Takaisin

Salbutamolin ja salbutamoli-ipratropiumbromidin vertailu keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa

Näytönastekatsaukset
Witold Mazur
21.11.2019

Näytön aste: B

Inhaloitavan ipratropiumin liittämisestä salbutamoliin ei ilmeisesti ole hyötyä keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen hoidossa.

Systemaattisessa Cochrane-katsauksessa «McCrory DC, Brown CD. Anti-cholinergic bronchodila...»1 tutkittiin ipratromiumbromidin tehoa keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa verrattuna lyhytvaikutteiseen β2-agonistiin tai lumelääkkeeseen. Katsausartikkelia varten tietoa haettiin tietokannoista MEDLINE, EMBASE, CINAHL ja Cochrane COPD Trials Register. Katsaukseen löytyi 4 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Tulosparametrina käytettiin FEV1-arvojen eroa 90 minuutin ja 24 tunnin kuluttua lääkkeiden annosta.

Mitään merkitseviä eroja bronkodilataatiovasteessa ei todettu. β2-agonistin yhdistäminen ipratropiumbromidiin ei parantanut hoidon tehoa. Yhdistelmän vaikutus spirometriassa todettuun FEV1-arvoon ei ollut parempi kuin kumpikaan lääke yksinään.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. McCrory DC, Brown CD. Anti-cholinergic bronchodilators versus beta2-sympathomimetic agents for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2002;4:CD003900 «PMID: 12519615»PubMed