Takaisin Tulosta

Kehityksellisen kielihäiriön yhteys ADHD/ADD-oireisiin

Lisätietoa aiheesta
Tiina Walldén
24.1.2019
 • Puolella puhe- ja kielihäiriöpoliklinikalle lähetetyistä (N = 600) lapsista todettiin psykiatrisia oireita. Heistä tarkkaamattomuutta (ADD-oireita) oli 19 %:lla. Psykiatristen oireiden esiintyvyys riippui kielellisen häiriön tyypistä. Eniten psykiatrisia oireita (81 %) oli lapsilla, joilla oli kielen vastaanottoon liittyvä vaikeus. Pelkästään puhetuottoon liittyvissä ongelmissa todettiin psyykkisiä häiriöitä 30 %:lla.
 • Näistä 600 lapsesta 300 lasta seurattiin 4 vuoden ajan, jona aikana psykiatristen oireiden esiintyminen nousi 60 %:iin «Toppelberg CO, Shapiro T. Language disorders: a 10...»1.
 • Neljävuotiaista lapsista, joilla oli kielellisiä vaikeuksia, 11 %:lla todettiin psyykkisiä oireita. Vastaavia oireita todettiin vertailuryhmän lapsista 2 %:lla. Kahdeksan vuoden iässä kielihäiriöryhmässä psyykkisesti oireilevien määrä nousi 32 %:iin, kun vertailuryhmässä prosentuaalinen osuus säilyi samana. Käyttäytymisen ongelmat 8 vuoden iässä olivat yhteydessä testeissä todettuun älykkyysosamäärän laskuun. Kielellisiin ongelmiin liittyi kliinisesti merkittävää yliaktiivisuutta ja tytöillä sosiaalista vetäytymistä «Benasich AA, Curtiss S, Tallal P. Language, learni...»5.
 • Kanadalaisessa tutkimuksessa psykiatriselle poliklinikalle lähetetyistä 399 lapsesta (ikä 4–12 vuotta) oli aikaisemmin todettu kielellisiä ongelmia 111 lapsella (27,8 %). Muista lapsista (N = 288) 34 %:lla todettiin sellaisia kielellisiä vaikeuksia, joita ei ollut aikaisemmin havaittu. Koko ryhmästä siis 52,6 %:lla todettiin kielellisiä ongelmia. Lapsilla, joilla oli sekä psykiatrisia että kielellisiä ongelmia, oli merkitsevästi (p < 0,001) enemmän ADHD:hen sopivia oireita (joko yliaktiivisuutta tai tarkkaamattomuutta) «Cohen NJ, Davine M, Horodezky N ym. Unsuspected la...»2.
 • Uudessa Seelannissa tehdyssä tutkimuksessa «Silva PA, Williams S, McGee R. A longitudinal stud...»7 todettiin, että kielen ymmärtämisen vaikeudet ja yleiseen kielelliseen viivästymään liittyi merkittävästi enemmän käyttäytymisen ongelmia 7, 9 ja 11 vuoden iässä kuin puheen tuoton ongelmiin tai normaaliin kielen kehitykseen.
 • Opettajien ja vanhempien arvion mukaan niillä 4–7-vuotiailla lapsilla, joilla oli kehityksellinen kielihäiriö ja puheen tuoton ongelmaa, oli merkittävästi useammin tarkkaamattomuutta kuin kontrolliryhmän lapsilla (30 % vs 0 %, p < 0,001) «McGrath LM, Hutaff-Lee C, Scott A ym. Children wit...»3.
 • Nuoruusiässä psyykkisiä häiriöitä liittyi kielellisiin ongelmiin erityisesti niillä nuorilla, joilla suorituspuolen älykkyysosamäärä oli alle 70 «Snowling MJ, Bishop DV, Stothard SE ym. Psychosoci...»4.
 • Kanadalaisessa väestöpohjaisessa otoksessa «Beitchman JH, Nair R, Clegg M ym. Prevalence of ps...»6 5-vuotiailla kielihäiriöisillä lapsilla, joilla kokonaiskielelliset taidot (tuotto ja ymmärtäminen) olivat jäljessä, ADD:hen sopivia ongelmia 30 %:lla. Vanhempien arvion mukaan tytöillä oli enemmän psyykkisiä oireita kuin pojilla (45 % vs 25 %). Opettajien arvioissa sukupuolijakauma oli samanlainen (tytöt 67 %, pojat 48 %).
 • Yhdessä aineistossa «Beitchman JH, Hood J, Inglis A. Psychiatric risk i...»8 kielihäiriöisten tyttöjen suhteellinen riski saada psyykkisiä oireita oli 4-kertainen ja pojilla 2-kertainen verrattuna tyypillisesti kehittyviin lapsiin.
 • Kielihäiriöisten lasten seitsemän vuoden seurannassa todettiin, että 12-vuotiailla oli kielellisiä ongelmia edelleen 75 %.lla ja psyykkisiä häiriöitä 43 %:lla. Mikäli kielellinen vaikeus oli aiemmin todettu laaja-alaiseksi (ongelmia sekä puheen tuotossa että ymmärtämisessä), 12-vuotiaana oli kielellisiä ongelmia edelleen 81 %:lla. Tyttöjen riski tunne-elämän häiriöihin oli 11-kertainen ja poikien riski ADHD-tyyppisiin häiriöihin 2-kertainen verrattuna tyypillisesti kehittyneisiin lapsiin. Lapsilla, joilla oli kielen ymmärtämisen vaikeutta, oli seitsemän vuoden iässä opettajien arvion mukaan enemmän yliaktiivisuutta «Toppelberg CO, Shapiro T. Language disorders: a 10...»1, «Beitchman JH, Wilson B, Brownlie EB ym. Long-term ...»9.

