Takaisin

Lyhyt vs tavanomainen systeeminen kortikosteroidikuuri keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Witold Mazur
21.11.2019

Näytön aste: B

Viiden vuorokauden glukokortikoidikuuri suun kautta annosteltuna (esimerkiksi prednisoloni 40 mg:n vuorokausiannoksella) on ilmeisesti yhtä tehokas pahenemisvaiheen hoidossa kuin pidempi kuuri samalla annoksella.

Sveitsiläisessä satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Leuppi JD, Schuetz P, Bingisser R ym. Short-term v...»1 (Reduction in the Use of Corticosteroids in Exacerbated COPD, REDUCE) verrattiin 5 päivän systeemistä kortikosteroidia, prednisolonikuuria 40 mg/vrk (1. päivänä 40 mg metyyliprednisolonia i.v.) konventionaaliseen 14 vuorokauden hoitoon samalla annoksella keuhkoahtaumataudin pahenemisen hoidossa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko pahenemisvaiheen uusiutumisen suhteen suuriannoksinen lyhyt kuuri (n = 155) samanarvoinen kuin kliinisessä käytössä oleva 2 viikon hoito (n = 156). Lisäksi tutkittiin sitä, vähentääkö lyhyt kuuri kumulatiivista altistumista kortikosteroidille. Potilaat olivat oireisia, vajaa puolet tupakoi edelleen, keskimäärin potilaiden obstruktio oli vaikea (molemmissa ryhmissä GOLD III–IV yli 80 % potilaista, keskimääräinen FEV1 31,5 % viitearvosta) ja 10 %:lla oli kotona happihoito.

6 kuukauden seuranta-aikana ensisijaisena päätetapahtumana oli pahenemisvaiheen uusiutuminen. Toissijaisina päätetapahtumina tutkittiin lisäksi kortikosteroidin kumulatiivinen altistuminen ja kortikosteroidin haittavaikutuksia, kuolleisuutta, keuhkofunktiota, elämänlaatua ja suorituskykyä, sairaalahoidon kestoa, mekaanisen ventilaation tarvetta ja infektioiden esiintymistä. Pahenemisvaiheen uusiutuminen parametrissa merkitsevää eroa ei ryhmien välillä tullut: 5 päivän ryhmässä arvo oli 37,2 % (95 % luottamusväli 29,5–44,9 %) vs 38,4 (95 % luottamusväli 30,6–46,3 %) 2 viikon hoidon ryhmässä. Muissakaan tutkituissa parametreissa, kuten esimerkiksi kuolleisuudessa, elämänlaadussa ja suorituskyvyssä tai keuhkofunktiossa, ei todettu merkitseviä eroja.

Merkitsevä ero tuli kortikosteroidin kokonaisannoksessa, joka lyhyessä hoidossa oli keskimäärin 379 mg (95 % luottamusväli 311–446 mg) ja pidemmässä 793 mg (95 % luottamusväli 710–876 mg), mutta haittavaikutusten (esimerkiksi hyperglykemia ja hypertensio) suhteen ryhmien välille ei tullut eroa.

Yhteenvetona todettiin, että akuuttivaiheessa aloitettu 5 vuorokauden prednisolonikuuri tehoaa keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheeseen yhtä hyvin kuin pitkä kuuri, joka on kliinisessä työssä käytetty ja monissa hoito-ohjeissa suositeltu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tutkimuksella on merkittäviä kliinisiä seurauksia. Lyhyemmän kuurin voi antaa tehon heikkenemättä, joten näin vältytään hankalilta haittavaikutuksilta.

Kirjallisuutta

  1. Leuppi JD, Schuetz P, Bingisser R ym. Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: the REDUCE randomized clinical trial. JAMA 2013;309:2223-31 «PMID: 23695200»PubMed