Takaisin Tulosta

Kaihileikkauksen aikaisen mustuaisen laajentumisen hallinta

Lisätietoa aiheesta
Risto Nieminen
27.2.2019

Perinteinen tapa laajentaa mustuaiset ennen kaihileikkausta on laajentavien tippojen annostelu ennen leikkaussaliin menoa, mutta muitakin tapoja on. Tutkimuksia löytyy eri tavoista saavuttaa ja parantaa mydriaasia, mutta selkeää vertailevaa, riittävällä aineistolla ja sokkoutettuna tehtyä kattavaa tutkimusta ei löydy. Siksi tässä yhteydessä esitetään poimintoja tutkimuskirjallisuudesta.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa «Lundqvist O, Koskela T, Behndig A. A paired compar...»1 verrattiin prospektiivisessa bilateraalisessa refraktiivisessa kaihileikkauksessa 56 potilaan mydriaasia, kun toinen silmä laajennettiin tipoilla (phnl ja cyclo x 3 + lidocain ek:oon) ja toinen ek:oon ruiskutettavalla lääkkeellä (lidocain 1 % + phnl 1,5 %). Mustuaisen halkaisija oli leikkauksen alussa keskimäärin 7, (top.) / 7,16 mm (ek-inj.). IOL-injektiovaiheessa koot olivat 6,95 mm/7,2 mm ja leikkauksen lopussa 6,57 mm/7,01 mm. Molemmat tavat siis toimivat, mutta etukammioryhmässä mustuainen pysyi paremmin laajana leikkauksen loppua kohden. Potilaiden keski-ikä oli 53 vuotta, mikä on normaalia kaihileikkauspotilaskuntaa nuorempi ikä.

Kanadalaisessa tutkimuksessa «Ong-Tone L, Bell A. Pupil size with and without ad...»2 verrattiin preoperatiivisen diklofenaakin vaikutusta mydriaasiin, kun toisen ryhmän huuhtelunesteeseen oli lisätty 0,5 ml 1:1000 adrenaliinia 500 ml:aan BSS:ää ja toisen ryhmän huuhteluneste oli koskematon. Potilaita oli 207. Kaikki potilaat saivat preoperatiivisesti diklofenaakkia x 4 ennen leikkausta 2 päivän ajan. Sama kirurgi teki leikkaukset. Pupillin koko oli leikkauksen alussa molemmissa ryhmissä 8,19 mm ja leikkauksen lopussa adrenaliiniryhmässä 8,14 mm ja non-adrenaliiniryhmässä 7,87 mm. Ainoastaan niille potilaille, joilla mustuainen oli alkujaan laajentunut huonosti leikkauksen alussa, oli hyötyä adrenaliinista huuhtelunesteessä.

Meksikolaisessa tutkimuksessa «Rodríguez-García A, Hernández-Camarena JC, López-J...»3 verrattiin 3 NSAID-tipan (nepafenaakki, flurbiprofeeni, ketorolaakki) ja lumeen vaikutusta leikkauksen provosoimaan mioosiin. Tutkimus oli satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu, ja siihen osallistui 88 potilasta. Mustuaisen koko pieneni leikkauksen aikana seuraavasti: nepafenaakki 7,5 %, flurbiprofeeni 9,8 %, ketorolaakki 10,9 % ja lume 13,8 %. Kaikki lääketipat olivat parempia kuin lumetippa.

Portugalilaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Morgado G, Barros P, Martins J ym. Comparative stu...»4 tutkittiin Mydriasertin tehoa ja kardiovaskulaarista turvallisuutta. Yhteensä 90 silmää satunnaistettiin 3 ryhmään (30 silmää/ryhmä). Ryhmät olivat tasapainoiset demografisesti ja silmien sairauksien osalta. Ryhmät olivat: topikaaliset tipat (tropicamid + phnl x 3), Mydriasert (tropicamid + phnl), intrakameraalinen injektio (lidocain + cyclo + phnl). Pupillan läpimitta leikkauksen alussa/lopussa oli: topikaaliset tipat ryhmässä 8,1 mm/7 mm, Mydriasert-ryhmässä 8,2 mm/7,7 mm ja intrakameraalisessa injektioryhmässä 6,3 mm/6,1 mm. Systolinen verenpaine nousi yli 180 mmHg:n topikaalisessa ryhmässä 30 %:lla, Mydriasert-ryhmässä 10 %:lla ja intrakameraalisessa ryhmässä 6,6 %:lla. Tutkijat päätyivät suosittelemaan Mydriasertin rutiinikäyttöä ja vain valikoiduissa leikkauksissa laajennusta intrakameraalisilla injektiolla.

