Takaisin Tulosta

Tekomykiön voimakkuuden määrittäminen

Lisätietoa aiheesta
Ilpo Tuisku
27.2.2019

Tekomykiön voimakkuuden määrittäminen

Kaihileikkauksessa poistetaan samentunut mykiö, mutta nykypäivänä se on väistämättä myös refraktiivinen toimenpide, jossa silmään asetetaan valitun tavoiterefraktion mukaisesti tekomykiö. Eurooppalaisessa laajassa tietokantaan perustuvassa monikeskustutkimuksessa «Lundström M, Dickman M, Henry Y ym. Risk factors f...»1 todettiin, että 72,7 % potilaista postoperatiivinen refraktio oli ± 0,5 D tavoiterefraktiosta ja jopa 93 % potilaista refraktio oli ± 1,0 D tavoiterefraktiosta.

Biometria-tekniikat

Tekomykiön voimakkuuden määrittämistä varten tarvitaan mahdollisimman tarkkoja, toistettavia mittaustuloksia silmästä ja sen mittasuhteista.

Keratometria

 • Sarveiskalvon taittovoiman määrittämisessä rutiinisti käytetty menetelmä on automaattikeratometria.
 • Sarveiskalvon topografiaa suositellaan lisätutkimuksena seuraavissa tilanteissa:
  • poikkeavan loiva tai jyrkkä sarveiskalvo
  • merkittävä korneaalinen astigmatia tai suunnitellaan toorista tekomykiötä
  • poikkeava, epäsäännöllinen sarveiskalvo
  • aiemmin tehty sarveiskalvokirurginen toimenpide
  • jos keratometrilla ei saada luotettavasti mitattua sarveiskalvon taittovoimaa
 • Sarveiskalvon keratometria-arvoista noin 80 % sijoittuu välille 42,0–46,0 D «Melles RB, Holladay JT, Chang WJ. Accuracy of Intr...»2

Biometria

Käytetyin tekniikka on optinen biometria. Biometrisia mittauksia voidaan tehdä ultraäänitekniikalla (aplanaatio- tai immersiotekniikka). Optisen biometrian etuja ovat hyvä toistettavuus, tarkkuus ja non-kontaktitekniikka.

Ultraäänitekniikassa silmän pinta puudutetaan. Ultraäänitekniikka on invasiivisempi, ja tutkimuksen tekijältä vaaditaan enemmän kokemusta. Mikäli ultraäänellä mitattaessa silmää painetaan liikaa, saadaan todellista lyhyempiä aksiaalimittoja. Tämä aiheuttaa myooppisen virheen loppurefraktioon. Ultraäänitekniikka on kuitenkin tarpeen esimerkiksi silloin, kun mittaaminen optisella biometrillä ei onnistu liian tiiviin kaihisamentuman vuoksi tai potilaan ko-operaatio ei ole riittävä.

Silmän aksiaalipituuksista noin 80 % sijoittuu välille 22,5–25,5 mm «Melles RB, Holladay JT, Chang WJ. Accuracy of Intr...»2.

Tekomykiön laskentakaavat

Biometrisillä mittauksilla saadut arvot syötetään laskentakaavaan, jonka avulla lasketaan tekomykiön voimakkuus. Arvioitaessa tutkimuksia laskentakaavojen tarkkuudesta ja osuvuudesta on huomioitava, onko käytetty optista biometrialaitetta tai ultraäänitekniikkaa. Lisäksi implantoitu tekomykiön malli on merkitsevä.

Yleisesti käytettyjä laskentakaavoja ovat kolmannen sukupolven teoreettiset kaavat: SRK/T, Hoffer Q, Holladay 1 ja Haigis. Neljännen sukupolven kaavoja ovat Barret Universal II, Holladay 2 ja Olsen. Silmän aksiaalimitan ollessa normaali kaikki edellä mainitut kaavat toimivat hyvin.

Normaalipituinen silmä (22,0 – 25,5 mm)

Silmän aksiaalimitan ollessa normaali (22,0 – 25,5 mm), suosittelemme seuraavia kaavoja: Barret Universal II, Olsen, Haigis, Holladay 1, SRK/T.

