Takaisin Tulosta

Erilaiset psykoterapiamuodot syömishäiriön hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Katariina Meskanen
15.11.2014

Kognitiivis-behavioraalinen käyttäytymisterapia KBT

 • KBT on alun perin masennuksen hoitoon kehitetty hoitomenetelmä, jonka perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa, jolloin muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös pyritään saamaan muutos käyttäytymisen tasolla kokeilemalla ja harjoittelemalla konkreettisesti uudenlaisia toimintatapoja.
 • KBT perustuu syömishäiriötä sairastavan haitallisten uskomusten ja ajatusten muokkaamiseen ja niiden korvaamiseen vaihtoehtoisilla, toipumista tukevilla uusilla ajatusmalleilla yhdessä käyttäytymisterapeuttisten menetelmien kanssa.
 • KBT:n tavoitteena normalisoida sairastuneen syömiskäyttäytyminen ja syömishäiriöön liittyvät ajatusmallit muun muassa tunnistamalla ja muokkaamalla sairautta ylläpitäviä kielteisiä ajatuskierteitä, oppimalla parempia ahdistuksen hallinta- ja selviytymiskeinoja sekä uusia ongelmanratkaisutaitoja.
 • KBT:ssa pyritään käsittelemään samanaikaisesti sekä konkreettisia syömishäiriöoireita että psyykkisiä oireita. Terapiassa keskeistä on psykoedukaatio, jossa potilas saa tietoa syömishäiriön fyysisistä ja psyykkisistä haittavaikutuksista sekä niiden välttämisestä.
 • Tyypillisesti KBT alkaa laihduttamis- tai ahmimiskierteen katkaisemisesta erilaisin kognitiivisin ja käyttäytymisterapeuttisin interventioin. Erilaisia kognitiivisia tekniikoita käytetään muuttamaan syömishäiriön sävyttämiä ajattelumalleja.
 • Perinteisestä KBT:sta on kehitelty versio, joka on erityisesti suunnattu syömishäiriöiden hoitoon (Fairburn, CBT-E). Tässä kognitiivis-behavioraalisessa erityisversiossa on pyritty lisäämään terapiaan myös interpersoonallisen terapian osio ihmissuhdevaikeuksista ja dialektisen käyttäytymisterapian osio tunnetason vaikeuksista.

Interpersoonallinen terapia IPT

 • IPT on alun perin masennuksen hoitoon kehitetty lyhytkestoinen ja käytännönläheinen fokusoitu psykoterapeuttinen hoitomuoto.
 • IPT:ssa terapian kohde ei ole ensisijaisesti syömishäiriö itsessään, vaan laajemmin ihmissuhteet ja niissä ilmenevät ongelmat ja ristiriidat. IPT:ssä syömishäiriö nähdään ennemmin interpersoonallisena eli ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin liittyvänä ilmiönä kuin ainoastaan syömishäiriöön sairastuneen sisäisinä psyykkisinä ongelmina.
 • IPT:n tavoitteena on ristiriitojen ratkaiseminen ja ihmissuhteiden palkitsevuuden parantaminen opettamalla syömishäiriötä sairastava kohtaamaan arkielämän sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet muutoin kuin turvautumalla syömishäiriön oireisiin.
 • IPT kohdistetaan tyypillisesti yhteen neljästä interpersoonallisesta ongelma-alueesta. Rooliristiriita on tilanne, jossa sairastuneeseen kohdistuu ristiriitaisia odotuksia hänen omasta roolistaan. Roolin muutos on tilanne, jossa sairastuneella on vaikeuksia selvitä elämänmuutoksesta ja sopeutua sen myötä uusiin rooleihin. Suru voidaan valita ongelma-alueeksi, jos sairastunut on elämäntilanteessa, johon liittyy luopumista menneestä ja surua esimerkiksi silloin, jos läheisen kuoleman jälkeen suruprosessi on jumiutunut. Elämäntapahtumien puute valitaan ongelma-alueeksi, jos sairastuneella on perustavanlaatuisia vaikeuksia solmia läheisiä ihmissuhteita ja ylläpitää niitä.
 • IPT eroaa useimmista muista psykoterapioista käytännönläheisyydessään: terapian painopiste on keskeisesti sairastuneen käytännön elämässä vaikuttavat ihmissuhteet, niiden ristiriidat ja niihin liittyvät tunteet ja ajatukset.

