Takaisin Tulosta

Lääkkeettömät unettomuuden ryhmämuotoiset hoidot työterveyshuollossa

Lisätietoa aiheesta
Rea Lagerstedt
3.12.2015

Työterveyshuollon terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat oppivat lyhyen koulutuksen jälkeen käyttämään unettomuuden ryhmämuotoisia kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Ryhmämuodon malli esitellään Työterveyslaitoksen julkaisemassa Työikäisten unettomuuden hoito -oppaassa «Järnefelt H, Hublin C (toim.) Työikäisten unettomu...»1 ja unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa kuvanneissa tieteellisissä julkaisuissa «Järnefelt H. Unettomuuden lääkkeetön hoito työterv...»2, «Järnefelt H, Salin M, Hublin C. Unettomuuden lääkk...»3, «Järnefelt H, Lagerstedt R, Kajaste S ym. Cognitive...»4, «Järnefelt H, Lagerstedt R, Kajaste S ym. Cognitive...»5, «Järnefelt H. Työterveyshuollossa toteutetun ryhmäm...»6.

Usein ryhmähoito koostuu kuudesta ryhmätapaamisesta, joihin mallissa on rakennettu sisältö. Se sopii työterveyshuollon menetelmäksi ja on sovellettavissa muihinkin terveydenhuollon yksiköihin. Myös yksilöhoidossa on mahdollista toteuttaa samantyyppistä mallia.

Hoitamisen lähtökohtana on unettomuuden yksilöllisten syiden arviointi. Hoito pyrkii tarjoamaan useita keinoja, joista jokaiselle on tarkoitus löytää sopivimmat ja toimivimmat.

Lyhytkestoisessa unettomuudessa hoito keskittyy unettomuuden laukaisseiden tekijöiden käsittelyyn ja helpottamiseen. Pitkäkestoisessa unettomuudessa keskeisimmiksi nousevat ylivireyttä ylläpitävät tekijät eli unettomuuden jatkuessa kehittyvä suoritusahdistus ja huoli unettomuuden seurauksista sekä unen kannalta haitalliset nukkumistottumukset ja elämäntavat.

Hoito alkaa antamalla tietoa unesta ja unta heikentävistä elämäntavoista sekä määrittelemällä yksilölliset tavoitteet niiden korjaamiseksi. Käyttäytymisterapian menetelmillä, kuten rauhoittamalla sänky vain nukkumista varten, parannetaan sänky-uni-assosiaatiota. Unirytmin säännöllistämiseksi kannattaa joka aamu herätä ja nousta sängystä suurin piirtein samaan aikaan – myös vapaapäivinä.

Kognitiivisilla menetelmillä löydetään vaihtoehtoisia tapoja käsitellä uneen liittyviä huolia ja muuta ajatuksellista ylivireyttä. Rauhoittumisen apuna voidaan käyttää esimerkiksi huolihetkeä, jossa kaikki mieleen tulevat huolet kirjoitetaan ylös ja pyritään löytämään niille ratkaisuja tai muita keinoja selviytyä niiden kanssa. Kun huolet on käsitelty päivällä, yleensä ne vaivaavat mieltä vähemmän nukkumaan mennessä tai yöllä herätessä.

Työikäisten unettomuuden hoito -oppaassa kuvataan epäsäännöllistä työaikaa tekevien unettomuuden lääkkeettömän hoidon periaatteet siten, kuin niitä sovellettiin Yleisradiossa tehdyssä tutkimusprojektissa. Lisäksi kerrotaan, miten unettomuutta voi ehkäistä työtä kehittämällä.

Kirjallisuutta

  1. Järnefelt H, Hublin C (toim.) Työikäisten unettomuuden hoito. Työterveyslaitos 2012
  2. Järnefelt H. Unettomuuden lääkkeetön hoito työterveyshuollossa onnistuu. Suom Lääkäril 2012;40:2848-9
  3. Järnefelt H, Salin M, Hublin C. Unettomuuden lääkkeettömän hoidon koulutus ja käytäntö työterveyshuollossa. Työterveyslääkäri 2012;30:79-81
  4. Järnefelt H, Lagerstedt R, Kajaste S ym. Cognitive behavior therapy for chronic insomnia in occupational health services. J Occup Rehabil 2012;22:511-21 «PMID: 22460608»PubMed
  5. Järnefelt H, Lagerstedt R, Kajaste S ym. Cognitive behavioral therapy for shift workers with chronic insomnia. Sleep Med 2012;13:1238-46 «PMID: 23168269»PubMed
  6. Järnefelt H. Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa. Väitöskirja. Työterveyslaitos 2015. «http://www.ttl.fi/fi/tyo_ja_ihminen/Documents/Tutkimusraportti_44.pdf»1