Takaisin Tulosta

Eksenatidi

Lisätietoa aiheesta
Juha Saltevo
29.1.2016

Eksenatidista on markkinoilla kerran viikossa (QW) ja kahdesti vuorokaudessa (BID) annosteltavat valmisteet. Eksenatidi lisää haiman beetasoluissa tapahtuvaa insuliinin eritystä glukoosista riippuvaisesti. Molemmilla valmisteilla on osoitettu beetasolujen toiminnan paranemista, eikä niillä ole todettu lipidiparametreihin kohdistuvia vaikutuksia. Lisäksi QW-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa on todettu systolisen verenpaineen laskua, joka on ollut suuruudeltaan 2,9–4,7 mmHg.

Molemmat valmisteet on tarkoitettu tyypin 2 diabeteksen hoitoon yhdessä metformiinin, sulfonyyliurean (± metformiini) ja tiatsolidiinidionin (± metformiini) kanssa. BID-valmiste on tarkoitettu käytettäväksi myös perusinsuliinin rinnalla (± metformiini ja/tai pioglitatsoni).

Molempien valmisteiden yleisimmät haittavaikutukset ovat ruoansulatuskanavan oireet (pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja ummetus). Lisäksi yleisiä haittavaikutuksia ovat injektiokohdan reaktiot, hypoglykemia (sulfonyyliureaan yhdistettynä) ja päänsärky.

Teho: Kerran viikossa annosteltava lääkemuoto (QW)

Vs. BID: QW-valmiste laski kahdessa eri tutkimuksessa HbA1c-arvoa merkitsevästi enemmän kuin BID-valmiste. Molemmat valmisteet laskivat potilaan painoa, eikä ero valmisteiden välillä ollut merkitsevä.

Vs. glargiini-insuliini: QW-valmisteella saatiin parempi HbA1c -arvon muutos kuin glargiinilla. Lisäksi se laski painoa merkitsevästi enemmän ja sillä havaittiin vähemmän hypoglykemioita. Tulokset viikolla 156 olivat yhdenmukaiset aiemmin viikon 26 kohdalla tehdyn väliraportin kanssa.

Vs. sitagliptiini ja pioglitatsoni (maksimiannokset): QW-valmiste oli tehokkaampi ja se laski painoa enemmän kuin sitagliptiini tai pioglitatsoni.

Teho: Kahdesti päivässä annosteltava lääkemuoto (BID)

Vs. PLO: BID-valmiste laski potilaiden HbA1c -arvoa ja painoa merkitsevästi kolmessa lumekontrolloidussa tutkimuksessa, joissa se lisättiin metformiiniin, sulfonyyliureaan tai näiden yhdistelmään.

Vs. glargininsuliini: BID-valmiste, metformiiniin ja sulfonyyliureaan liitettynä, paransi merkitsevästi HbA1c -arvoa ja hoitovaste oli verrattavissa glargininsuliiniin. Paino laski BID-hoidolla 2,3 kg, kun taas insuliinihoitoon liittyi painon nousu.

Vs. lisproinsuliini (glargininsuliinin rinnalla): Tutkimuksessa BID-valmiste todettiin samanarvoiseksi kuin titrattu lisproinsuliini HbA1c -arvon laskun suhteen. BID-ryhmässä potilaiden paino laski 2,6 kg, kun taas lisproinsuliinia saaneiden paino nousi 1,9 kg.

Korvattavuus

Eksenatidivalmisteet ovat rajoitetusti korvattavia B-lausunnolla. Käytännössä kaikki korvaukseen oikeutetut potilaat saavat ylemmän erityiskorvauksen (100 %). BID-valmisteella on hyväksytty käyttöaihe yhteishoidossa insuliinin kanssa ja myös tämä yhdistelmä sisältyy korvattavuuspäätökseen. Eksenatidin erityiskorvausoikeus (160) myönnetään sisätautien tai endokrinologian erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai näiden alojen tai yleislääketieteen erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon potilaille, joilla ei ole saavutettu riittävää glukoositasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä. Erityiskorvausoikeuden myöntäminen edellyttää, että potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on 35 kg/m² tai tätä suurempi. Lausunnossa on sairauden ja hyvän hoitokäytännön mukaisen hoitosuunnitelman lisäksi kuvattava hoitosuositusten mukaisia muita lääkkeitä käytettäessä saadut hoitotulokset sekä potilaan pituus, paino ja painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa.