Takaisin Tulosta

Itsemurhat Pohjoismaissa

Lisätietoa aiheesta
Kristian Wahlbeck
7.1.2020

Miesten itsemurhakuolleisuus on Suomessa korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa. Naisten osalta itsemurhien esiintyvyys on 2010-luvulla laskenut pohjoismaiselle tasolle.

Vuosina 1980–2009 miesten ja naisten itsemurhakuolleisuudet olivat laskevia kaikissa Pohjoismaissa. Poikkeuksen muodostivat ainoastaan nuoret, alle 25-vuotiaat naiset joiden kohdalla trendi ei ollut myönteinen. Suomen itsemurhakuolleisuus kehittyi vuodesta 1990 alkaen erittäin myönteisesti, mutta tutkitun ajanjakson lopussa molempien sukupuolten osalta kuolleisuus itsemurhiin oli silti selkeästi korkeampi Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa «Titelman D, Oskarsson H, Wahlbeck K ym. Suicide mo...»1.

2010-luvulla myönteinen kehitys on miesten osalta jatkunut kaikissa Pohjoismaissa. Erityisen myönteinen kehitys on ollut Suomessa, ja ero suomalaisten ja muualla pohjoismaissa asuvien miesten välillä on edelleen kaventunut. Vuonna 2015 suomalaisten miesten itsemurhakuolleisuus oli 20,8 (per 100 000 miestä) sen ollessa muissa Pohjoismaissa 13,8–18,0. Ks. kuva «Itsemurhakuolleisuus Pohjoismaissa»1.

Naisten osalta itsemurhakuolleisuus Suomessa laski 2010-luvun alkupuoliskolla pohjoismaiselle tasolle. Suomessa naisten itsemurhakuolleisuus jatkui laskuaan vuoteen 2015. Muissa Pohjoismaissa naisten itsemurhakuolleisuuden lasku pysähtyi 2010-luvulla. Erityisesti Norjassa ja Ruotsissa on havaittavissa kasvua nuorten naisten itsemurhaluvuissa 2010-luvulla «NOMESCO. Health Statistics for the Nordic Countrie...»2 (www «http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1148509/FULLTEXT05.pdf»1).

Itsemurhakuolleisuuden erot maiden välissä voivat johtua myös eroista tilastoinnissa. Pohjoismaiden kuolinsyyrekistereiden vertailtavuus on kuitenkin yleensä ottaen parantunut 2000-luvun alusta lähtien ( «NOMESCO. Health Statistics for the Nordic Countrie...»2, kuva 4.1.1). Vuoden 2008 Norjan, Ruotsin ja Tanskan kuolinsyyrekistereistä löytyvät itsemurhat ovat asiantuntijaraadin arvioinneissa todettu paikkansa pitäviksi, eikä luonnollisiksi tai tapaturmaisiksi luokiteltujen kuolemien joukossa löytynyt juurikaan itsemurhia «Tøllefsen IM, Helweg-Larsen K, Thiblin I ym. Are s...»3, «Tøllefsen IM, Thiblin I, Helweg-Larsen K ym. Accid...»4. Yleensä ottaen kuolinsyyrekistereiden taso on Pohjoismaissa hyvä, ja tiedot kuolinsyistä väestötasolla ovat luotettavia. Ruumiinavausten määrä on laskussa kaikissa Pohjoismaissa «NOMESCO. Health Statistics for the Nordic Countrie...»2.

Ruumiinavausten yleisyyden on todettu olevan yhteydessä itsemurhien esiintyvyyteen kuolinsyyrekistereissä, mutta kyseessä voi olla kaksi toisistaan riippumatonta mutta ajallisesti toisiinsa yhteyksissä olevaa osoitinta terveyspalvelujen kehittymisestä «Kapusta ND, Tran US, Rockett IR ym. Declining auto...»5.

Kuva 1.

Itsemurhakuolleisuus 100 000 henkilöä kohti Pohjoismaissa iän ja sukupuolen mukaan 1990–2015.

Lähde: NOMESCO. Health Statistics for the Nordic Countries 2017. Copenhagen, 2017

Kirjallisuutta

  1. Titelman D, Oskarsson H, Wahlbeck K ym. Suicide mortality trends in the Nordic countries 1980-2009. Nord J Psychiatry 2013;67:414-23 «PMID: 23293897»PubMed
  2. NOMESCO. Health Statistics for the Nordic Countries 2017. Copenhagen, 2017. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1148509/FULLTEXT05.pdf
  3. Tøllefsen IM, Helweg-Larsen K, Thiblin I ym. Are suicide deaths under-reported? Nationwide re-evaluations of 1800 deaths in Scandinavia. BMJ Open 2015;5:e009120 «PMID: 26608638»PubMed
  4. Tøllefsen IM, Thiblin I, Helweg-Larsen K ym. Accidents and undetermined deaths: re-evaluation of nationwide samples from the Scandinavian countries. BMC Public Health 2016;16:449 «PMID: 27229154»PubMed
  5. Kapusta ND, Tran US, Rockett IR ym. Declining autopsy rates and suicide misclassification: a cross-national analysis of 35 countries. Arch Gen Psychiatry 2011;68:1050-7 «PMID: 21646567»PubMed