Takaisin Tulosta

Määritelmiä (Käypä hoito -suositus Hampaan paikkaushoito)

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Hampaan paikkaushoito
28.5.2018
Taulukko 1. Määritelmiä.
Termi Selite
AFR Ks. Vuosittainen hammaspaikkojen menetys
Alustäyte Paikan alle tuleva kerros eri paikkamateriaalia kuin varsinainen paikka. Suoralla tekniikalla tehdyissä täytteissä alustäyte voidaan jättää ienrajaan näkyviin (materiaalista riippuen esim. bulkkimuovi), mutta suun ulkopuolella valmistettujen täytteiden reunat ulotetaan hampaalle, ja alustäyte peitetään niillä kokonaan.
ART-tekniikka (englanniksi atraumatic restorative treatment) ART-tekniikka on kehitetty puutteellisen infrastruktuurin olosuhteisiin, joissa pyöriviä instrumentteja ei voida käyttää. Paikkamateriaalina voidaan käyttää vain kemiallisesti kovettuvia materiaaleja.
ART-tekniikassa uloin demineralisoitunut osa karioitunutta dentiiniä poistetaan käsi-instrumentein mahdollisimman atraumaattisesti. Paikkamateriaalina käytetään kemialliskovetteista lasi-ionomeeria, joka kiinnittyy hammaskudokseen kemiallisesti. Myös lasi-ionomeerin fluoria vapauttava ominaisuus puoltaa sen käyttöä, joskaan kliinistä tutkimusnäyttöä fluorin vapautumisen hyödyistä ei ole.
Nykyisen kaviteetin preparointisuosituksen myötä ero perinteisen ja ART-tekniikan välillä on supistunut, ja kaviteetin pulpaseinämillä tekniikoissa ei ole eroa. Sen sijaan kaviteetin reunoilla pyörivät instrumentit edelleen helpottavat preparointia täysin terveeseen kiilteeseen ja dentiiniin, joten niitä suositellaan käytettäväksi, vaikka muuten pyritään minimaaliseen interventioon ja mahdollisimman atraumaattiseen preparointiin samoin kuin ART-tekniikassa.
Biologinen leveys Pehmytkudosten vaatima tila luureunan yläpuolella. Se on keskimäärin 2–3 mm, mutta vaihtelu on suurta «Schmidt JC, Sahrmann P, Weiger R ym. Biologic widt...»1.
Bulkkimuovi Kaviteettiin paksuna kerroksena laitettava muovi, joka voidaan sen parannetun valonläpäisykyvyn tai muunnetun kovettumismekanismin ansiosta valokovettaa noin 4 mm kerroksina.
Bulkkimuovia käytetään yleensä alustäytemateriaalina tavanomaisen yhdistelmämuovin alla, mutta jotkut bulkkimuovit kestävät valmistajan mukaan myös purentarasitusta ja kulumista.
Bulkkimuovien käyttöalueet ja -ohjeet vaihtelevat eri valmistajilla, joten on tärkeää tutustua materiaalin ohjeisiin.
DMF-indeksi
DMFT-indeksi
Kariessairauden kertymää yksilöllä kuvataan DMF(T)-indeksillä, jossa D (decayed) = karieksen vaurioittama hammas, M (missing) = karieksen takia poistettu hammas, F (filled) = paikattu hammas, T (tooth) = hammas.
Yleensä tilastoissa käytetään kokonaisindeksiä DMF(T), johon on yhdistetty reikiintyneiden, paikattujen ja poistettujen hampaiden osuudet. Maksimiarvo on 28, viisaudenhampaita ei oteta lukuun «Klein H, Palmer CE, Knutson JW. Studies on dental ...»2. Kullekin hampaalle annetaan vain 1 arvo. Koska samassa hampaassa voi olla sekä paikka (F) että kariesvaurio (D), osaindeksien summa voi olla suurempi kuin kokonaisindeksi.
Korkean terveydenhuollon teknologian maissa aikuisten DMFT-indeksissä F-indeksin osuus on yleensä suurin.
Indeksi on käyttökelpoisin lapsilla ja nuorilla.
Aikuisilla sekoittavana tekijänä voivat olla parodontiitin vuoksi poistetut hampaat.
DMFS-indeksi Kuvaa kariessairauden kertymää kuten DMFT, mutta kunkin hampaan jokainen pinta (S = surface) voi saada oman arvon. Maksimiarvo on vastaavasti 140.
