Suusyöpä
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 09.01.2012   | Tila: päivityksessä  |  Aihepiiri(t): nenä- ja kurkkutaudit, Hammaslääketiede, Korva-, Kuntoutus, Patologia, Suu- ja leukakirurgia, Syöpätaudit
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseuran Apollonian asettama työryhmä
PDF Tulosta

Suusyöpä

Käypä hoito
9.1.2012
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseuran Apollonian asettama työryhmä

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sanoma

 • Suomessa miesten huulisyövän ilmaantuvuus on vähentynyt mutta muiden suun osien syöpien ilmaantuvuus on lisääntynyt.
 • Naisilla huulisyövän ilmaantuvuus on pysynyt ennallaan mutta muiden suun osien syöpien ilmaantuvuus on lisääntynyt. Lähes kaikki huulisyöpäpotilaat ovat elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista, mutta muissa suun osien syövissä eloonjäämisennuste on vain 53–70 %. Varhainen diagnoosi ja riskikäyttäytymisestä luopuminen parantavat ennustetta.
 • Suusyövän tärkeimmät vaaratekijät ovat tupakointi, alkoholinkäyttö, ihmisen papilloomavirus- eli HPV-infektio ja huulisyövän osalta ultraviolettisäteily. Tupakan ja alkoholin aiheuttamat syöpävaarat riippuvat niiden käyttömääristä, ja ne selittävät valtaosan tapauksista.
 • Suusyöpävaaraa mahdollisesti lisääviä limakalvomuutoksia, sairauksia tai häiriöitä ovat leukoplakia ja erytroplakia, lichen eli punajäkälä tai sen kaltaiset muutokset «http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0714.2007.00582.x/pdf»3.
 • Suuvesien pitkäaikainen käyttö ei ole suositeltavaa. Suusyövän tärkein ehkäisykeino ovat elintapamuutokset. Alkoholin ja tupakan haittavaikutuksista puhuminen on kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuus. Monipuolinen, hedelmiä, vihanneksia ja kalaa sisältävä ruokavalio suojaa suusyövältä.
 • Suusyöpä on alkuvaiheessaan vähäoireinen, ja se lähettää jo varhain etäpesäkkeitä.
 • Kaikki suun limakalvomuutokset tulisi tarkistaa hammaslääkärissä tai lääkärissä 2–3 viikon kuluessa. Kudosnäytteen otto muutoksista on suositeltavaa.
 • Suusyövän diagnoosi perustuu kudosnäytteessä nähtäviin solumuutoksiin.
 • Varhainen tunnistus ja hoito parantavat suusyövän ennustetta ja potilaan kuntoutumista, joten suun limakalvojen tarkastuksen tulisi sisältyä jokaiseen suun tarkastukseen.
 • Suun limakalvojen säännöllinen tarkastus on keskeistä suusyövän ehkäisyssä, ja se kuuluu suun tutkimukseen. Ks. video «Suun limakalvojen tutkiminen (video)»1.
 • Limakalvomuutosten toteamista saattavat helpottaa autofluoresenssiiin perustuvat optiset laitteet. Ks. sähköinen tausta-aineisto «Kudoksen autofluoresenssi ja suun limakalvomuutokset»2.
 • Suunnattu seulonta esimerkiksi hammaslääkäri- tai lääkärikäyntien yhteydessä saattaa olla tehokasta. Kohteeksi on suositeltu yli 40-vuotiaita tupakoitsijoita, jotka käyttävät myös runsaasti alkoholia «Riskiryhmiin kohdennettu seuranta saattaa olla hyödyllistä.»C, «Brocklehurst P, Kujan O, Glenny AM ym. Screening programmes for the early detection and prevention of oral cancer. Cochrane Database Syst Rev 2010;11:CD004150 »1.
 • Suusyövän tärkeimmät hoitomuodot ovat leikkaus ja leikkauksen ja sädehoidon yhdistelmä. Ennen leikkaus- ja sädehoitoa saneerataan suun, hampaiden ja leukojen alueen infektiot. Huonokuntoiset tai -ennusteiset hampaat poistetaan.
 • Erikoissairaanhoidossa laaditaan tarkempi suunnitelma hampaiston hoitoon ja purennan kuntoutukseen. Suun omahoidon ohjaus ja seuranta hoidon aikana ovat tärkeitä suun toiminnan ja potilaan toipumisen ja elämänlaadun kannalta.
 • Suusyövän toteamisen yhteydessä selvitetään potilaan yleisterveys ja ravitsemustila.
 • Tarvittaessa aloitetaan lisäravinteiden anto ennen syövän hoidon aloittamista.
 • Kun suunnitellaan yhdistelmähoitoa (leikkaus ja (kemo-)sädehoito), asennetaan usein syöttöletku vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun (perkutaaninen endoskooppinen gastrostooma, PEG) ja se jätetään paikoilleen hoidon ajaksi.
 • Potilaan psyykkiset voimavarat vaikuttavat oleellisesti hoidon ja kuntoutuksen onnistumiseen ja elämänlaatuun.
 • Masennus ja muut mielenterveysongelmat, yksin eläminen ja riskikäyttäytyminen (tupakointi, alkoholin ja päihteiden käyttö) on taudin toteamisvaiheessa huomioitava ja niiden pohjalta on järjestettävä tarvittava tukihoito.

Tavoitteet ja kohderyhmät

 • Suosituksen tavoitteena on
  • parantaa suusyövän ehkäisyä
  • lisätä varhaisten diagnoosien osuutta
  • yhtenäistää hoitokäytäntöjä.
 • Suositus on tarkoitettu
  • kaikkien terveydenhuollon ammattiryhmien, kuten hammaslääkäreiden, lääkäreiden, suuhygienistien ja sairaanhoitajien, ja alan opiskelijoiden käyttöön sekä
  • tupakka- ja alkoholivalistuksesta vastaavien järjestöjen ja eri alojen ammattilaisten käyttöön.

Rajaukset

 • Suusyövällä tarkoitetaan tässä suosituksessa kielen, huulen ja suun muiden limakalvoalueiden syöpää.
 • Noin 90 % suusyövistä on limakalvon levyepiteelisyöpiä.
 • Tämä suositus käsittelee vain levyepiteelisyöpiä (squamous cell carcinoma).
 • Muita suun pahanlaatuisia kasvaimia ovat pienten sylkirauhasten syövät, melanoomat, pehmyt- ja kovakudossarkoomat, lymfoomat, leukemiat ja muualla sijaitsevien kasvainten etäpesäkkeet.
 • Suosituksessa ei käsitellä nielun alueen syöpiä. Suun syöpävaaraa mahdollisesti lisäävistä yleistiloista länsimaissa tärkein ja ainoa tässä suosituksessa käsiteltävä on punajäkälä (lichen ruber planus).

Epidemiologia

Taulukko 1. Uusien suusyöpien (huuli C00, kieli C01–02, muut suun alueet: ien, suunpohja, suulaki, muu suuontelo C03–06) ikävakioitu ilmaantuvuus sataatuhatta henkilövuotta kohti viisivuotisjaksoittain Suomessa vuosina 1968–2007. Lähde: www.cancer.fi/syoparekisteri «http://www.cancer.fi/syoparekisteri/»5.
Jakso Miehet Naiset
Huuli Kieli Suu Yht. Huuli Kieli Suu Yht.
1968–72 5.6 0.7 0.7 7.0 0.4 0.5 0.4 1.3
1978–82 4.7 1.0 0.9 6.6 0.6 0.5 0.5 1.6
1988–92 3.5 1.1 1.1 5.6 0.6 0.7 0.7 2.0
1998–2002 1.9 1.5 1.4 4.8 0.6 0.8 0.8 2.2
2003–07 1.3 1.4 1.5 4.2 0.6 1.1 0.9 2.6

