Liikunta

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä
13.1.2016

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»2

Keskeinen sanoma

 • Säännöllisen liikunnan tulee kuulua pitkäaikaissairauksien, kuten valtimotautien, lihavuuden, diabeteksen, rappeuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien, ahtauttavien keuhkosairauksien, muistisairauksien, depression ja useiden syöpäsairauksien, ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen, tarvittaessa yhdistettynä muihin elintapamuutoksiin ja hoitoihin.
 • Vähäinen fyysinen aktiivisuus ja huono fyysinen kunto, erityisesti kardiorespiratorinen kunto, suurentavat ennenaikaisen kuoleman riskiä.
 • Runsas istuminen on terveydelle haitallista.
 • Oikein toteutetulla liikunnalla on vähän terveyshaittoja.
 • Aikuisten liikuntasuositukset:
  • kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa, kuten reipasta kävelyä, ainakin 150 minuuttia viikossa tai raskasta liikuntaa, kuten juoksua, 75 minuuttia viikossa sekä
  • lihasvoimaa ja -kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa vähintään kahtena päivänä viikossa. Ikääntyneet tarvitsevat lisäksi nivelten liikkuvuutta ja tasapainoa ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa.
 • Lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä on kysyä liikuntatottumuksista ja liikkumisesta, kirjata tiedot ja kannustaa liikkumaan.
 • Lääkäri arvioi liikunnan vasta-aiheet ja sairauksiin liittyvät liikkumisrajoitteet.
 • Ennen liikunnan aloittamista ja harjoittelun aikana on tärkeää havaita tapaukset, joissa potilailla on uusia rasitukseen liittyviä oireita, ja ohjata heidät tarvittaessa jatkoarvioon. Ks. interaktiivinen kaavio «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50075/liikunnan_aloittaminen.html»1.
 • Terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaiset antavat yhteistyössä yksilölliset liikuntaohjeet ja seuraavat liikuntaohjelmien toteutumista.

Kohderyhmä

 • Suositus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisille.

Tavoitteet

Aiheen rajaus

Määritelmät

 • Ks. lisätietoa aiheesta «Liikuntaan liittyviä määritelmiä»4:
  • fyysinen aktiivisuus (physical activity)
  • liikunta (physical exercise)
  • fyysinen kunto (physical fitness)
  • liikuntaharjoittelu
  • kestävyysliikunta (aerobinen liikunta)
  • lihasvoimaharjoittelu
  • arkiliikunta ("hyötyliikunta")
  • kuntoliikunta
  • terapeuttinen harjoittelu
  • fyysinen inaktiivisuus (physical inactivity)
  • istuminen (paikallaanolo) (sedentary behaviour)

Liikunnan kuormittavuus ja rasittavuus

Taulukko 1. Kestävyysliikunnan kuormittavuuden luokittelu. Luvut pätevät keski-ikäisiin henkilöihin, joiden maksimaalinen hapenkulutus (VO2max, "aerobinen kunto") on hyvä (≥ 12 MET eli vähintään 12 kertaa lepoaineenvaihdunta) tai huono (< 5 MET). Taulukko on täydellisenä lähteessä «Howley ET. Type of activity: resistance, aerobic a...»8.
1 luotettavasti mitattu maksimaalinen syke (ei iänmukainen arvio)
2 Borgin asteikko (6–20) «Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertio...»4
3 osuus maksimaalisesta hapenkulutuksesta, VO2max
Kuormittavuusluokka % maksimaalisesta sykkeestä1 Koettu kuormittavuus (Borg)2 Hyvä suorituskyky Huono suorituskyky
MET % VO2max3 MET % VO2max3
(Hyvin) kevyt ≤ 63 ≤ 11 ≤ 5,3 ≤ 44 ≤ 2,5 ≤ 51
Kohtalainen 64–76 12–13 5,4–7,5 45–62 2,6–3,3 52–67
Raskas 77–93 14–16 7,6–10,2 63–85 3,4–4,3 68–87
Hyvin raskas ≥ 94 ≥ 17 ≥ 10,3 ≥ 86 ≥ 4,4 ≥ 88
Taulukko 2. Koetun kuormittavuuden eli Borgin asteikko «Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertio...»4.
Miltä rasitus tuntuu nyt?
6 ei lainkaan rasitusta
7 erittäin kevyt
8
9 hyvin kevyt
10
11 kevyt
12
13 hieman rasittava
14
15 rasittava
16
17 hyvin rasittava
18
19 erittäin rasittava
20 äärimmäisen rasittava

Yleiset liikuntasuositukset

Liikunnan aiheiden ja liikuntakelpoisuuden arviointi

Liikuntakelpoisuus

Äkillisen sydäntapahtuman vaara liikunnan aikana

Kohonnut verenpaine

Liikunta kohonneen verenpaineen ehkäisyssä

Liikunta kohonneen verenpaineen hoidossa

Dyslipidemiat

Lihavuus

Liikunta lihavuuden hoidossa

Tyypin 2 diabetes

Liikunta tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Liikunta tyypin 2 diabeteksen hoidossa

Sepelvaltimotauti

Liikunta sepelvaltimotaudin ehkäisyssä

Liikunta sepelvaltimotaudin hoidossa ja kuntoutuksessa

Aivoinfarkti ja aivoverenvuoto

Liikunta aivoinfarktin ja aivoverenvuodon ehkäisyssä

Liikunta aivohalvauksen hoidossa ja kuntoutuksessa

Ääreisvaltimotauti

Liikunta ääreisvaltimotaudin ehkäisyssä

Liikunta ääreisvaltimotaudin hoidossa ja kuntoutuksessa

Sydämen vajaatoiminta

Liikunta sydämen vajaatoiminnan hoidossa ja kuntoutuksessa

Sydämen rytmihäiriöt

Eteisvärinä

Muut rytmihäiriöt

Ahtauttavat keuhkosairaudet

 • Terveillä keuhkojen toimintakapasiteetti on huomattavan suuri ja maksimaalisessa rasituksessakin ventilaatioon jää reserviä.
 • Keuhkojen toiminnan heikkenemisen tai vaihtelevan heikentymän vaiheet astmassa:
  • Lievä heikkeneminen ei vielä välttämättä vaikuta suorituskykyyn, joten liikuntaa voi harrastaa terveiden tavoin.
  • Kohtalaisen vaikea heikkeneminen aiheuttaa hengenahdistusoireita kevyessä tai kohtuukuormitteisessa liikunnassa, joten se rajoittaa tai heikentää suorituskykyä.
  • Vaikea heikkeneminen aiheuttaa hengenahdistusoireita jo arkiaskareissa ja rajoittaa selvästi liikuntaa.
 • Potilaan on tärkeää liikkua säännöllisesti niin raskaasti, että saavutetaan mahdollisimman suuri hengästymisen aiheuttava rasitustaso, jotteivät oireet rajoittaisi arkipäivän liikkumista.
 • Keuhkojen toimintakykymittauksilla voidaan arvioida kapasiteetin pienentymisen merkitystä ja tarkentaa liikuntaa rajoittavat tekijät. Ks. lisätietoa aiheesta «Keuhkojen toimintakokeet keuhkopotilaalla»17.

Keuhkoahtaumatauti

Astma

Hengitystieinfektiot

Osteoporoosi

Taulukko 3. Yleinen liikuntasuositus ja tarkennettuja liikuntaohjeita ikääntyneille terveydentilan ja liikuntatavoitteiden mukaan ( «Savela S, Komulainen P, Sipilä S, Strandberg T. Ik...»119, mukailtu).
Toimintakyky
Kognitio
Depressio-oireet
 • Liikunta yleisten suositusten mukaan «U.S. Department of Health and Human Services. 2008...»120: kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa ≥ 150 minuuttia/viikko tai raskasta kestävyysliikuntaa ≥ 75 minuuttia/viikko
 • Lisäksi vähintään kohtuukuormitteista lihasvoimaharjoittelua ≥ 2 x/viikko, suurille lihasryhmille, 8–12 toistoa/lihasryhmä
 • Lisäksi nivelten liikkuvuutta ja tasapainoa ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa erityisesti kaatumisvaarassa oleville
Gerastenia
(hauraus-raihnausoire-yhtymä)
Monipuolinen liikuntaharjoittelu, johon sisältyy
 • progressiivista lihasvoimaharjoittelua 40–80 % 1 RM, asteittain vaikeutuvaa tasapainoharjoittelua ja toiminnallista harjoittelua (kävely, askelharjoituksia, pelejä ym.) sekä
 • kestävyysliikuntaa 3 x/viikko, yhteensä 45–60 minuuttia/kerta
Sarkopenia
(lihaskato)
Lihasvoimaharjoittelu:
 • 2–3 x/viikko,
 • 60–80 % 1 RM:stä suurille lihasryhmille
 • 8–12 toistoa/lihasryhmä
Kaatumisten ja murtumien ehkäisy
 • Progressiivinen lihasvoimaharjoittelu 60–80 % 1 RM, 10–15 toistoa, 2–3 x/viikko sekä
 • tasapaino- ja liikkumiskykyharjoittelua vähintään 2 x/viikko.
 • Lisäksi reipasta kestävyysliikuntaa vähintään 2,5 tuntia viikossa.
Luuston vahvistaminen
 • Progressiivinen lihasvoimaharjoittelu 70–80 % 1 RM, 2–3 sarjaa, 8–12 toistoa/sarja, 2–3 x/viikko sekä
 • tasapaino- ja ketteryysharjoittelua
 • Lisäksi reipasta kestävyysliikuntaa päivittäin ≥ 30 minuuttia/kerta
Osteopenia Kuten luuston vahvistamisliikunta, mutta progressiivinen lihasvoimaharjoittelu 50 % 1 RM
Osteoporoosi
 • Selän lihasten vahvistaminen ja ryhdin parantaminen pienellä tai kohtalaisella teholla sekä
 • tasapainoa kehittävää harjoittelua 2–3 x/viikko
 • Lisäksi reipasta kestävyysliikuntaa päivittäin ≥ 30 minuuttia/kerta
Asteikolla 0–10 (0 = istuminen ja 10 = maksimikuormitus) kohtuullinen kuormitus vastaa lukemia 5–6 ja raskas kuormitus lukemia 7–8. 1 RM (repetition maximum, yhden toiston maksimi) on suoritus, jonka henkilö pystyy tekemään yhden kerran.

Polvi- ja lonkkanivelrikko

Liikunta nivelrikon ehkäisyssä

Liikunta nivelrikon hoidossa

Krooninen paikallinen niskakipu

Epäspesifinen alaselkäkipu

Liikunta epäspesifisen alaselkäkivun ehkäisyssä

Liikunta epäspesifisen alaselkäkivun hoidossa

Fibromyalgia

Liikunta fibromyalgian ehkäisyssä

Liikunta fibromyalgian hoidossa

Nivelreuma

Liikunta nivelreuman hoidossa

Depressio

Liikunta depression ehkäisyssä

Liikunta depression hoidossa

Syöpä

Kolorektaalisyöpä

Liikunta kolorektaalisyövän hoidossa

Rintasyöpä

Liikunta rintasyövän ehkäisyssä

Liikunta rintasyövän hoidossa

Endometriumsyöpä

Eturauhassyöpä

Keuhkosyöpä

Raskaus

Taulukko 4. Raskaudenaikaisen liikunnan ehdottomat ja suhteelliset vasta-aiheet «ACOG Committee Obstetric Practice. ACOG Committee ...»239, «Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ...»240.
Ehdottomat Suhteelliset
Ennenaikaisen synnytyksen uhka (hoitoa vaativa kohdun supistelu) Uhkaava keskenmeno ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana
Selvittämätön verenvuoto emättimestä Monisikiöinen raskaus
Äidin yleissairaus, joka vaatii liikunnan rajoituksia Pre-eklampsia
Etinen istukka loppuraskaudessa
Ennenaikainen lapsivedenmeno
Todettu kohdunkaulan heikkous
Sikiön kasvun hidastuma
Istukan ennenaikainen irtoaminen

Raskausdiabetes

Liikunta raskausdiabeteksen ehkäisyssä

Liikunta raskausdiabeteksen hoidossa

 • Raskausdiabetesta sairastavilla viimeisen raskauskolmanneksen aikainen liikunta ei näytä vaikuttavan edullisesti tai haitallisesti raskauden kulkuun, insuliinihoidon tarpeeseen, synnytyksen kulkuun ja vastasyntyneen vointiin «Ceysens G, Rouiller D, Boulvain M. Exercise for di...»247.
 • Päivittäinen kohtuukuormitteinen liikunta yhdistettynä ravitsemusneuvontaan saattaa vähentää naisen raskaudenaikaista painonnousua ja sikiön makrosomiaa pelkkään ravitsemusneuvontaan verrattuna liikapainoisilla (painoindeksi vähintään 25 kg/m2) naisilla, joilla on raskausdiabetes «Artal R, Catanzaro RB, Gavard JA ym. A lifestyle i...»189.

Ikääntyneet

Ikääntyneiden liikuntasuositukset

Liikunta fyysisen toimintakyvyn parantamisessa ja säilyttämisessä

Gerastenia

Liikunta kaatumisten ehkäisyssä

Kognitiiviset toiminnot

Liikunta ja kognitiiviset toiminnot

Liikunnan turvallisuus

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä

Liikunta-suosituksen historiatiedot «Liikunta, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»36

Puheenjohtaja:

Rainer Rauramaa, LKT, LitM, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, liikuntalääketieteen professori, johtajaylilääkäri; Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

Kokoava kirjoittaja:

Katriina Kukkonen-Harjula, LKT, dosentti, liikuntalääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri; vanhempi tutkija, lääkäritutkija UKK-instituutti ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntoutuksen vastuualue, (Käypä hoito -toimittaja)

Jäsenet:

Jari Arokoski, LT, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja; Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitoksen kliininen yksikkö, kirurgia (ml. fysiatria), KYS:n fysiatrian klinikka

Hannele Hohtari, LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, osastonlääkäri; HUS:n Jorvin sairaala

Eeva Ketola, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, eMBA, johtajalääkäri; Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus

Jyrki Kettunen, TtT,dosentti, ft, vanhempi tutkija; Yrkeshögskolan Arcada Ab, Helsinki

Pirjo Komulainen, FT, ft, tutkija; Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

Urho Kujala, LT, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, liikuntalääketieteen professori; Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos

Jari Laukkanen, LT, dosentti, kardiologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; Keski-Suomen keskussairaala, sisätaudit

Liisa Pylkkänen, LT, dosentti, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, ylilääkäri; Suomen Syöpäyhdistys

Salla Savela, LT, geriatrian erikoislääkäri, osastonlääkäri; Oulun kaupunginsairaala

Kai Savonen, LT, LitM, TtM, dosentti, liikuntalääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, erikoislääkäri; Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

Heikki Tikkanen, LT, kliinisen fysiologian ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri, liikuntafysiologian professori; Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos

Asiantuntijat:

Arto Hautala, FT, dosentti, ft, yliopistotutkija; Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Timo Lakka, LT, sisätautien erikoislääkäri, lääketieteellisen fysiologian professori; Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos

Hilkka Virtapohja, TtM, ft, OMT; Hintsa Performance

Sidonnaisuudet

Jari Arokoski: Ei sidonnaisuuksia

Hanne Hohtari: Ei sidonnaisuuksia

Eeva Ketola: Ei sidonnaisuuksia

Jyrki Kettunen: Ei sidonnaisuuksia

Pirjo Komulainen: Palkkio artikkelin käsikirjoituksesta (Liikuntatieteellinen Seura ry), Luentopalkkio (UKK-Instituutti; Huoltoliitto/ Siilinjärven kuntoutumiskeskus, Kunnonpaikka)

Urho Kujala: Ei sidonnaisuuksia

Katriina Kukkonen-Harjula: Luentopalkkio (MSD Finland)

Jari Laukkanen: Apuraha (Sydäntutkimussäätiö, Suomen lääketieteen säätiö, Jane ja Aatos Erkon säätiö)

Liisa Pylkkänen: Ei sidonnaisuuksia

Rainer Rauramaa: Lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Kustannus Oy Duodecim)

Salla Savela: Apuraha (Duodecim, Suomen Geriatrit RY), Asiantuntijapalkkio (Liikunta & Tiede Lehti), Luentopalkkio (Duodecin)

Kai Savonen: Luentopalkkio (Orion, Spira), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (GSK, MSD, Synthes)

Heikki Tikkanen: Apuraha (Tekes, Opetus- ja Kulttuuriministeriö), Johtokunnan tms jäsenyys (Lääkäriliitto), Luentopalkkio (Fysi Ry, Hengitysliitto Heli), Lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Kustannus Duodecim Oy)

