Masennuslääkkeet jatkohoitovaiheessa

Näytönastekatsaukset
18.6.2009
Erkki Isometsä

Näytön aste = A

Masennuslääkkeet ovat tehokkaita depressiivisen relapsin ehkäisemisessä akuuttihoidon jälkeen.

Systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissa «Geddes JR, Carney SM, Davies C ym. Relapse prevention with antidepressant drug treatment in depressive disorders: a systematic review. Lancet 2003;361:653-61 »1 analysoitiin 31 RCT:tä, joissa oli mukana yhteensä 4 410 potilasta. Kliinisissä kokeissa oli mukana vain potilaita, jotka olivat ensin saaneet hoitovasteen käytetyllä masennuslääkkeellä, tämän jälkeen tilaa oli seurattu vaihtelevan pituinen aika (yleensä 1−6 kuukautta), minkä jälkeen potilaat oli satunnaistettu jatkamaan masennuslääkettä tai siirtymään lumelääkkeeseen (joko asteittain tai äkillisesti). Potilailla, joilla kokeen kesto oli jatkohoitovaihetta vastaten 0−12 kuukautta, randomisaation jälkeen relapsin vaara oli lääkeryhmässä 19 % ja lumeryhmässä 60 % (absoluuttinen vaara laski 41 %, NNT 2.43, p < 0.0001). Hoidon kestolla ennen randomisaatiota tai sen jälkeen ei ollut merkittävää vaikutusta tulokseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissa «Hansen R, Gaynes B, Thieda P ym. Meta-analysis of major depressive disorder relapse and recurrence with second-generation antidepressants. Psychiatr Serv 2008;59:1121-30 »2 selvitettiin uusien masennuslääkkeiden (12 antidepressiivaa: bupropioni, duloksetiini, essitalopraami, fluoksetiini, fluvoksamiini, mirtatsapiini, nefatsodoni, paroksetiini, sertraliini, sitalopraami, tratsodoni ja venlafaksiini) tehoa jatkohoitovaiheessa lumeeseen ja toisiinsa verrattuna RCT:ssa. Lumekontrolloituja jatkohoitotutkimuksia (akuuttihoitovaiheen jälkeen < 1 vuoden kesto) oli 12 kpl, ja nämä osoittivat aktiivisen hoidon laskevan relapsiriskin noin puoleen (relatiivinen riski 0.54 [95 % lv 0.46−0.62]; NNT = 5 [95 % lv 4–6]). Lääkkeiden välillä ei todettu merkitseviä tehoeroja. Viitteitä julkaisuharhasta ei käytetyillä menetelmillä todettu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Depressio 1

Kommentit

On siis olemassa varsin kiistaton näyttö siitä, että masennuslääkkeen jatkaminen samalla lääkeaineella, joka oli tehokas akuuttivaiheessa, vähentää olennaisesti (NNT 2−6) depressiivisen relapsin riskiä toipumisen jälkeisinä kuukausina. Lääkkeiden välillä ei ole voitu luotettavasti osoittaa tehoeroja.

Kirjallisuutta

  1. Geddes JR, Carney SM, Davies C ym. Relapse prevention with antidepressant drug treatment in depressive disorders: a systematic review. Lancet 2003;361:653-61 «PMID: 12606176»PubMed
  2. Hansen R, Gaynes B, Thieda P ym. Meta-analysis of major depressive disorder relapse and recurrence with second-generation antidepressants. Psychiatr Serv 2008;59:1121-30 «PMID: 18832497»PubMed