Vaaratekijät

Ehkäisy

Primaariehkäisy

Riskiryhmien ehkäisy

Suusyöpävaaraa mahdollisesti lisäävät leesiot

Leukoplakia ja erytroplakia

Diagnostiikka

Kehittyminen suusyöväksi

Hoito

Nuuskan aiheuttamat muutokset

Suun punajäkälä ja sen kaltainen muutos

Diagnostiikka

Kehittyminen suusyöväksi

Hoito

Suusyövän oireet ja kliininen kuva

Diagnostiikka

Kudosnäytteet

Kuvantamistutkimukset levinneisyyden selvittelyssä

Suusyövän hoitoa edeltävät muut tutkimukset ja valmistelut

Suu- ja huulisyövän hoito

Yleistä

Huulisyövän leikkaushoito

Suusyövän leikkaushoito

Purentaelimistön kuntoutus

Sädehoito

Leikkaukseen ja sädehoitoon liittyvä välitön jälkihoito

 • Suusyövän sädehoito aiheuttaa välittömiä ja myöhäisiä haittavaikutuksia, joista osa jää pysyviksi ja vaikuttaa potilaan elämänlaatuun (taulukko «Sädehoidon suussa aiheuttamat haittavaikutukset»2). Ks. sähköiset tausta-aineistot «Suusyöpäpotilaan elämänlaatu»15 ja «Pään ja kaulan alueen sädehoitoa saavan potilaan suunhoito-ohjeet»16.
 • Leikkauksen jälkeen ja sädehoidon aikana ammattilaisen tekemä suun ja hampaiston säännöllinen puhdistus ja omahoidon ohjaus ja tuki ovat erittäin tärkeitä haavojen paranemisen edistämiseksi ja siirteen ja limakalvojen tulehdusten estämiseksi. Ks. sähköinen tausta-aineisto «Suusyöpäpotilaan suun terveyden ja toiminnan hoito- ja kuntoutusprotokolla»9.
 • Hammasproteesien väliaikaista korjaamista syömisen, puheen ja elämänlaadun parantamiseksi arvioidaan potilaittain.
 • Fysikaalinen hoito (alaleuan ja käsien liikeharjoitukset, puhe- ja syömisharjoittelu) aloitetaan heti, kun haavojen paraneminen sen sallii.
 • Suun avausharjoittelu tulee aloittaa mahdollisimman varhain, ja sitä tulee jatkaa koko kuntoutuksen ajan.
 • Puheterapeuttia konsultoidaan suun motoriikan häiriöistä.
 • PEG-letku pidetään paikallaan turvaamaan ravinnon riittävää saantia hoidon ja toipumisvaiheen aikana, kunnes riittävä saanti suun kautta on turvattu.
  • Potilaan ja lähiomaisten henkisestä tuesta on huolehdittava.
  • Monipuolisen ravinnon saanti myös kotiuttamisen jälkeen on tärkeää, joten ravintoterapeutin konsultaatiokäynnin järjestäminen on suositeltavaa.
 • Sosiaalityöntekijä järjestää yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa tarvittavat kotiuttamisen jälkeiset tukipalvelut, antaa tietoja ja auttaa sosiaaliturvakysymyksissä.
Taulukko 2. Sädehoidon suussa aiheuttamat haittavaikutukset
Haittavaikutus Alkamisajankohta suhteessa sädehoitoon Ehkäisy
Mukosiitti Hoidon toinen viikko Tiheä seuranta
Limakalvovaurioiden minimointi
Liman mekaaninen poisto tiheillä keittosuolapurskutteluilla
Superinfektioiden tarkkailu
Suun kuivuus Ensimmäinen viikko Sädehoidon tarkka kohdistaminen
Sylkirauhasten jättäminen mahdollisuuksien mukaan sädekenttien ulkopuolelle
Hampaiden reikiintyminen Esimerkiksi vähentyneen syljenerityksen yhteydessä Ammattimainen tiheä seuranta ja hoito
Hammaskaulojen ja kulumispintojen tarkkailu
Kariesvaurioiden yksilöllinen ehkäisy
Säännölliset fluorihoidot
Huolellinen tuettu omatoiminen suuhygienia
Jatkuva kannustaminen omahoitoon
Makuaistin muutokset Heti Ravinto-ohjaus
Painon seuranta (painoindeksi)
Leukalukko Voi ilmetä heti Puremalihasten liikeharjoitukset 6–10 kertaa vuorokaudessa
Ohjattu fysioterapia
Osteoradionekroosi Sädekentän alueella Hampaiston tarkastus ja hoito ennen sädehoitoa ja sen jälkeen säännöllinen ylläpitohoito, johon sisältyvät
hammasproteesien uusimistarpeen arviointi, proteesien valmistus ja ylläpitohoito
(Kemo)sädehoitoa saaville suositellaan implanttikantoisia proteeseja
Annosmaksimien välttäminen luussa
Hiivainfektio Voi ilmetä heti Suun tiheät tarkastukset ja sieniviljelyt, jos viitteitä hiivatulehduksesta (ks. alla) «Rautemaa R, Rusanen P, Richardson M ym. Optimal sampling site for mucosal candidosis in oral cancer patients is the labial sulcus. J Med Microbiol 2006;55:1447-51 »185
Runsaasti hiivalla kolonisoituneille aloitetaan profylaksi: nystatiini-oraaliliuos tai klooriheksidiini-suuvesi paikallisesti ennen sädehoidon aloitusta. Huom. Klooriheksidiinia ei tule käyttää sädehoidon aikana.
Hiivainfektion hoitoon systeemisesti ensisijainen lääke on flukonatsoli (100−200 mg x1). Jos kanta on flukonatsolille resistentti, hoitoon voidaan valita herkkyysmääritysten mukaisesti joko itrakonatsoliliuos (100 mg x 2) tai posakonatsoliliuos (100 mg x 1). Huom. näiden lääkkeiden käyttöön liittyy runsaasti yhteisvaikutuksia muiden maksan kautta metaboloituvien lääkkeiden kanssa.
Syömisvaikeudet Voivat alkaa 2–3 viikon kuluttua sädehoidon aloituksesta Painon seuraaminen (painoindeksi) Ravintovalistus ja -ohjeet, myös kirjallisina
Ravintoterapeutin konsultaatio
Väliaikainen gastrostooma (ns. PEG-letku)

Sädemukosiitti (suun limakalvon tulehdus)

 • Olennaista mukosiitin aiheuttamien oireiden ehkäisyssä on välttää hyvän annossuunnittelu- ja sädehoitotekniikan avulla terveiden limakalvoalueiden tarpeetonta sädettämistä.
 • Mukosiitti kehittyy lähes kaikille sädehoitoa saaville.
 • Mukosiitin aste riippuu
  • kokonaisannoksesta
  • sädetettävästä kudostilavuudesta
  • fraktioinnista
  • mahdollisesta solunsalpaajien samanaikaisesta käytöstä.
 • Myöhäiset haittavaikutukset eivät kuitenkaan korreloi mukosiitin asteeseen.
 • Mukosiitti ilmaantuu 1–2 viikossa sädehoidon aloittamisesta, ja se kestää 2–4 viikkoa hoidon lopettamisen jälkeen.
 • Kliinisesti mukosiitti ilmenee aluksi punoittavina alueina, joille ilmaantuu myöhemmin fibriinin peittämiä haavaumia.
 • Pahimmillaan mukosiitti aiheuttaa vaikeita syömisongelmia, jolloin potilas joudutaan ottamaan sairaalahoitoon.
 • Ajoissa asennetun PEG-letkun avulla voidaan turvata ravinnon riittävä saanti.
 • Mukosiitin ehkäisyssä ja oireiden lievittämisessä suun jatkuva huolellinen puhdistus suun terveydenhuollon ammattilaisen tukemana ja hoidettu hampaisto ovat tärkeitä.
 • Hampaiston hyvä kunto, suun huolellinen puhdistus, ravinnon hyvä saanti ja hiiva- ja muiden mikrobitulehdusten lääkehoito lievittävät oireita tuntuvasti.
 • Klooriheksidiiniä sisältäviä suuvesiä tulee välttää pään ja kaulan alueen syöpien sädehoidon aikana, koska satunnaistetussa tutkimuksessa on todettu, että ne pahentavat hoidon sivuvaikutuksia «Foote RL, Loprinzi CL, Frank AR ym. Randomized trial of a chlorhexidine mouthwash for alleviation of radiation-induced mucositis. J Clin Oncol 1994;12:2630-3 »187.
 • Ehkäisevällä hoidolla voidaan vähentää sädemukosiittia.

Suun kuivuus (kserostomia)

Suun hiivatulehdus

Osteoradionekroosi

Kuntoutus

 • Hoidon huolellinen suunnittelu ja varhain aloitettu kuntoutus estävät osan toimintahäiriöistä «Lazarus C, Logemann JA, Gibbons P. Effects of maneuvers on swallowing function in a dysphagic oral cancer patient. Head Neck 1993;15:419-24 »211. Suusyöpäpotilaan suunnitelmallinen hoitopolku toteamisesta selvittelyjen kautta osasto- ja leikkaushoitoon minimoi tehohoidon tarvetta, edistää potilaan toipumista ja omatoimisuutta, lyhentää osastohoidon tarvetta ja mahdollistaa sädehoidon suunnitelmallisen aloittamisen.
 • Onkologisen primaarihoidon jälkeen selvitetään jatkotoimenpiteiden tarve.
 • On suotavaa, että kuntoutussuunnitelman laatimisesta ja kuntoutuksesta huolehtii potilasta hoitanut moniammatillinen työryhmä yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa. Kuntoutustarpeiden tyyppi, määrä, ajankohta ym. kirjataan ja potilaalle annetaan oma kappale (Kelan kuntoutussuunnitelmalomake Ku207).
  • Toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi toiminnalliset korjaavat leikkaukset, hammasimplanttien asentaminen, proteettinen hoito, hampaiston ylläpitohoidon suunnittelu, ravinto-, fysio- ja puheterapeuttiset toimenpiteet ja kipuklinikan tai psykologin palvelut.
 • Lisäksi selvitetään
  • psykososiaalinen tilanne
  • oikeus sosiaalietuuksiin
  • sosiaalitoimen eri mahdollisuudet toiminnan parantamiseen ja ylläpitohoitoon.
 • Kuntoutuksella pyritään parantamaan potilaan suorituskykyä ja elämänlaatua ja vähentämään taudista ja sen hoidosta aiheutuvia haittoja.
 • Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry toimii kurkku- ja suusyöpään sairastuneiden ja heidän omaistensa yhteydenpitäjänä ja järjestää puhekuntoutusta, sopeutumisvalmennusta ja tukihenkilö- ja lomatoimintaa «http://www.le-invalidit.fi»8.
 • Syöpäjärjestöt «http://www.cancer.fi»9 järjestävät suusyöpäpotilaille vuosittain sopeutumisvalmennuskursseja.

Seuranta ja sen porrastus

Residiivien hoito

 • Varhainen toteaminen edellyttää huolellista seurantaa.
 • Hoito riippuu muun muassa residiivin sijainnista ja koosta, primaarikasvaimen aikaisemmasta hoidosta ja potilaan yleistilasta.
 • Varhaisten (T1–T2, N0), usein ainoastaan leikkauksella hoidettujen potilaiden varhain todetut residiivit voidaan toisinaan hoitaa menestyksellisesti.
 • Kookkaampien (T3–T4, N+), usein alusta alkaen sekä leikkauksella että sädetyksellä hoidettujen suusyöpätapausten ennuste uusiutumisen jälkeen on huono. Uusi, paranemiseen tähtäävä hoito tulee vain harvoin kyseeseen, ja usein on tyydyttävä kivun lievitykseen ja muuhun palliatiiviseen hoitoon.

Palliatiivinen hoito

 • Jokaisella syöpäpotilaalla on oikeus hyvään palliatiiviseen hoitoon. Keskeisiä ovat ravinnonsaannin ja hengitysteiden turvaaminen, kivun hoito ja huolenpito.
 • Hoitosuunnitelma tehdään yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa.
 • Hoitomuotoina voidaan käyttää leikkauksia, sädehoitoa ja lääkehoitoa. Ks. Käypä hoito -suositus Kuolevan potilaan oireiden hoito «Palliatiivinen hoito ja saattohoito»6.

Elämänlaatu

Arviointikriteerit

 • Arviointikriteerejä ovat
  • kuolleisuus
  • suusyövän ilmaantuvuus
  • primaarikasvainten TNM-luokka
  • osteoradionekroosi
  • elämänlaatu.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseuran Apollonian asettama työryhmä

Suusyöpä-suosituksen historiatiedot «Suusyöpä, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»19

Puheenjohtaja:

Stina Syrjänen, HLT, professori, ylilääkäri, suupatologian erikoishammaslääkäri, hammaslääketieteellisen radiologian erikoishammaslääkäri; Turun yliopisto ja TYKS

Jäsenet:

Reidar Grenman, LT, professori, ylilääkäri, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri; Turun yliopisto ja TYKS

Ani Lakoma, HLL; Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry (Käypä hoito -toimittaja)

Patrik Lassus, LT, dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri; HUS

Kauko Saarilahti, LT, onkologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; HUS

Tero Soukka, HLT, dosentti, apulaisylihammaslääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri; TYKS

Anni Suomalainen, HLT, hammaslääketieteellisen radiologian erikoishammaslääkäri; HUS

Anna-Lisa Söderholm, professori, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri; HUS

Asiantuntijat:

Antti Markkola, LT, radiologian erikoislääkäri, vt. ylilääkäri; HUS

Heikki Minn, LT, onkologian erikoislääkäri, ma. professori; TYKS

Juhani Laine, HLT, protetiikan erikoishammaslääkäri; TYKS

Veli-Jukka Anttila, LT, infektiosairauksien erikoislääkäri; HUS

Riina Richardson, HLT, dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoishammaslääkäri; HUS, Helsingin yliopisto ja The University of Manchester, Translational medicine and University Hospital of South Manchester, Iso-Britannia

Sidonnaisuudet

Reidar Grenman: Ei sidonnaisuuksia.

Ani Lakoma: Ei sidonnaisuuksia.

Patrik Lassus: Ei sidonnaisuuksia.

Kauko Saarilahti: Ei sidonnaisuuksia.

Tero Soukka: Ei sidonnaisuuksia.

Anni Suomalainen: Ei sidonnaisuuksia.

Stina Syrjänen: Toiminut lääkealan yritysten asiantuntijana (Sanofi-Pasteur, MSD Lyon, Ranska).

Anna-Liisa Söderholm: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Suusyöpä. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»10

