Takaisin Tulosta

Psykososiaalisten tekijöiden yhteys unettomuuteen keski-ikäisillä

Lisätietoa aiheesta
Markku Partinen
3.12.2015

Hyväkuntoisessa keski-ikäisessä väestössä psykososiaaliset riskitekijät ovat voimakkaammin yhteydessä unettomuuteen kuin somaattiseen terveydentilaan liittyvät riskitekijät.

Tampereella tehdyssä postikyselyyn perustuvassa tutkimuksessa «Martikainen K, Partinen M, Hasan J ym. The impact ...»1 tavoitteena oli kuvata ja analysoida unettomuuden yleisyyttä keski-ikäisessä väestössä sekä unettomuuteen yhteydessä olevia somaattisia sairauksia, psykologisia tekijöitä, elämäntapoja ja elämän tapahtumia. Alkuperäinen otos käsitti 1 190 henkilöä. Heidät valittiin ositetulla otannalla 36-, 41-, 46- ja 50-vuotiaiden ikäryhmistä. Vastausosuus oli 75 %. Viiden vuoden kuluttua toistettuun kyselyyn osallistui 626 henkilöä, 264 miestä ja 362 naista. Vastausosuus oli 53 % laskettuna alkuperäisestä otoksesta. Strukturoitu kyselylomake perustui BNSQ-lomakkeistoon (Basic Nordic Sleep Questionnaire).

9,8 % miehistä ja 17,0 % naisista kertoi unettomuutta esiintyneen vähintään kerran viikossa edeltäneiden kolmen kuukauden aikana. Unettomuus oli yleisintä 55-vuotiaiden keskuudessa. Unettomuudesta kärsineet ilmoittivat yleisen terveydentilansa huonommaksi kuin unettomuuden suhteen terveet; OR 4,41 (95 % luottamusväli 1,86–10,4). Depressio, allerginen nuha, astma, kohonnut verenpaine ja sydänoireet, kuten rytmihäiriöt, olivat myös unettomuudesta kärsineiden keskuudessa yleisempiä. Työolosuhteiden heikentyminen edeltäneen vuoden aikana oli yhteydessä unettomuuteen. Logistisessa regressioanalyysissa todettiin vahva yhteys hermostuneisuuteen ja jännittyneisyyteen.

Tutkijoiden johtopäätös oli, että psykososiaalisten tekijöiden yhteys unettomuuteen oli voimakkaampi kuin somaattisten terveysongelmien yhteys.

Kommentti

Tulokset ovat yleistettävissä hyväkuntoiseen keski-ikäiseen suomalaiseen väestöön. Sen sijaan niitä ei voida yleistää toimintakyvyltään heikentyneeseen iäkkääseen väestöön. On mielekästä olettaa, että tutkimuksen kohdejoukossa psykososiaalisten tekijöiden yhteys unettomuuden ilmenemismuotoihin on voimakas verrattuna somaattisten sairauksien yhteyteen samoihin tekijöihin. Kuten tutkijat itse pohdinnassaan esittävät, kliinisten tietojen tarkkuus jää postikyselytutkimuksessa puutteelliseksi. Poikittaisessa tutkimusasetelmassa ei myöskään voida olla varmoja yhteyden suunnasta kaikkien tekijöiden osalta.

Kirjallisuutta

  1. Martikainen K, Partinen M, Hasan J ym. The impact of somatic health problems on insomnia in middle age. Sleep Med 2003;4:201-6 «PMID: 14592322»PubMed