Takaisin Tulosta

Oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Lisätietoa aiheesta
Timo Ahonen ja Mari Qvarnström
24.1.2019

Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

 • Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen. Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. «http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf»1

Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa

 • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta esiopetukseen paremmin sopivaa nimitystä kasvun ja oppimisen tuki, mutta esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perusopetuksessa

 • Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan.

Muut oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelut

 • Valteri «https://www.valteri.fi/»5 on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeisiin.
 • Myös jotkut paikalliset erityiskoulut toimivat resurssikeskuksina. Ne tarjoavat opetusta omille oppilailleen sekä ohjaus- ja tukipalveluja lähikoulujen opettajille.

Ohjaus ja erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

 • Oppimisvaikeudet ja kielelliset vaikeudet on huomioitava myös toisen asteen koulutuksessa. Toisen asteen opiskelun tueksi ennen peruskoulun päättymistä tehdään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti jatko-opiskelusuunnitelma «http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287»6. Osalla laajoja tukitoimia tarvitsevista on oikeus Kelan myöntämään nuoren kuntoutusrahaan.
 • Opiskelijalla on oikea saada ohjausta ja tukea opintoihinsa. Opiskelija tarvitsee ohjausta erityisesti koulutuksen nivelkohdissa siirtyessään koulutusasteelta toiselle.
 • Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän tarvitsee tukea opintoihinsa oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi.
 • Vaativan erityisen koulutustehtävän saaneet koulutuksen järjestäjät voivat järjestää koulutusta niille opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, jonka vuoksi opiskelija tarvitsee laaja-alaista ja monipuolista tukea.
 • Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan osaamisen hankkimisen ajoitus ja tavat, tarvittava ohjaus ja tuki sekä opiskelijan henkilökohtainen urasuunnitelma.

Oppimisen ja opiskelun tuki lukiokoulutuksessa

 • Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa.
 • Opetussuunnitelmassa määritellään, miten opiskelijoiden tukitoimien tarve arvioidaan, ja miten tuki suunnitellaan ja järjestetään.
 • Opiskelijan tarvetta erityisjärjestelyihin ylioppilastutkinnon kokeissa arvioidaan hänen lukioaikana tarvitsemansa ja saamansa tuen pohjalta. Häntä ohjataan tarvittavien lausuntojen hankkimisessa sekä sovitaan yhteistyöstä opiskelijan tarvitsemien erityisjärjestelyjen kokeilemiseksi ja harjoittelemiseksi.