Takaisin Tulosta

Lääkärien työaika ja hoitovirheet

Lisätietoa aiheesta
Markku Partinen
3.12.2015

Lääkärien kokonaistyöajan lyhentäminen enintään 63 tuntiin ja yli 16 tunnin työjaksojen välttäminen näyttää vähentävän hoitovirheitä.

Lääkärien kokonaistyöaika viikossa on usein pitkä. Joissakin yksiköissä sairaalalääkärit voivat päivystää jopa 2 päivänä viikossa. Yli 24 tunnin yhtäjaksoiset työrupeamat voivat olla mahdollisia esimerkiksi kirurgeilla sekä päivystyspisteissä ja teho-osastoilla työskentelevillä lääkäreillä. Useissa tutkimuksissa on todettu yli 18–24 tunnin työrupeaman lisäävän diagnostisten virheiden ja hoitovirheiden lukumäärää merkitsevästi. Myös pitkien päivystysvuorojen jälkeiset liikenneonnettomuudet ovat yleisiä «Landrigan CP, Rothschild JM, Cronin JW ym. Effect ...»1, «Barger LK, Cade BE, Ayas NT ym. Extended work shif...»2, «Smith-Coggins R, Howard SK, Mac DT ym. Improving a...»3, «Lockley SW, Landrigan CP, Barger LK ym. When polic...»4. Erilaisia virheitä ja liikenneonnettomuuksia on todettu pitkiin työjaksoihin liittyen myös muissa ammattiryhmissä, kuten esimerkiksi poliiseilla «Garbarino S, De Carli F, Nobili L ym. Sleepiness a...»5.

Lukuisissa takautuvissa tutkimuksissa on todettu hoitovirheiden olevan yleisiä pitkiin päivystysjakoihin liittyen, joskin muutamassa takautuvassa ja metodisesti kyseenalaistavassa tutkimuksessa erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, vaikka univajeessa olleet kirurgit olivatkin tehneet liki 2 kertaa enemmän virheitä verrattuna kirurgeihin, joilla ei ollut univajetta (3,1 vs 1,7 %) «Ellman PI, Law MG, Tache-Leon C ym. Sleep deprivat...»6, «Ellman PI, Kron IL, Alvis JS ym. Acute sleep depri...»7. Asian selvittämiseksi tarvitaan prospektiivisia satunnaistettuja tutkimuksia.

Etenevässä satunnaistetussa tutkimuksessa «Landrigan CP, Rothschild JM, Cronin JW ym. Effect ...»1 selvitettiin perinteisen ja interventioryhmän teho-osastolla työskentelevien sairaalalääkärien tekemiä diagnoosi- ja hoitovirheitä ja vääriä lääkeannostuksia. Interventioryhmässä päivystysjaksot jaettiin päivä- (klo 07–22) ja yöpäivystyksiin (klo 21–13), ja viikoittaisen kokonaistyöajan pituus rajoitettiin enintään 63 tuntiin. Perinteisen ryhmän lääkärit saattoivat työskennellä yli 65 tuntia viikossa ja heillä saattoi olla yli 2 päivystysvuorokautta viikossa. Tutkimuksessa analysoitiin 2 203 hoitopäivää yhteensä 634 hoitojaksossa. Sairaalalääkärit tekivät 35,9 % enemmän vakavia hoitovirheitä verrattuna interventioryhmään (136,0 vs 100,1 / 1 000 hoitopäivää, p < 0,001). Kaikkiaan erilaisten vakavien virheiden määrä oli 22 % suurempi perinteistä työvuoroa noudattavilla lääkäreillä (193,2 vs 158,4 / 1 000 hoitopäivää, p < 0,001). Vastaavasti sairaalalääkärien tekemien lääkitysvirheiden määrä oli 20,8 % suurempi (p = 0,03). Diagnoosivirheitä tehtiin 5,6 kertaa useammin (18,6 vs 3,3 / 1 000 hoitopäivää, p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Hyvin tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa «Landrigan CP, Rothschild JM, Cronin JW ym. Effect ...»1 lääkärien tekemät diagnoosi- ja hoitovirheet vähenivät merkitsevästi muuttamalla päivystysjaksojen pituus enintään 16 tuntiin ja rajoittamalla viikoittainen kokonaistyöaika enintään 63 tuntiin. Muissa tutkimuksissa on todettu myös lääkärien oman terveyden ja elämänlaadun paranevan, kun vältetään liian pitkiä työrupeamia. Tulokset ovat todennäköisesti yleistettävissä myös muihin ammattiryhmiin, joissa tehdään pitkiä työviikkoja ja joihin liittyy pitkiä päivystysjaksoja. Asiaa tulisi selvittää Suomessakin etenevin satunnaistetuin tutkimuksin. Selvitettäviä lääkäriryhmiä ovat ainakin sairaaloissa päivystävät lääkärit, kirurgit, anestesiologit ja myös terveyskeskuslääkärit mukaan lukien niin sanotut keikkalääkärit, jotka saattavat päivystää yhtäjaksoisesti jopa kokonaisen viikonlopun.

Kirjallisuutta

  1. Landrigan CP, Rothschild JM, Cronin JW ym. Effect of reducing interns' work hours on serious medical errors in intensive care units. N Engl J Med 2004;351:1838-48 «PMID: 15509817»PubMed
  2. Barger LK, Cade BE, Ayas NT ym. Extended work shifts and the risk of motor vehicle crashes among interns. N Engl J Med 2005;352:125-34 «PMID: 15647575»PubMed
  3. Smith-Coggins R, Howard SK, Mac DT ym. Improving alertness and performance in emergency department physicians and nurses: the use of planned naps. Ann Emerg Med 2006;48:596-604, 604.e1-3 «PMID: 17052562»PubMed
  4. Lockley SW, Landrigan CP, Barger LK ym. When policy meets physiology: the challenge of reducing resident work hours. Clin Orthop Relat Res 2006;449:116-27 «PMID: 16770285»PubMed
  5. Garbarino S, De Carli F, Nobili L ym. Sleepiness and sleep disorders in shift workers: a study on a group of italian police officers. Sleep 2002;25:648-53 «PMID: 12224843»PubMed
  6. Ellman PI, Law MG, Tache-Leon C ym. Sleep deprivation does not affect operative results in cardiac surgery. Ann Thorac Surg 2004;78:906-11; discussion 906-11 «PMID: 15337018»PubMed
  7. Ellman PI, Kron IL, Alvis JS ym. Acute sleep deprivation in the thoracic surgical resident does not affect operative outcomes. Ann Thorac Surg 2005;80:60-4; discussion 64-5 «PMID: 15975341»PubMed