Erot laskentakaavojen välillä tulevat esiin ääripäissä, kun silmä on lyhyt tai pitkä. Barret Universal II kaava on tarkin, mikäli käytetään vain yhtä kaavaa riippumatta silmän aksiaalipituudesta «Melles RB, Holladay JT, Chang WJ. Accuracy of Intr...»2, «Kane JX, Van Heerden A, Atik A ym. Intraocular len...»3, «Cooke DL, Cooke TL. Comparison of 9 intraocular le...»4.

Lyhyt silmä (alle 22,0 mm)

Lyhyissä silmissä suosittelemme käytettäväksi Barret Universal II - tai Haigis-kaavaa «Melles RB, Holladay JT, Chang WJ. Accuracy of Intr...»2, «Wang Q, Jiang W, Lin T ym. Meta-analysis of accura...»5.

Meta-analyysissä oli mukana 10 havainnoivaa tutkimusta ja 1 161 potilasta, joiden aksiaalimitta oli alle 22 mm. Kirjallisuushaku tehtiin PubMedista, EMBASE-tietokannasta, Cochranesta lokakuussa 2016. Tutkimuksessa verrattiin seuraavia laskukaavoja: Haigis, Holladay 2, Hoffer Q, Holladay 1, SRK/T ja SRK II. Yhteenvetona meta-analyysissa «Wang Q, Jiang W, Lin T ym. Meta-analysis of accura...»5 todettiin Haigis-kaavan olevan parhaiten toimiva kaava.

Retrospektiiviseen tutkimukseen otettiin mukaan vuosien 2014–2015 välisenä aikana 13 301 leikkausta, joissa implantoitiin Alcon SN60WF tekomykiö ja 5 200 leikkausta, joissa implantoitiin Alcon SA60 tekomykiö eli yhteensä 18 501 leikkausta. Ainoastaan 1 silmä potilasta kohti otettiin mukaan analyyseihin. Käytetty biometrialaite oli optinen biometri OLCR eli Haag-Streit Lenstar 900. Tutkimuksessa verrattiin kaavoja Barret Universal II, Olsen, Haigis, Holladay 1, Holladay 2, SRK/T ja Hoffer Q. Lisäksi arvioitiin Wang–Koch-aksiaalimitan modifikaation merkitystä silmissä, joiden aksiaalimitta oli yli 25 mm, 4 kaavalla: Holladay 1, SRK/T, Hoffer Q ja Haigis «Melles RB, Holladay JT, Chang WJ. Accuracy of Intr...»2.

Parhaiten alle 22,5 mm:n silmissä toimiva laskentakaava oli Barret Universal II.

Pitkä silmä (yli 25,5 mm)

Pitkissä silmissä suosittelemme käytettäväksi Olsen-, Barret Universal II - tai Haigis-kaavoja «Melles RB, Holladay JT, Chang WJ. Accuracy of Intr...»2.

Meta-analyysissä «Wang Q, Jiang W, Lin T ym. Accuracy of intraocular...»7 verrattiin 6 tekomykiön laskennassa yleisesti käytettyä laskentakaavaa: Barret Universal II, Haigis, Holladay 2, SRK/T, Hoffer Q ja Holladay 1. Potilaita oli yhteensä 4 047, joiden aksiaalimitta oli > 24,5 mm. Parhaiten toimiva laskentakaava tässä ryhmässä oli Barret Universal II. (Barret Universal II «http://www.apacrs.org/barret_universal»1).

Retrospektiivisessä sarjassa «Abulafia A, Barrett GD, Rotenberg M ym. Intraocula...»8 verrattiin kaavoja Holladay 1, SRK/T, Hoffer Q, Haigis, Barret Universal II ja Olsen. Sarjassa oli yhteensä 106 silmää, joiden aksiaalimitta oli > 26,0 mm. Potilaat jaettiin 2 ryhmään: ryhmä A: IOL-voimakkuus 6,0 D tai yli ja ryhmä B: IOL-voimakkuus alle 6,0 D.

