Takaisin Tulosta

Kielen kehityksen piirteitä, jotka antavat aihetta seurantaan tai tutkimuksiin

Lisätietoa aiheesta
Timo Ahonen
24.1.2019
 • 1-vuotiaat
  • Lapsi ei seuraa ympäristöään eikä pyri vaikuttamaan siihen.
  • Lapseen on vaikea saada kontaktia.
  • Lapsella on vähän kommunikatiivisia eleitä.
  • Lapsen jokeltelu on vähäistä tai yksipuolista tai sisältää niukasti konsonantteja. Erityisesti vastavuoroisuuden puute sekä ääntelyn ja jokeltelun vähäisyys ja yksipuolisuus ovat syitä tarkempaan seurantaan.
 • 1.5-vuotiaat
  • Lapsella on vähän kommunikatiivisia eleitä.
  • Lapsella ei ole lainkaan sanoja.
  • Lapsi ei osaa noudattaa lyhyitä käskyjä.
  • Lapsen leikki ei sisällä symbolisia toimintoja. Erityisesti ymmärtämisen vaikeudet yhdistyneenä suvussa esiintyviin kielellisiin vaikeuksiin ovat syy tarkempaan seurantaan.
 • 2-vuotiaat
  • Lapsella on alle 10 sanan sanasto.
  • Lapsi ei muodosta kahden sanan lauseita.
  • Lapsi ei noudata lyhyitä ohjeita tai ymmärtää ne väärin. Erityisesti suppea sanavarasto ja puutteet ymmärtämisessä antavat aihetta jatkotutkimuksiin.
 • 3-vuotiaat
  • Sanojen äänneasu on selvästi puutteellinen.
  • Lapsella on suppea tuottava sanasto (tulisi olla satoja sanoja useista sanaluokista).
  • Lapsi ei taivuta sanoja.
  • Lapsi ei noudata kaksiosaisia ohjeita tai hän ymmärtää niitä väärin.
 • 4–6-vuotiaat
  • Lapsella on suppea tuottava sanasto (tulisi olla satoja sanoja useista sanaluokista).
  • Esineiden ja asioiden laadun (koko, määrä, muoto, väri) kuvaus on epätarkkaa tai virheellistä.
  • Lapsen käyttämät lauserakenteet ovat yksinkertaisia.
  • Lapsella on vaikeuksia taivutusmuotojen hallinnassa.
  • Lapsi ei osaa kertoa näytetystä kuvasta. Lapsella on puutteita vuorovaikutus- ja keskustelutaidoissa.

Kirjallisuutta

 1. Siiskonen T, Aro T, Ahonen T, Ketonen R (toim.) Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. PS-Kustannus, Juva 2014:65