Kirjallisuusviite

Liikunta. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»20

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä. Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille. Opetusministeriö ja Nuori Suomi 2008
 2. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö, Nuori Suomi ry. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:17
 3. Karvinen J (pj). Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja. Valo-järjestön julkaisusarja nro 1/2015
 4. Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc 1982;14:377-81 «PMID: 7154893»PubMed
 5. Alen M, Arokoski J. Liikunnan ja harjoittelun fysiologiset perusteet. Työterveys ja kuntoutus -tietokanta, Terveysportti, Kustannus Oy Duodecim 2015. Artikkelitunnus fys00007 (007.000) «http://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=fys00007»21
 6. Savonen K, Laukkanen J, Peltonen J. Suorituskyky ja kardiorespiratorinen kunto: kuormitusfysiologiasta kliiniseen päätöksentekoon. Duodecim 2015;131:1693-9 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo12451»22
 7. Myers J, McAuley P, Lavie CJ ym. Physical activity and cardiorespiratory fitness as major markers of cardiovascular risk: their independent and interwoven importance to health status. Prog Cardiovasc Dis 2015;57:306-14 «PMID: 25269064»PubMed
 8. Howley ET. Type of activity: resistance, aerobic and leisure versus occupational physical activity. Med Sci Sports Exerc 2001;33:S364-9; discussion S419-20 «PMID: 11427761»PubMed
 9. U.S. Department of Health and Human Services. 2008 Physical Activity Guidelines for Americans. Be Active, Healthy, and Happy! ODPHP Publication No. U0036 October 2008. «http://www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf»23
 10. Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2008. «http://www.health.gov/paguidelines/Report/pdf/CommitteeReport.pdf»6
 11. WHO. Global recommendations on physical activity for health. World Health Organization 2010. ISBN 978 92 4 159 997 9. «http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en»24
 12. Kesäniemi A, Riddoch CJ, Reeder B ym. Advancing the future of physical activity guidelines in Canada: an independent expert panel interpretation of the evidence. Int J Behav Nutr Phys Act 2010;7:41 «PMID: 20459785»PubMed
 13. O'Donovan G, Blazevich AJ, Boreham C ym. The ABC of Physical Activity for Health: a consensus statement from the British Association of Sport and Exercise Sciences. J Sports Sci 2010;28:573-91 «PMID: 20401789»PubMed
 14. Juhl C, Christensen R, Roos EM ym. Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials. Arthritis Rheumatol 2014;66:622-36 «PMID: 24574223»PubMed
 15. Vemulapalli S, Dolor RJ, Hasselblad V ym. Supervised vs unsupervised exercise for intermittent claudication: A systematic review and meta-analysis. Am Heart J 2015;169:924-937.e3 «PMID: 26027632»PubMed
 16. Riebe D, Franklin BA, Thompson PD ym. Updating ACSM's Recommendations for Exercise Preparticipation Health Screening. Med Sci Sports Exerc 2015;47:2473-9 «PMID: 26473759»PubMed
 17. Näveri H, Vuori I. Äkkikuoleman vaara. Kirjassa: Liikuntalääketiede. Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.) 3. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim 2005:548
 18. Laukkanen J, Nieminen T, Savonen K, Kervinen K, Poutanen T, Raatikainen P. Kliinisen rasituskokeen käyttö sydänsairauksissa. Suomen Kardiologisen Seuran suositus. Suom Lääkäril 2015, hyväksytty julkaistavaksi
 19. Alaranta A. Lääkintä vaikuttaa liikuntaan ja liikunta lääkintään. Liikunta & Tiede 2007;44:30-2
 20. Alaranta A, Alaranta H, Helenius I. Use of prescription drugs in athletes. Sports Med 2008;38:449-63 «PMID: 18489193»PubMed
 21. Vanakoski J, Ylitalo P. Lääkkeet ja liikunta. Kirjassa: Liikuntalääketiede. Toim. Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.) 3. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2005:538-46
 22. Mittleman MA, Maclure M, Tofler GH ym. Triggering of acute myocardial infarction by heavy physical exertion. Protection against triggering by regular exertion. Determinants of Myocardial Infarction Onset Study Investigators. N Engl J Med 1993;329:1677-83 «PMID: 8232456»PubMed
 23. Thompson PD, Franklin BA, Balady GJ ym. Exercise and acute cardiovascular events placing the risks into perspective: a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism and the Council on Clinical Cardiology. Circulation 2007;115:2358-68 «PMID: 17468391»PubMed
 24. Kohonnut verenpaine (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Päivitetty 22.09.2014. «http://www.kaypahoito.fi»25
 25. Huai P, Xun H, Reilly KH ym. Physical activity and risk of hypertension: a meta-analysis of prospective cohort studies. Hypertension 2013;62:1021-6 «PMID: 24082054»PubMed
 26. Vanhees L, Geladas N, Hansen D ym. Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in the management of cardiovascular health in individuals with cardiovascular risk factors: recommendations from the EACPR. Part II. Eur J Prev Cardiol 2012;19:1005-33 «PMID: 22637741»PubMed
 27. Dyslipidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n ry:n asettama työryhmä. Päivitetty 08.04.2013. «http://www.kaypahoito.fi»25
 28. Kraus WE, Houmard JA, Duscha BD ym. Effects of the amount and intensity of exercise on plasma lipoproteins. N Engl J Med 2002;347:1483-92 «PMID: 12421890»PubMed
 29. Huttunen JK, Länsimies E, Voutilainen E ym. Effect of moderate physical exercise on serum lipoproteins. A controlled clinical trial with special reference to serum high-density lipoproteins. Circulation 1979;60:1220-9 «PMID: 227618»PubMed
 30. Rauramaa R, Salonen JT, Kukkonen-Harjula K ym. Effects of mild physical exercise on serum lipoproteins and metabolites of arachidonic acid: a controlled randomised trial in middle aged men. Br Med J (Clin Res Ed) 1984;288:603-6 «PMID: 6421395»PubMed
 31. Lihavuus (aikuiset); (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä. Päivitetty 13.09.2013. «http://www.kaypahoito.fi»25
 32. Ruokavalinnat. Kirjassa: Pietiläinen K, Mustajoki P, Borg P (toim.). Lihavuus. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki 2015. S. 145-160
 33. Donnelly JE, Blair SN, Jakicic JM ym. American College of Sports Medicine Position Stand. Appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults. Med Sci Sports Exerc 2009;41:459-71 «PMID: 19127177»PubMed
 34. Swift DL, Johannsen NM, Lavie CJ ym. The role of exercise and physical activity in weight loss and maintenance. Prog Cardiovasc Dis 2014;56:441-7 «PMID: 24438736»PubMed
 35. Liikunta. Kirjassa: Pietiläinen K, Mustajoki P, Borg P (toim.). Lihavuus. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki 2015. S. 169-191, 323
 36. Pietiläinen K. Liikkuminen ja energiankulutus. Teoksessa: Pietiläinen K, Mustajoki P, Borg P (toim.). Lihavuus. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki 2015. www.terveysportti, > Pitkäaikaissairaudet, > Lihavuus, artikkeli lih00050 «http://www.terveysportti.fi/dtk/pit/avaa?p_artikkeli=lih00050&p_haku=lih00050»26
 37. Strasser B, Schobersberger W. Evidence for resistance training as a treatment therapy in obesity. J Obes 2011;2011: «PMID: 20847892»PubMed
 38. Schwingshackl L, Dias S, Hoffmann G. Impact of long-term lifestyle programmes on weight loss and cardiovascular risk factors in overweight/obese participants: a systematic review and network meta-analysis. Syst Rev 2014;3:130 «PMID: 25358395»PubMed
 39. Schwingshackl L, Dias S, Strasser B ym. Impact of different training modalities on anthropometric and metabolic characteristics in overweight/obese subjects: a systematic review and network meta-analysis. PLoS One 2013;8:e82853 «PMID: 24358230»PubMed
 40. Jeon CY, Lokken RP, Hu FB ym. Physical activity of moderate intensity and risk of type 2 diabetes: a systematic review. Diabetes Care 2007;30:744-52 «PMID: 17327354»PubMed
 41. Schellenberg ES, Dryden DM, Vandermeer B ym. Lifestyle interventions for patients with and at risk for type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2013;159:543-51 «PMID: 24126648»PubMed
 42. Lindström J, Peltonen M, Eriksson JG ym. Improved lifestyle and decreased diabetes risk over 13 years: long-term follow-up of the randomised Finnish Diabetes Prevention Study (DPS). Diabetologia 2013;56:284-93 «PMID: 23093136»PubMed
 43. Li G, Zhang P, Wang J ym. Cardiovascular mortality, all-cause mortality, and diabetes incidence after lifestyle intervention for people with impaired glucose tolerance in the Da Qing Diabetes Prevention Study: a 23-year follow-up study. Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:474-80 «PMID: 24731674»PubMed
 44. Balducci S, Zanuso S, Nicolucci A ym. Effect of an intensive exercise intervention strategy on modifiable cardiovascular risk factors in subjects with type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial: the Italian Diabetes and Exercise Study (IDES). Arch Intern Med 2010;170:1794-803 «PMID: 21059972»PubMed
 45. MacLeod SF, Terada T, Chahal BS ym. Exercise lowers postprandial glucose but not fasting glucose in type 2 diabetes: a meta-analysis of studies using continuous glucose monitoring. Diabetes Metab Res Rev 2013;29:593-603 «PMID: 24038928»PubMed
 46. Church TS, Blair SN, Cocreham S ym. Effects of aerobic and resistance training on hemoglobin A1c levels in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. JAMA 2010;304:2253-62 «PMID: 21098771»PubMed
 47. Heden TD, Winn NC, Mari A ym. Postdinner resistance exercise improves postprandial risk factors more effectively than predinner resistance exercise in patients with type 2 diabetes. J Appl Physiol (1985) 2015;118:624-34 «PMID: 25539939»PubMed
 48. Sigal RJ, Kenny GP, Wasserman DH ym. Physical activity/exercise and type 2 diabetes. Diabetes Care 2004;27:2518-39 «PMID: 15451933»PubMed
 49. Plöckinger U, Topuz M, Riese B ym. Risk of exercise-induced hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes on intensive insulin therapy: comparison of insulin glargine with NPH insulin as basal insulin supplement. Diabetes Res Clin Pract 2008;81:290-5 «PMID: 18692269»PubMed
 50. Balducci S, Iacobellis G, Parisi L ym. Exercise training can modify the natural history of diabetic peripheral neuropathy. J Diabetes Complications 2006;20:216-23 «PMID: 16798472»PubMed
 51. ACSM'S Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 5. painos. Lippincott, Williams & Wilkins. 2006
 52. Look AHEAD Research Group, Wing RR, Bolin P ym. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. N Engl J Med 2013;369:145-54 «PMID: 23796131»PubMed
 53. Williams MA, Haskell WL, Ades PA ym. Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease: 2007 update: a scientific statement from the American Heart Association Council on Clinical Cardiology and Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. Circulation 2007;116:572-84 «PMID: 17638929»PubMed
 54. Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Päivitetty 12.09.2013. «http://www.kaypahoito.fi»25
 55. Murtagh EM, Nichols L, Mohammed MA ym. The effect of walking on risk factors for cardiovascular disease: an updated systematic review and meta-analysis of randomised control trials. Prev Med 2015;72:34-43 «PMID: 25579505»PubMed
 56. Tanasescu M, Leitzmann MF, Rimm EB ym. Exercise type and intensity in relation to coronary heart disease in men. JAMA 2002;288:1994-2000 «PMID: 12387651»PubMed
 57. Wen CP, Wai JP, Tsai MK ym. Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study. Lancet 2011;378:1244-53 «PMID: 21846575»PubMed
 58. Mora S, Cook N, Buring JE ym. Physical activity and reduced risk of cardiovascular events: potential mediating mechanisms. Circulation 2007;116:2110-8 «PMID: 17967770»PubMed
 59. Hamer M, Stamatakis E. Physical activity and risk of cardiovascular disease events: inflammatory and metabolic mechanisms. Med Sci Sports Exerc 2009;41:1206-11 «PMID: 19461547»PubMed
 60. Cornelissen VA, Fagard RH, Coeckelberghs E ym. Impact of resistance training on blood pressure and other cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Hypertension 2011;58:950-8 «PMID: 21896934»PubMed
 61. Lawler PR, Filion KB, Eisenberg MJ. Efficacy of exercise-based cardiac rehabilitation post-myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am Heart J 2011;162:571-584.e2 «PMID: 21982647»PubMed