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Brocklehurst P, Kujan O, Glenny AM ym. Screening programmes for the early detection and prevention of oral cancer. Cochrane Database Syst Rev 2010;11:CD004150 «PMID: 21069680»PubMed
 2. Globocan 2008, IARC, Cancer Incidence and Mortality Worldwide IARC, Lyon 2010
 3. Hakulinen T, Tryggvadóttir L, Gislum M ym. Trends in the survival of patients diagnosed with cancers of the lip, oral cavity, and pharynx in the Nordic countries 1964-2003 followed up to the end of 2006. Acta Oncol 2010;49:561-77 «PMID: 20170293»PubMed
 4. Suomen Syöpärekisteri. http://www.cancer.fi/syoparekisteri. «http://www.cancer.fi/syoparekisteri»4
 5. Suomen Syöpärekisteri 2006. Tilauksesta tehty elossaoloanalyysi.
 6. Mäkitie AA, Koivunen P, Keski-Säntti H ym. Oral tongue carcinoma and its treatment in Finland. Eur Arch Otorhinolaryngol 2007;264:263-7 «PMID: 17021781»PubMed
 7. Baan R, Straif K, Grosse Y ym. Carcinogenicity of alcoholic beverages. Lancet Oncol 2007;8:292-3 «PMID: 17431955»PubMed
 8. Gandini S, Botteri E, Iodice S ym. Tobacco smoking and cancer: a meta-analysis. Int J Cancer 2008;122:155-64 «PMID: 17893872»PubMed
 9. Lewin F, Norell SE, Johansson H ym. Smoking tobacco, oral snuff, and alcohol in the etiology of squamous cell carcinoma of the head and neck: a population-based case-referent study in Sweden. Cancer 1998;82:1367-75 «PMID: 9529030»PubMed
 10. Moreno-López LA, Esparza-Gómez GC, González-Navarro A ym. Risk of oral cancer associated with tobacco smoking, alcohol consumption and oral hygiene: a case-control study in Madrid, Spain. Oral Oncol 2000;36:170-4 «PMID: 10745168»PubMed
 11. Weitkunat R, Sanders E, Lee PN. Meta-analysis of the relation between European and American smokeless tobacco and oral cancer. BMC Public Health 2007;7:334 «PMID: 18005437»PubMed
 12. Petersen PE. Oral cancer prevention and control--the approach of the World Health Organization. Oral Oncol 2009;45:454-60 «PMID: 18804412»PubMed
 13. Stewart BW, Kleihues P (toim.). World cancer report. Lyon: WHO International Agency for Research on Cancer; 2003.
 14. Roosaar A, Johansson AL, Sandborgh-Englund G ym. Cancer and mortality among users and nonusers of snus. Int J Cancer 2008;123:168-73 «PMID: 18412245»PubMed
 15. Roosaar A, Johansson AL, Sandborgh-Englund G ym. A long-term follow-up study on the natural course of snus-induced lesions among Swedish snus users. Int J Cancer 2006;119:392-7 «PMID: 16470839»PubMed
 16. Lubin JH, Purdue M, Kelsey K ym. Total exposure and exposure rate effects for alcohol and smoking and risk of head and neck cancer: a pooled analysis of case-control studies. Am J Epidemiol 2009;170:937-47 «PMID: 19745021»PubMed
 17. Lubin JH, Muscat J, Gaudet MM ym. An examination of male and female odds ratios by BMI, cigarette smoking, and alcohol consumption for cancers of the oral cavity, pharynx, and larynx in pooled data from 15 case-control studies. Cancer Causes Control 2011;22:1217-31 «PMID: 21744095»PubMed
 18. Macfarlane TV, Macfarlane GJ, Oliver RJ ym. The aetiology of upper aerodigestive tract cancers among young adults in Europe: the ARCAGE study. Cancer Causes Control 2010;21:2213-21 «PMID: 20835759»PubMed
 19. Winn DM, Diehl SR, Brown LM ym. Mouthwash in the etiology of oral cancer in Puerto Rico. Cancer Causes Control 2001;12:419-29 «PMID: 11545457»PubMed
 20. Werner CW, Seymour RA. Are alcohol containing mouthwashes safe? Br Dent J 2009;207:E19; discussion 488-9 «PMID: 19942865»PubMed
 21. McCullough MJ, Farah CS. The role of alcohol in oral carcinogenesis with particular reference to alcohol-containing mouthwashes. Aust Dent J 2008;53:302-5 «PMID: 19133944»PubMed
 22. La Vecchia C. Mouthwash and oral cancer risk: an update. Oral Oncol 2009;45:198-200 «PMID: 18952488»PubMed
 23. World Cancer Research Fund. www.wcrf-uk.org/uk/preventing-cancer/cancer-types/reducing-your-risk-mouth-and-throat-cancer «http://www.wcrf-uk.org/uk/preventing-cancer/cancer-types/reducing-your-risk-mouth-and-throat-cancer»11
 24. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder «http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder»12
 25. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005. Suomalaiset ravitsemussuositukset. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ravitsemussuositus2005.fin.pdf «http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ravitsemussuositus2005.fin.pdf»13
 26. Steinmetz KA, Potter JD. Vegetables, fruit, and cancer. I. Epidemiology. Cancer Causes Control 1991;2:325-57 «PMID: 1834240»PubMed
 27. Macfarlane GJ, Zheng T, Marshall JR ym. Alcohol, tobacco, diet and the risk of oral cancer: a pooled analysis of three case-control studies. Eur J Cancer B Oral Oncol 1995;31B:181-7 «PMID: 7549758»PubMed
 28. Kabat GC, Hebert JR, Wynder EL. Risk factors for oral cancer in women. Cancer Res 1989;49:2803-6 «PMID: 2713863»PubMed
 29. Levi F, Pasche C, La Vecchia C ym. Food groups and risk of oral and pharyngeal cancer. Int J Cancer 1998;77:705-9 «PMID: 9688303»PubMed
 30. Rao DN, Ganesh B, Rao RS ym. Risk assessment of tobacco, alcohol and diet in oral cancer--a case-control study. Int J Cancer 1994;58:469-73 «PMID: 8056441»PubMed
 31. Pavia M, Pileggi C, Nobile CG ym. Association between fruit and vegetable consumption and oral cancer: a meta-analysis of observational studies. Am J Clin Nutr 2006;83:1126-34 «PMID: 16685056»PubMed
 32. Edefonti V, Bravi F, La Vecchia C ym. Nutrient-based dietary patterns and the risk of oral and pharyngeal cancer. Oral Oncol 2010;46:343-8 «PMID: 20226721»PubMed
 33. Prime SS, Thakker NS, Pring M ym. A review of inherited cancer syndromes and their relevance to oral squamous cell carcinoma. Oral Oncol 2001;37:1-16 «PMID: 11120478»PubMed
 34. Kutler DI, Auerbach AD, Satagopan J ym. High incidence of head and neck squamous cell carcinoma in patients with Fanconi anemia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003;129:106-12 «PMID: 12525204»PubMed
 35. Rautemaa R, Hietanen J, Niissalo S ym. Oral and oesophageal squamous cell carcinoma--a complication or component of autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy (APECED, APS-I). Oral Oncol 2007;43:607-13 «PMID: 16997613»PubMed
 36. IARC. Tobacco smoking. Monographs on the evaluation of carcinogenic risk of chemicals to humans. Vol 38:273-4. Lyon, IARC 1986.
 37. Hindle I, Downer MC, Speight PM. The temporal and spatial epidemiology of lip cancer in England and Wales. Community Dent Health 2000;17:152-60 «PMID: 11108402»PubMed
 38. Lindqvist C, Teppo L. Epidemiological evaluation of sunlight as a risk factor of lip cancer. Br J Cancer 1978;37:983-9 «PMID: 678438»PubMed
 39. Moore SR, Allister J, Roder D ym. Lip cancer in South Australia, 1977-1996. Pathology 2001;33:167-71 «PMID: 11358049»PubMed
 40. Kenborg L, Jørgensen AD, Budtz-Jørgensen E ym. Occupational exposure to the sun and risk of skin and lip cancer among male wage earners in Denmark: a population-based case-control study. Cancer Causes Control 2010;21:1347-55 «PMID: 20383781»PubMed
 41. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Part B: Biological Agents LYON, FRANCE 2011,VOLUME 100B pp. 278-80.
 42. Syrjänen S, Lodi G, von Bültzingslöwen I ym. Human papillomaviruses in oral carcinoma and oral potentially malignant disorders: a systematic review. Oral Dis 2011;17 Suppl 1:58-72 «PMID: 21382139»PubMed
 43. Rosenquist K, Wennerberg J, Schildt EB ym. Oral status, oral infections and some lifestyle factors as risk factors for oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. A population-based case-control study in southern Sweden. Acta Otolaryngol 2005;125:1327-36 «PMID: 16303683»PubMed
 44. Andersen ZJ, Lassen CF, Clemmensen IH. Social inequality and incidence of and survival from cancers of the mouth, pharynx and larynx in a population-based study in Denmark, 1994-2003. Eur J Cancer 2008;44:1950-61 «PMID: 18657968»PubMed
 45. Salaspuro V, Kurkivuori J, Salaspuro M. Alkoholi, tupakka ja mikrobit suusyövän etiologiassa. Duodecim 2005;121:2338-44 «PMID: 16457119»PubMed
 46. Kurkivuori J, Salaspuro V, Kaihovaara P ym. Acetaldehyde production from ethanol by oral streptococci. Oral Oncol 2007;43:181-6 «PMID: 16859955»PubMed
 47. Uittamo J, Siikala E, Kaihovaara P ym. Chronic candidosis and oral cancer in APECED-patients: production of carcinogenic acetaldehyde from glucose and ethanol by Candida albicans. Int J Cancer 2009;124:754-6 «PMID: 18975379»PubMed
 48. Dietz A, Senneweld E, Maier H. Indoor air pollution by emissions of fossil fuel single stoves: possibly a hitherto underrated risk factor in the development of carcinomas in the head and neck. Otolaryngol Head Neck Surg 1995;112:308-15 «PMID: 7838555»PubMed
 49. Socialstyrelsen. Sjukdomsförebyggandemetoder. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-10-15/Documents/vetenskapligt-underlag.pdf
 50. Lundeen RC, Langlais RP, Terezhalmy GT. Sunscreen protection for lip mucosa: a review and update. J Am Dent Assoc 1985;111:617-21 «PMID: 3877087»PubMed
 51. Naylor MF, Farmer KC. The case for sunscreens. A review of their use in preventing actinic damage and neoplasia. Arch Dermatol 1997;133:1146-54 «PMID: 9301593»PubMed
 52. Cummings SR, Tripp MK, Herrmann NB. Approaches to the prevention and control of skin cancer. Cancer Metastasis Rev 1997;16:309-27 «PMID: 9433642»PubMed
 53. Pogoda JM, Preston-Martin S. Solar radiation, lip protection, and lip cancer risk in Los Angeles County women (California, United States). Cancer Causes Control 1996;7:458-63 «PMID: 8813434»PubMed
