Takaisin Tulosta

Verenhyytymiseen vaikuttavat lääkkeet

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Aivovammat
29.12.2017
  • Antiaggregatorinen lääkitys ei ole ehdoton indikaatio päivystykselliselle pään TT-tutkimukselle. Kyseistä lääkitystä käyttävillä potilailla on kuitenkin kohonnut riski kallonsisäisille traumaattisille verenvuodoille. Kuvantamistarve tulee arvioida tapauskohtaisesti.
  • Useampaa antiaggregatorista lääkitystä käyttävät potilaat tulisi herkästi TT-kuvata.
Taulukko 1. Antikoagulantit
Vaikuttava aine Annostelutapa
K-vitamiiniantagonistit varfariini
Suorat faktori X estäjät apiksabaani
rivaroksabaani
Epäsuorat faktori X-estäjät fondaparinuuksi injektio
Suorat trombiinin estäjät dapigatraani
Pienimolekyyliset hepariinit (LMWH) daltepariini injektio
enoksapariini injektio
tintsapariini injektio
Fraktioimaton hepariini injektio
Danaparoidi injektio
Taulukko 2. Verihiutaleiden estäjät (= antiaggregatoriset lääkkeet)
Vaikuttava aine Annostelutapa
Asetyylisalisyylihappo
Dipyridamoli
Asetyylisalisyylihappo ja
dipyridamoli -yhdistelmä
ADP-reseptorin salpaajat klopidogreeli
prasugreeli
tikagrelori
tiklopidiini
kangrelori injektio
Glykoproteiini IIb/IIIa-estäjät absiksimabi infuusio
eptifibatidi infuusio
tirofibaani infuusio
Defibrotidi infuusio