 62. Jolliffe JA, Rees K, Taylor RS ym. Exercise-based rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2001;:CD001800 «PMID: 11279730»PubMed
 63. Taylor RS, Brown A, Ebrahim S ym. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med 2004;116:682-92 «PMID: 15121495»PubMed
 64. Soga Y, Yokoi H, Ando K ym. Safety of early exercise training after elective coronary stenting in patients with stable coronary artery disease. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010;17:230-4 «PMID: 20051870»PubMed
 65. Savonen K, Hautala A, Laukkanen J. Liikunnallinen kuntoutus sepelvaltimotaudin hoidossa. Sydänääni 2015;26(3A):302-10
 66. Thompson PD, Buchner D, Pina IL ym. Exercise and physical activity in the prevention and treatment of atherosclerotic cardiovascular disease: a statement from the Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical Activity). Circulation 2003;107:3109-16 «PMID: 12821592»PubMed
 67. Suomen Fysioterapeuttien - Finlands Fysioterapeuter ry:n asettama työryhmä. Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus. Suositus 4.10.2011. Saatavilla Internetissä: «http://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00002»14
 68. Aivoinfarkti (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Päivitetty 11.01.2011. www.kaypahoito.fi
 69. Billinger SA, Arena R, Bernhardt J ym. Physical activity and exercise recommendations for stroke survivors: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014;45:2532-53 «PMID: 24846875»PubMed
 70. European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee, ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis 2008;25:457-507 «PMID: 18477843»PubMed
 71. Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M ym. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD003316 «PMID: 24142492»PubMed
 72. Stein RA, Rockman CB, Guo Y ym. Association between physical activity and peripheral artery disease and carotid artery stenosis in a self-referred population of 3 million adults. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2015;35:206-12 «PMID: 25359858»PubMed
 73. Lane R, Ellis B, Watson L ym. Exercise for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev 2014;7:CD000990 «PMID: 25037027»PubMed
 74. Lauret GJ, Fakhry F, Fokkenrood HJ ym. Modes of exercise training for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev 2014;7:CD009638 «PMID: 24993079»PubMed
 75. McDermott MM, Ades P, Guralnik JM ym. Treadmill exercise and resistance training in patients with peripheral arterial disease with and without intermittent claudication: a randomized controlled trial. JAMA 2009;301:165-74 «PMID: 19141764»PubMed
 76. Alaraajojen tukkiva valtimotauti (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä. Päivitetty 12.05.2010. www.kaypahoito.fi
 77. Ismail H, McFarlane JR, Nojoumian AH ym. Clinical outcomes and cardiovascular responses to different exercise training intensities in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis. JACC Heart Fail 2013;1:514-22 «PMID: 24622004»PubMed
 78. Selig SE, Carey MF, Menzies DG ym. Moderate-intensity resistance exercise training in patients with chronic heart failure improves strength, endurance, heart rate variability, and forearm blood flow. J Card Fail 2004;10:21-30 PubMed
 79. Pu CT, Johnson MT, Forman DE ym. Randomized trial of progressive resistance training to counteract the myopathy of chronic heart failure. J Appl Physiol (1985) 2001;90:2341-50 «PMID: 11356801»PubMed
 80. Levinger I, Bronks R, Cody DV ym. Resistance training for chronic heart failure patients on beta blocker medications. Int J Cardiol 2005;102:493-9 «PMID: 16004896»PubMed
 81. Bartlo P. Evidence-based application of aerobic and resistance training in patients with congestive heart failure. J Cardiopulm Rehabil Prev 2007;27:368-75 «PMID: 18197070»PubMed
 82. Beckers PJ, Denollet J, Possemiers NM ym. Combined endurance-resistance training vs. endurance training in patients with chronic heart failure: a prospective randomized study. Eur Heart J 2008;29:1858-66 «PMID: 18515805»PubMed
 83. Kiilavuori K. Liikunta sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Suom Lääkäril 2015;70:2242-5
 84. Piepoli MF, Conraads V, Corrà U ym. Exercise training in heart failure: from theory to practice. A consensus document of the Heart Failure Association and the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Heart Fail 2011;13:347-57 «PMID: 21436360»PubMed
 85. Khan H, Kella D, Rauramaa R ym. Cardiorespiratory fitness and atrial fibrillation: A population-based follow-up study. Heart Rhythm 2015;12:1424-30 «PMID: 25778429»PubMed
 86. Karjalainen J, Kujala UM, Kaprio J ym. Lone atrial fibrillation in vigorously exercising middle aged men: case-control study. BMJ 1998;316:1784-5 «PMID: 9624065»PubMed
 87. Aizer A, Gaziano JM, Cook NR ym. Relation of vigorous exercise to risk of atrial fibrillation. Am J Cardiol 2009;103:1572-7 «PMID: 19463518»PubMed
 88. Hegbom F, Sire S, Heldal M ym. Short-term exercise training in patients with chronic atrial fibrillation: effects on exercise capacity, AV conduction, and quality of life. J Cardiopulm Rehabil 2006;26:24-9 «PMID: 16617223»PubMed
 89. Mont L, Tamborero D, Elosua R ym. Physical activity, height, and left atrial size are independent risk factors for lone atrial fibrillation in middle-aged healthy individuals. Europace 2008;10:15-20 «PMID: 18178694»PubMed
 90. Laukkanen J, Hernelahti M, Huikuri H. Liikunta ja sydämen rytmihäiriöt. Suom Lääkäril 2010;65:1905-11
 91. Liikuntalääketiede. Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.) 3. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim
 92. Mikus CR, Boyle LJ, Borengasser SJ ym. Simvastatin impairs exercise training adaptations. J Am Coll Cardiol 2013;62:709-14 «PMID: 23583255»PubMed
 93. McCarthy B, Casey D, Devane D ym. Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2015;2:CD003793 «PMID: 25705944»PubMed
 94. Puhan MA, Scharplatz M, Troosters T ym. Respiratory rehabilitation after acute exacerbation of COPD may reduce risk for readmission and mortality -- a systematic review. Respir Res 2005;6:54 «PMID: 15943867»PubMed
 95. Janaudis-Ferreira T, Wadell K, Sundelin G ym. Thigh muscle strength and endurance in patients with COPD compared with healthy controls. Respir Med 2006;100:1451-7 «PMID: 16337114»PubMed
 96. Puhan MA, Schünemann HJ, Frey M ym. How should COPD patients exercise during respiratory rehabilitation? Comparison of exercise modalities and intensities to treat skeletal muscle dysfunction. Thorax 2005;60:367-75 «PMID: 15860711»PubMed
 97. Arnardóttir RH, Boman G, Larsson K ym. Interval training compared with continuous training in patients with COPD. Respir Med 2007;101:1196-204 «PMID: 17188853»PubMed
 98. Puhan MA, Büsching G, Schünemann HJ ym. Interval versus continuous high-intensity exercise in chronic obstructive pulmonary disease: a randomized trial. Ann Intern Med 2006;145:816-25 «PMID: 17146066»PubMed
 99. Greening NJ, Williams JE, Hussain SF ym. An early rehabilitation intervention to enhance recovery during hospital admission for an exacerbation of chronic respiratory disease: randomised controlled trial. BMJ 2014;349:g4315 «PMID: 25004917»PubMed
 100. Maddocks M, Kon SS, Singh SJ ym. Rehabilitation following hospitalization in patients with COPD: can it reduce readmissions? Respirology 2015;20:395-404 «PMID: 25529496»PubMed
 101. Keuhkoahtaumatauti (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Päivitetty 13.06.2014. «http://www.kaypahoito.fi»25
 102. Eichenberger PA, Diener SN, Kofmehl R ym. Effects of exercise training on airway hyperreactivity in asthma: a systematic review and meta-analysis. Sports Med 2013;43:1157-70 «PMID: 23846823»PubMed
 103. Carson KV, Chandratilleke MG, Picot J ym. Physical training for asthma. Cochrane Database Syst Rev 2013;9:CD001116 «PMID: 24085631»PubMed
 104. Ram FS, Robinson SM, Black PN ym. Physical training for asthma. Cochrane Database Syst Rev 2005;:CD001116 «PMID: 16235280»PubMed
 105. Haverkamp HC, Dempsey JA, Miller JD ym. Gas exchange during exercise in habitually active asthmatic subjects. J Appl Physiol (1985) 2005;99:1938-50 «PMID: 16024529»PubMed
 106. Haverkamp HC, Dempsey JA, Miller JD ym. Repeat exercise normalizes the gas-exchange impairment induced by a previous exercise bout in asthmatic subjects. J Appl Physiol (1985) 2005;99:1843-52 «PMID: 16037395»PubMed
 107. Hautala I, Puolanne M, Tikkanen H. Astma ja liikunta. Kirjassa: Astma. Kustannus Oy Duodecim 2000
 108. Astma (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Päivitetty 19.5.2006. «http://www.kaypahoito.fi»25
 109. Nieman DC. Upper respiratory tract infections and exercise. Thorax 1995;50:1229-31 «PMID: 8553291»PubMed
 110. Kelley GA, Kelley KS, Kohrt WM. Exercise and bone mineral density in premenopausal women: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Endocrinol 2013;2013:741639 «PMID: 23401684»PubMed
 111. Martyn-St James M, Carroll S. High-intensity resistance training and postmenopausal bone loss: a meta-analysis. Osteoporos Int 2006;17:1225-40 «PMID: 16823548»PubMed
 112. Marques EA, Mota J, Carvalho J. Exercise effects on bone mineral density in older adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. Age (Dordr) 2012;34:1493-515 «PMID: 21922251»PubMed
 113. Giangregorio LM, Papaioannou A, Macintyre NJ ym. Too Fit To Fracture: exercise recommendations for individuals with osteoporosis or osteoporotic vertebral fracture. Osteoporos Int 2014;25:821-35 «PMID: 24281053»PubMed
 114. National Osteoporosis Foundation. Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Washington, DC: National Osteoporosis Foundation; 2013. available at: «https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#q=National+Osteoporosis+Foundation»27
 115. Lorentzon M, Cummings SR. Osteoporosis: the evolution of a diagnosis. J Intern Med 2015;277:650-61 «PMID: 25832448»PubMed
 116. Giangregorio LM, McGill S, Wark JD ym. Too Fit To Fracture: outcomes of a Delphi consensus process on physical activity and exercise recommendations for adults with osteoporosis with or without vertebral fractures. Osteoporos Int 2015;26:891-910 «PMID: 25510579»PubMed
 117. Osteoporoosi (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Päivitetty 24.04.2014. «http://www.kaypahoito.fi»25
 118. Karinkanta S, Mänty M, Pajala S ym. Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus. Suomen Fysioterapeutit, 2011. Saatavilla Internetissä: «https://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php?option=com_contentview=articleid=238Itemid=143»28
 119. Savela S, Komulainen P, Sipilä S, Strandberg T. Ikääntyneiden liikunta – minkälaista ja mihin tarkoitukseen?. Duodecim 2015;131:1719-25 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo12448»29
 120. U.S. Department of Health and Human Services. 2008 Physical Activity Guidelines for Americans. Be Active, Healthy, and Happy! ODPHP Publication No. U0036 October 2008. «http://www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf»23
 121. Polvi- ja lonkkanivelrikko (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Päivitetty 25.08.2014. «http://www.kaypahoito.fi»25
 122. Vuori IM. Dose-response of physical activity and low back pain, osteoarthritis, and osteoporosis. Med Sci Sports Exerc 2001;33:S551-86; discussion 609-10 «PMID: 11427782»PubMed
 123. Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G ym. Exercise for osteoarthritis of the hip. Cochrane Database Syst Rev 2014;4:CD007912 «PMID: 24756895»PubMed
 124. Tanaka R, Ozawa J, Kito N ym. Efficacy of strengthening or aerobic exercise on pain relief in people with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Rehabil 2013;27:1059-71 «PMID: 23828186»PubMed
 125. Roddy E, Zhang W, Doherty M. Aerobic walking or strengthening exercise for osteoarthritis of the knee? A systematic review. Ann Rheum Dis 2005;64:544-8 «PMID: 15769914»PubMed
 126. Cochrane T, Davey RC, Matthes Edwards SM. Randomised controlled trial of the cost-effectiveness of water-based therapy for lower limb osteoarthritis. Health Technol Assess 2005;9:iii-iv, ix-xi, 1-114 «PMID: 16095546»PubMed
 127. Bartels EM, Lund H, Hagen KB ym. Aquatic exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD005523 «PMID: 17943863»PubMed
 128. Waller B, Ogonowska-Slodownik A, Vitor M ym. Effect of therapeutic aquatic exercise on symptoms and function associated with lower limb osteoarthritis: systematic review with meta-analysis. Phys Ther 2014;94:1383-95 «PMID: 24903110»PubMed
