Tulosta

Dyslipidemiat

Käyvän hoidon tiivistelmät
8.4.2013
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien yhdistys ry:n asettama työryhmä

Käypä hoito -suositus «Dyslipidemiat»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Dyslipidaemias»2

Mitä uutta päivityksessä?

Hoidon tavoitteet ja kohdentaminen kokonaisriskin arvion perusteella

Dyslipidemioiden hoidon tavoitteena on estää ateroskleroottisia valtimosairauksia. Valtimosairauksien ehkäisyyn kuuluvat myös tupakoimattomuus sekä kohonneen verenpaineen ja glukoosiaineenvaihdunnan häiriön hoito.

Koko väestölle suositeltavat terveyttä edistävät arvot ovat seerumin alle 5 mmol/l:n kokonaiskolesterolipitoisuus ja alle 3 mmol/l:n LDL-kolesterolipitoisuus. Tarkempi tavoitteenasettelu perustuu neliportaiseen riskinarvioon. Pieni riski on henkilöillä, joiden FINRISKI-laskurin «http://www.thl.fi/finriski-laskuri»2 mukainen 10 vuoden riski sairastua sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen on alle 2 %. Kohtalainen riski on 2–10 %. Näihin ryhmiin sovelletaan koko väestölle suositeltuja arvoja. Suuri riski on diabeetikoilla, keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla ja potilailla, joiden riski on 10–15 %. Vaikea yksittäinen riskitekijä, esimerkiksi familiaalinen hyperkolesterolemia, on myös suuren riskin ominaisuus. Tavoite on tällöin alle 2,5 mmol/l:n LDL-kolesterolipitoisuus. Hyvin suuri riski on potilailla, joilla on todettu valtimosairaus, diabetes, johon liittyy lisäsairaus tai muita riskitekijöitä, ja vaikea munuaisten vajaatoiminta. Hyvin suuri riski on myös potilailla, joiden riski on yli 15 %. Näissä ryhmissä hoitotavoite on alle 1,8 mmol/l:n LDL-kolesterolipitoisuus tai pitoisuuden vähintään 50 %:n pienentymä.

Elämäntapamuutokset

Dyslipidemioiden hoito perustuu aina elämäntapamuutoksiin. Valtimoterveyttä edistäviä elämäntapoja ovat terveellinen ravinto, säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus, liiallisen stressin välttäminen ja riittävä lepo ja uni.

Valtimoterveyttä edistävän ruokavalion periaatteet ovat monipuolisuus, rasvan laadun parantaminen, runsas kuidun saanti (kasviksista, hedelmistä, marjoista ja täysjyväviljatuotteista), vähäinen suolan käyttö ja sopiva energian saannin ja kulutuksen suhde. Rasvan laadun parantamiseksi suositaan kasviöljyjä niistä tehtyjä tuotteita sekä kalaa ja vältetään rasvaisia maitovalmisteita, voita ja voipohjaisia tuotteita sekä rasvaista lihaa ja lihavalmisteita.

Seerumin suurentuneen LDL-kolesterolipitoisuuden ravitsemushoidossa tärkeintä on kovan rasvan vähentäminen alle 10 %:iin ja mieluiten alle 7 %:iin energiansaannista. Kovan rasvan vähenemä korvataan pehmeällä rasvalla.

Pienentynyttä HDL-kolesterolipitoisuutta hoidetaan riittävällä pehmeän rasvan ja ravintokuidun saannilla, liikunnalla, laihduttamisella ja tupakoinnin lopettamisella.

Suurentuneen triglyseridipitoisuuden ravitsemushoitoon kuuluvat erityisesti laihdutus, alkoholin käytön rajoittaminen, nopeasti imeytyvien hiilihydraattien välttäminen ja kalaruoan suosiminen.

Ravintolisistä kyseeseen tulevat kasvistanoleita tai -steroleita sisältävät valmisteet.