 54. Awan KH, Morgan PR, Warnakulasuriya S. Evaluation of an autofluorescence based imaging system (VELscope™) in the detection of oral potentially malignant disorders and benign keratoses. Oral Oncol 2011;47:274-7 «PMID: 21396880»PubMed
 55. López-Jornet P, De la Mano-Espinosa T. The efficacy of direct tissue fluorescence visualization in screening for oral premalignant lesions in general practice: an update. Int J Dent Hyg 2011;9:97-100 «PMID: 21356007»PubMed
 56. Jayaprakash V, Sullivan M, Merzianu M ym. Autofluorescence-guided surveillance for oral cancer. Cancer Prev Res (Phila) 2009;2:966-74 «PMID: 19892665»PubMed
 57. Epstein JB, Güneri P. The adjunctive role of toluidine blue in detection of oral premalignant and malignant lesions. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2009;17:79-87 «PMID: 19374030»PubMed
 58. Cancer Research UK. http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/oral/ (accessed 14 April 2010). National Cancer Institute. «http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/oral/»14
 59. SEER Cancer statistics review 1975-2004. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/oralcav.html (accessed14 April 2010). «http://seer.cancer.gov/statfacts/html/oralcav.html»15
 60. Doobaree IU, Landis SH, Linklater KM ym. Head and neck cancer in South East England between 1995-1999 and 2000-2004: An estimation of incidence and distribution by site, stage and histological type. Oral Oncol 2009;45:809-14 «PMID: 19251472»PubMed
 61. Warnakulasuriya S, Johnson NW, van der Waal I. Nomenclature and classification of potentially malignant disorders of the oral mucosa. J Oral Pathol Med 2007;36:575-80 «PMID: 17944749»PubMed
 62. Axell T, Holmstrup P, Kramer IRH ym. International seminar on oral leukoplakia and associated lesions related to tobacco habits. Commun Dent Oral Epidemiol 1984;12:146-54
 63. Axéll T, Pindborg JJ, Smith CJ ym. Oral white lesions with special reference to precancerous and tobacco- related lesions: conclusions of an international symposium held in Uppsala, Sweden, May 18-21 1994. International Collaborative Group on Oral White Lesions. J Oral Pathol Med 1996;25:49-54 «PMID: 8667255»PubMed
 64. Gandolfo S, Castellani R, Pentenero M. Proliferative verrucous leukoplakia: a potentially malignant disorder involving periodontal sites. J Periodontol 2009;80:274-81 «PMID: 19186968»PubMed
 65. Johnson NW, Warnakulasuriya KA. Epidemiology and aetiology of oral cancer in the United Kingdom. Community Dent Health 1993;10 Suppl 1:13-29 «PMID: 8402305»PubMed
 66. Cowan CG, Gregg TA, Napier SS ym. Potentially malignant oral lesions in northern Ireland: a 20-year population-based perspective of malignant transformation. Oral Dis 2001;7:18-24 «PMID: 11354915»PubMed
 67. Waldron CA, Shafer WG. Leukoplakia revisited. A clinicopathologic study 3256 oral leukoplakias. Cancer 1975;36:1386-92 «PMID: 1175136»PubMed
 68. Mashberg A, Feldman LJ. Clinical criteria for identifying early oral and oropharyngeal carcinoma: erythroplasia revisited. Am J Surg 1988;156:273-5 «PMID: 3177749»PubMed
 69. Shafer WG, Waldron CA. Erythroplakia of the oral cavity. Cancer 1975;36:1021-8 «PMID: 1182656»PubMed
 70. Hogewind WF, van der Waal I. Prevalence study of oral leukoplakia in a selected population of 1000 patients from The Netherlands. Community Dent Oral Epidemiol 1988;16:302-5 «PMID: 3053019»PubMed
 71. Reichart PA, Kohn H. Prevalence of oral leukoplakia in 1000 Berliners. Oral Dis 1996;2:291-4 «PMID: 9171513»PubMed
 72. Petti S. Pooled estimate of world leukoplakia prevalence: a systematic review. Oral Oncol 2003;39:770-80 «PMID: 13679200»PubMed
 73. Söderholm AL, Suominen-Taipale L. Suun limakalvosairaudet. Kirjassa: Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys 2000 -tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja. B16/2004:120-6.
 74. Mashberg A, Samit A. Early diagnosis of asymptomatic oral and oropharyngeal squamous cancers. CA Cancer J Clin 1995;45:328-51 «PMID: 7583906»PubMed
 75. Roosaar A, Yin L, Johansson AL ym. A long-term follow-up study on the natural course of oral leukoplakia in a Swedish population-based sample. J Oral Pathol Med 2007;36:78-82 «PMID: 17238968»PubMed
 76. van der Waal I, Schepman KP, van der Meij EH. A modified classification and staging system for oral leukoplakia. Oral Oncol 2000;36:264-6 «PMID: 10793328»PubMed
 77. Silverman S Jr, Gorsky M, Lozada F. Oral leukoplakia and malignant transformation. A follow-up study of 257 patients. Cancer 1984;53:563-8 «PMID: 6537892»PubMed
 78. Silverman S Jr, Gorsky M. Proliferative verrucous leukoplakia: a follow-up study of 54 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;84:154-7 «PMID: 9269017»PubMed
 79. Einhorn J, Wersall J. Incidence of oral carcinoma in patients with leukoplakia of the oral mucosa. Cancer 1967;20:2189-93 «PMID: 6073896»PubMed
 80. Saito T, Sugiura C, Hirai A ym. High malignant transformation rate of widespread multiple oral leukoplakias. Oral Dis 1999;5:15-9 «PMID: 10218036»PubMed
 81. Schepman KP, van der Meij EH, Smeele LE ym. Malignant transformation of oral leukoplakia: a follow-up study of a hospital-based population of 166 patients with oral leukoplakia from The Netherlands. Oral Oncol 1998;34:270-5 «PMID: 9813722»PubMed
 82. van der Waal I. Potentially malignant disorders of the oral and oropharyngeal mucosa; terminology, classification and present concepts of management. Oral Oncol 2009;45:317-23 «PMID: 18674954»PubMed
 83. Mehanna HM, Rattay T, Smith J ym. Treatment and follow-up of oral dysplasia - a systematic review and meta-analysis. Head Neck 2009;31:1600-9 «PMID: 19455705»PubMed
 84. Saito T, Mizuno S, Notani K ym. Flow cytometric analysis of cell cycle fractions in oral leukoplakia. Int J Oral Maxillofac Surg 1998;27:217-21 «PMID: 9662018»PubMed
 85. Maraki D, Becker J, Boecking A. Cytologic and DNA-cytometric very early diagnosis of oral cancer. J Oral Pathol Med 2004;33:398-404 «PMID: 15250831»PubMed
 86. Schütze M, Boeing H, Pischon T ym. Alcohol attributable burden of incidence of cancer in eight European countries based on results from prospective cohort study. BMJ 2011;342:d1584 «PMID: 21474525»PubMed
 87. Tradati N, Grigolat R, Calabrese L ym. Oral leukoplakias: to treat or not? Oral Oncol 1997;33:317-21 «PMID: 9415329»PubMed
 88. Zhang L, Poh CF, Lam WL ym. Impact of localized treatment in reducing risk of progression of low-grade oral dysplasia: molecular evidence of incomplete resection. Oral Oncol 2001;37:505-12 «PMID: 11435177»PubMed
 89. Saito T, Sugiura C, Hirai A ym. Development of squamous cell carcinoma from pre-existent oral leukoplakia: with respect to treatment modality. Int J Oral Maxillofac Surg 2001;30:49-53 «PMID: 11289621»PubMed
 90. Scully C. Oral precancer: preventive and medical approaches to management. Eur J Cancer B Oral Oncol 1995;31B:16-26 «PMID: 7627082»PubMed
 91. Holmstrup P, Vedtofte P, Reibel J ym. Long-term treatment outcome of oral premalignant lesions. Oral Oncol 2006;42:461-74 «PMID: 16316774»PubMed
 92. Tomar SL, Winn DM, Swango PA ym. Oral mucosal smokeless tobacco lesions among adolescents in the United States. J Dent Res 1997;76:1277-86 «PMID: 9168861»PubMed
 93. Merne M. Nuorten nuuskan käyttö-haaste suun terveydenhuollolle. Suom Hammaslääkäril 2000;16:972-84
 94. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/tupakointi/yleisyys/nuorten_tupakointi «http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/tupakointi/yleisyys/nuorten_tupakointi»16
 95. Axéll T. A prevalence study of oral mucosal lesions in an adult Swedish population. Odontol Revy Suppl 1976;36:1-103 «PMID: 186740»PubMed
 96. Bouquot JE, Gorlin RJ. Leukoplakia, lichen planus, and other oral keratoses in 23,616 white Americans over the age of 35 years. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1986;61:373-81 «PMID: 3458148»PubMed
 97. Scully C, Beyli M, Ferreiro MC ym. Update on oral lichen planus: etiopathogenesis and management. Crit Rev Oral Biol Med 1998;9:86-122 «PMID: 9488249»PubMed
 98. Silverman S Jr, Gorsky M, Lozada-Nur F. A prospective follow-up study of 570 patients with oral lichen planus: persistence, remission, and malignant association. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1985;60:30-4 «PMID: 3862010»PubMed
 99. Silverman S Jr, Gorsky M, Lozada-Nur F ym. A prospective study of findings and management in 214 patients with oral lichen planus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1991;72:665-70 «PMID: 1812447»PubMed
 100. Thorn JJ, Holmstrup P, Rindum J ym. Course of various clinical forms of oral lichen planus. A prospective follow-up study of 611 patients. J Oral Pathol 1988;17:213-8 «PMID: 3144584»PubMed
 101. 4th World Workshop on Oral Medicine. Puerto Rico 2006.
 102. Auzerie V, Mahé E, Marck Y ym. Oral lichenoid eruption due to methacrylate allergy. Contact Dermatitis 2001;45:241 «PMID: 11683841»PubMed
 103. Carbone M, Arduino PG, Carrozzo M ym. Course of oral lichen planus: a retrospective study of 808 northern Italian patients. Oral Dis 2009;15:235-43 «PMID: 19222766»PubMed
 104. Bermejo-Fenoll A, Sánchez-Siles M, López-Jornet P ym. A retrospective clinicopathological study of 550 patients with oral lichen planus in south-eastern Spain. J Oral Pathol Med 2010;39:491-6 «PMID: 20456611»PubMed
 105. van der Meij EH, Mast H, van der Waal I. The possible premalignant character of oral lichen planus and oral lichenoid lesions: a prospective five-year follow-up study of 192 patients. Oral Oncol 2007;43:742-8 «PMID: 17112770»PubMed
 106. Rödström PO, Jontell M, Mattsson U ym. Cancer and oral lichen planus in a Swedish population. Oral Oncol 2004;40:131-8 «PMID: 14693235»PubMed