A-ryhmässä kaavat SRK/T, Hoffer Q, Haigis, Barret Universal II, Holladay 2 olivat ± 1,0 D sisällä 93 % ja ± 0,5 D 71 % tapauksista.

B-ryhmässä ainoastaan kaavat Barret Universal II, Haigis-WK ja Holladay 2 W-K täyttivät edellä mainitut benchmark-kriteerit.

Retrospektiivisessa tutkimukseen «Melles RB, Holladay JT, Chang WJ. Accuracy of Intr...»2 otettiin mukaan vuosien 2014–2015 välisenä aikana 13 301 leikkausta, joissa implantoitiin Alcon SN60WF tekomykiö ja 5 200 leikkausta, joissa implantoitiin Alcon SA60 tekomykiö, eli yhteensä 18 501 leikkausta. Ainoastaan 1 silmä potilasta kohti otettiin mukaan analyyseihin. Käytetty biometrialaite oli optinen biometri OLCR eli Haag-Streit Lenstar 900. Tutkimuksessa verrattiin kaavoja Barret Universal II, Olsen, Haigis, Holladay 1, Holladay 2, SRK/T ja Hoffer Q. Lisäksi arvioitiin Wang–Koch-aksiaalimitan modifaaktion merkitystä silmissä, joiden aksiaalimitta oli yli 25 mm, 4 kaavalla: Holladay 1, SRK/T, Hoffer Q ja Haigis.

Aksiaalimitan ollessa yli 25,5 mm parhaiten toimiva laskentakaavat olivat Olsen ja Haigis.

Wangin ja kumppaneiden tutkimuksen «Wang L, Shirayama M, Ma XJ ym. Optimizing intraocu...»6 tulosten perusteella silmän aksiaalimitan ollessa yli 25,0 mm suositeltiin käytettäväksi seuraavia kaavoja (Holladay 1, SRK/T, Hoffer Q ja Haigis) käytettäessä Wang-Koch aksiaalimitan korjausta pitkille silmille tyypillisen hyperooppisen refraktiovirheen välttämiseksi.

Kirjallisuutta

 1. Lundström M, Dickman M, Henry Y ym. Risk factors for refractive error after cataract surgery: Analysis of 282?811 cataract extractions reported to the European Registry of Quality Outcomes for cataract and refractive surgery. J Cataract Refract Surg 2018;44:447-452 «PMID: 29685779»PubMed
 2. Melles RB, Holladay JT, Chang WJ. Accuracy of Intraocular Lens Calculation Formulas. Ophthalmology 2018;125:169-178 «PMID: 28951074»PubMed
 3. Kane JX, Van Heerden A, Atik A ym. Intraocular lens power formula accuracy: Comparison of 7 formulas. J Cataract Refract Surg 2016;42:1490-1500 «PMID: 27839605»PubMed
 4. Cooke DL, Cooke TL. Comparison of 9 intraocular lens power calculation formulas. J Cataract Refract Surg 2016;42:1157-64 «PMID: 27531292»PubMed
 5. Wang Q, Jiang W, Lin T ym. Meta-analysis of accuracy of intraocular lens power calculation formulas in short eyes. Clin Exp Ophthalmol 2018;46:356-363 «PMID: 28887901»PubMed
 6. Wang L, Shirayama M, Ma XJ ym. Optimizing intraocular lens power calculations in eyes with axial lengths above 25.0 mm. J Cataract Refract Surg 2011;37:2018-27 «PMID: 22018365»PubMed
 7. Wang Q, Jiang W, Lin T ym. Accuracy of intraocular lens power calculation formulas in long eyes: a systematic review and meta-analysis. Clin Exp Ophthalmol 2018;: «PMID: 29498180»PubMed
 8. Abulafia A, Barrett GD, Rotenberg M ym. Intraocular lens power calculation for eyes with an axial length greater than 26.0 mm: comparison of formulas and methods. J Cataract Refract Surg 2015;41:548-56 «PMID: 25708208»PubMed