Takaisin Tulosta

Dulaglutidi

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Tyypin 2 diabetes
29.1.2016

Dulaglutidi on ensimmäinen käyttövalmis, kerran viikossa pistettävä GLP-1-reseptoriagonisti. Dulaglutidin käyttöaihe on tyypin 2 diabeteksen hoito aikuisilla.

Dulaglutidia käytetään yhdistelmähoitona muiden diabeteslääkkeiden kanssa, mukaan lukien insuliini, mikäli glukoositasapainoa ei saada riittävästi hallintaan.

Dulaglutidia voidaan käyttää myös monoterapiana potilailla, joiden veren glukoosipitoisuutta ei saada riittävästi hallintaan pelkästään ruokavalion ja liikunnan avulla, ja jotka eivät siedä metformiinia tai joille metformiini on vasta-aiheinen.

Dulaglutidia on kahta annosvahvuutta, 1,5 mg ja 0,75 mg, jotka on helppo annostella esitäytetyn kynän avulla. Valmisteyhteenvedon mukaan yhdistelmähoidossa suositeltu annos on 1,5 mg ja monoterapiassa 0,75 mg kerran viikossa. Annosteluajankohta on joustava; pistospäivää voidaan muuttaa, kunhan edellisestä annoksesta on kulunut vähintään 3 päivää.

Dulaglutidien annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäillä eikä diabeetikoilla, joilla on maksan tai munuaisen vajaatoiminta (ei suositella rajallisen kokemuksen vuoksi, jos eGFR on < 30 ml/min/1,73 m2).

Dulaglutidin pistosväline on käyttövalmis. Neula on valmiiksi kiinnitetty kynään ja piilossa, joten potilas ei näe neulaa eikä hänen tarvitse koskea siihen. Kynä pistää annoksen automaattisesti.

Dulaglutidin tehoa ja turvallisuutta on tutkittu AWARD (Assessment of Weekly AdministRation of LY2189265 in Diabetes) –tutkimusohjelmassa tyypin 2 diabeetikoilla. Tutkimusohjelman tarkoituksena oli verrata dulaglutidin tehoa ja turvallisuutta sekä monoterapiana että yhdistelmähoitona markkinoilla oleviin valmisteisiin.

AWARD-tutkimusohjelman kliinisistä tutkimuksista kuusi on päättynyt (AWARD-1-6)1. Tutkimuksissa molemmat dulaglutidin annokset 1,5 mg ja 0,75 mg laskivat kliinisesti merkittävästi tyypin 2 diabeetikkojen keskimääräistä HbA1c-arvoa. Dulaglutidin hoidollinen teho oli molemmilla annoksilla (1,5 mg ja 0,75 mg) merkitsevästi parempi kuin kahdesti päivässä annosteltavan eksenatidin, metformiinin ja sitagliptiinin tutkimusviikolla 26, mitattuna HbA1c-arvon muutoksena. Glargininsuliinin tehoon verrattaessa dulaglutidin annos 1,5 mg oli merkitsevästi parempi ja dulaglutidin annos 0,75 mg samanarvoinen viikolla 26. Dulaglutidi (1,5 mg) oli tehollisesti samanarvoinen liraglutidin (1,8 mg) kanssa (HbA1c:n lasku dulaglutidin -1,42 %- vs. -1,36 %).

Dulaglutidin muut vaikutukset ja haittavaikutusprofiili vastaavat GLP-1-reseptoriagonistien profiilia. Kuten muillakin GLP-1-reseptoriagonisteilla useimmilla dulaglutidia käyttävistä potilasta paino laskee ja painonlasku on yksilöllistä. Dulaglutidin 1,5 mg:n annoksen tutkimusryhmissä koehenkilöiden keskimääräinen paino laski kaikissa AWARD-tutkimuksissa (keskiarvoisesti n. 2 kg). Muiden GLP-1-hoitojen tapaan yleisimpiä haittavaikutuksia ovat maha-suolikanavan haittavaikutukset, kuten pahoinvointi, mutta nämä olivat yleensä lieviä tai keskivaikeita ja ne vähenivät ajan myötä. Hypoglykemian vaara saattaa olla suurentunut, jos potilas käyttää dulaglutidia yhdessä sulfonyyliurean tai insuliinin kanssa. Hypoglykemian riskiä voidaan pienentää sulfonyyliurean tai insuliinin annosta pienentämällä.