 107. Ingafou M, Leao JC, Porter SR ym. Oral lichen planus: a retrospective study of 690 British patients. Oral Dis 2006;12:463-8 «PMID: 16910916»PubMed
 108. Bornstein MM, Kalas L, Lemp S ym. Oral lichen planus and malignant transformation: a retrospective follow-up study of clinical and histopathologic data. Quintessence Int 2006;37:261-71 «PMID: 16594357»PubMed
 109. Sigurgeirsson B, Lindelöf B. Lichen planus and malignancy. An epidemiologic study of 2071 patients and a review of the literature. Arch Dermatol 1991;127:1684-8 «PMID: 1952973»PubMed
 110. Scully C, Eisen D, Carrozzo M. Management of oral lichen planus. Am J Clin Dermatol 2000;1:287-306 «PMID: 11702320»PubMed
 111. Chan ES-Y, Thornhill M, Zakrzewska J. Interventions for treating oral lichen planus. Cochrane Database Syst Rev 2008:4
 112. Al-Hashimi I, Schifter M, Lockhart PB ym. Oral lichen planus and oral lichenoid lesions: diagnostic and therapeutic considerations. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;103 Suppl:S25.e1-12 «PMID: 17261375»PubMed
 113. Hatchuel DA, Peters E, Lemmer J ym. Candidal infection in oral lichen planus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1990;70:172-5 «PMID: 2290645»PubMed
 114. Silverman S Jr, Bahl S. Oral lichen planus update: clinical characteristics, treatment responses, and malignant transformation. Am J Dent 1997;10:259-63 «PMID: 9590911»PubMed
 115. Woolgar JA. Micrometastasis in oral/oropharyngeal squamous cell carcinoma: incidence, histopathological features and clinical implications. Br J Oral Maxillofac Surg 1999;37:181-6 «PMID: 10454024»PubMed
 116. León X, Quer M, Orús C ym. Distant metastases in head and neck cancer patients who achieved loco-regional control. Head Neck 2000;22:680-6 «PMID: 11002323»PubMed
 117. Stöckli SJ, Zimmermann R. [Value of panendoscopy in assessment of mouth cavity, pharyngeal and laryngeal cancers]. Schweiz Med Wochenschr Suppl 2000;116:15S-17S «PMID: 10780063»PubMed
 118. Kowalski LP, Carvalho AL. Natural history of untreated head and neck cancer. Eur J Cancer 2000;36:1032-7 «PMID: 10885608»PubMed
 119. Kantola S, Jokinen K, Hyrynkangas K ym. Detection of tongue cancer in primary care. Br J Gen Pract 2001;51:106-11 «PMID: 11217621»PubMed
 120. Pitiphat W, Diehl SR, Laskaris G ym. Factors associated with delay in the diagnosis of oral cancer. J Dent Res 2002;81:192-7 «PMID: 11876274»PubMed
 121. Mäkitie AA, Pukkila M, Laranne J ym. Oropharyngeal carcinoma and its treatment in Finland between 1995-1999: a nationwide study. Eur Arch Otorhinolaryngol 2006;263:139-43 «PMID: 16003551»PubMed
 122. Referral guidelines for suspected cancer. http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4014421.pdf
 123. Hodgson TA, Buchanan JA, Garg A ym. An audit of the UK national cancer referral guidelines for suspected oral mucosal malignancy. Br Dent J 2006;201:643-7 «PMID: 17128234»PubMed
 124. Macfarlane GJ, McCredie M, Pompe-Kirn V ym. Second cancers occurring after cancers of the mouth and pharynx: data from three population-based registries in Australia, Scotland and Slovenia. Eur J Cancer B Oral Oncol 1995;31B:315-8 «PMID: 8704648»PubMed
 125. Ogden GR. The future role for oral exfoliative cytology--bleak or bright? Oral Oncol 1997;33:2-4 «PMID: 9192544»PubMed
 126. Donadini A, Maffei M, Cavallero A ym. Oral cancer genesis and progression: DNA near-diploid aneuploidization and endoreduplication by high resolution flow cytometry. Cell Oncol 2010;32:373-83 «PMID: 20448331»PubMed
 127. Khanna R, Agarwal A, Khanna S ym. S-phase fraction and DNA ploidy in oral leukoplakia. ANZ J Surg 2010;80:548-51 «PMID: 20795971»PubMed
 128. Torres-Rendon A, Stewart R, Craig GT ym. DNA ploidy analysis by image cytometry helps to identify oral epithelial dysplasias with a high risk of malignant progression. Oral Oncol 2009;45:468-73 «PMID: 18805043»PubMed
 129. Hujala K, Sipilä J, Grenman R. Panendoscopy and synchronous second primary tumors in head and neck cancer patients. Eur Arch Otorhinolaryngol 2005;262:17-20 «PMID: 15004709»PubMed
 130. Davidson J, Gilbert R, Irish J ym. The role of panendoscopy in the management of mucosal head and neck malignancy-a prospective evaluation. Head Neck 2000;22:449-54; discussion 454-5 «PMID: 10897102»PubMed
 131. Hordijk GJ, Bruggink T, Ravasz LA. Panendoscopy: a valuable procedure? Otolaryngol Head Neck Surg 1989;101:426-8 «PMID: 2508018»PubMed
 132. Haughey BH, Gates GA, Arfken CL ym. Meta-analysis of second malignant tumors in head and neck cancer: the case for an endoscopic screening protocol. Ann Otol Rhinol Laryngol 1992;101:105-12 «PMID: 1531402»PubMed
 133. Panosetti E, Luboinski B, Mamelle G ym. Multiple synchronous and metachronous cancers of the upper aerodigestive tract: a nine-year study. Laryngoscope 1989;99:1267-73 «PMID: 2601541»PubMed
 134. Lenz M, Greess H, Baum U ym. Oropharynx, oral cavity, floor of the mouth: CT and MRI. Eur J Radiol 2000;33:203-15 «PMID: 10699737»PubMed
 135. Brown JS, Lewis-Jones H. Evidence for imaging the mandible in the management of oral squamous cell carcinoma: a review. Br J Oral Maxillofac Surg 2001;39:411-8 «PMID: 11735134»PubMed
 136. Imaizumi A, Yoshino N, Yamada I ym. A potential pitfall of MR imaging for assessing mandibular invasion of squamous cell carcinoma in the oral cavity. AJNR Am J Neuroradiol 2006;27:114-22 «PMID: 16418368»PubMed
 137. Babin E, Desmonts C, Hamon M ym. PET/CT for assessing mandibular invasion by intraoral squamous cell carcinomas. Clin Otolaryngol 2008;33:47-51 «PMID: 18302555»PubMed
 138. van den Brekel MW, Stel HV, Castelijns JA ym. Cervical lymph node metastasis: assessment of radiologic criteria. Radiology 1990;177:379-84 «PMID: 2217772»PubMed
 139. King AD, Tse GM, Yeun EH ym. Comparison of CT and MR imaging for detection of extranodal neoplastic spread in metastatic neck nodes. Eur J Radiol 2004;52:264-270
 140. de Bondt RB, Nelemans PJ, Hofman PA ym. Detection of lymph node metastases in head and neck cancer: a meta-analysis comparing US, USgFNAC, CT and MR imaging. Eur J Radiol 2007;64:266-72 «PMID: 17391885»PubMed
 141. Schöder H, Carlson DL, Kraus DH ym. 18F-FDG PET/CT for detecting nodal metastases in patients with oral cancer staged N0 by clinical examination and CT/MRI. J Nucl Med 2006;47:755-62 «PMID: 16644744»PubMed
 142. Liao CT, Wang HM, Huang SF ym. PET and PET/CT of the neck lymph nodes improves risk prediction in patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity. J Nucl Med 2011;52:180-7 «PMID: 21270454»PubMed
 143. Rusthoven KE, Koshy M, Paulino AC. The role of fluorodeoxyglucose positron emission tomography in cervical lymph node metastases from an unknown primary tumor. Cancer 2004;101:2641-9 «PMID: 15517576»PubMed
 144. Miller FR, Karnad AB, Eng T ym. Management of the unknown primary carcinoma: long-term follow-up on a negative PET scan and negative panendoscopy. Head Neck 2008;30:28-34 «PMID: 17657782»PubMed
 145. de Bree R. The real additional value of FDG-PET in detecting the occult primary tumour in patients with cervical lymph node metastases of unknown primary tumour. Eur Arch Otorhinolaryngol 2010;267:1653-5 «PMID: 20827553»PubMed
 146. Isles MG, McConkey C, Mehanna HM. A systematic review and meta-analysis of the role of positron emission tomography in the follow up of head and neck squamous cell carcinoma following radiotherapy or chemoradiotherapy. Clin Otolaryngol 2008;33:210-22 «PMID: 18559026»PubMed
 147. Li P, Zhuang H, Mozley PD ym. Evaluation of recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck with FDG positron emission tomography. Clin Nucl Med 2001;26:131-5 «PMID: 11201470»PubMed
 148. Kao J, Vu HL, Genden EM ym. The diagnostic and prognostic utility of positron emission tomography/computed tomography-based follow-up after radiotherapy for head and neck cancer. Cancer 2009;115:4586-94 «PMID: 19544537»PubMed
 149. Stuckensen T, Kovács AF, Adams S ym. Staging of the neck in patients with oral cavity squamous cell carcinomas: a prospective comparison of PET, ultrasound, CT and MRI. J Craniomaxillofac Surg 2000;28:319-24 «PMID: 11465137»PubMed
 150. Ng SH, Yen TC, Liao CT ym. 18F-FDG PET and CT/MRI in oral cavity squamous cell carcinoma: a prospective study of 124 patients with histologic correlation. J Nucl Med 2005;46:1136-43 «PMID: 16000282»PubMed
 151. Yen TC, Chang JT, Ng SH ym. Staging of untreated squamous cell carcinoma of buccal mucosa with 18F-FDG PET: comparison with head and neck CT/MRI and histopathology. J Nucl Med 2005;46:775-81 «PMID: 15872350»PubMed
 152. Dammann F, Horger M, Mueller-Berg M ym. Rational diagnosis of squamous cell carcinoma of the head and neck region: comparative evaluation of CT, MRI, and 18FDG PET. AJR Am J Roentgenol 2005;184:1326-31 «PMID: 15788619»PubMed
 153. Civantos FJ, Stoeckli SJ, Takes RP ym. What is the role of sentinel lymph node biopsy in the management of oral cancer in 2010? Eur Arch Otorhinolaryngol 2010;267:839-44 «PMID: 20204392»PubMed
 154. Paleri V, Rees G, Arullendran P ym. Sentinel node biopsy in squamous cell cancer of the oral cavity and oral pharynx: a diagnostic meta-analysis. Head Neck 2005;27:739-47 «PMID: 16047368»PubMed
 155. Civantos FJ, Zitsch RP, Schuller DE ym. Sentinel lymph node biopsy accurately stages the regional lymph nodes for T1-T2 oral squamous cell carcinomas: results of a prospective multi-institutional trial. J Clin Oncol 2010;28:1395-400 «PMID: 20142602»PubMed
 156. Alkureishi LW, Ross GL, Shoaib T ym. Sentinel node biopsy in head and neck squamous cell cancer: 5-year follow-up of a European multicenter trial. Ann Surg Oncol 2010;17:2459-64 «PMID: 20552410»PubMed
