Takaisin Tulosta

Liikunnan hyödyt ja liikuntasuositukset syöpää sairastaville ja syövän sairastaneille

Lisätietoa aiheesta
Liisa Pylkkänen
16.10.2015

Fyysinen aktiivisuus syövän hoidon aikana ja sen jälkeen parantaa potilaiden elämänlaatua ja ehkäisee monia syövän hoitojen aiheuttamia haittoja sekä todennäköisesti parantaa syövästä selviytymistä.

American Cancer Society julkaisee säännöllisesti, noin viiden vuoden välein ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä suosituksia syövän sairastaneille. Tuoreimmat suositukset ovat vuodelta 2012 ja niitä laadittaessa on huomioitu laajalti tieteellinen näyttö.

Liikuntaharjoittelu syövän hoitojen aikana

Fyysinen aktiivisuus syövän hoitojen aikana on turvallista, parantaa fyysistä toimintakykyä, vähentää uupumusta ja vaikuttaa monin tavoin elämänlaatua kohentavasti. Osassa tutkimuksista on voitu todeta myös, että liikunta lisää niiden potilaiden osuutta, jotka kykenevät saattamaan suunnitellun sytostaattihoidon loppuun. Liikunta hoidon aikana vaikuttaa suotuisasti myös luuston terveyteen ja lihasvoimaan sekä vähentää monia hoidon jälkeisiä haittoja. Fyysisen aktiivisuuden hoidon aikana tulisi olla yksilöllisesti suunniteltua sekä potilaat tarpeet ja mieltymykset huomioivaa.

Henkilöiden, jotka jo entuudestaan harrastavat liikuntaa, voi olla tarkoituksenmukaista harjoitella hoidon aikana matalammalla intensiteetillä tai lyhempiä jaksoja kerrallaan kuin tavallisesti. Tavoitteena kuitenkin on ylläpitää fyysistä aktiivisuutta niin paljon kuin mahdollista. Niiden, jotka eivät aikaisemmin ole olleet liikunnallisia, on syytä neuvoa aloittamaan liikunta esim. kevyen venyttelyn tai kävelyn muodossa ja lisäämään aktiivisuuttaan asteittain. Iäkkäiden sekä niiden potilaiden kohdalla, joilla on esim. luustometastaaseja, osteoporoosia, artriittia tai perifeeristä neuropatiaa, erityistä huomiota on syytä kiinnittää liikunnan mahdollisiin haittoihin sekä eliminoida vammojen ja putoamisten mahdollisuudet.

Liikuntaharjoittelu syövän hoitojen jälkeen

Syövän hoitojen jälkeen säännöllinen fyysinen harjoittelu edistää toipumista sekä parantaa suorituskykyä. Liikunta parantaa sydän- ja verisuonielimistön toimintakykyä, lihasvoimaa sekä kehonkoostumusta. Liikunta myös vähentää uupumusta, ahdistuneisuutta ja masennusta sekä kohentaa omanarvontuntoa, lisää onnellisuutta ja parantaa monia elämänlaadun fyysisiä, emotionaalisia ja toiminnallisia osa-alueita. Fyysinen harjoittelu rintasyöpäpotilailla vähentää riskiä lymfedeemaan.

Syövän sairastaneilla on lisääntynyt riski sairastua toiseen syöpään ja heillä voi olla lisääntynyt riski sairastua kroonisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen ja osteoporoosiin. Tämän vuoksi syövän sairastaneille on syytä korostaa liikunnan merkitystä näiden kroonisten sairauksien ehkäisyssä. Koska osalla syöpään sairastuneiden perheenjäsenistä voi olla lisääntynyt riski sairastua syöpään, myös heitä on tarpeen rohkaista noudattamaan samoja ensisijaisesti potilaille tarkoitettuja suosituksia.

