Från rökare till rökfri - vågar du ta emot utmaningen?
Patientinformation |  Publicerad: 24.09.2012  
Kirsi Tarnanen, Klas Winell och Finska Läkaresällskapet
PDF Skriv ut

Från rökare till rökfri - vågar du ta emot utmaningen?

Patientinformation
24.9.2012
Kirsi Tarnanen, Klas Winell och Finska Läkaresällskapet

God medicinsk praxis -rekommendation på finska «Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito»1

Upp till sex av tio rökare skulle vilja sluta röka och under det gångna året har så många som fyra av tio försökt sluta. Har du redan övervägt att sluta?

Man kan vara beroende av rökning på två sätt

Med tobaksberoende avser man det välbefinnande som följer på rökning: en känsla av välbehag, bättre koncentrationsförmåga, bättre stresstolerans och att man går ner i varv. Rökningen blir också en inkörd vana: ”jag ska ta mig en cigarett efter maten.”

Med nikotinberoende avser man de förändringar i kroppen som nikotin orsakar och som ger upphov till abstinenssymtom när man slutar röka. Testa ditt eget nikotinberoende med Fagerströms nikotinberoendetest med två frågor «»1; ju högre poängtal du får i testet, desto starkare är ditt nikotinberoende. Testet är avsett för vuxna och ungdomar som röker dagligen.

Antal Poäng
0–1 = litet, 2 = måttligt, 3 = starkt, 4–6= mycket starkt nikotinberoende
Hur snart efter det du vaknat röker du den första cigarretten (i minuter)?
under 6 3
6–30 2
31–60 1
över 60 0
Hur många cigarretter röker du per dag?
under 10 0
11–20 1
21–30 2
över 30 3
Sammanlagd poängsumma

Varför skulle jag sluta?

När du beslutar dig för att fimpa kommer du själv att märka vilka positiva förändringar det för med sig:

  • Ditt smak- och luktsinne förbättras redan inom några dagar.
  • Du sover bättre och längre.
  • Hosta och slembildning ger med sig (1–2 månader) och andningen underlättas (2–3 månader).
  • Det så kallade goda kolesterolet (HDL-kolesterolet) stiger snabbt, och inte ens viktökningen eliminerar den positiva inverkan.
  • Hos män blir erektionsförmågan bättre (gäller var fjärde man som slutar röka).
  • Visste du att rökning minskar fertiliteten hos både kvinnor och män?

Att sluta röka ger abstinenssymtom

De flesta rökare som slutar röka får abstinenssymtom, och största delen av symtomen beror på att mängden nikotin i kroppen minskar.

De vanligaste abstinenssymtomen är retlighet, otålighet, tobakssug, oro, koncentrations- och sömnsvårigheter, huvudvärk, sug efter söksaker och ökad aptit. Hos en del kan kaffedrickande förvärra symtomen. Hos de flesta går också vikten upp cirka 3,0–5,5 kg under det första halvåret eller året. Kvinnor går i allmänhet upp i vikt mera än män.

Abstinenssymtomen börjar i allmänhet 2–12 timmar efter det man slutat röka, de är kraftigast efter ett till tre dygn och varar i genomsnitt tre till fyra veckor. Hur länge symtomen varar varierar mycket.

Som tur är finns stöd och hjälp att få för dem som vill bli kvitt tobaken; nikotinsubstitutionsprodukter finns i en mängd olika former, och man kan söka stöd och uppmuntran på olika håll. Det finns också effektiva receptläkemedel för behandling av abstinenssymtom.

Behandling av abstinenssymtom

Med nikotinsubstitutionsbehandling försöker man lindra de abstinenssymtom som uppkommer när man slutar röka. Nikotinsubstitutionsprodukter finns nu för tiden till salu såväl på apotek som i butiker, kiosker och på bensinstationer, och de finns att få i många olika former så det finns mycket att välja mellan: tuggummin, sprejer, plåster, sugtabletter med mera. I urvalet hittar man säkert det som passar en själv bäst.

Då man använder nikotinsubstitutionsbehandling blir halten av nikotin i blodet mindre än då man röker. Det är också meningen att så småningom minska mängden nikotin i kroppen, så att man klarar av abstinenssymtomen medan beroendet minskar.

Nikotinsubstitutionsbehandling rekommenderas för rökare som röker mer än 10 cigarretter per dag. Behandlingen passar också för personer som försöker sluta snusa.

Det finns också receptbelagda mediciner för rökavvänjning; i Finland använder man vareniklin, bupropion och nortriptylin. De är alla effektiva. Om du har misslyckats med att sluta röka på egen hand kan du vända dig till en läkare.

Ensam, tillsammans eller i grupp?

Olika sätt passar olika människor, en vill fimpa på egen hand, en annan behöver hjälp av en kompis, makan/maken, arbetsplatsen eller en grupp. Alla metoder är tillåtna, eftersom ändamålet ju verkligen är gott!

Den som vill sköta avvänjningen på egen hand kan få stöd och uppmuntran genom broschyrer eller telefonrådgivning. Man kan också få stöd per sms, på internet eller genom olika slags tävlingar. På många apotek finns det personal som har utbildning i rökavvänjning; av dem kan man få handledning och råd.

Och som känt svämmar internet över av fakta och stöd: www.slutarokalinjen.org «http://www.slutarokalinjen.org/»1, www.fressis.fi «http://www.fressis.fi»2, Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta (Lopettajanopas, på finska) «http://www.smokefree.fi/binary/file/-/id/5/fid/28»3, Lopeta ja voita «http://www.stumppi.fi/portal/stumppi/kilpailut/»4, www.lopettaja.fi «http://www.lopettaja.fi»5, www.smokefree.fi på svenska «http://www.smokefree.fi/se/smokefree/»6, Sluta röka/Institutet för hälsa och välfärd «http://www.thl.fi/sv_SE/web/sv/teman/informationspaket/sluta_roka»7 bara för att nämna några.

På en del arbetsplatser försöker man sluta röka tillsammans och man har bildat avvänjningsgrupper där medlemmarna ger varandra stöd och uppmuntran.

Rökning, sjukdom och läkemedel

Rökning och snus påverkar hela kroppen: de orsakar flera sjukdomar, försvårar behandlingen av många andra sjukdomar och gör tillfrisknandet och återhämtningen långsammare. När du slutar röka minskar också risken att insjukna eller dö; efter tjugo års rökfrihet är risken att insjukna knappast större än hos icke-rökare. Om du slutar röka när du är 30 år, är din risk att dö nära nog på samma nivå som för icke-rökare, och ännu när du är 50 år kan du halvera risken.

Rökning påverkar också effekten av vissa läkemedel, eftersom beståndsdelarna i tobaksröken minskar verkan av dem. Sådana läkemedel är till exempel insulin och varfarin samt vissa psykmediciner, så det är bra att kontrollera doseringen med din läkare i samband med att du slutar röka.

Speciella grupper

Rökning under graviditet ökar risken för förtidig förlossning och för låg födelsevikt hos barnet. Nikotinsubstitutionsbehandling under amning är tryggare för barnet än rökning. Om föräldrarna inte röker utsätts småbarn inte för tobaksrök hemma.

Det är i allmänhet under tonåren som man börjar prova på rökning i Finland. Speciellt kompisars och föräldrars rökning har stor inverkan på om ungdomar provar på att röka, om de börjar röka och om de fortsätter med det. Det är speciellt gynnsamt med handledning, rådgivning, stöd, information och eventuellt avvänjning redan i det här skedet, så att ungdomarnas rökning kanske stannar på försöksstadiet.

Vissa psykiska sjukdomar, som depression och schizofreni, är starkt associerande med rökning; upp till 70–90 procent av schizofrenipatienterna röker.

Det är nyttigt också för äldre personer att sluta röka. När en diabetiker har slutat röka verkar insulinet effektivare; det är därför viktigt att noga följa med blodsockret och kontrollera insulindoseringen. Astmatikers symtom lindras och skeden med förvärrade symtom kommer mera sällan, de behöver mindre läkemedel och deras lungor fungerar bättre än hos rökande astmatiker. Vid kronisk obstruktiv lungsjukdom framskrider sjukdomen långsammare när man slutar röka. Symtomen, behovet av sjukhusvård och dödligheten minskar också, och skeden med förvärrade symtom blir mera sällsynta. Icke-rökare har också färre operationskomplikationer.

Och om jag faller för frestelsen?

Ett återfall – det vill säga att man börjar röka på nytt – betyder inte ett slutgiltigt misslyckande. Det är bra att redan på förhand veta och inse att man kan få återfall trots att man försöker vara målmedveten, i allmänhet inom några månader efter att man slutat röka. För att slutgiltigt bli av med rökandet krävs det ofta tre eller fyra försök!

Rökning i siffror

I världen orsakar rökning årligen ungefär fem miljoner förtidiga dödsfall.

I Finland dör varje år 4 000–6 000 människor i sjukdomar som förorsakats av rökning. För jämförelsens skull kan nämnas att enligt Statistikcentralen dog sammanlagt 272 människor i vägtrafiken i Finland år 2010.

År 2010 rökte 23 procent av de finländska männen och 16 procent av kvinnorna varje dag. Bland tonåringar röker 18 procent av pojkarna och 16 procent av flickorna.

Upp till sex av tio rökare skulle vilja sluta röka och under det gångna året har så många som fyra av tio försökt sluta. 16 procent av rökarna uppgav att de hade använt nikotinsubstitutionsbehandling under det gångna året.

Patientversionens text har uppdaterats enligt Lääkäriseura Duodecims God medicinsk praxis av redaktör Kirsi Tarnanen som svarar för patientversionerna. Texten har granskats av ordföranden för arbetsgruppen som har skrivit rekommendationerna, kvalitetsutbildaren Klas Winell från Commedic Oy i Esbo.

Översättningen till svenska är bekostad av Finska Läkaresällskapet.

Ansvarsbegränsning

God medicinsk praxis- och Avstå klokt-rekommendationerna är sammandrag gjorda av experter gällande diagnostik och behandling av bestämda sjukdomar. De ersätter inte läkarens eller annan hälsovårdspersonals egen bedömning av vilken diagnostik, behandling och rehabilitering som är bäst för den enskilda patienten då behandlingsbeslut fattas.

God medicinsk praxis-rekommendationerna är oberoende nationella behandlingsrekommendationer som baserar sig på evidensbaserade forskningsresultat. Läs mer
GOD MEDICINSK PRAXIS - REKOMMENDATION PÅ FINSKA