 129. Burrows NJ, Booth J, Sturnieks DL ym. Acute resistance exercise and pressure pain sensitivity in knee osteoarthritis: a randomised crossover trial. Osteoarthritis Cartilage 2014;22:407-14 «PMID: 24418672»PubMed
 130. Niskakipu (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Päivitetty 26.10.2009. «http://www.kaypahoito.fi»25
 131. Nikander R, Ylinen J. Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa. Suom Lääkäril 2014;69:2457-61
 132. Alaselkäkipu (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Päivitetty 10.9.2014. «http://www.kaypahoito.fi»25
 133. van Middelkoop M, Rubinstein SM, Verhagen AP ym. Exercise therapy for chronic nonspecific low-back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol 2010;24:193-204 «PMID: 20227641»PubMed
 134. Dahm KT, Brurberg KG, Jamtvedt G ym. Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD007612 «PMID: 20556780»PubMed
 135. Hayden JA, van Tulder MW, Tomlinson G. Systematic review: strategies for using exercise therapy to improve outcomes in chronic low back pain. Ann Intern Med 2005;142:776-85 «PMID: 15867410»PubMed
 136. Choi BK, Verbeek JH, Tam WW ym. Exercises for prevention of recurrences of low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD006555 «PMID: 20091596»PubMed
 137. Häuser W, Klose P, Langhorst J ym. Efficacy of different types of aerobic exercise in fibromyalgia syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Arthritis Res Ther 2010;12:R79 «PMID: 20459730»PubMed
 138. Busch AJ, Barber KA, Overend TJ ym. Exercise for treating fibromyalgia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD003786 «PMID: 17943797»PubMed
 139. Bidonde J, Busch AJ, Webber SC ym. Aquatic exercise training for fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev 2014;10:CD011336 «PMID: 25350761»PubMed
 140. Rooks DS, Gautam S, Romeling M ym. Group exercise, education, and combination self-management in women with fibromyalgia: a randomized trial. Arch Intern Med 2007;167:2192-200 «PMID: 17998491»PubMed
 141. Da Costa D, Abrahamowicz M, Lowensteyn I ym. A randomized clinical trial of an individualized home-based exercise programme for women with fibromyalgia. Rheumatology (Oxford) 2005;44:1422-7 «PMID: 16030079»PubMed
 142. Martyn-St James M, Carroll S. High-intensity resistance training and postmenopausal bone loss: a meta-analysis. Osteoporos Int 2006;17:1225-40 «PMID: 16823548»PubMed
 143. Häuser W, Bernardy K, Arnold B ym. Efficacy of multicomponent treatment in fibromyalgia syndrome: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Arthritis Rheum 2009;61:216-24 «PMID: 19177530»PubMed
 144. Kipu (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. 04.12.2015. «http://www.kaypahoito.fi»25
 145. Nivelreuma (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Päivitetty 08.06.2015. «http://www.kaypahoito.fi»25
 146. van den Ende CH, Hazes JM, le Cessie S ym. Comparison of high and low intensity training in well controlled rheumatoid arthritis. Results of a randomised clinical trial. Ann Rheum Dis 1996;55:798-805 «PMID: 8976635»PubMed
 147. Baillet A, Zeboulon N, Gossec L ym. Efficacy of cardiorespiratory aerobic exercise in rheumatoid arthritis: meta-analysis of randomized controlled trials. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010;62:984-92 «PMID: 20589690»PubMed
 148. Eversden L, Maggs F, Nightingale P ym. A pragmatic randomised controlled trial of hydrotherapy and land exercises on overall well being and quality of life in rheumatoid arthritis. BMC Musculoskelet Disord 2007;8:23 «PMID: 17331241»PubMed
 149. Hsieh LF, Chen SC, Chuang CC ym. Supervised aerobic exercise is more effective than home aerobic exercise in female chinese patients with rheumatoid arthritis. J Rehabil Med 2009;41:332-7 «PMID: 19363565»PubMed
 150. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. 25.04.2016. «http://www.kaypahoito.fi»25
 151. Dunn AL, Trivedi MH, O'Neal HA. Physical activity dose-response effects on outcomes of depression and anxiety. Med Sci Sports Exerc 2001;33:S587-97; discussion 609-10 «PMID: 11427783»PubMed
 152. Mammen G, Faulkner G. Physical activity and the prevention of depression: a systematic review of prospective studies. Am J Prev Med 2013;45:649-57 «PMID: 24139780»PubMed
 153. Cooney GM, Dwan K, Greig CA ym. Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev 2013;9:CD004366 «PMID: 24026850»PubMed
 154. Sjösten N, Kivelä SL. The effects of physical exercise on depressive symptoms among the aged: a systematic review. Int J Geriatr Psychiatry 2006;21:410-8 «PMID: 16676285»PubMed
 155. Windle G, Hughes D, Linck P ym. Is exercise effective in promoting mental well-being in older age? A systematic review. Aging Ment Health 2010;14:652-69 «PMID: 20686977»PubMed
 156. Chen MJ, The neurobiology of depression and physical exercise. Handbook of physical activity and mental health. London: Routledge, 2013:169-84
 157. Jorm AF, Christensen H, Griffiths KM ym. Effectiveness of complementary and self-help treatments for depression. Med J Aust 2002;176 Suppl:S84-96 «PMID: 12065003»PubMed
 158. Babyak M, Blumenthal JA, Herman S ym. Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosom Med 2000;62:633-8 «PMID: 11020092»PubMed
 159. WCRF/AICR Systematic Literature Review Continuous Update Project Report. The Associations between Food, Nutrition and Physical Activity and the Risk of Colorectal Cancer. 855 sivua. «http://www.wcrf.org/sites/default/files/SLR_colorectal_cancer_2010.pdf.»30
 160. WCRF/AICR Systematic Literature Review. Continuous Update Report. The Associations between Food, Nutrition and Physical Activity and the Risk of Breast Cancer. 679 sivua. «http://www.wcrf.org/sites/default/files/SLR_breast_cancer.pdf»31
 161. WCRF/AICR Systematic Literature Review. Continuous Update Project. The Associations between Food, Nutrition and Physical Activity and the Risk of Endometrial Cancer. 249 sivua. «http://www.wcrf.org/sites/default/files/SLR_endometrial_cancer_2012.pdf.»32
 162. Kushi LH, Doyle C, McCullough M ym. American Cancer Society Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical activity. CA Cancer J Clin 2012;62:30-67 «PMID: 22237782»PubMed
 163. Rock CL ym. Nutrition and Physical Activity Guidelines for Cancer Survivors. CA Cancer J Clin 2012; 62:242 -74
 164. Salakari MR, Surakka T, Nurminen R ym. Effects of rehabilitation among patients with advances cancer: a systematic review. Acta Oncol 2015;54:618-28 «PMID: 25752965»PubMed
 165. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014-2025. Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa . THL Ohjaus 06_2014. http://www.julkari.fi/handle/10024/116179. «http://www.julkari.fi/handle/10024/116179»33
 166. Ballard-Babash ym. Physical Activity, Biomarkers, and Disease Outcomes in Cancer Survivors. A Systematic Review. J Natl Cancer Inst 2012;104:815-40
 167. Stout NL, Binkley JM, Schmitz KH ym. A prospective surveillance model for rehabilitation for women with breast cancer. Cancer 2012;118:2191-200 «PMID: 22488693»PubMed
 168. Binkley JM, Harris SR, Levangie PK ym. Patient perspectives on breast cancer treatment side effects and the prospective surveillance model for physical rehabilitation for women with breast cancer. Cancer 2012;118:2207-16 «PMID: 22488695»PubMed
 169. Bhaskaran K, Douglas I, Forbes H ym. Body-mass index and risk of 22 specific cancers: a population-based cohort study of 5·24 million UK adults. Lancet 2014;384:755-65 «PMID: 25129328»PubMed
 170. Harriss DJ, Atkinson G, Batterham A ym. Lifestyle factors and colorectal cancer risk (2): a systematic review and meta-analysis of associations with leisure-time physical activity. Colorectal Dis 2009;11:689-701 «PMID: 19207713»PubMed
 171. Wolin KY, Yan Y, Colditz GA ym. Physical activity and colon cancer prevention: a meta-analysis. Br J Cancer 2009;100:611-6 «PMID: 19209175»PubMed
 172. Johnson CM, Wei C, Ensor JE ym. Meta-analyses of colorectal cancer risk factors. Cancer Causes Control 2013;24:1207-22 «PMID: 23563998»PubMed
 173. Norat T, Chan D, Lau R ym. The associations between food, nutrition and physical activity, and the risk of colorectal cancer. WCRF/AICR systematic literature review. Continuous update project report. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research 2010 «http://www.wcrf.org/sites/default/files/SLR_colorectal_cancer_2010.pdf»34
 174. Van Blarigan EL, Meyerhardt JA. Role of physical activity and diet after colorectal cancer diagnosis. J Clin Oncol 2015;33:1825-34 «PMID: 25918293»PubMed
 175. World Cancer Research Fund. Continuous Update Project Report 2014. Diet, nutrition, physical activity and breast cancer survivors. http://www.wcrf.org/sites/default/files/Breast-Cancer-Survivors-SLR-2014.pdf (459 sivua) «http://www.wcrf.org/sites/default/files/Breast-Cancer-Survivors-SLR-2014.pdf»35
 176. Chen X, Lu W, Zheng W ym. Obesity and weight change in relation to breast cancer survival. Breast Cancer Res Treat 2010;122:823-33 «PMID: 20058068»PubMed
 177. Brown JC, Winters-Stone K, Lee A ym. Cancer, physical activity, and exercise. Compr Physiol 2012;2:2775-809 «PMID: 23720265»PubMed
 178. Schmitz KH. Exercise for secondary prevention of breast cancer: moving from evidence to changing clinical practice. Cancer Prev Res (Phila) 2011;4:476-80 «PMID: 21464028»PubMed
 179. Stout NL, Binkley JM, Schmitz KH ym. A prospective surveillance model for rehabilitation for women with breast cancer. Cancer 2012;118:2191-200 «PMID: 22488693»PubMed
 180. Fong DY, Ho JW, Hui BP ym. Physical activity for cancer survivors: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2012;344:e70 «PMID: 22294757»PubMed
 181. Stuiver MM, ten Tusscher MR, Agasi-Idenburg CS ym. Conservative interventions for preventing clinically detectable upper-limb lymphoedema in patients who are at risk of developing lymphoedema after breast cancer therapy. Cochrane Database Syst Rev 2015;2:CD009765 «PMID: 25677413»PubMed
 182. WCRF/AICR Systematic Literature Review. Continuous Update Project.The Associations between Food, Nutrition and Physical Activity and the Risk of Endometrial Cancer. «http://www.wcrf.org/sites/default/files/SLR_endometrial_cancer_2012.pdf.»32
 183. Keum N, Ju W, Lee DH ym. Leisure-time physical activity and endometrial cancer risk: dose-response meta-analysis of epidemiological studies. Int J Cancer 2014;135:682-94 «PMID: 24375149»PubMed
 184. John EM, Koo J, Horn-Ross PL. Lifetime physical activity and risk of endometrial cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2010;19:1276-83 «PMID: 20406960»PubMed
 185. Johnsen NF, Tjønneland A, Thomsen BL ym. Physical activity and risk of prostate cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort. Int J Cancer 2009;125:902-8 «PMID: 19415749»PubMed
 186. Lynch BM, Friedenreich CM, Kopciuk KA ym. Sedentary behavior and prostate cancer risk in the NIH-AARP Diet and Health Study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2014;23:882-9 «PMID: 24526287»PubMed
 187. Bonn SE, Sjölander A, Lagerros YT ym. Physical activity and survival among men diagnosed with prostate cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2015;24:57-64 «PMID: 25527697»PubMed
 188. WCRF.org. Part 2, Evidence and Judegements. Chapter 7, Cancers. «http://www.wcrf.org/sites/default/files/SECOND_EXPERT_REPORT_chapter_07.pdf»36  
 189. Artal R, Catanzaro RB, Gavard JA ym. A lifestyle intervention of weight-gain restriction: diet and exercise in obese women with gestational diabetes mellitus. Appl Physiol Nutr Metab 2007;32:596-601 «PMID: 17510701»PubMed
 190. Ferrara A, Hedderson MM, Albright CL ym. A pregnancy and postpartum lifestyle intervention in women with gestational diabetes mellitus reduces diabetes risk factors: a feasibility randomized control trial. Diabetes Care 2011;34:1519-25 «PMID: 21540430»PubMed
 191. Currie S, Sinclair M, Murphy MH ym. Reducing the decline in physical activity during pregnancy: a systematic review of behaviour change interventions. PLoS One 2013;8:e66385 «PMID: 23799096»PubMed
 192. Luoto R. Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen. Suom Lääkäril 2013;68:747-51