Liikuntaharjoittelu levinnyttä syöpää sairastavilla

Fyysinen aktiivisuus on tarkoituksenmukaista myös kroonista ja levinnyttä syöpää sairastavilla. Liikunta voi parantaa potilaiden elämänlaatua ja toimintakykyä. Fyysinen aktiivisuus on myös turvallista, kunhan huomioidaan potilaan tilanne ja taudin vaihe. Se myös parantaa levinnyttä syöpää sairastavien yleistä hyvinvointia ja mielialaa.

Liikunnan vaikutus syövän uusimisriskiin ja kokonaiselossaoloaikaan

Viimeisten parin vuosikymmenen aikana on tehty runsaasti tutkimuksia, jossa on selvitetty liikunnan vaikutuksia syövän sairastaneiden elossaoloon ja taudin uusiutumisriskiin. Yli 20 prospektiivisessa seurantatutkimuksessa on osoitettu liikunnan vähentävän taudin uusiutumisen todennäköisyyttä sekä parantavan kokonaiselossaoloaikaa.

Vahvinta näyttö liikunnan syövän uusiutuman ja kuoleman riskiä vähentävästä vaikutuksesta on rinta-, kolorektaali-, prostata ja endometriumsyövissä. Näyttöä on lisäksi mm. levinneessä eturauhassyövässä ja mahdollisesti myös ja munasarjasyövässä. Myös muista syövistä on saatu samansuuntaista näyttöä, mutta tutkimustuloksia on toistaiseksi vähemmän ja monesti tilastollista merkitsevyyttä ei ole saavutettu.

Liikuntasuositukset syövän sairastaneille

Liikuntasuositukset syövän sairastaneille ovat pääsääntöisesti samat kuin suositukset terveille henkilöille syövän ehkäisyn näkökulmasta. Tärkeää on välttää liikkumatonta elämäntapaa ja palata syöpään sairastumisen jälkeen normaaliaktiivisuuteen niin pian kuin mahdollista.

Tavoiteltavaa olisi harrastaa aerobista kohtuukuormitteista liikuntaan vähintään 150 minuuttia viikossa tai kuormittavaa liikuntaa 75 min viikossa ja lisäksi lihaskuntoharjoittelua vähintään kahtena päivänä viikossa. Samat suositukset ovat valideja myös yli 65-vuotiaille huomioiden mahdollisten kroonisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet.

Mikäli näiden suositusten noudattaminen ei ole mahdollista, on syytä neuvoa potilaita olemaan fyysisesti niin aktiivisia kuin mahdollista. Intensiivisemmästä ja pitkäkestoisemmasta harjoittelusta on todennäköisesti enemmän hyötyä. Liikuntasuoritus voi koostua vähintään 10 minuutin liikuntarupeamista.

Tämänhetkisen tiedon valossa ainoastaan 10 % syövän sairastaneista on fyysisesti aktiivisia hoidon aikana ja vain 20–30 % toivuttuaan hoitojen haitoista. Tämän vuoksi potilaat tarvitsevat tukea fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen ja ylläpitämiseen. Tällaisia ovat esim. ohjattu liikunta, tukiryhmät, sekä tuki puhelinneuvonnan, motivoivan haastattelun ja painetun materiaalin avulla.

Kommenttii:

Suositukset on julkaistu erittäin arvovaltaisessa CA: A Cancer Journal for Clinicians -lehdessä (impact factor 164.5). Suositukset ovat samat kuin syövän ehkäisyn näkökulmasta annetut suositukset. Tutkimustulokset kuitenkin viittaavat siihen, että suosituksia runsaampi liikunta tuo syövän sairastaneille lisähyötyä.

Tämänhetkinen näyttö on kertynyt pääosin kohortti- ja seurantatutkimuksista. Satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan vahvistaa seurantatutkimuksissa saadut tulokset.

Kirjallisuutta

  1. Rock CL, Doyle C, Demark-Wahnefried W ym. Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors. CA Cancer J Clin 2012;62:243-74 «PMID: 22539238»PubMed