Potilaan haastatteleminen: kolmen kysymyksen AUDIT-C

Näytönastekatsaukset
24.3.2010
Kaija Seppä

Näytön aste = B

Alkoholin ongelmakäytön tunnistamisessa lienee AUDIT:sta johdettu lyhyt, kolmen ensimmäisen kysymyksen sarja (AUDIT-C) tehokas. Pisteraja on miehille ≥ 6 ja naisille ≥ 5.

Meta-analyysissä verrattiin AUDIT:n ja AUDIT-C:n toimivuutta eri toimiympäristöissä ja eri käyttäjäryhmien tunnistamisessa. Kahdeksan tutkimusta pohjautui perusterveydenhuollon- ja kaksi sairaalan potilasaineistoihin, neljä tutkimuksista oli väestöpohjaisia. Yhtään ensiapupoliklinikoilla tehtyä tutkimusta ei löytynyt. AUDIT:n ja AUDIT-C:n sensitiivisyys ongelmakäytön tunnistamisessa perusterveydenhuollossa olivat vastaavasti 0.81 ja 0.86 ja riskikäytön tunnistamisessa 0.81 ja 0.97. AUDIT:n spesifisyys oli hieman parempi kuin AUDIT-C:n. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei AUDIT:n ja AUDIT-C:n välillä todettu perusterveydenhuollon potilailla. Myöskään naisten ja miesten välillä ei testien toimivuudessa todettu eroja. Tutkimusten heterogeenisyyden sekä väestö- ja sairaalatutkimusten vähyyden vuoksi ei varmuudella voida luottaa, että AUDIT-C olisi AUDIT:n veroinen perusterveydenhuollon ulkopuolella, väestöön kohdennetuissa seulonnoissa tai diagnoositasoisten häiriöiden tunnistamisessa «Kriston L, Hölzel L, Weiser AK ym. Meta-analysis: are 3 questions enough to detect unhealthy alcohol use? Ann Intern Med 2008;149:879-88 »1.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Alkoholiongelmaisen hoito 1

Kirjallisuutta

  1. Kriston L, Hölzel L, Weiser AK ym. Meta-analysis: are 3 questions enough to detect unhealthy alcohol use? Ann Intern Med 2008;149:879-88 «PMID: 19075207»PubMed
  2. Aalto M, Tuunanen M, Sillanaukee P ym. Effectiveness of structured questionnaires for screening heavy drinking in middle-aged women. Alcohol Clin Exp Res 2006;30:1884-8 «PMID: 17067353»PubMed
  3. Tuunanen M, Aalto M, Seppä K. Binge drinking and its detection among middle-aged men using AUDIT, AUDIT-C and AUDIT-3. Drug Alcohol Rev 2007;26:295-9 «PMID: 17454019»PubMed