 193. Aittasalo M, Raitanen J, Kinnunen TI ym. Is intensive counseling in maternity care feasible and effective in promoting physical activity among women at risk for gestational diabetes? Secondary analysis of a cluster randomized NELLI study in Finland. Int J Behav Nutr Phys Act 2012;9:104 «PMID: 22950716»PubMed
 194. Ruchat SM, Davenport MH, Giroux I ym. Nutrition and exercise reduce excessive weight gain in normal-weight pregnant women. Med Sci Sports Exerc 2012;44:1419-26 «PMID: 22453250»PubMed
 195. Muktabhant B, Lumbiganon P, Ngamjarus C ym. Interventions for preventing excessive weight gain during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2012;4:CD007145 «PMID: 22513947»PubMed
 196. Kramer MS, McDonald SW. Aerobic exercise for women during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD000180 «PMID: 16855953»PubMed
 197. Santos IA, Stein R, Fuchs SC ym. Aerobic exercise and submaximal functional capacity in overweight pregnant women: a randomized trial. Obstet Gynecol 2005;106:243-9 «PMID: 16055571»PubMed
 198. Hjollund NH, Jensen TK, Bonde JP ym. Spontaneous abortion and physical strain around implantation: a follow-up study of first-pregnancy planners. Epidemiology 2000;11:18-23 «PMID: 10615838»PubMed
 199. Clapp JF 3rd. The effects of maternal exercise on early pregnancy outcome. Am J Obstet Gynecol 1989;161:1453-7 «PMID: 2603898»PubMed
 200. Madsen M, Jørgensen T, Jensen ML ym. Leisure time physical exercise during pregnancy and the risk of miscarriage: a study within the Danish National Birth Cohort. BJOG 2007;114:1419-26 «PMID: 17877774»PubMed
 201. Hegaard HK, Pedersen BK, Nielsen BB ym. Leisure time physical activity during pregnancy and impact on gestational diabetes mellitus, pre-eclampsia, preterm delivery and birth weight: a review. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86:1290-6 «PMID: 17851805»PubMed
 202. Jukic AM, Evenson KR, Daniels JL ym. A prospective study of the association between vigorous physical activity during pregnancy and length of gestation and birthweight. Matern Child Health J 2012;16:1031-44 «PMID: 21674218»PubMed
 203. Magann EF, Evans SF, Weitz B ym. Antepartum, intrapartum, and neonatal significance of exercise on healthy low-risk pregnant working women. Obstet Gynecol 2002;99:466-72 «PMID: 11864675»PubMed
 204. Price BB, Amini SB, Kappeler K. Exercise in pregnancy: effect on fitness and obstetric outcomes-a randomized trial. Med Sci Sports Exerc 2012;44:2263-9 «PMID: 22843114»PubMed
 205. Hall DC, Kaufmann DA. Effects of aerobic and strength conditioning on pregnancy outcomes. Am J Obstet Gynecol 1987;157:1199-203 «PMID: 3688075»PubMed
 206. Clapp JF 3rd, Dickstein S. Endurance exercise and pregnancy outcome. Med Sci Sports Exerc 1984;16:556-62 «PMID: 6513772»PubMed
 207. Clapp JF 3rd. The course of labor after endurance exercise during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1990;163:1799-805 «PMID: 2256485»PubMed
 208. Tinloy J, Chuang CH, Zhu J ym. Exercise during pregnancy and risk of late preterm birth, cesarean delivery, and hospitalizations. Womens Health Issues 2014;24:e99-e104 «PMID: 24439953»PubMed
 209. Domenjoz I, Kayser B, Boulvain M. Effect of physical activity during pregnancy on mode of delivery. Am J Obstet Gynecol 2014;211:401.e1-11 «PMID: 24631706»PubMed
 210. Barakat R, Lucia A, Ruiz JR. Resistance exercise training during pregnancy and newborn's birth size: a randomised controlled trial. Int J Obes (Lond) 2009;33:1048-57 «PMID: 19636320»PubMed
 211. Haakstad LA, Bø K. Exercise in pregnant women and birth weight: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth 2011;11:66 «PMID: 21961534»PubMed
 212. Clapp JF 3rd. Morphometric and neurodevelopmental outcome at age five years of the offspring of women who continued to exercise regularly throughout pregnancy. J Pediatr 1996;129:856-63 «PMID: 8969727»PubMed
 213. Carmichael SL, Shaw GM, Neri E ym. Physical activity and risk of neural tube defects. Matern Child Health J 2002;6:151-7 «PMID: 12236662»PubMed
 214. Owe KM, Nystad W, Bø K. Association between regular exercise and excessive newborn birth weight. Obstet Gynecol 2009;114:770-6 «PMID: 19888034»PubMed
 215. Clapp JF 3rd, Capeless EL. Neonatal morphometrics after endurance exercise during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1990;163:1805-11 «PMID: 2256486»PubMed
 216. Hopkins SA, Baldi JC, Cutfield WS ym. Exercise training in pregnancy reduces offspring size without changes in maternal insulin sensitivity. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:2080-8 «PMID: 20335449»PubMed
 217. Tyldum EV, Romundstad PR, Slørdahl SA. Pre-pregnancy physical activity and preeclampsia risk: a prospective population-based cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89:315-20 «PMID: 19961274»PubMed
 218. Kasawara KT, do Nascimento SL, Costa ML ym. Exercise and physical activity in the prevention of pre-eclampsia: systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2012;91:1147-57 «PMID: 22708966»PubMed
 219. Sorensen TK, Williams MA, Lee IM ym. Recreational physical activity during pregnancy and risk of preeclampsia. Hypertension 2003;41:1273-80 «PMID: 12719446»PubMed
 220. Saftlas AF, Logsden-Sackett N, Wang W ym. Work, leisure-time physical activity, and risk of preeclampsia and gestational hypertension. Am J Epidemiol 2004;160:758-65 «PMID: 15466498»PubMed
 221. Vollebregt KC, Wolf H, Boer K ym. Does physical activity in leisure time early in pregnancy reduce the incidence of preeclampsia or gestational hypertension? Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89:261-7 «PMID: 19916877»PubMed
 222. Yeo S, Davidge S, Ronis DL ym. A comparison of walking versus stretching exercises to reduce the incidence of preeclampsia: a randomized clinical trial. Hypertens Pregnancy 2008;27:113-30 «PMID: 18504873»PubMed
 223. Martin CL, Brunner Huber LR. Physical activity and hypertensive complications during pregnancy: findings from 2004 to 2006 North Carolina Pregnancy Risk Assessment Monitoring System. Birth 2010;37:202-10 «PMID: 20887536»PubMed
 224. Kasawara KT, Burgos CSG, Nascimento SL, Ferreira NO, Surita FG, Silva JLP. Maternal and perinatal outcomes of exercise in pregnant women with chronic hypertension and/or previous preeclampsia: a randomized controlled trial. ISRN Obstetrics Gynecol. 2013; article ID 857047, 8 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/857047
 225. Østerdal ML, Strøm M, Klemmensen AK ym. Does leisure time physical activity in early pregnancy protect against pre-eclampsia? Prospective cohort in Danish women. BJOG 2009;116:98-107 «PMID: 19055653»PubMed
 226. Rauramo I, Forss M. Effect of exercise on maternal hemodynamics and placental blood flow in healthy women. Acta Obstet Gynecol Scand 1988;67:21-5 «PMID: 3176909»PubMed
 227. de Oliveria Melo AS, Silva JL, Tavares JS ym. Effect of a physical exercise program during pregnancy on uteroplacental and fetal blood flow and fetal growth: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2012;120:302-10 «PMID: 22825089»PubMed
 228. Szymanski LM, Satin AJ. Strenuous exercise during pregnancy: is there a limit? Am J Obstet Gynecol 2012;207:179.e1-6 «PMID: 22939718»PubMed
 229. Collings CA, Curet LB, Mullin JP. Maternal and fetal responses to a maternal aerobic exercise program. Am J Obstet Gynecol 1983;145:702-7 «PMID: 6829657»PubMed
 230. Clapp JF 3rd. Fetal heart rate response to running in midpregnancy and late pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1985;153:251-2 «PMID: 4050891»PubMed
 231. Carpenter MW, Sady SP, Hoegsberg B ym. Fetal heart rate response to maternal exertion. JAMA 1988;259:3006-9 «PMID: 3285041»PubMed
 232. Webb KA, Wolfe LA, McGrath MJ. Effects of acute and chronic maternal exercise on fetal heart rate. J Appl Physiol (1985) 1994;77:2207-13 «PMID: 7868435»PubMed
 233. Salveson KA, Hem E, Sundgot-Borgen J. Fetal wellbeing may be compromised during strenuous exercise among pregnant elite athletes. 2012; Br J Sports Med 46:279-83
 234. Penttinen J, Erkkola R. Pregnancy in endurance athletes. Scand J Med Sci Sports 1997;7:226-8 «PMID: 9241028»PubMed
 235. Kardel KR. Effects of intense training during and after pregnancy in top-level athletes. Scand J Med Sci Sports 2005;15:79-86 «PMID: 15773861»PubMed
 236. Chapman DJ. Longer cumulative breastfeeding duration associated with improved bone strength. J Hum Lact 2012;28:18-9 «PMID: 22267315»PubMed
 237. Wiklund PK, Xu L, Wang Q ym. Lactation is associated with greater maternal bone size and bone strength later in life. Osteoporos Int 2012;23:1939-45 «PMID: 21927916»PubMed
 238. Evenson KR, Mottola MF, Owe KM ym. Summary of international guidelines for physical activity after pregnancy. Obstet Gynecol Surv 2014;69:407-14 «PMID: 25112589»PubMed
 239. ACOG Committee Obstetric Practice. ACOG Committee opinion. Number 267, January 2002: exercise during pregnancy and the postpartum period. Obstet Gynecol 2002;99:171-3 «PMID: 11777528»PubMed
 240. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 2006. Exercise in pregnancy, statement No 4. https://www.rcog.org.uk/globalassets/.../statements/statement-no-4.pdf
 241. Raskausdiabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Diabetesliiton lääkärineuvoston ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Päivitetty 26.6.2013. «http://www.kaypahoito.fi»25
 242. Oken E, Ning Y, Rifas-Shiman SL ym. Associations of physical activity and inactivity before and during pregnancy with glucose tolerance. Obstet Gynecol 2006;108:1200-7 «PMID: 17077243»PubMed
 243. Ruchat SM, Mottola MF. The important role of physical activity in the prevention and management of gestational diabetes mellitus. Diabetes Metab Res Rev 2013;29:334-46 «PMID: 23436340»PubMed
 244. Russo LM, Nobles C, Ertel KA ym. Physical activity interventions in pregnancy and risk of gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol 2015;125:576-82 «PMID: 25730218»PubMed
 245. Luoto R, Kinnunen TI, Aittasalo M ym. Primary prevention of gestational diabetes mellitus and large-for-gestational-age newborns by lifestyle counseling: a cluster-randomized controlled trial. PLoS Med 2011;8:e1001036 «PMID: 21610860»PubMed
 246. Koivusalo SB, Rönö K, Klemetti MM ym. Gestational Diabetes Mellitus Can Be Prevented by Lifestyle Intervention: The Finnish Gestational Diabetes Prevention Study (RADIEL): A Randomized Controlled Trial. Diabetes Care 2016;39:24-30 «PMID: 26223239»PubMed
 247. Ceysens G, Rouiller D, Boulvain M. Exercise for diabetic pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD004225 «PMID: 16856038»PubMed
 248. Abellan van Kan G, André E, Bischoff Ferrari HA ym. Carla Task Force on Sarcopenia: propositions for clinical trials. J Nutr Health Aging 2009;13:700-7 «PMID: 19657553»PubMed
 249. Liu CJ, Latham NK. Progressive resistance strength training for improving physical function in older adults. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD002759 «PMID: 19588334»PubMed
 250. Fiatarone MA, O'Neill EF, Ryan ND ym. Exercise training and nutritional supplementation for physical frailty in very elderly people. N Engl J Med 1994;330:1769-75 «PMID: 8190152»PubMed
 251. Paterson DH, Warburton DE. Physical activity and functional limitations in older adults: a systematic review related to Canada's Physical Activity Guidelines. Int J Behav Nutr Phys Act 2010;7:38 «PMID: 20459782»PubMed
 252. Pahor M, Guralnik JM, Ambrosius WT ym. Effect of structured physical activity on prevention of major mobility disability in older adults: the LIFE study randomized clinical trial. JAMA 2014;311:2387-96 «PMID: 24866862»PubMed
 253. Stessman J, Hammerman-Rozenberg R, Cohen A ym. Physical activity, function, and longevity among the very old. Arch Intern Med 2009;169:1476-83 «PMID: 19752405»PubMed
 254. Sun Q, Townsend MK, Okereke OI ym. Physical activity at midlife in relation to successful survival in women at age 70 years or older. Arch Intern Med 2010;170:194-201 «PMID: 20101015»PubMed
 255. Chin A Paw MJ, van Uffelen JG, Riphagen I ym. The functional effects of physical exercise training in frail older people : a systematic review. Sports Med 2008;38:781-93 «PMID: 18712944»PubMed
 256. Chou CH, Hwang CL, Wu YT. Effect of exercise on physical function, daily living activities, and quality of life in the frail older adults: a meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2012;93:237-44 «PMID: 22289232»PubMed
