Takaisin Tulosta

Alkoholin käyttö ja aivoinfarktiriski

Lisätietoa aiheesta
Laura Koso
4.7.2016

Epidemiologisiin tutkimuksiin pohjautuvissa meta-analyyseissä on havaittu tilastollinen epälineaarinen, J-muotoinen yhteys alkoholin kulutuksen ja aivoinfarktin ilmaantuvuuden välillä «Zhang C, Qin YY, Chen Q ym. Alcohol intake and ris...»1, «Patra J, Taylor B, Irving H ym. Alcohol consumptio...»2, «Reynolds K, Lewis B, Nolen JD ym. Alcohol consumpt...»3, «Mostofsky E, Chahal HS, Mukamal KJ ym. Alcohol and...»4. Yhteys on todettu sekä miehillä että naisilla «Patra J, Taylor B, Irving H ym. Alcohol consumptio...»2, «Reynolds K, Lewis B, Nolen JD ym. Alcohol consumpt...»3. Vastaavanlainen epälineaarinen yhteys on havaittu myös aivoinfarktikuolleisuuteen liittyen «Patra J, Taylor B, Irving H ym. Alcohol consumptio...»2. Näiden tutkimusten perusteella pienin tilastollinen riski näyttää liittyvän alkoholin kulutukseen, joka on miehillä suunnilleen 1 annos (12 g) vuorokaudessa ja naisilla tätä pienempi «Patra J, Taylor B, Irving H ym. Alcohol consumptio...»2, «Reynolds K, Lewis B, Nolen JD ym. Alcohol consumpt...»3.

Epidemiologisten satunnaistamattomien tutkimusten havaintoon annos-vastetyyppisestä epälineaarisesta yhteydestä voi kuitenkin liittyä harhan lähteitä, mm. eroja eri tavoin alkoholia kuluttavien henkilöiden elämäntavoissa, muussa terveydentilassa ja geneettisissä ominaisuuksissa. Tähän viittaavat tulokset mendeliläiseen satunnaistamiseen perustuvassa analyysissä, jossa todettiin tiettyyn genotyyppiin liittyvän vähäisempi alkoholin käyttö ja pienempi aivoinfarktin riski. Analyysin kohteena olleen alleelin omaavilla henkilöillä sydän- ja verisuonitapahtumien riski ei muuttunut alkoholin kulutuksen suhteessa tavalla, joka olisi tukenut J-muotoisen yhteyden olemassaoloa. Löydös asetti epidemiologisten tutkimusten havainnon pienten alkoholiannosten suojavaikutuksesta kyseenalaiseksi «Holmes MV, Dale CE, Zuccolo L ym. Association betw...»5.

Suomalaisissa aineistoissa «Sundell L, Salomaa V, Vartiainen E ym. Increased s...»6, «Rantakömi SH, Laukkanen JA, Sivenius J ym. Hangove...»7 humalahakuisen ja krapulaoireisiin johtavan juomisen on todettu liittyvän suurentuneeseen aivoinfarktiriskiin. Suomalaisilla miehillä ja naisilla humalahakuiseen juomistapaan on havaittu liittyvän suunnilleen 1,5-kertainen aivoinfarktiriski «Sundell L, Salomaa V, Vartiainen E ym. Increased s...»6. Suomalaisilla miehillä krapulaoireisiin johtavaan juomiseen on havaittu liittyvän noin 2,5-kertainen aivoinfarktiriski «Rantakömi SH, Laukkanen JA, Sivenius J ym. Hangove...»7.

Alkoholin käyttöön liittyy monia terveysriskejä. Alkoholin maltillisen käytön aloittamista tai jatkamista ei voida perustella AVH-riskin vähentämisellä. Päinvastoin monen henkilön kohdalla suurentunut AVH-riski voidaan mieltää lisäsyyksi vähentää runsasta alkoholinkäyttöä. Vähäisen terveysriskin rajaa on vaikea määritellä muun muassa yksilöllisten seikkojen vuoksi. Alkoholinkäyttö, josta ei ole todennäköisesti riskiä terveelle työikäiselle henkilölle, on naisilla 0–1 annosta ja miehillä 0–2 annosta vuorokaudessa

Ks. Käypä hoito -suositus Alkoholiongelmaisen hoito «Alkoholiongelmaisen hoito»1.

Kirjallisuutta

  1. Zhang C, Qin YY, Chen Q ym. Alcohol intake and risk of stroke: a dose-response meta-analysis of prospective studies. Int J Cardiol 2014;174:669-77 «PMID: 24820756»PubMed
  2. Patra J, Taylor B, Irving H ym. Alcohol consumption and the risk of morbidity and mortality for different stroke types--a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 2010;10:258 «PMID: 20482788»PubMed
  3. Reynolds K, Lewis B, Nolen JD ym. Alcohol consumption and risk of stroke: a meta-analysis. JAMA 2003;289:579-88 «PMID: 12578491»PubMed
  4. Mostofsky E, Chahal HS, Mukamal KJ ym. Alcohol and Immediate Risk of Cardiovascular Events: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis. Circulation 2016;133:979-87 «PMID: 26936862»PubMed
  5. Holmes MV, Dale CE, Zuccolo L ym. Association between alcohol and cardiovascular disease: Mendelian randomisation analysis based on individual participant data. BMJ 2014;349:g4164 «PMID: 25011450»PubMed
  6. Sundell L, Salomaa V, Vartiainen E ym. Increased stroke risk is related to a binge-drinking habit. Stroke 2008;39:3179-84 «PMID: 18832741»PubMed
  7. Rantakömi SH, Laukkanen JA, Sivenius J ym. Hangover and the risk of stroke in middle-aged men. Acta Neurol Scand 2013;127:186-91 «PMID: 22712477»PubMed