Kirjallisuutta

 1. Toppelberg CO, Shapiro T. Language disorders: a 10-year research update review. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39:143-52 «PMID: 10673823»PubMed
 2. Cohen NJ, Davine M, Horodezky N ym. Unsuspected language impairment in psychiatrically disturbed children: prevalence and language and behavioral characteristics. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1993;32:595-603 «PMID: 8496124»PubMed
 3. McGrath LM, Hutaff-Lee C, Scott A ym. Children with comorbid speech sound disorder and specific language impairment are at increased risk for attention-deficit/hyperactivity disorder. J Abnorm Child Psychol 2008;36:151-63 «PMID: 17882543»PubMed
 4. Snowling MJ, Bishop DV, Stothard SE ym. Psychosocial outcomes at 15 years of children with a preschool history of speech-language impairment. J Child Psychol Psychiatry 2006;47:759-65 «PMID: 16898989»PubMed
 5. Benasich AA, Curtiss S, Tallal P. Language, learning, and behavioral disturbances in childhood: a longitudinal perspective. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1993;32:585-94 «PMID: 8496123»PubMed
 6. Beitchman JH, Nair R, Clegg M ym. Prevalence of psychiatric disorders in children with speech and language disorders. J Am Acad Child Psychiatry 1986;25:528-35 «PMID: 3489024»PubMed
 7. Silva PA, Williams S, McGee R. A longitudinal study of children with developmental language delay at age three: later intelligence, reading and behaviour problems. Dev Med Child Neurol 1987;29:630-40 «PMID: 2444484»PubMed
 8. Beitchman JH, Hood J, Inglis A. Psychiatric risk in children with speech and language disorders. J Abnorm Child Psychol 1990;18:283-96 «PMID: 2376655»PubMed
 9. Beitchman JH, Wilson B, Brownlie EB ym. Long-term consistency in speech/language profiles: II. Behavioral, emotional, and social outcomes. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996;35:815-25 «PMID: 8682763»PubMed