 257. Salpakoski A, Törmäkangas T, Edgren J ym. Effects of a multicomponent home-based physical rehabilitation program on mobility recovery after hip fracture: a randomized controlled trial. J Am Med Dir Assoc 2014;15:361-8 «PMID: 24559642»PubMed
 258. Weening-Dijksterhuis E, de Greef MH, Scherder EJ ym. Frail institutionalized older persons: A comprehensive review on physical exercise, physical fitness, activities of daily living, and quality-of-life. Am J Phys Med Rehabil 2011;90:156-68 «PMID: 20881587»PubMed
 259. Kelley GA, Kelley KS, Hootman JM, Jones DL. Exercise and health-related quality of life in older community-dwelling adults. A meta-analysis of randomized controlled trials. J Appl Gerontol 2009;28:369-94
 260. Jämsen E, Kerminen H, Strandberg T, Valvanne J Kun tauti paranee, mutta potilas ei – sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn heikentyminen. Suom Lääkäril 2015;70: 979-84
 261. Kortebein P, Ferrando A, Lombeida J ym. Effect of 10 days of bed rest on skeletal muscle in healthy older adults. JAMA 2007;297:1772-4 «PMID: 17456818»PubMed
 262. Robert H, Bowen M, Odry G ym. A comparison of four tibial-fixation systems in hamstring-graft anterior ligament reconstruction. Eur J Orthop Surg Traumatol 2015;25:339-47 «PMID: 24816761»PubMed
 263. Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ ym. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD007146 «PMID: 19370674»PubMed
 264. Strandberg TE, Pitkälä KH, Tilvis RS. Frailty in older people. European Geriatric Medicine 2011 2: 344–55
 265. Sternberg SA, Wershof Schwartz A, Karunananthan S ym. The identification of frailty: a systematic literature review. J Am Geriatr Soc 2011;59:2129-38 «PMID: 22091630»PubMed
 266. Clegg A, Young J, Iliffe S ym. Frailty in elderly people. Lancet 2013;381:752-62 «PMID: 23395245»PubMed
 267. Collard RM, Boter H, Schoevers RA ym. Prevalence of frailty in community-dwelling older persons: a systematic review. J Am Geriatr Soc 2012;60:1487-92 «PMID: 22881367»PubMed
 268. Stenholm S, Strandberg TE, Pitkälä K ym. Midlife obesity and risk of frailty in old age during a 22-year follow-up in men and women: the Mini-Finland Follow-up Survey. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014;69:73-8 «PMID: 23640762»PubMed
 269. Savela SL, Koistinen P, Stenholm S ym. Leisure-time physical activity in midlife is related to old age frailty. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2013;68:1433-8 «PMID: 23525478»PubMed
 270. Blaum CS, Xue QL, Michelon E ym. The association between obesity and the frailty syndrome in older women: the Women's Health and Aging Studies. J Am Geriatr Soc 2005;53:927-34 «PMID: 15935013»PubMed
 271. Rockwood K. Frailty and its definition: a worthy challenge. J Am Geriatr Soc 2005;53:1069-70 «PMID: 15935037»PubMed
 272. Cruz-Jentoft AJ, Landi F, Schneider SM ym. Prevalence of and interventions for sarcopenia in ageing adults: a systematic review. Report of the International Sarcopenia Initiative (EWGSOP and IWGS). Age Ageing 2014;43:748-59 «PMID: 25241753»PubMed
 273. Fielding RA, Vellas B, Evans WJ ym. Sarcopenia: an undiagnosed condition in older adults. Current consensus definition: prevalence, etiology, and consequences. International working group on sarcopenia. J Am Med Dir Assoc 2011;12:249-56 «PMID: 21527165»PubMed
 274. Morley JE, Vellas B, van Kan GA ym. Frailty consensus: a call to action. J Am Med Dir Assoc 2013;14:392-7 «PMID: 23764209»PubMed
 275. Milte R, Crotty M. Musculoskeletal health, frailty and functional decline. Best Pract Res Clin Rheumatol 2014;28:395-410 «PMID: 25481423»PubMed
 276. Theou O, Stathokostas L, Roland KP ym. The effectiveness of exercise interventions for the management of frailty: a systematic review. J Aging Res 2011;2011:569194 «PMID: 21584244»PubMed
 277. Moyer VA, U.S. Preventive Services Task Force. Prevention of falls in community-dwelling older adults: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med 2012;157:197-204 «PMID: 22868837»PubMed
 278. Lonkkamurtuma (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama työryhmä. Päivitetty 10.06.2011. «http://www.kaypahoito.fi»25
 279. Pajala S. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy. THL. Opas 16:2012 «http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085108»37. (Ikinä-opas)
 280. Petersen RC. Clinical practice. Mild cognitive impairment. N Engl J Med 2011;364:2227-34 «PMID: 21651394»PubMed
 281. Barnes DE, Yaffe K. The projected effect of risk factor reduction on Alzheimer's disease prevalence. Lancet Neurol 2011;10:819-28 «PMID: 21775213»PubMed
 282. World Health Organization. «http://www.who.int»38. Dementia, a public health priority 2012. ISBN 978 92 4 156445 8.
 283. Muistisairaudet, Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä. Päivitetty 13.8.2010. www.kaypahoito.fi
 284. Angevaren M, Aufdemkampe G, Verhaar HJ ym. Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD005381 «PMID: 18646126»PubMed
 285. Sofi F, Valecchi D, Bacci D ym. Physical activity and risk of cognitive decline: a meta-analysis of prospective studies. J Intern Med 2011;269:107-17 «PMID: 20831630»PubMed
 286. Smith PJ, Blumenthal JA, Hoffman BM ym. Aerobic exercise and neurocognitive performance: a meta-analytic review of randomized controlled trials. Psychosom Med 2010;72:239-52 «PMID: 20223924»PubMed
 287. Snowden M, Steinman L, Mochan K ym. Effect of exercise on cognitive performance in community-dwelling older adults: review of intervention trials and recommendations for public health practice and research. J Am Geriatr Soc 2011;59:704-16 «PMID: 21438861»PubMed
 288. Brown BM, Peiffer JJ, Martins RN. Multiple effects of physical activity on molecular and cognitive signs of brain aging: can exercise slow neurodegeneration and delay Alzheimer's disease? Mol Psychiatry 2013;18:864-74 «PMID: 23164816»PubMed
 289. Cassilhas RC, Viana VA, Grassmann V ym. The impact of resistance exercise on the cognitive function of the elderly. Med Sci Sports Exerc 2007;39:1401-7 «PMID: 17762374»PubMed
 290. Liu-Ambrose T, Nagamatsu LS, Graf P ym. Resistance training and executive functions: a 12-month randomized controlled trial. Arch Intern Med 2010;170:170-8 «PMID: 20101012»PubMed
 291. Komulainen P, Kivipelto M, Lakka T, ym. Exercise, Fitness and Cognition - A Randomized Controlled Trial in Older Individuals: the DR's EXTRA Study. Eur Geriatr Med 2010;1:266-72
 292. Lautenschlager NT, Cox KL, Flicker L ym. Effect of physical activity on cognitive function in older adults at risk for Alzheimer disease: a randomized trial. JAMA 2008;300:1027-37 «PMID: 18768414»PubMed
 293. Ngandu T, Lehtisalo J, Solomon A ym. A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. Lancet 2015;385:2255-63 «PMID: 25771249»PubMed
 294. Carlson DJ, Dieberg G, Hess NC ym. Isometric exercise training for blood pressure management: a systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc 2014;89:327-34 «PMID: 24582191»PubMed
 295. Pitkälä KH, Pöysti MM, Laakkonen ML ym. Effects of the Finnish Alzheimer disease exercise trial (FINALEX): a randomized controlled trial. JAMA Intern Med 2013;173:894-901 «PMID: 23589097»PubMed
 296. Pitkälä K, Savikko N, Pöysti M, ym. Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125, 2013
 297. Pitkälä K, Savikko N, Poysti M ym. Efficacy of physical exercise intervention on mobility and physical functioning in older people with dementia: a systematic review. Exp Gerontol 2013;48:85-93 «PMID: 22960590»PubMed
 298. Forbes D, Forbes S, Morgan DG ym. Physical activity programs for persons with dementia. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD006489 «PMID: 18646158»PubMed
 299. Yaffe K, Hoang TD, Byers AL ym. Lifestyle and health-related risk factors and risk of cognitive aging among older veterans. Alzheimers Dement 2014;10:S111-21 «PMID: 24924664»PubMed
 300. Cashin RP, Yang M. Medications prescribed and occurrence of falls in general medicine inpatients. Can J Hosp Pharm 2011;64:321-6 «PMID: 22479083»PubMed
 301. Woolcott JC, Richardson KJ, Wiens MO ym. Meta-analysis of the impact of 9 medication classes on falls in elderly persons. Arch Intern Med 2009;169:1952-60 «PMID: 19933955»PubMed
 302. Laflamme L, Monárrez-Espino J, Johnell K ym. Type, number or both? A population-based matched case-control study on the risk of fall injuries among older people and number of medications beyond fall-inducing drugs. PLoS One 2015;10:e0123390 «PMID: 25815483»PubMed
 303. Beer C, Hyde Z, Almeida OP ym. Quality use of medicines and health outcomes among a cohort of community dwelling older men: an observational study. Br J Clin Pharmacol 2011;71:592-9 «PMID: 21395652»PubMed
 304. Ada L, Dean CM, Hall JM ym. A treadmill and overground walking program improves walking in persons residing in the community after stroke: a placebo-controlled, randomized trial. Arch Phys Med Rehabil 2003;84:1486-91 «PMID: 14586916»PubMed
 305. Aidar FJ, Silva AJ, Reis VM ym. A study on the quality of life in ischaemic vascular accidents and its relation to physical activity. Rev Neurol 2007;45:518-22 «PMID: 17979080»PubMed
 306. Aleksandrova K, Pischon T, Jenab M ym. Combined impact of healthy lifestyle factors on colorectal cancer: a large European cohort study. BMC Med 2014;12:168 «PMID: 25319089»PubMed
 307. American College of Sports Medicine. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. 7. painos. Baltimore: Lippincott, Williams and Wilkins; 2006
 308. American College of Sports Medicine. ACSM's resource manual for guidelines for exercise testing and prescription. 4. painos. 2001: Lippincott Williams and Wilkins
 309. Andersen LL, Jørgensen MB, Blangsted AK ym. A randomized controlled intervention trial to relieve and prevent neck/shoulder pain. Med Sci Sports Exerc 2008;40:983-90 «PMID: 18461010»PubMed
 310. Ashor AW, Lara J, Siervo M ym. Effects of exercise modalities on arterial stiffness and wave reflection: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One 2014;9:e110034 «PMID: 25333969»PubMed
 311. Baillet A, Vaillant M, Guinot M ym. Efficacy of resistance exercises in rheumatoid arthritis: meta-analysis of randomized controlled trials. Rheumatology (Oxford) 2012;51:519-27 «PMID: 22120463»PubMed
 312. Bearne LM, Scott DL, Hurley MV. Exercise can reverse quadriceps sensorimotor dysfunction that is associated with rheumatoid arthritis without exacerbating disease activity. Rheumatology (Oxford) 2002;41:157-66 «PMID: 11886964»PubMed
 313. Beasley JM, Kwan ML, Chen WY ym. Meeting the physical activity guidelines and survival after breast cancer: findings from the after breast cancer pooling project. Breast Cancer Res Treat 2012;131:637-43 «PMID: 21935600»PubMed
 314. Belvederi Murri M, Amore M, Menchetti M ym. Physical exercise for late-life major depression. Br J Psychiatry 2015;207:235-42 «PMID: 26206864»PubMed
 315. Bendermacher BL, Willigendael EM, Teijink JA ym. Supervised exercise therapy versus non-supervised exercise therapy for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD005263 «PMID: 16625633»PubMed
 316. Binder AI. Neck pain. BMJ Clin Evid 2008;2008: «PMID: 19445809»PubMed
 317. Blumenthal JA, Babyak MA, Doraiswamy PM ym. Exercise and pharmacotherapy in the treatment of major depressive disorder. Psychosom Med 2007;69:587-96 «PMID: 17846259»PubMed
 318. Boyle R, Hay-Smith EJ, Cody JD ym. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD007471 «PMID: 23076935»PubMed
 319. Boyle T, Keegel T, Bull F ym. Physical activity and risks of proximal and distal colon cancers: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2012;104:1548-61 «PMID: 22914790»PubMed
 320. Bronfort G, Evans R, Nelson B ym. A randomized clinical trial of exercise and spinal manipulation for patients with chronic neck pain. Spine (Phila Pa 1976) 2001;26:788-97; discussion 798-9 «PMID: 11295901»PubMed
 321. Busch AJ, Webber SC, Richards RS ym. Resistance exercise training for fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev 2013;12:CD010884 «PMID: 24362925»PubMed
 322. Byström MG, Rasmussen-Barr E, Grooten WJ. Motor control exercises reduces pain and disability in chronic and recurrent low back pain: a meta-analysis. Spine (Phila Pa 1976) 2013;38:E350-8 «PMID: 23492976»PubMed
 323. Chalder M, Wiles NJ, Campbell J ym. Facilitated physical activity as a treatment for depressed adults: randomised controlled trial. BMJ 2012;344:e2758 «PMID: 22674921»PubMed