 157. Sosiaali- ja terveysministeriö. Syövän hoidon kehittäminen vuosina 2010-2020. Työryhmän raportti. http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1486858. «http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1486858»17
 158. Nakayama E, Yoshiura K, Yuasa K ym. Detection of bone invasion by gingival carcinoma of the mandible: a comparison of intraoral and panoramic radiography and computed tomography. Dentomaxillofac Radiol 1999;28:351-6 «PMID: 10578189»PubMed
 159. Mäkitie A, Paloheimo KS, Björkstrand R ym. Teollisen pikavalmistuksen lääketieteelliset sovellutukset. Duodecim 2010;126:143-51
 160. Pignon JP, Bourhis J, Domenge C ym. Chemotherapy added to locoregional treatment for head and neck squamous-cell carcinoma: three meta-analyses of updated individual data. MACH-NC Collaborative Group. Meta-Analysis of Chemotherapy on Head and Neck Cancer. Lancet 2000;355:949-55 «PMID: 10768432»PubMed
 161. National Institute of Health. Lip and oral cancer. 208/02840.
 162. Batista AC, Costa NL, Oton-Leite AF ym. Distinctive clinical and microscopic features of squamous cell carcinoma of oral cavity and lip. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010;109:e74-9 «PMID: 20219590»PubMed
 163. van der Wal JE, de Visscher JG, Baart JA ym. Oncologic aspects of vermilionectomy in microinvasive squamous cell carcinoma of the lower lip. Int J Oral Maxillofac Surg 1996;25:446-8 «PMID: 8986546»PubMed
 164. Casal D, Carmo L, Melancia T ym. Lip cancer: a 5-year review in a tertiary referral centre. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2010;63:2040-5 «PMID: 20129833»PubMed
 165. Vukadinovic M, Jezdic Z, Petrovic M ym. Surgical management of squamous cell carcinoma of the lip: analysis of a 10-year experience in 223 patients. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:675-9 «PMID: 17368363»PubMed
 166. Salgarelli AC, Sartorelli F, Cangiano A ym. Surgical treatment of lip cancer: our experience with 106 cases. J Oral Maxillofac Surg 2009;67:840-5 «PMID: 19304043»PubMed
 167. Yuen AP, Ho CM, Chow TL ym. Prospective randomized study of selective neck dissection versus observation for N0 neck of early tongue carcinoma. Head Neck 2009;31:765-72 «PMID: 19408291»PubMed
 168. Genden EM, Ferlito A, Silver CE ym. Contemporary management of cancer of the oral cavity. Eur Arch Otorhinolaryngol 2010;267:1001-17 «PMID: 20155361»PubMed
 169. Mücke T, Wolff KD, Wagenpfeil S ym. Immediate microsurgical reconstruction after tumor ablation predicts survival among patients with head and neck carcinoma. Ann Surg Oncol 2010;17:287-95 «PMID: 19841982»PubMed
 170. Urken ML, Buchbinder D, Costantino PD ym. Oromandibular reconstruction using microvascular composite flaps: report of 210 cases. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998;124:46-55 «PMID: 9440780»PubMed
 171. Shpitzer T, Neligan PC, Gullane PJ ym. The free iliac crest and fibula flaps in vascularized oromandibular reconstruction: comparison and long-term evaluation. Head Neck 1999;21:639-47 «PMID: 10487951»PubMed
 172. Karvonen-Gutierrez CA, Ronis DL, Fowler KE ym. Quality of life scores predict survival among patients with head and neck cancer. J Clin Oncol 2008;26:2754-60 «PMID: 18509185»PubMed
 173. Rogers SN. Quality of life for head and neck cancer patients--has treatment planning altered? Oral Oncol 2009;45:435-9 «PMID: 19147394»PubMed
 174. Laraway DC, Rogers SN. A structured review of journal articles reporting outcomes using the University of Washington Quality of Life Scale. Br J Oral Maxillofac Surg 2011 «PMID: 21239091»PubMed
 175. Stuschke M, Thames HD. Hyperfractionated radiotherapy of human tumors: overview of the randomized clinical trials. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997;37:259-67 «PMID: 9069295»PubMed
 176. Langendijk JA, Ferlito A, Takes RP ym. Postoperative strategies after primary surgery for squamous cell carcinoma of the head and neck. Oral Oncol 2010;46:577-85 «PMID: 20400361»PubMed
 177. Saarilahti K, Kouri M, Collan J ym. Intensity modulated radiotherapy for head and neck cancer: evidence for preserved salivary gland function. Radiother Oncol 2005;74:251-8 «PMID: 15763305»PubMed
 178. Saarilahti K, Kouri M, Collan J ym. Sparing of the submandibular glands by intensity modulated radiotherapy in the treatment of head and neck cancer. Radiother Oncol 2006;78:270-5 «PMID: 16564589»PubMed
 179. Pignon JP, le Maître A, Maillard E ym. Meta-analysis of chemotherapy in head and neck cancer (MACH-NC): an update on 93 randomised trials and 17,346 patients. Radiother Oncol 2009;92:4-14 «PMID: 19446902»PubMed
 180. Furness S, Glenny AM, Worthington HV ym. Interventions for the treatment of oral cavity and oropharyngeal cancer: chemotherapy. Cochrane Database Syst Rev 2011;4:CD006386 «PMID: 21491393»PubMed
 181. Dirix P, Nuyts S. Evidence-based organ-sparing radiotherapy in head and neck cancer. Lancet Oncol 2010;11:85-91 «PMID: 20129131»PubMed
 182. Roe JW, Carding PN, Dwivedi RC ym. Swallowing outcomes following Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) for head & neck cancer - a systematic review. Oral Oncol 2010;46:727-33 «PMID: 20850370»PubMed
 183. Sanguineti G, Gunn GB, Parker BC ym. Weekly dose-volume parameters of mucosa and constrictor muscles predict the use of percutaneous endoscopic gastrostomy during exclusive intensity-modulated radiotherapy for oropharyngeal cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79:52-9 «PMID: 20418027»PubMed
 184. Glanzmann C, Grätz KW. Radionecrosis of the mandibula: a retrospective analysis of the incidence and risk factors. Radiother Oncol 1995;36:94-100 «PMID: 7501817»PubMed
 185. Rautemaa R, Rusanen P, Richardson M ym. Optimal sampling site for mucosal candidosis in oral cancer patients is the labial sulcus. J Med Microbiol 2006;55:1447-51 «PMID: 17005796»PubMed
 186. Gomez DR, Estilo CL, Wolden SL ym. Correlation of osteoradionecrosis and dental events with dosimetric parameters in intensity-modulated radiation therapy for head-and-neck cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:e207-13 «PMID: 21570202»PubMed
 187. Foote RL, Loprinzi CL, Frank AR ym. Randomized trial of a chlorhexidine mouthwash for alleviation of radiation-induced mucositis. J Clin Oncol 1994;12:2630-3 «PMID: 7989938»PubMed
 188. Eisbruch A, Ten Haken RK, Kim HM ym. Dose, volume, and function relationships in parotid salivary glands following conformal and intensity-modulated irradiation of head and neck cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999;45:577-87 «PMID: 10524409»PubMed
 189. Braam PM, Roesink JM, Moerland MA ym. Long-term parotid gland function after radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:659-64 «PMID: 15936542»PubMed
 190. Kielbassa AM, Hinkelbein W, Hellwig E ym. Radiation-related damage to dentition. Lancet Oncol 2006;7:326-35 «PMID: 16574548»PubMed
 191. Vissink A, Mitchell JB, Baum BJ ym. Clinical management of salivary gland hypofunction and xerostomia in head-and-neck cancer patients: successes and barriers. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;78:983-91 «PMID: 20970030»PubMed
 192. Ramirez-Amador V, Silverman S Jr, Mayer P ym. Candidal colonization and oral candidiasis in patients undergoing oral and pharyngeal radiation therapy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;84:149-53 «PMID: 9269016»PubMed
 193. Belazi M, Velegraki A, Koussidou-Eremondi T ym. Oral Candida isolates in patients undergoing radiotherapy for head and neck cancer: prevalence, azole susceptibility profiles and response to antifungal treatment. Oral Microbiol Immunol 2004;19:347-51 «PMID: 15491459»PubMed
 194. Redding SW, Dahiya MC, Kirkpatrick WR ym. Candida glabrata is an emerging cause of oropharyngeal candidiasis in patients receiving radiation for head and neck cancer. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004;97:47-52 «PMID: 14716255»PubMed
 195. Elad S, Wexler A, Garfunkel AA ym. Oral candidiasis prevention in transplantation patients: a comparative study. Clin Transplant 2006;20:318-24 «PMID: 16824148»PubMed
 196. Worthington HV, Clarkson JE, Bryan G ym. Interventions for preventing oral mucositis for patients with cancer receiving treatment. Cochrane Database Syst Rev 2011;4:CD000978 «PMID: 21491378»PubMed
 197. Ruhnke M. Mucosal and systemic fungal infections in patients with AIDS: prophylaxis and treatment. Drugs 2004;64:1163-80 «PMID: 15161325»PubMed
 198. Ship JA, Vissink A, Challacombe SJ. Use of prophylactic antifungals in the immunocompromised host. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;103 Suppl:S6.e1-14 «PMID: 17379157»PubMed
 199. Grimoud AM, Lodter JP, Marty N ym. Improved oral hygiene and Candida species colonization level in geriatric patients. Oral Dis 2005;11:163-9 «PMID: 15888107»PubMed
 200. Silverman S Jr ed. Oral Cancer, 4 ed. American Cancer Society, BC Decker Inc Hamilton/London, 1998.
 201. Fujita M, Hirokawa Y, Kashiwado K ym. An analysis of mandibular bone complications in radiotherapy for T1 and T2 carcinoma of the oral tongue. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1996;34:333-9 «PMID: 8567334»PubMed
 202. Niewald M, Barbie O, Schnabel K ym. Risk factors and dose-effect relationship for osteoradionecrosis after hyperfractionated and conventionally fractionated radiotherapy for oral cancer. Br J Radiol 1996;69:847-51 «PMID: 8983589»PubMed
 203. Scully C, Epstein JB. Oral health care for the cancer patient. Eur J Cancer B Oral Oncol 1996;32B:281-92 «PMID: 8944831»PubMed
 204. Wahl MJ. Osteoradionecrosis prevention myths. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;64:661-9 «PMID: 16458773»PubMed
