Takaisin Tulosta

Alkoholiriippuvuus ja työkyky

Lisätietoa aiheesta
Elina Kinnunen
14.10.2015

Alkoholiriippuvuus yksinään ei ole riittävä peruste sairauspäivärahalle, kuntoutustuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle. Alkoholin käytön aiheuttamien kohde-elinvaurioiden vaikutus työkykyyn arvioidaan näiden sairauksien perusteella. Alkoholiriippuvuus ei ole este työkyvyttömyysajan etuuksille, jos edellytykset täyttyvät alkoholin käytöstä riippumattoman muun sairauden perusteella.

Kuntoutus- tai työkyvyttömyysetuuksia varten laadittavaan lääkärinlausuntoon tulee kirjata ja perustella ICD-10-tautiluokituksen mukaisesti työ- ja toimintakykyyn vaikuttavien sairauksien diagnoosit.

Kaikkien sairauksien osalta tulee kuvata toteutunut hoito ja kuntoutus sekä niiden vasteet, kliinisen tutkimuksen havainnot, toimintakyky, hoito- ja kuntoutussuunnitelma ja ennuste. Toimintakyvyn osalta tulisi kuvata ainakin selviytyminen tavanomaisista päivittäisistä toiminnoista, ja arvioida sairaudesta aiheutuvat selviytymisvaikeudet.

Sairaudet voidaan ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti ja kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:

 1. Alkoholin käyttöön liittyvä diagnoosi
  1. • vaikeusasteen kuvaus (mm. käytön kesto, pakonomaisuus, taajuus, kertamäärät ja sietokyvyn kasvu, jatkaminen haitoista huolimatta, vieroitusoireet, epäonnistuneet lopetusyritykset)
  2. • kliininen tutkimus ja sen yhteydessä hengitysilman alkoholipitoisuuden mittaus
  3. • alkoholinkäyttöä kuvaavat laboratoriokokeet (MCV, gamma-GT, CDT)
 2. Alkoholin aiheuttama elimellinen sairaus
  1. • Aivojen ja hermoston sairaudet
   1. # neurologisen sairauden (aivo- ja pikkuaivoatrofia, neuropatia) ja kognitiivisen toiminnan häiriön luotettava diagnosointi edellyttää 2 kk valvottua päihteettömyyttä ennen kliinistä tai neuropsykologista tutkimusta sekä hengitysilman alkoholipitoisuuden mittaamista tutkimuksen yhteydessä (ks. www.toimia.fi «http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/suositus/5/»1)
  2. • Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaudet
  3. • Sydän- ja verisuonisairaudet
 3. Alkoholiongelma ja mielenterveydenhäiriö
  1. • Kun kyseessä on alkoholin välittömistä vaikutuksista riippumaton mielenterveydenhäiriö, puhutaan ns. kaksoisdiagnoosista
   1. # Psykoottiset häiriöt (esim. skitsofrenia), mielialahäiriöt (masennus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö), ahdistuneisuushäiriöt, persoonallisuushäiriöt, syömishäiriöt
  2. • Mielenterveydenhäiriön diagnosointi edellyttää yleensä vähintään neljän viikon päihteetöntä jaksoa ennen diagnoosin asettamista tai tietoa mielenterveydenhäiriöstä ennen päihdeongelman alkamista taikka oireiden jatkumista päihteettömien jaksojen aikana tai oireiden pitkäaikaisuutta
 4. Muut samanaikaiset työkykyyn vaikuttavat sairaudet

Työkykyarvio sairauspäivärahan hakemiseksi

Sairauspäivärahahakemukset arvioidaan Kelassa etuuskäsittelijöiden ja asiantuntijalääkäreiden yhteistyönä.

Sairauspäivärahan edellytyksenä on sairauden, vian tai vamman aiheuttama merkittävä toimintakyvyn alenema ja sen seurauksena työkyvyn alenema.

Alkoholipäihtymystila, -myrkytys tai vieroitusoireet aiheuttavat lyhytkestoisen työkyvyttömyyden. Sairauspäivärahan omavastuuaika on 10 päivää, joten näiden perusteella oikeutta sairauspäivärahaan ei synny.

Jos alkoholiriippuvuuden hoito toteutuu terveydenhuollon laitoksessa, sairauspäivärahaa voidaan myöntää enintään 30 päivää A-todistuksella. Vaihtoehtoisesti kyseeseen saattaa tulla Kelan kuntoutusraha terveydenhuoltolain, työterveyshuoltolain tai päihdehuoltolain perusteella.

Jos alkoholiriippuvuutta hoidetaan avohoidossa tai jos laitoshoidon tarve pitkittyy yli 30 päivää, Kela tarvitsee B-lausunnon. Alkoholiriippuvuus ainoana sairautena ei yleensä oikeuta sairauspäivärahaan, joten lausunnossa tulee kuvata kaikki työkykyyn vaikuttavat sairaudet kuten edellä on kuvattu.

Jos työkyvyttömyys aiheutuu muusta sairaudesta, alkoholiriippuvuus ei ole este sairauspäivärahan myöntämiselle.

Työkykyarvio työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseksi

Kuntoutustuen/työkyvyttömyyseläkkeen edellytysten täyttymistä arvioidaan työeläkelaitoksissa ja Kelan työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskuksessa.

Kuntoutustuki (= määräaikainen työkyvyttömyyseläke) tulee pääsääntöisesti haettavaksi, kun työkyvyttömyys on kestänyt noin vuoden ajan (sairauspäivärahaa on myönnetty enimmäisaika 300 pv) ja työkyvyttömyyden arvioidaan edelleen jatkuvan. Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen edellyttää pysyvää ja merkittävää sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvaa toimintakyvyn alenemaa ja sen seurauksena työkyvyn alenemaa. Tällöin katsotaan, että henkilöllä ei ole enää toiveita tilanteen oleellisesta korjaantumisesta hoidon, lääkinnällisen kuntoutuksen eikä pitkäaikaisenkaan päihteettömyyden myötä. Lisäksi tulee olla selvitetty ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet.

Työkyvyttömyyden arvioinnissa tässä yhteydessä keskeisiä ovat alkoholin käytön aiheuttamat pitkäaikaiset tai pysyvät kohde-elinvauriot. Nämä vauriot (diagnoosin perusteet, vaikeusaste asianmukaisilla tutkimuksilla selvitettynä edellä kuvatun mukaisesti) ja niiden hoitoyritykset vasteineen tulee kuvata riittävän yksityiskohtaisesti. Samoin tarvitaan perusteltu kannanotto vaurion ennusteesta. Vaurion vaikutus potilaan toimintakykyyn tulee kuvata selkeästi.