Takaisin Tulosta

Somaattisten terveysongelmien ja psykososiaalisten tekijöiden yhteydet unettomuuteen ikääntyneillä

Lisätietoa aiheesta
Markku Partinen
3.12.2015

Ikääntyneillä unettomuus on yhteydessä ahdistuneisuuteen, depressiivisyyteen, heikentyneeseen fyysiseen toimintakykyyn, sairauksiin ja niiden oireisiin.

Australiassa tehdyssä epidemiologisessa tutkimuksessa «Henderson S, Jorm AF, Scott LR ym. Insomnia in the...»1 koulutetut haastattelijat kävivät 874:n kotona asuvan ja 59:n laitoksessa asuvan vanhuksen luona. Kotikäyntiaineisto perustui väestöotokseen. Tutkitut olivat 70-vuotiaita tai iäkkäämpiä. Osallistumisosuus oli 69 %. Laitosasukkaiden otos käsitti 100 vanhusta, joista 59 % pystyi haastattelussa antamaan riittävät tiedot. Haastattelijat käyttivät strukturoitua psykiatrista lomakkeistoa (the Canberra Interview for the Elderly). Bivariaattianalyysissa verrattiin unettomuudesta kärsineitä (n = 134) niihin, joilla ei ollut ongelmia unen suhteen (n = 735).

Unettomuus oli merkitsevästi yhteydessä huonoon itsearvioituun terveydentilaan, vaikeuksiin päivittäisissä perustoiminnoissa (ADL), kipujen esiintymiseen, vähentyneeseen liikkumiseen sekä fyysisiin sairauksiin ja niiden oireisiin. Lisäksi unettomuus oli yhteydessä neuroottisuuteen, ahdistuneisuuteen sekä depressiivisiin oireisiin. Logistisessa regressioanalyysissa ahdistuneisuus ja depressiivisyys sekä huono itsearvioitu terveydentila olivat yhteydessä unettomuuteen.

Kirjallisuutta

  1. Henderson S, Jorm AF, Scott LR ym. Insomnia in the elderly: its prevalence and correlates in the general population. Med J Aust 1995;162:22-4 «PMID: 7845293»PubMed