 205. Cheng SJ, Lee JJ, Ting LL ym. A clinical staging system and treatment guidelines for maxillary osteoradionecrosis in irradiated nasopharyngeal carcinoma patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;64:90-7 «PMID: 16213108»PubMed
 206. Werkmeister R, Szulczewski D, Walteros-Benz P ym. Rehabilitation with dental implants of oral cancer patients. J Craniomaxillofac Surg 1999;27:38-41 «PMID: 10188126»PubMed
 207. Hermans R. Imaging of mandibular osteoradionecrosis. Neuroimaging Clin N Am 2003;13:597-604 «PMID: 14631693»PubMed
 208. Store G, Larheim TA. Mandibular osteoradionecrosis: a comparison of computed tomography with panoramic radiography. Dentomaxillofac Radiol 1999;28:295-300 «PMID: 10490748»PubMed
 209. Støre G, Smith HJ, Larheim TA. Dynamic MR imaging of mandibular osteoradionecrosis. Acta Radiol 2000;41:31-7 «PMID: 10665867»PubMed
 210. Bennett MH, Feldmeier J, Hampson N ym. Hyperbaric oxygen therapy for late radiation tissue injury. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD005005 «PMID: 16034961»PubMed
 211. Lazarus C, Logemann JA, Gibbons P. Effects of maneuvers on swallowing function in a dysphagic oral cancer patient. Head Neck 1993;15:419-24 «PMID: 8407314»PubMed
 212. Söderholm AL, Pukkala E, Lindqvist C ym. Risk of new primary cancer in patients with oropharyngeal cancer. Br J Cancer 1994;69:784-7 «PMID: 8142267»PubMed
 213. Lell M, Baum U, Greess H ym. Head and neck tumors: imaging recurrent tumor and post-therapeutic changes with CT and MRI. Eur J Radiol 2000;33:239-47 «PMID: 10699740»PubMed
 214. Rogers SN, Fisher SE, Woolgar JA. A review of quality of life assessment in oral cancer. Int J Oral Maxillofac Surg 1999;28:99-117 «PMID: 10102392»PubMed
 215. Schliephake H, Neukam FW, Schmelzeisen R ym. Long-term quality of life after ablative intraoral tumour surgery. J Craniomaxillofac Surg 1995;23:243-9 «PMID: 7560111»PubMed
 216. Björdal K, de Graeff A, Fayers PM ym. A 12 country field study of the EORTC QLQ-C30. Eur J Cancer 2000;36:1796-807
 217. Terrell JE, Nanavati KA, Esclamado RM ym. Head and neck cancer-specific quality of life: instrument validation. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997;123:1125-32 «PMID: 9339991»PubMed
 218. Llewellyn CD, McGurk M, Weinman J. Are psycho-social and behavioural factors related to health related-quality of life in patients with head and neck cancer? A systematic review. Oral Oncol 2005;41:440-54 «PMID: 15878748»PubMed
 219. Rogers SN, Humphris G, Lowe D ym. The impact of surgery for oral cancer on quality of life as measured by the Medical Outcomes Short Form 36. Oral Oncol 1998;34:171-9 «PMID: 9692050»PubMed
 220. de Graeff A, de Leeuw JR, Ros WJ ym. Long-term quality of life of patients with head and neck cancer. Laryngoscope 2000;110:98-106 «PMID: 10646723»PubMed
 221. Hammerlid E, Wirblad B, Sandin C ym. Malnutrition and food intake in relation to quality of life in head and neck cancer patients. Head Neck 1998;20:540-8 «PMID: 9702542»PubMed
 222. Adams S, Baum RP, Stuckensen T ym. Prospective comparison of 18F-FDG PET with conventional imaging modalities (CT, MRI, US) in lymph node staging of head and neck cancer. Eur J Nucl Med 1998;25:1255-60 «PMID: 9724374»PubMed
 223. Andre K, Schraub S, Mercier M ym. Role of alcohol and tobacco in the aetiology of head and neck cancer: a case-control study in the Doubs region of France. Eur J Cancer B Oral Oncol 1995;31B:301-9 «PMID: 8704646»PubMed
 224. Atula TS, Grénman R, Varpula MJ ym. Palpation, ultrasound, and ultrasound-guided fine-needle aspiration cytology in the assessment of cervical lymph node status in head and neck cancer patients. Head Neck 1996;18:545-51 «PMID: 8902568»PubMed
 225. Bagnardi V, Blangiardo M, La Vecchia C ym. A meta-analysis of alcohol drinking and cancer risk. Br J Cancer 2001;85:1700-5 «PMID: 11742491»PubMed
 226. Blanchard P, Baujat B, Holostenco V ym. Meta-analysis of chemotherapy in head and neck cancer (MACH-NC): a comprehensive analysis by tumour site. Radiother Oncol 2011;100:33-40 «PMID: 21684027»PubMed
 227. Bundgaard T, Wildt J, Frydenberg M ym. Case-control study of squamous cell cancer of the oral cavity in Denmark. Cancer Causes Control 1995;6:57-67 «PMID: 7718736»PubMed
 228. Carrozzo M, Thorpe R. Oral lichen planus: a review. Minerva Stomatol 2009;58:519-37 «PMID: 19893476»PubMed
 229. Colella G, Cannavale R, Pentenero M ym. Oral implants in radiated patients: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22:616-22 «PMID: 17929523»PubMed
 230. Coulthard P, Patel S, Grusovin GM ym. Hyperbaric oxygen therapy for irradiated patients who require dental implants: a Cochrane review of randomised clinical trials. Eur J Oral Implantol 2008;1:105-10 «PMID: 20467648»PubMed
 231. de Bree R, Castelijns JA, Hoekstra OS ym. Advances in imaging in the work-up of head and neck cancer patients. Oral Oncol 2009;45:930-5 «PMID: 19692289»PubMed
 232. Esposito M, Grusovin MG, Patel S ym. Interventions for replacing missing teeth: hyperbaric oxygen therapy for irradiated patients who require dental implants. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD003603 «PMID: 18254025»PubMed
 233. Franceschi S, Talamini R, Barra S ym. Smoking and drinking in relation to cancers of the oral cavity, pharynx, larynx, and esophagus in northern Italy. Cancer Res 1990;50:6502-7 «PMID: 2208109»PubMed
 234. Garavello W, Giordano L, Bosetti C ym. Diet diversity and the risk of oral and pharyngeal cancer. Eur J Nutr 2008;47:280-4 «PMID: 18622637»PubMed
 235. Ingafou M, Porter SR, Scully C ym. No evidence of HCV infection or liver disease in British patients with oral lichen planus. Int J Oral Maxillofac Surg 1998;27:65-6 «PMID: 9506305»PubMed
 236. Javed F, Al-Hezaimi K, Al-Rasheed A ym. Implant survival rate after oral cancer therapy: a review. Oral Oncol 2010;46:854-9 «PMID: 21055997»PubMed
 237. Knappe M, Louw M, Gregor RT. Ultrasonography-guided fine-needle aspiration for the assessment of cervical metastases. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2000;126:1091-6 «PMID: 10979122»PubMed
 238. Korfage A, Schoen PJ, Raghoebar GM ym. Benefits of dental implants installed during ablative tumour surgery in oral cancer patients: a prospective 5-year clinical trial. Clin Oral Implants Res 2010;21:971-9 «PMID: 20701621»PubMed
 239. Lee YC, Marron M, Benhamou S ym. Active and involuntary tobacco smoking and upper aerodigestive tract cancer risks in a multicenter case-control study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009;18:3353-61 «PMID: 19959682»PubMed
 240. Lodi G, Sardella A, Bez C ym. Interventions for treating oral leukoplakia. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD001829 «PMID: 17054142»PubMed
 241. Lodi G, Scully C, Carrozzo M ym. Current controversies in oral lichen planus: report of an international consensus meeting. Part 2. Clinical management and malignant transformation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005;100:164-78 «PMID: 16037774»PubMed
 242. Merritt RM, Williams MF, James TH ym. Detection of cervical metastasis. A meta-analysis comparing computed tomography with physical examination. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997;123:149-52 «PMID: 9046281»PubMed
 243. Miller CS, Johnstone BM. Human papillomavirus as a risk factor for oral squamous cell carcinoma: a meta-analysis, 1982-1997. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001;91:622-35 «PMID: 11402272»PubMed
 244. Mork J, Lie AK, Glattre E ym. Human papillomavirus infection as a risk factor for squamous-cell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med 2001;344:1125-31 «PMID: 11297703»PubMed
 245. Munro AJ. An overview of randomised controlled trials of adjuvant chemotherapy in head and neck cancer. Br J Cancer 1995;71:83-91 «PMID: 7819055»PubMed
 246. Negri E, Franceschi S, Bosetti C ym. Selected micronutrients and oral and pharyngeal cancer. Int J Cancer 2000;86:122-7 «PMID: 10728605»PubMed
 247. Rosenquist K. Risk factors in oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma: a population-based case-control study in southern Sweden. Swed Dent J Suppl 2005;:1-66 «PMID: 16335030»PubMed
 248. Scully C, Carrozzo M. Oral mucosal disease: Lichen planus. Br J Oral Maxillofac Surg 2008;46:15-21 «PMID: 17822813»PubMed
 249. Senft A, de Bree R, Hoekstra OS ym. Screening for distant metastases in head and neck cancer patients by chest CT or whole body FDG-PET: a prospective multicenter trial. Radiother Oncol 2008;87:221-9 «PMID: 18410977»PubMed
 250. Tang JA, Rieger JM, Wolfaardt JF. A review of functional outcomes related to prosthetic treatment after maxillary and mandibular reconstruction in patients with head and neck cancer. Int J Prosthodont 2008;21:337-54 «PMID: 18717093»PubMed
 251. Thongprasom K, Carrozzo M, Furness S ym. Interventions for treating oral lichen planus. Cochrane Database Syst Rev 2011;7:CD001168 «PMID: 21735381»PubMed
 252. Vainio H, Rautalahti M. An international evaluation of the cancer preventive potential of vitamin A. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1999;8:107-9 «PMID: 9950247»PubMed
 253. Weikert C, Dietrich T, Boeing H ym. Lifetime and baseline alcohol intake and risk of cancer of the upper aero-digestive tract in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) study. Int J Cancer 2009;125:406-12 «PMID: 19378340»PubMed
 254. Wide JM, White DW, Woolgar JA ym. Magnetic resonance imaging in the assessment of cervical nodal metastasis in oral squamous cell carcinoma. Clin Radiol 1999;54:90-4 «PMID: 10050735»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko