Takaisin Tulosta

Subkortikaalisen vaskulaarisen dementian kriteerit ja subkortikaalisen vaskulaarisen dementian kuvantamiskriteerit

Lisätietoa aiheesta
Timo Erkinjuntti ja Risto Vataja
21.9.2016

Subkortikaalisen vaskulaarisen dementian kriteerit

Subkortikaalinen vaskulaarinen dementia on aivoverenkierron sairaudesta johtuvan muistisairauden muoto, ns. pienten suonten tauti tai muistisairaus.

I Kliinisen subkortikaalisen vaskulaarisen dementian määritelmä sisältää kaikki seuraavat:

 1. Kognitiivinen oireyhtymä, johon kuuluu
  • sekä dyseksekutiivinen oireyhtymä: heikentyminen tavoitteiden asettelussa, toiminnan aloittamisessa, suunnitelmallisuudessa, järjestelmällisyydessä, vaiheistamisessa, toteuttamisessa, toimintamallin muuttamisessa, säilyttämisessä ja abstraktissa ajattelussa
  • että muistin heikentyminen (voi olla lievä): heikentynyt mieleen palautus, suhteellisesti säilynyt tunnistaminen, vähemmän vaikea unohtaminen, hyötyminen vihjeistä.
   • Molemmat heijastavat toimintakyvyn heikentymistä työhön ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvissä monimutkaisemmissa toimissa, eivätkä ne johdu yksin aivoverenkierron sairauden fyysisisistä seurauksista.
 2. Aivoverenkiertosairaus
  • sekä kuvantamisessa todettava aivoverenkiertosairaus (kuvantamiskriteerit)
  • että aivoverenkierron sairauteen viittaava aikaisempi oire tai l siihen sopiva löydös, kuten toispuolihalvaus, suupielen heikkous, Babinskin merkki, tuntopuutos, dysartria, kävelyn häiriö, tai ekstrapyramidaalilöydös sopien subkortikaaliseen aivovaurioon.

II Kliiniset piirteet, jotka tukevat subkortikaalisen vaskulaarisen dementian diagnoosia

A. Ylemmän motoneuronin vaurion merkit kuten laskeutuminen peruskokeessa, heijaste-puoliero, tai koordinaation vaikeus.

B. Varhainen kävelyn häiriö (lyhytaskelinen ["marce à petis pas"], lattiaan liimautuva, apraktis-ataktinen tai Parkinson tyyppinen)

C. Tasapainon epävarmuus ja toistuvat, tahattomat kaatumiset

D. Varhainen virtsaamisen tihentyminen, virtsapakko ja muu virtsaoire ilman urologista syytä

E. Dysartria, nielemisvaikeudet, ekstrapyramidaaliset oireet (hypokinesia, rigiditeetti)

F. Käytösoireet kuten depressio, persoonallisuuden muutos, emotionaalinen herkistyminen, psykomotorinen hidastuminen.

III Piirteet jotka tekevät subkortikaalisen vaskulaarisen dementian diagnoosin epävarmaksi tai epätodennäköiseksi

A. Varhainen muistin heikentyminen ja etenevä muistin ja muun kognitiivisen toiminnon kuten kielelliset toiminnot (transkortikaalinen sensorinen afasia), motoriset toiminnot (apraxia) ja havaintotoiminnat (agnosia) ilman vastaavaa paikallista vauriota aivojen kuvantamisessa

B. Aivoverenkierron sairauden löydösten puuttuminen aivojen TT- tai MK-kuvassa

Subkortikaalisen vaskulaarisen dementian kuvantamiskriteerit

A. Tietokonekerroskuvaus

Laajat kammioiden myötäiset ja syvän valkean aineen muutokset: läiskittäiset tai diffuusit symmetriset harventuma-alueet (tiheys normaalin valkean aineen ja kammioiden selkäydinnesteen välillä), joiden reunat epäselvät ja jotka yltävät centrum semiovalen alueelle, ja aikakin yksi lakuunainfarkti.

JA

Ei kortikaalisia, kortiko-subkortikaalisia paikallisen suonialueen ei-lakuunainfarkteja, vedenjakaja-alueiden infarkteja, suurten suonten tautiin liittyviä verenpurkaumia, normaalipaineisen hydrokefalian merkkejä, eikä muita valkean aineen erityisiä sairauksia (esim. multippeliskleroosi, sarkoidoosi, aivojen sädevaurio).

B. Magneettikuvaus

1. Valkean aineen vaurioon painottuva muoto:

 • Laajat kammioiden myötäiset ja syvän valkean aineen muutokset: etu- tai takasarvien laajat juosteet (> 10 mm mitattuna kohtisuoraan kammion tasoon) tai
 • Runko-osan epäsäännölliset paksut reunukset (> 10 mm leveä, epäsäännöllinen reuna, laajenevat syvään valkeaan aineeseen) ja yhteen sulautuvat (> 25 mm, epäsäännöllinen muoto) tai
 • Laajat valkean aineen muutokset (diffuusit hyperintensiteetit ilman paikallisia muutoksia), ja lakuunainfarkti (infarkteja) syvässä harmaassa aineessa.

TAI

2. lakuunainfarkteihin painottuva muoto:

 • Useita lakuunainfarkteja (esim. > 5) syvässä harmaassa aineessa, ja vähintään keskivaikeat valkean aineen muutokset: laajat juosteet tai epäsäännölliset paksut reunukset tai yhteensulautuvat hyperintensiteetit tai laajat valkean aineen muutokset ja
 • Ei kortikaalisia, kortiko-subkortikaalisia paikallisen suonialueen ei-lakuunainfarkteja, vedenjakaja-alueiden infarkteja, suurten suonten tautiin liittyviä verenpurkaumia, normaalipaineisen hydrokefalian merkkejä, eikä muita valkean aineen erityisiä sairauksia (esim. multippeliskleroosi, sarkoidoosi, aivojen sädevaurio).

Kirjallisuutta

 1. Erkinjuntti T, Inzitari D, Pantoni L ym. Research criteria for subcortical vascular dementia in clinical trials. J Neural Transm Suppl 2000;59:23-30 «PMID: 10961414»PubMed
 2. Román GC, Erkinjuntti T, Wallin A ym. Subcortical ischaemic vascular dementia. Lancet Neurol 2002;1:426-36 «PMID: 12849365»PubMed