Takaisin Tulosta

Kielen kehityksen keskeisiä saavutuksia

Lisätietoa aiheesta
Timo Ahonen
24.1.2019
Taulukko 1. Kielenkehitys ennen kouluikää
Ikä Keskeiset kehitysmuutokset eri ikävaiheissa
7–12 kk Lapsi jokeltelee monipuolisesti
Lapsi pyrkii kontaktiin toisten kanssa ja käyttää eleitä ilmaisun tukena
1–2 v
 1. Lapsen ensisanat ilmaantuvat
 2. Sanasto karttuu yksilöllisesti. Lapsen sanavarasto vaihtelee muutamista sanoista yli 200 sanaan:
 3. - Lapsi ymmärtää sanoja enemmän kuin pystyy itse käyttämään
 4. - Lapsi noudattaa lyhyitä toimintaohjeita ja kehotuksia
 5. - Lapsella on symbolisia leikkitoimintoja
3 v
 1. Lapsi opettelee innokkaasti uusia sanoja ja tuottaa sanayhdistelmiä, joissa sanat taipuvat:
 2. - Sanastossa on eniten substantiiveja ja verbejä
 3. - Adjektiivien, pronominien ja partikkeleiden käyttö yleistyy
 4. Taivutusmuotojen käyttö laajenee:
 5. - Puheessa esiintyy preesens- ja imperfektimuotoja, monikon tunnusta, genetiiviä, partitiivia sekä sisä- ja ulkopaikallissijoja
 6. - Lapsi käyttää myös "omatekoisia" muotoja ja taivutuksia
4 v
 1. Lapsen puhe on lähes kokonaan ymmärrettävää
 2. Lapsi käyttää apuverbejä ja eri aikamuotoja sekä taivuttaa verbejä eri persoonamuodoissa
 3. Lapsen puheessa esiintyy käsky-, kielto- ja kysymyslauseita
 4. Lapsi osaa ilmaista esineiden paikkaa ja sijaintia
 5. Lapsi käyttää adjektiivien vertailuasteita
 6. Lapsen kielellinen tietoisuus laajenee (sana- ja loruleikit)
5 v
 1. Eri sanaluokan sanoja esiintyy lapsen puheessa samassa suhteessa kuin aikuisten arkipuheessa
 2. Sanojen ääntäminen on yleiskielen mukaista
 3. Lapsi hallitsee sanojen taivuttamisen ja lauseiden muodostamisen perussäännöt
 4. Lapsen ilmaisut tarkentuvat
 5. - ajan ilmaisuissa, paikan ja sijainnin kuvauksissa
 6. - esineiden ja asioiden laadullisessa tarkastelussa (koko, määrä, väri, muoto)
 7. - tarinankerrontataidoissa
6 v
 1. Lapsi hallitsee yli 10 000 sanaa
 2. Lapsi nimeää sujuvasti esineitä ja symboleja
 3. Lapsen foneeminen tietoisuus kehittyy:
 4. - Hän oivaltaa vähitellen, että sanat muodostuvat erillisistä äänteistä
 5. - Hän havaitsee sanojen äänne-eroja
 6. - Hän oppii yhdistämään, poistamaan, lisäämään ja laskemaan äänteitä
 7. Lapsi omaksuu vuorovaikutuksen perustaidot:
 8. - Hän keskittyy kuuntelemaan puhetta ja esittää kysymyksiä kuulemastaan
 9. - Hän vastaa kysymyksiin ja puhuu vuorotellen
 10. - Hän toimii annettujen ohjeiden mukaisesti

Kirjallisuutta

 1. Siiskonen T, Aro T, Ahonen T, Ketonen R (toim.) Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. PS-Kustannus, Juva 2014:65