Takaisin Tulosta

Muistisairauslääkkeiden interaktiot

Lisätietoa aiheesta
Ari Rosenvall
20.9.2016

Donepetsiili-interaktiot

Sytokromi P450 -isoentsyymit 3A4 ja vähäisemmässä määrin 2D6 osallistuvat donepetsiilin metaboliaan.

CYP3A4:n estäjät, kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli ja erytromysiini sekä CYP2D6:n estäjät, kuten fluoksetiini ja kinidiini voivat estää donepetsiilin metaboliaa.

Entsyymejä indusoivat aineet, kuten rifampisiini, fenytoiini, karbamatsepiini ja alkoholi voivat pienentää donepetsiilipitoisuuksia. Koska estävän ja indusoivan vaikutuksen voimakkuutta ei tiedetä, tällaisten lääkeyhdistelmien käytössä on noudatettava varovaisuutta.

Donepetsiilihydrokloridi saattaa vaikuttaa antikolinergistä aktiivisuutta omaaviin lääkkeisiin. Samanaikainen hoito suksinyylikoliinin, muiden hermo-lihasliitosta salpaavien aineiden, kolinergisten agonistien tai sydämen johtumiseen vaikuttavien beetasalpaajien kanssa saattaa aiheuttaa synergististä aktiivisuutta.

Galantamiini-interaktiot

Galantamiini eliminoituu useiden eri metaboliareittien kautta ja munuaisteitse. Kliinisesti merkitsevien yhteisvaikutusten mahdollisuus on pieni. Merkittävien yhteisvaikutusten esiintymisellä voi kuitenkin potilaskohtaisesti olla kliinistä merkitystä.

Voimakkaiden CYP2D6-estäjien (esim. kinidiinin, paroksetiinin tai fluoksetiinin) tai voimakkaiden CYP3A4-estäjien (esim. ketokonatsolin tai ritonaviirin) käytön aloituksen yhteydessä potilailla saattaa esiintyä tavallista enemmän kolinergisiä haittavaikutuksia.

Galantamiinia ei vaikutustapansa vuoksi saa antaa samanaikaisesti muiden kolinomimeettien (kuten ambenonin, donepetsiilin, neostigmiinin, pyridostigmiinin, rivastigmiinin tai systeemisesti annettavan pilokarpiinin) kanssa.

Kuten kolinomimeettien käytön yhteydessä on odotettavissa, farmakodynaaminen yhteisvaikutus on mahdollinen lääkkeiden kanssa, jotka hidastavat sydämen syketiheyttä huomattavasti (esim. digoksiini, beetasalpaajat, tietyt kalsiumkanavaa salpaavat lääkkeet ja amiodaroni).

Kolinomimeettinä galantamiini todennäköisesti voimistaa suksinyylikoliinityyppistä lihasrelaksaatiota anestesian aikana erityisesti potilailla, joilla on pseudokoliiniesteraasin vajausta.

Rivastigmiini-interaktiot

Rivastigmiini on koliiniesteraasin estäjä, joten se saattaa tehostaa suksinyylikoliinin kaltaisten lihasrelaksanttien vaikutusta anestesian aikana.

Farmakodynaamisten ominaisuuksiensa vuoksi rivastigmiinia ei pitäisi antaa samanaikaisesti muiden kolinomimeettisten aineiden kanssa.

Rivastigmiinin metaboloitumista ajatellen metaboliset interaktiot muiden lääkevalmisteiden kanssa näyttävät epätodennäköisiltä, vaikkakin rivastigmiini saattaa estää muiden aineiden butyryylikoliiniesteraasivälitteisen metabolian.

Memantiini-interaktiot

Memantiinin vaikutusmekanismiin liittyen se voi voimistaa l-dopan, dopamiiniagonistien ja antikolinergien vaikutuksia.

Barbituraattien ja neuroleptien vaikutus voi heikentyä. Memantiinin samanaikaista käyttöä amantadiinin kanssa tulisi välttää farmakotoksisen psykoosin vaaran vuoksi. Memantiini ja amandatiini ovat kemiallisesti samantapaisia NMDA-antagonisteja. Tämä saattaa koskea myös ketamiinia ja dekstrometorfaania.

Muut lääkeaineet, kuten simetidiini, ranitidiini, prokainamidi, kinidiini, kiniini ja nikotiini, jotka käyttävät samaa munuaisten kationikuljetusjärjestelmää kuin memantiini, voivat mahdollisesti aiheuttaa interaktion memantiinin kanssa ja aiheuttaa mahdollisen plasmapitoisuuden nousun.

Mahdollisesti hydroklooritiatsidin (HCT) seerumipitoisuus alenee, kun memantiinia käytetään HCT:n tai HCT-yhdistelmävalmisteen kanssa.

On havaittu yksittäisiä tapauksia kansainvälisen vakioidun suhdeluvun (INR) arvon noususta potilailla, jotka ovat saaneet varfariinia samaan aikaan memantiinin kanssa. Näin ollen INR-arvon seuranta on suositeltavaa potilailla, jotka saavat oraalista antikoagulanttihoitoa samanaikaisesti memantiinin kanssa.

Virtsan pH:ta suurentavat tekijät, kuten antasidien erittäin runsas käyttö, saattavat heikentää memantiinin eliminaatiota munuaisten kautta.

Kirjallisuutta

  1. Duodecim Lääketietokanta «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti»1