Kreikkalaisessa tutkimuksessa «Chatziralli IP, Peponis V, Parikakis E ym. Risk fa...»5 kerättiin informaatio 1 274 peräkkäisestä potilaasta, joille tehtiin kaihileikkaus. IFIS todettiin 4,9 %:ssa leikkauksista, ja sen itsenäisiksi riskitekijöiksi todettiin seuraavat lääkkeet ja tilat: tamsulosiini, alfuzosiini, tarazosiini, bentsodiatsepiinit, quetiapiini (neurolepti), finasteridi ja verenpainetauti. Ei-tilastollista yhteyttä todettiin miessukupuoleen, rivastigmiiniin (antikolinesteraasi, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti) ja silmän lyhyeen AL-mittaan.

Brittiläisessä tutkimuksessa «Schulz CB, Goverdhan SV, Humphry RC. An evaluation...»6 arvioitiin Mydranen (tropicamid + phnl + lidocain) käyttöä normaalissa kaihileikkauksessa. Potilaat analysoitiin 2 ryhmässä, joissa molemmissa oli 60 leikkausta: 1. ryhmässä topikaaliset tipat (cyclo + phnl), 2. ryhmässä Mydrane. Ryhmät olivat potilasaineistoltaan samanlaiset. Tutkittiin potilastyytyväisyyttä ja saavutettua visusta, toiminnan sujuvuutta ja leikkauksen sujuvuutta. Kontrolliryhmän mustuaisen kokoa ei mitattu. Mustuaisen koko rheksis-vaiheessa oli keskimäärin Mydrane-ryhmällä 7 mm, lopussa 6,5 mm. Iiriskoukkuja tarvittiin kontrolliryhmässä kerran (1,7 %), Mydrane-ryhmässä viidellä (8,3 %). IFIS 3,3 % / 6,7 % ilman α-antagonistin käyttöä ja vastaavasti sen kanssa 14,3 % / 37,5 % (jolloin myös kontrolliryhmässä annettiin intrakameraalinen phnl). Postoperatiivisessa visuksessa ei ollut eroa ryhmien välillä. Yhdellä potilaalla Mydrane-ryhmässä todettiin postoperatiivisesti makulaturvotusta. Mydrane-ryhmän läpimenoaika leikkausprosessissa oli lyhyempi kuin kontrolliryhmässä, mikä lisäsi potilastyytyväisyyttä.

Mydriaattien välillä on hintaeroja.

Kirjallisuutta

  1. Lundqvist O, Koskela T, Behndig A. A paired comparison of intracameral mydriatics in refractive lens exchange surgery. Acta Ophthalmol 2014;92:482-5 «PMID: 23981528»PubMed
  2. Ong-Tone L, Bell A. Pupil size with and without adrenaline with diclofenac use before cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2009;35:1396-400 «PMID: 19631127»PubMed
  3. Rodríguez-García A, Hernández-Camarena JC, López-Jaime GR ym. Effect of Topical Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs on Pupillary Size During Uncomplicated Cataract Surgery. J Refract Surg 2017;33:236-242 «PMID: 28407163»PubMed
  4. Morgado G, Barros P, Martins J ym. Comparative study of mydriasis in cataract surgery: topical versus Mydriasert versus intracameral mydriasis in cataract surgery. Eur J Ophthalmol 2010;20:989-93 «PMID: 20491047»PubMed
  5. Chatziralli IP, Peponis V, Parikakis E ym. Risk factors for intraoperative floppy iris syndrome: a prospective study. Eye (Lond) 2016;30:1039-44 «PMID: 27367744»PubMed
  6. Schulz CB, Goverdhan SV, Humphry RC. An evaluation of intracameral mydriasis for routine cataract surgery. Br J Ophthalmol 2018;102:784-789 «PMID: 28903962»PubMed