Epäsuora paikkausmenetelmä Tekniikka, jossa valmiiksi preparoidusta kaviteetista otetaan jäljennös (jäljennösaineella tai digitaalisesti) ja paikka valmistetaan jäljennöksen perusteella, minkä jälkeen se kiinnitetään hampaaseen kiinnityssementillä tai -muovilla, yleensä eri hoitokäynnillä.
Eristysaine Kaviteetin eristysaineella tarkoitetaan pulpan suojaksi laitettavia esimerkiksi kalsiumhydroksidipitoisia valmisteita.
Flow-muovi Ks. Juokseva muovi
Hall-tekniikka Karioituneiden maitoposkihampaiden hoitoon kehitetty tekniikka, jossa vitaalin maitoposkihampaan karioitunutta hammaskudosta ei poisteta, vaan kaviteetti suojataan tiiviisti tehdasvalmisteisella teräskruunulla. Soveltuu myös hypoplastisten, frakturoituneiden tai attrition/eroosion vuoksi hammaskudosta menettäneiden maitoposkihampaiden hoitoon. Lisätietoa aiheesta, ks. artikkeli Teräskruunutekniikka «Teräskruunutekniikka»1.
Juokseva muovi (ns. flow-muovi) Helposti kaviteettiin leviävä matalaviskositeettinen yhdistelmämuovi, jossa täytepartikkelien määrä on yleensä alhaisempi kuin yleiskäyttöön tarkoitetulla paikkausmuovilla.
Kaviteettiluokat I väli- ja poskihampaiden purupinnan kaviteetti
II väli- ja poskihampaiden hammasvälipinnan kaviteett
III etu- ja kulmahampaiden hammasvälipinnan kaviteetti
IV etu- ja kulmahampaiden kärjen kulmakaviteetti
V hampaan ienrajaa lähinnä olevan pinnan (kruunun tai juuren alueella) kaviteetti
MOD väli- ja poskihampaiden mesiaali-, okklusaali- ja distaalipinnan kaviteetti
MO väli- ja poskihampaiden mesiaali- ja okklusaalipinnan kaviteetti
DO väli- ja poskihampaiden distaali- ja okklusaalipinnan kaviteetti
MIH (molar incisor hypomineralization) Tila, jossa systeemistä alkuperää olevia kiilteen mineralisaatiomuutoksia havaitaan yhdessä tai useammassa kuutoshampaassa. Samalla muutoksia voi esiintyä myös pysyvissä etuhampaissa.
MOD Ks. Kaviteettiluokat
Minimally invasive technique, minimaalinen hampaan preparointi, minimaalinen interventio Tekniikka, jossa karieksen poiston yhteydessä tervettä hammaskudosta säästetään mahdollisimman paljon.
Termiä ryhdyttiin käyttämään kuvaamaan perinteisestä amalgaamipaikan kaviteetista poikkeavaa preparointitapaa.
Nykyisin adhesiiviset paikkausmateriaalit mahdollistavat minimaalisen intervention kaikissa suoraan suuhun valmistetuissa paikoissa.
Paikkausmuovi Yhdistelmämuovi, joka on tarkoitettu kaiken tyyppisten suoraan suuhun valmistettavien paikkojen materiaaliksi.
Paikan ikä, kestoikä, kestoaika (englanniksi termit survival rate ja longevity) Paikan kestoaikaa tutkitaan eri tilastollisilla menetelmillä, esimerkiksi elinaika-analyysillä (survival analysis) ja kestoiällä (longevity).
Kestoaika päättyy siihen, kun paikka uusitaan tai korjataan tai hammas joudutaan juurihoitamaan tai poistamaan.
Suora paikkausmenetelmä Tekniikka, jossa hampaaseen valmistetaan paikka suoraan suussa.
Suun ulkopuolella valmistettu täyte Ks. Epäsuora paikkausmenetelmä
Vuosittainen hammaspaikkojen menetys (englanniksi annual/annualized failure rate, AFR) Ilmoitetaan vuoden aikana menetettyjen paikkojen prosentuaalisena osuutena kaikista tehdyistä seurantaan otetuista paikoista.
Usein ensimmäisten vuosien AFR on pienempi kuin myöhempien vuosien.

Kirjallisuutta

  1. Schmidt JC, Sahrmann P, Weiger R ym. Biologic width dimensions--a systematic review. J Clin Periodontol 2013;40:493-504 «PMID: 23461747»PubMed
  2. Klein H, Palmer CE, Knutson JW. Studies on dental caries: i. dental status and dental needs of elementary school children. Public Health Rep 1938;53:751-65