Takaisin Tulosta

Lapsiin kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestäminen

Lisätietoa aiheesta
Mia Tuominen ja Leena Salovartio
19.4.2013

Lainsäädäntö lapsiin kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä

Lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä on annettu laki (1009/2008) «Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvi...»1, jonka mukaan erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetun sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava lain 1 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen tekemisestä. Tutkimus tehdään poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyynnöstä. Tutkimusyksikön henkilöstöllä tulee olla tehtävän asianmukaiseen hoitamiseen tarvittava koulutus, ammattitaito ja kokemus (2 §). Edelleen lain 4 §:n mukaan tutkimusyksikkö voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tutkimuksen aikana kertyneet tiedot tutkimuksen pyytäneelle poliisille, syyttäjälle tai tuomioistuimelle, muilta osin tietojen käsittelystä on voimassa, mitä henkilötietolaissa (523/1999) «Henkilötietolaki ...»2 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) «Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta ...»3 säädetään.

Kirjallisuutta

  1. Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20081009»1. Siteerattu 11.5.2012
  2. Henkilötietolaki «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523»2. Siteerattu 11.5.2012
  3. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621»3. Siteerattu 11.5.2012.