Dialektinen käyttäytymisterapia DKT

 • DKT on alun perin epävakaan persoonallisuushäiriön hoitoon kehitetty psykoterapiamenetelmä, jossa yhdistyvät erilaiset terapeuttiset menetelmät. Tavoite on sekä lisätä hyväksyvyyttä että saada aikaan muutosta sairastuneen käyttäytymisessä.
 • DKT näkee tunnetason säätelyongelmat ydinongelmana syömishäiriöissä ja ahmimisen tai laihduttamisen olevan yritys vaikuttaa, muokata tai hallita epämiellyttäviä, hallitsemattomalta tuntuvia tunteita.
 • DKT:n tavoitteena on opettaa potilaalle erilaisia taitoja, esimerkiksi tunteiden parempaa hallintaa, vuorovaikutustaitoja ja tietoisen läsnäolon taitoja, joiden avulla potilas voi korvata syömishäiriötä ylläpitävät käyttäytymismallinsa.
 • DKT perustuu siihen, että pyritään sekä kehittämään että vahvistamaan syömishäiriöön sairastuneen hyväksyvää asennetta todellisuutta ja itseään kohtaan samalla, kun toisaalta motivoidaan muutokseen ja kehitetään kykyä muuttaa sitä, mikä on muutettavissa.
 • DKT:n avulla syömishäiriöön sairastunut voi samanaikaisesti nähdä kahden toisensa kanssa ristiriidassa olevan seikan voivan vaikuttaa toimintaansa; esimerkiksi syömishäiriöstä kärsivä sekä näkee syömishäiriönsä epämiellyttävänä, kärsimystä tuovana että toisaalta kokee saavansa helpotusta oireestaan.
 • DKT:lle ominaisia piirteitä ovat fokusoidun taitovalmennuksen lisäksi mahdollisuus soittaa psykoterapeutille käyntien välillä.

Psykodynaaminen psykoterapia

 • Psykodynaaminen psykoterapia perustuu siihen, että menneisyys ja yksilöllinen kehityshistoria vaikuttavat ihmisen nykyiseen kokemusmaailmaan. Psyykkisten vaikeuksien nähdään liittyvän lapsuuden, nuoruuden ja ajankohtaisen vaiheen kokemuksiin.
 • Psykodynaamisessa psykoterapiassa pyritään tunnistamaan ja muokkaamaan syömishäiriöön sairastuneen varhaisissa vuorovaikutuskokemuksissa syntyneitä ja tiedostamattomalla tasolla nykyiseen kokemusmaailmaan vaikuttavia psyykkisiä ilmiöitä.
 • Psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään, selvittämään ja ratkaisemaan elämänhistorian aikana syntyneitä ongelmia, jotka altistavat syömishäiriölle. Syömishäiriön katsotaan olevan seurausta sisäisen psyykkisen tasapainon järkkymisestä.
 • Psykodynaaminen psykoterapia perustuu siihen, että varhaisissa vuorovaikutussuhteissa olevat ongelmat näyttäytyvät myös psykoterapeuttisessa vuorovaikutusprosessissa. Tässä vuorovaikutussuhteessa tapahtuvan psyykkisen työskentelyn avulla mahdollistuu psyykkisten rakenteiden uudelleen muotoutuminen.
 • Psykodynaaminen psykoterapia auttaa ymmärtämään syömishäiriöön sairastuneen yksilöllisten kokemistapojen syitä, syventämään itseymmärrystä, löytämään omia yksilöllisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia kokea uudella tavalla.
 • Psykodynaamisessa psykoterapiassa käytetään hyväksi psykoanalyyttiseen hoitoon kuuluvia interventioita ja tekniikoita, sekä mm. tunteensiirron eli transferenssin aktiivista tutkimista.

Kirjallisuutta