Lääkehoito

Lääkehoitoa käytetään, kun valtimosairauksien riskiluokituksen mukaista seerumin LDL-kolesterolipitoisuuden tavoitetta ei saavuteta elämäntapahoidolla. Dyslipidemian lääkehoito toteutetaan ensisijaisesti statiinilla, jonka annos valitaan hoitotavoitteen mukaan. Statiinihoito vähentää sairastuvuutta ja kuolleisuutta valtimosairauksiin «Satunnaistetuissa tutkimuksissa statiinihoito on pienentänyt kokonaiskuolleisuutta ja merkittäviä valtimosairaustapahtumia riippumatta lähtövaiheen valtimosairausriskistä.»A. Sepelvaltimosairauskohtauksen jälkeen on lipidiarvoista riippumatta suositeltavaa aloittaa suuriannoksinen statiinihoito «Sepelvaltimosairauspotilailla ja erityisesti sepelvaltimokohtauksen yhteydessä suuresta statiiniannoksesta (atorvastatiini 80 mg/vrk) on saatu kliinistä lisähyötyä tavanomaiseen statiiniannokseen verrattuna.»A. Familiaalisessa hyperkolesterolemiassa tehokas statiinilääkitys on välttämätöntä.

Muita lääkkeitä (resiinit, fibraatit, etsetimibi) ja lääkeyhdistelmiä käytetään erityisin perustein ja yleensä erikoislääkärin määrääminä.

Lääkehoidossa on tarkkailtava mahdollisia haittavaikutuksia, statiineilla lähinnä lihasoireita. Niiden ilmetessä hoito tarvittaessa tauotetaan, annosta pienennetään, valmistetta vaihdetaan tai valitaan muu hoitomuoto. Statiinihoito suurentaa diabeteksen ilmentymisen riskiä 9 % «Statiinihoito lisää tyypin 2 diabetesriskiä.»A, mutta riski kasautuu niille, jotka jo ennestään sairastivat lievempää glukoosiaineenvaihdunnan häiriötä. Heilläkin statiinilääkityksen vaikutus valtimosairausriskiin on suotuisa.

Erityisryhmät

Lasten dyslipidemian hoito perustuu elämäntapoihin. Statiinilääkitystä voidaan käyttää siihen perehtyneen lastenlääkärin valvonnassa vähintään 8 vuoden ikäisillä familiaalisessa hyperkolesterolemiassa «Statiinilääkitys FH-taudin hoidossa lapsilla ilmeisesti pienentää LDL-kolesterolipitoisuutta ilman haitallisia vaikutuksia lasten kasvuun ja kehitykseen.»B, sydämensiirron jälkeen ja tyypin 1 diabeetikoilla, kun seerumin LDL-kolesterolipitoisuus on yli 4 mmol/l.

Kuten miesten myös naisten dyslipidemiaa hoidetaan riskinarvion perusteella. Hormonikorvaushoitoa ei tule käyttää dyslipidemian hoitoon.

Vanhuksilla ikä ei sellaisenaan ole syy pidättäytyä muuten aiheellisesta statiinihoidosta. Biologinen ikä ja elinajan ennuste ovat tärkeämpiä kuin kalenteri-ikä. Vanhuuteen liittyvät lääkeaine- ja muut metabolian muutokset, ja monia lääkkeitä käyttävillä niiden yhteisvaikutukset, tulee ottaa huomioon.

Hoidon porrastus

Päävastuu dyslipidemioiden hoidosta on perusterveydenhuollolla ja tarvittaessa konsultoidaan erikoissairaanhoitoa. Valtimosairauskohtauksen yhteydessä elämäntapa- ja statiinihoito käynnistetään sairaalassa.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien yhdistys ry:n asettama työryhmä

Matti J. Tikkanen (puheenjohtaja)

Mikko Syvänne

Antero Kesäniemi

Eeva Ketola

Petri Kovanen

Katriina Kukkonen-Harjula

Tiina Laatikainen

Matti K. Salo

Ursula Schwab

Timo Strandberg

Hannu Vanhanen

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Dyslipidemiat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko