Takaisin Tulosta

Toimintaterapia lasten kehityksellisen kielihäiriön kielellisen toimintakyvyn kuntoutuksessa

Vältä viisaasti
Marja Asikainen, Leena Ervast ja Jorma Komulainen
9.6.2021

Älä suosittele tai järjestä toimintaterapiaa kielellisen toimintakyvyn tai kielen oppimisen tukemiseksi lapsilla, joilla on kehityksellinen kielihäiriö ilman, että kielihäiriöisyyteen hyvin perehtynyt moniammatillinen työryhmä toteaa tämän perustelluksi.

Kehityksellisen kielihäiriön hyvä hoito suunnitellaan lapsen ja nuoren yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on vähentää kielihäiriöisyyden aiheuttamaa haittaa ja parantaa toimintakykyä ja oppimista.

Lapsella voi kielihäiriön lisäksi olla muita syitä tai kehityksellisen kielihäiriön liitännäisoireita, joiden vuoksi toimintaterapia on perusteltua. Toimintaterapiaa suositellaan, jos lapsella on huomattavia hieno- tai karkeamotoriikan, toiminnanohjauksen, hahmotuskyvyn tai leikkitaitojen ongelmia ja jos moniammatillinen työryhmä arvioi kuntoutuksesta olevan hyötyä näihin toimintakyvyn puutteisiin.

Toimintaterapian, SI-terapian tai ASI-terapian vaikuttavuudesta kielelliseen toimintakykyyn tai kielen oppimiseen lapsilla, joilla on kehityksellinen kielihäiriö (tai samasta potilasryhmästä aiemmin käytettyjä diagnoosinimikkeitä), ei ole tutkimusnäyttöä. Niiden vaikuttavuudesta kielelliseen toimintakykyyn lapsilla, joilla on joku muu kehityshäiriö (esim. autismikirjon häiriö), on niukasti tutkimuksia.

Poikkeuksellisesti toimintaterapiaa voidaan suositella, jos kielihäiriöisyyteen hyvin perehtynyt moniammatillinen työryhmä toteaa tämän perustelluksi, asettaa toimintaterapiajaksolle tarkoituksenmukaiset konkreettiset kielelliset tavoitteet, ja kokenut puheterapeutti (moniammatillisen työryhmän puheterapeutti ja/tai lasta kuntouttava puheterapeutti) yhdessä kuntouttavan toimintaterapeutin kanssa suunnittelee ja sopii kielihäiriöön liittyvistä kuntoutusmenetelmistä.

Kuntoutus voidaan toteuttaa yllä kuvatussa tilanteessa myös toimintaterapeutin ja puheterapeutin yhteisvastaanottokäynteinä.

 

Lähteet: Kehityksellinen kielihäiriö Käypä hoito -suositus «Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret)»1
Näytönastekatsaus: Toimintaterapeutin antamalla sensorisen integraation (SI) terapialla ei ilmeisesti ole vaikutusta kielellisiin taitoihin laaja-alaisista oppimisvaikeuksista kärsivillä lapsilla «Toimintaterapeutin antamalla sensorisen integraation (SI) terapialla ei ilmeisesti ole vaikutusta kielellisiin taitoihin laaja-alaisista oppimisvaikeuksista kärsivillä lapsilla.»B
Lisätietoa: Griffer MR. Is sensory integration effective for children with language-learning disorders: a critical review of the evidence. Lang Speech Hear Serv Sch 1999;30:393-400