Takaisin

Mikrobilääkeprofylaksi viisaudenhammaskirurgiassa

Näytönastekatsaukset
Tero Soukka
28.2.2017

Näytön aste: A

Toimenpidettä edeltävästi annettu mikrobilääkeprofylaksi estää viisaudenhammaskirurgian infektiokomplikaatioita ja lisää lievien, ohimenevien haittavaikutusten esiintyvyyttä.

Viisaudenhammaskirurgiaa edeltävää antibioottiprofylaksiaa koskevaan Cochrane-katsaukseen «Lodi G, Figini L, Sardella A ym. Antibiotics to pr...»1 valittiin 18 lumelääkekontrolloitua kaksoissokkotutkimusta, joissa oli yhteensä 2 456 osallistujaa. 14 tutkimuksessa viisaudenhampaat olivat impaktoituneita, ja 4 tutkimuksessa ne vaativat kirurgisen poiston. 10 tutkimuksessa bakteerilääkettä annettiin ainoastaan ennen toimenpidettä (30 minuuttia – 2 tuntia), 4:ssä ainoastaan toimenpiteen jälkeen ja 7:ssä sekä ennen toimenpidettä että sen jälkeen. Lääkettä annettiin pääasiassa suun kautta (16 tutkimusta), pistoksena lihakseen (1 tutkimus) tai suonensisäisesti (1 tutkimus). Kaikki käytetyt antibiootit tuottivat samansuuntaisen tuloksen.

Tutkimuksen mukaan bakteerilääkkeen käyttö vähensi jälki-infektion riskiä noin 70 %:lla (suhteellinen riski (RR) 0,29 (95 % luottamusväli 0,16–0,50) p < 0,0001, 1 523 osallistujaa). NNT = 12, eli 12 potilasta (vaihteluväli 10–17) pitäisi hoitaa, jotta estettäisiin yksi jälki-infektio. Bakteerilääkkeen anto vähensi poistokuopan tulehduksen (alveoliitti) riskiä 38 %:lla (RR = 0,62 (95 % luottamusväli 0,41–0,95) p = 0,003, 1 429 osallistujaa), NNT 38 (vaihteluväli 24–250). Katsauksessa käsitellyt potilaat olivat terveitä eikä heillä esiintynyt immuniteettia alentavia sairauksia tai lääkityksiä. Poistetuissa hampaissa ei myöskään esiintynyt kariesta tai parodontiittia. Kirjoittajat kommentoivat, että NNT todennäköisesti laskisi, mikäli potilailla olisi immuunipuutos tai poistettavassa hampaassa tulehdus.

Bakteerilääkkeen käyttö lisäsi lievien ja ohimenevien haittavaikutusten (esim. gastrointestinaaliärsytys, ihottuma) esiintyvyyttä verrattuna lumelääkkeitä käyttäneisiin potilaisiin (RR = 1,98 (luottamusväli 1,10–3,59) p = 0,02), NNT 21 (vaihteluväli 8–200)).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimusnäytön perusteella kerta-annosprofylaksi amoksisilliinia ennen viisaudenhampaan leikkauksellista poistoa vähentää infektiokomplikaatioita terveillä potilailla. Kasvavan resistenssiongelman ja yleensä ohimenevien haittavaikutusten vuoksi antibioottihoitoa tulisi harkita yksilökohtaisesti ja se tulisi kohdentaa erityisesti potilaisiin, joilla on immuunipuutos, infektoitunut operaatioalue tai toimenpide on hankala ja pitkäkestoinen. Lyhyen jatketun profylaksin tarve tulee harkita potilaan immuunivasteen ja toimenpidealueen infektioasteen mukaan.

Kirjallisuutta

  1. Lodi G, Figini L, Sardella A ym. Antibiotics to prevent complications following tooth extractions. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD003811 «PMID: 23152221»PubMed