntaa, jolla pyritään ennalta määriteltyihin tavoitteisiin, esimerkiksi parempaan fyysiseen kuntoon tai tiettyihin terveysvaikutuksiin. Esimerkkeinä aerobinen eli kestävyysharjoittelu, lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu.
 • Kestävyysliikunta (aerobinen liikunta) on suuria lihasryhmiä vähintään kohtalaisesti (suhteessa toteuttajansa suorituskykyyn) kuormittavaa, yleensä ainakin kymmeniä minuutteja (yhtäjaksoisesti tai jaksoittain) kestävää, aineenvaihduntaa ja hengitys- ja verenkiertoelimistöä kehittävää ja tällaisessa liikunnassa jaksamista ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa.
 • Lihasvoimaharjoittelu on lihaksia vähintään kohtalaisesti kuormittavaa toimintaa niiden voimantuoton ja yleensä myös niiden massan ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi. Kuormitus säädellään suhteessa siihen voimaan, jonka kyseiset lihakset pystyvät tuottamaan maksimaalisesti (yhden kerran) käytettävässä harjoitteessa.
 • Arkiliikunta ("hyötyliikunta") on liikuntaa, joka toteutuu päivittäisten toimintojen suorittamisessa, esimerkiksi työmatkojen kävelyssä.
 • Kuntoliikunta on järjestelmällisesti harrastettua liikuntaa, jonka tavoitteena on ylläpitää tai parantaa fyysisen kunnon joitakin osa-alueita. Esimerkkeinä aerobinen ja lihasvoimaharjoittelu.
 • Fyysinen inaktiivisuus (physical inactivity) tarkoittaa lihasten vähäistä käyttöä tai täydellistä käyttämättömyyttä, mikä aiheuttaa elinjärjestelmien rakenteiden heikkenemistä ja toimintojen huononemista.
 • Istuminen (paikallaanolo) (sedentary behaviour) tarkoittaa istumisen lisäksi muuta valveillaolotoimintaa (makuulla ja seisominen), jonka energiankulutus on vähäinen (alle 1,5 MET). Runsas istuminen (erityisesti yhtäjaksoisesti tuntikausia) ja muu paikallaanolo ovat seurantatutkimuksien perusteella yhteydessä monien sairauksien ilmaantumiseen ja kuolleisuuteen «Biswas A, Oh PI, Faulkner GE ym. Sedentary time an...»2, «de Rezende LF, Rodrigues Lopes M, Rey-López JP ym....»3. Runsaskaan vapaa-ajan liikunta ei ehkä täysin voi vastavaikuttaa paikallaanolon aiheuttamiin haittoihin. Laajempi tutkimustieto perustuu seurantatutkimuksiin ja kokeellisia tutkimuksia on vähän «Benatti FB, Ried-Larsen M. The Effects of Breaking...»4.
 • Katso viite «Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.) Liikuntalääke...»6.

Liikunnan käyttö hoidossa tai kuntoutuksessa

Kirjallisuutta

 1. Sundell J. Tietoa potilaalle: Voimaharjoittelu - ohje keski-ikäisille ja vanhemmille. Lääkärikirja Duodecim 20.9.2012. www.terveysportti.fi, artikkeli dlk01079 (003.012)
 2. Biswas A, Oh PI, Faulkner GE ym. Sedentary time and its association with risk for disease incidence, mortality, and hospitalization in adults: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2015;162:123-32 «PMID: 25599350»PubMed
 3. de Rezende LF, Rodrigues Lopes M, Rey-López JP ym. Sedentary behavior and health outcomes: an overview of systematic reviews. PLoS One 2014;9:e105620 «PMID: 25144686»PubMed
 4. Benatti FB, Ried-Larsen M. The Effects of Breaking up Prolonged Sitting Time: A Review of Experimental Studies. Med Sci Sports Exerc 2015;47:2053-61 «PMID: 26378942»PubMed
 5. Istu vähemmän – voi paremmin! Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö 2015
 6. Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.) Liikuntalääketiede. 3. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2005
 7. Suomen Kuntaliitto, Suomen Fysioterapeutit, Fysi ry: Fysioterapianimikkeistö 2007