Takaisin Tulosta

Liikennelääketieteellinen näkökulma ammattiliikenteeseen kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

Lisätietoa aiheesta
Alpo Vuorio
2.11.2020

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy liikenneonnettomuusriskin kasvua. Tuoreessa pitkittäisessä 16 vuotta kestäneessä kohorttitutkimuksessa seurattiin 3 953 yli 16-vuotiasta potilasta, joilla oli kaksisuuntainen mielialahäiriö «Chen VC, Yang YH, Lee CP ym. Risks of road injurie...»1. Verrokkiryhmänä oli 39 530 normaaliväestöön kuuluvaa henkilöä. Vakioinnin jälkeen (ikä, sukupuoli, comorbiditeetit) riskisuhde oli 1,66 (95 % luottamusväli 1,40–1,97), kun verrattiin kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien potilaiden riskiä tieliikenneonnettomuuksiin verrattuna normaaliväestöön.

Liikenteenturvallisuusviraston «Trafi. Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille. 2...»2 ajoterveysohjeiden mukaan ammattikuljettajien (ryhmä 2: kuorma-auton kuljettajat ja linja-auton kuljettajat) ajoterveysvaatimukset täyttyvät vakavan psykiatrisen häiriön kohdalla ainoastaan psykiatrian erikoislääkärin arvion perusteella. Arvioinnissa tulee huomioida myös tarve mahdollisiin säännöllisiin uusintatarkastuksiin.

Vaativien arvioiden yhteydessä voidaan edelleen harkita ajopoliklinikan konsultaatiota.

Australia on liikenneturvallisuudessa varsin edistyksellinen valtio, ja siellä ajoterveysohjeet ovat hyvin seikkaperäiset «National Transport Commission Australia. Assessing...»3.

Australialaisessa ohjeistuksessa kehotetaan erityisesti kiinnittämään huomiota kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan kuljettajan arvioinnissa seuraaviin oireisiin: 1) masennus ja suisidaalinen ideaatio, 2) mania tai hypomania, jotka vaikuttavat ajamiseen ja 3) harhaluulot, joilla on suora vaikutus ajamiseen.

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön ei liity ilmoitusvelvollisuutta, ellei ole osoitettavissa liikenteessä toistuvia vaaratilanteita – tai jos vaaratilanteiden syntyminen on mahdollista, käytettävissä olevan tiedon perusteella. Kuitenkin tulee muistaa, että lääkärin tulee ilmoittaa ajoterveyden heikentymisestä poliisille aina silloin, kun ajokyvyttömyyden arvioidaan kestävän vähintään 6 kuukautta. Lisäksi lääkärin tulee huomioida tarve tilapäiseen ajokieltoon esimerkiksi aloitettaessa potentiaalisesti ajokykyyn vaikuttavan lääkkeen käyttö. Tilapäistä ajokieltoa ei ilmoiteta poliisille, mutta se kirjataan sairauskertomukseen.

Raideliikenteessä «Traficom. Raideliikenteen kuljettajan terveydentil...»4, merenkulussa «STM. Laivaväen lääkärintarkastusohjeet. Tautiryhmä...»5 ja ilmailussa «EASA (2019). Easy access rules for medical require...»6 kaksisuuntainen mielialahäiriö on käytännössä ammattiin hakeutumisen este. Terveydenhuollon ammattilaisen ilmoitusvelvollisuudet on koottu verkkosivulle «https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/terveydenhuollon-ammattihenkilon-ilmoitusvelvollisuuksia»1. Säännökset koskien näitä edellä mainittuja liikennemuotoja ovat käytännössä kansainvälisesti hyvin samanlaisia «Vuorio A, Laukkala T, Navathe P ym. Bipolar Disord...»7. Jos sairastuminen tapahtuu jo ammatissa olevalle henkilölle, tulee arvio tehdä riittävän pitkän hoidon seurannan perusteella, ja arvioinnin tulee tapahtua kyseiseen liikennemuotoon perehtyneen psykiatrin toimesta.

Ammatillisessa kuntoutuksessa terveysvaatimukset ammattiliikenteeseen on huomioitava.

Kirjallisuutta

  1. Chen VC, Yang YH, Lee CP ym. Risks of road injuries in patients with bipolar disorder and associations with drug treatments: A population-based matched cohort study. J Affect Disord 2018;226:124-131 «PMID: 28972929»PubMed
  2. Trafi. Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille. 2018
  3. National Transport Commission Australia. Assessing fitness to drive for commercial and private vehicle drivers. Medical standards for licensing and clinical management guidelines. 2017
  4. Traficom. Raideliikenteen kuljettajan terveydentila- ja soveltuvuusvaatimukset. 2019
  5. STM. Laivaväen lääkärintarkastusohjeet. Tautiryhmäkohtaiset soveltamisohjeet. 2018
  6. EASA (2019). Easy access rules for medical requirements.
  7. Vuorio A, Laukkala T, Navathe P ym. Bipolar Disorder in Aviation Medicine. Aerosp Med Hum Perform 2017;88:42-47 «PMID: 28061921»PubMed