Takaisin Tulosta

Ylipitkät työvuorot aiheuttavat unettomuutta

Lisätietoa aiheesta
Rea Lagerstedt
3.12.2015

Työskentely yli 55 tuntia viikossa saattaa aiheuttaa unettomuusoireita.

Japanilaisessa systemaattisessa katsauksessa «Bannai A, Tamakoshi A. The association between lon...»1 vuodelta 2014 haluttiin selvittää pitkien työaikojen yhteyttä terveyteen. Loppumuuttujina käytettiin tekijöitä, jotka suoraan aiheuttavat sairauksia tai kuolemaa (esimerkiksi diagnosoidut sairaudet, uniongelmat, masentuneisuus tai muut psyykkiset häiriöt, terveyttä vaurioittava käyttäytyminen, kuten tupakointi). Tutkimukseen ei hyväksytty loppumuuttujiksi työtyytyväisyyttä, hyvinvointia, työkykyä, elämänlaatua tai vastaavaa, tapaturmia, onnettomuuksia, työstressiä tai erityisiä työhön liittyviä sairauksia. Systemaattisella kirjallisuushaulla (Medline, PsychINFO 1995–2012) haettiin tutkimuksia, joissa käsiteltiin pitkien työaikojen yhteyttä edellisiin terveysmuuttujiin.

Mukaan hyväksyttiin havainnoivat tutkimukset, kuten prospektiiviset tutkimukset, tapaus-verrokkitutkimukset ja poikkileikkaustutkimukset. Mukaan ei otettu tutkimuksia, joissa tutkittiin vuorotyöntekijöitä, ellei tilastollisessa analyysissa ollut erikseen suljettu pois vuorotyöntekijöitä tai huomioitu eri työvuoroja kovariaatteina. Haku tuotti 5 088 tutkimusta, joista hyväksyttiin 149 tutkimusta. Abstraktien pohjalta hyväksyttiin 149 tutkimusta, joista arvioitiin koko artikkeli. Näistä hyväksyttiin 17 artikkelia (käsittäen 19 eri tutkimusta) mukaanotto- ja poissulkukriteerien jälkeen. Näistä 12 oli kohorttitutkimuksia ja 7 poikkileikkaustutkimuksia. Loppumuuttujina tarkasteltiin 32 muuttujaa. 5 tutkimuksessa, joista 2 oli prospektiivista kohorttitutkimusta «Virtanen M, Ferrie JE, Gimeno D ym. Long working h...»2 ja 3 poikkileikkaustutkimusta «Virtanen M, Ferrie JE, Gimeno D ym. Long working h...»2, «Sekine M, Chandola T, Martikainen P ym. Work and f...»3, «Nakashima M, Morikawa Y, Sakurai M ym. Association...»4, tutkittiin unta.

Tutkimuksissa todettiin merkittävä yhteys pitkien työaikojen (yli 63 ylityötuntia 40 tuntia viikossa työtä tekevillä; eli noin 55 tuntia viikossa töitä tekevillä) ja uniongelmien välillä erityisesti silloin, kun työaika oli keskimäärin yli 55 tuntia viikossa.

Kirjallisuutta

  1. Bannai A, Tamakoshi A. The association between long working hours and health: a systematic review of epidemiological evidence. Scand J Work Environ Health 2014;40:5-18 «PMID: 24100465»PubMed
  2. Virtanen M, Ferrie JE, Gimeno D ym. Long working hours and sleep disturbances: the Whitehall II prospective cohort study. Sleep 2009;32:737-45 «PMID: 19544749»PubMed
  3. Sekine M, Chandola T, Martikainen P ym. Work and family characteristics as determinants of socioeconomic and sex inequalities in sleep: The Japanese Civil Servants Study. Sleep 2006;29:206-16 «PMID: 16494089»PubMed
  4. Nakashima M, Morikawa Y, Sakurai M ym. Association between long working hours and sleep problems in white-collar workers. J Sleep Res 2011;20:110-6 «PMID: 20561174»PubMed