 324. Chiu TT, Lam TH, Hedley AJ. A randomized controlled trial on the efficacy of exercise for patients with chronic neck pain. Spine (Phila Pa 1976) 2005;30:E1-7 «PMID: 15626966»PubMed
 325. Cornelissen VA, Buys R, Smart NA. Endurance exercise beneficially affects ambulatory blood pressure: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens 2013;31:639-48 «PMID: 23325392»PubMed
 326. Cornelissen VA, Fagard RH. Effects of endurance training on blood pressure, blood pressure-regulating mechanisms, and cardiovascular risk factors. Hypertension 2005;46:667-75 «PMID: 16157788»PubMed
 327. Cornelissen VA, Smart NA. Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis. J Am Heart Assoc 2013;2:e004473 «PMID: 23525435»PubMed
 328. Cornish AK, Broadbent S, Cheema BS. Interval training for patients with coronary artery disease: a systematic review. Eur J Appl Physiol 2011;111:579-89 «PMID: 20972578»PubMed
 329. Davies EJ, Moxham T, Rees K ym. Exercise based rehabilitation for heart failure. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD003331 «PMID: 20393935»PubMed
 330. de Jong Z, Munneke M, Zwinderman AH ym. Is a long-term high-intensity exercise program effective and safe in patients with rheumatoid arthritis? Results of a randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2003;48:2415-24 «PMID: 13130460»PubMed
 331. Dean CM, Richards CL, Malouin F. Task-related circuit training improves performance of locomotor tasks in chronic stroke: a randomized, controlled pilot trial. Arch Phys Med Rehabil 2000;81:409-17 «PMID: 10768528»PubMed
 332. Duncombe D, Skouteris H, Wertheim EH ym. Vigorous exercise and birth outcomes in a sample of recreational exercisers: a prospective study across pregnancy. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2006;46:288-92 «PMID: 16866788»PubMed
 333. Eckel RH, Jakicic JM, Ard JD ym. 2013 AHA/ACC guideline on lifestyle management to reduce cardiovascular risk: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2014;63:2960-84 «PMID: 24239922»PubMed
 334. Evenson KR, Siega-Riz AM, Savitz DA ym. Vigorous leisure activity and pregnancy outcome. Epidemiology 2002;13:653-9 «PMID: 12410006»PubMed
 335. Figueira FR, Umpierre D, Cureau FV ym. Association between physical activity advice only or structured exercise training with blood pressure levels in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Sports Med 2014;44:1557-72 «PMID: 25047852»PubMed
 336. Fleten C, Stigum H, Magnus P ym. Exercise during pregnancy, maternal prepregnancy body mass index, and birth weight. Obstet Gynecol 2010;115:331-7 «PMID: 20093907»PubMed
 337. Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD004376 «PMID: 18843657»PubMed
 338. Giallauria F, Galizia G, Lucci R ym. Favourable effects of exercise-based Cardiac Rehabilitation after acute myocardial infarction on left atrial remodeling. Int J Cardiol 2009;136:300-6 «PMID: 18676038»PubMed
 339. Globas C, Becker C, Cerny J ym. Chronic stroke survivors benefit from high-intensity aerobic treadmill exercise: a randomized control trial. Neurorehabil Neural Repair 2012;26:85-95 «PMID: 21885867»PubMed
 340. Green J, Forster A, Bogle S ym. Physiotherapy for patients with mobility problems more than 1 year after stroke: a randomised controlled trial. Lancet 2002;359:199-203 «PMID: 11812553»PubMed
 341. Hallgren M, Kraepelien M, Öjehagen A ym. Physical exercise and internet-based cognitive-behavioural therapy in the treatment of depression: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2015;207:227-34 «PMID: 26089305»PubMed
 342. Han S, Middleton P, Crowther CA. Exercise for pregnant women for preventing gestational diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2012;7:CD009021 «PMID: 22786521»PubMed
 343. Harris JE, Eng JJ. Strength training improves upper-limb function in individuals with stroke: a meta-analysis. Stroke 2010;41:136-40 «PMID: 19940277»PubMed
 344. Hatch M, Levin B, Shu XO ym. Maternal leisure-time exercise and timely delivery. Am J Public Health 1998;88:1528-33 «PMID: 9772857»PubMed
 345. Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara A ym. Exercise therapy for treatment of non-specific low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD000335
 346. Haykowsky MJ, Liang Y, Pechter D ym. A meta-analysis of the effect of exercise training on left ventricular remodeling in heart failure patients: the benefit depends on the type of training performed. J Am Coll Cardiol 2007;49:2329-36 «PMID: 17572248»PubMed
 347. Heran BS, Chen JM, Ebrahim S ym. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;7:CD001800 «PMID: 21735386»PubMed
 348. Hess NC, Dieberg G, McFarlane JR, Smart NA. The effect of exercise intervention on cognitive performance in persons at risk of, or with, dementia: A systematic review and meta-analysis. Healthy Aging Research 2014;3:3. doi:10.12715/har.2014.3.3
 349. Hoffman BM, Babyak MA, Craighead WE ym. Exercise and pharmacotherapy in patients with major depression: one-year follow-up of the SMILE study. Psychosom Med 2011;73:127-33 «PMID: 21148807»PubMed
 350. Hurkmans E, van der Giesen FJ, Vliet Vlieland TP ym. Dynamic exercise programs (aerobic capacity and/or muscle strength training) in patients with rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD006853 «PMID: 19821388»PubMed
 351. Hurwitz EL, Carragee EJ, van der Velde G ym. Treatment of neck pain: noninvasive interventions: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S123-52 «PMID: 18204386»PubMed
 352. Häkkinen A, Häkkinen K, Hannonen P ym. Strength training induced adaptations in neuromuscular function of premenopausal women with fibromyalgia: comparison with healthy women. Ann Rheum Dis 2001;60:21-6 «PMID: 11114277»PubMed
 353. Häkkinen A, Kautiainen H, Hannonen P ym. Strength training and stretching versus stretching only in the treatment of patients with chronic neck pain: a randomized one-year follow-up study. Clin Rehabil 2008;22:592-600 «PMID: 18586810»PubMed
 354. Häkkinen A, Sokka T, Kautiainen H ym. Sustained maintenance of exercise induced muscle strength gains and normal bone mineral density in patients with early rheumatoid arthritis: a 5 year follow up. Ann Rheum Dis 2004;63:910-6 «PMID: 15249317»PubMed
 355. Häkkinen A, Sokka T, Kotaniemi A ym. A randomized two-year study of the effects of dynamic strength training on muscle strength, disease activity, functional capacity, and bone mineral density in early rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2001;44:515-22 «PMID: 11263764»PubMed
 356. Högström G, Nordström A, Eriksson M ym. Risk factors assessed in adolescence and the later risk of stroke in men: a 33-year follow-up study. Cerebrovasc Dis 2015;39:63-71 «PMID: 25547343»PubMed
 357. Högström G, Nordström A, Nordström P. High aerobic fitness in late adolescence is associated with a reduced risk of myocardial infarction later in life: a nationwide cohort study in men. Eur Heart J 2014;35:3133-40 «PMID: 24398666»PubMed
 358. Ismail I, Keating SE, Baker MK ym. A systematic review and meta-analysis of the effect of aerobic vs. resistance exercise training on visceral fat. Obes Rev 2012;13:68-91 «PMID: 21951360»PubMed
 359. Jadad AR, Moore RA, Carroll D ym. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials 1996;17:1-12 «PMID: 8721797»PubMed
 360. Jordan A, Bendix T, Nielsen H ym. Intensive training, physiotherapy, or manipulation for patients with chronic neck pain. A prospective, single-blinded, randomized clinical trial. Spine (Phila Pa 1976) 1998;23:311-8; discussion 319 «PMID: 9507618»PubMed
 361. Juhl M, Andersen PK, Olsen J ym. Physical exercise during pregnancy and the risk of preterm birth: a study within the Danish National Birth Cohort. Am J Epidemiol 2008;167:859-66 «PMID: 18303008»PubMed
 362. Juhl M, Olsen J, Andersen PK ym. Physical exercise during pregnancy and fetal growth measures: a study within the Danish National Birth Cohort. Am J Obstet Gynecol 2010;202:63.e1-8 «PMID: 19800601»PubMed
 363. Kadoglou NP, Fotiadis G, Kapelouzou A ym. The differential anti-inflammatory effects of exercise modalities and their association with early carotid atherosclerosis progression in patients with type 2 diabetes. Diabet Med 2013;30:e41-50 «PMID: 23078531»PubMed
 364. Kayo AH, Peccin MS, Sanches CM ym. Effectiveness of physical activity in reducing pain in patients with fibromyalgia: a blinded randomized clinical trial. Rheumatol Int 2012;32:2285-92 «PMID: 21594719»PubMed
 365. Kelley GA, Kelley K. Impact of progressive resistance training on lipids and lipoproteins in adults: another look at a meta-analysis using prediction intervals. Prev Med 2009;49:473-5 «PMID: 19804794»PubMed
 366. Kelley GA, Kelley KS. Impact of progressive resistance training on lipids and lipoproteins in adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. Prev Med 2009;48:9-19 «PMID: 19013187»PubMed
 367. Kelly ME, Loughrey D, Lawlor BA ym. The impact of exercise on the cognitive functioning of healthy older adults: a systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev 2014;16:12-31 «PMID: 24862109»PubMed
 368. Kodama S, Saito K, Tanaka S ym. Cardiorespiratory fitness as a quantitative predictor of all-cause mortality and cardiovascular events in healthy men and women: a meta-analysis. JAMA 2009;301:2024-35 «PMID: 19454641»PubMed
 369. Kodama S, Tanaka S, Saito K ym. Effect of aerobic exercise training on serum levels of high-density lipoprotein cholesterol: a meta-analysis. Arch Intern Med 2007;167:999-1008 «PMID: 17533202»PubMed
 370. Krogh J, Videbech P, Thomsen C ym. DEMO-II trial. Aerobic exercise versus stretching exercise in patients with major depression-a randomised clinical trial. PLoS One 2012;7:e48316 «PMID: 23118981»PubMed
 371. Kurl S, Laukkanen JA, Rauramaa R ym. Cardiorespiratory fitness and the risk for stroke in men. Arch Intern Med 2003;163:1682-8 «PMID: 12885683»PubMed
 372. Lacasse Y, Goldstein R, Lasserson TJ ym. Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD003793 «PMID: 17054186»PubMed
 373. Lawlor DA, Hopker SW. The effectiveness of exercise as an intervention in the management of depression: systematic review and meta-regression analysis of randomised controlled trials. BMJ 2001;322:763-7 «PMID: 11282860»PubMed
 374. Leng GC, Fowler B, Ernst E. Exercise for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev 2000;:CD000990 «PMID: 10796572»PubMed
 375. Leon AS, Sanchez OA. Response of blood lipids to exercise training alone or combined with dietary intervention. Med Sci Sports Exerc 2001;33:S502-15; discussion S528-9 «PMID: 11427777»PubMed
 376. Lin X, Zhang X, Guo J ym. Effects of Exercise Training on Cardiorespiratory Fitness and Biomarkers of Cardiometabolic Health: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc 2015;4: «PMID: 26116691»PubMed
 377. Lovelady CA, Bopp MJ, Colleran HL ym. Effect of exercise training on loss of bone mineral density during lactation. Med Sci Sports Exerc 2009;41:1902-7 «PMID: 19727023»PubMed
 378. Macedo LG, Smeets RJ, Maher CG ym. Graded activity and graded exposure for persistent nonspecific low back pain: a systematic review. Phys Ther 2010;90:860-79 «PMID: 20395306»PubMed
 379. Mehrholz J, Pohl M, Elsner B. Treadmill training and body weight support for walking after stroke. Cochrane Database Syst Rev 2014;1:CD002840 «PMID: 24458944»PubMed
 380. Millar PJ, McGowan CL, Cornelissen VA ym. Evidence for the role of isometric exercise training in reducing blood pressure: potential mechanisms and future directions. Sports Med 2014;44:345-56 «PMID: 24174307»PubMed
 381. Mota-Pereira J, Silverio J, Carvalho S ym. Moderate exercise improves depression parameters in treatment-resistant patients with major depressive disorder. J Psychiatr Res 2011;45:1005-11 «PMID: 21377690»PubMed
 382. Pfaff JJ, Alfonso H, Newton RU ym. ACTIVEDEP: a randomised, controlled trial of a home-based exercise intervention to alleviate depression in middle-aged and older adults. Br J Sports Med 2014;48:226-32 «PMID: 23833045»PubMed
 383. Pattyn N, Coeckelberghs E, Buys R ym. Aerobic interval training vs. moderate continuous training in coronary artery disease patients: a systematic review and meta-analysis. Sports Med 2014;44:687-700 «PMID: 24549476»PubMed
 384. Pedersen BK, Saltin B. Exercise as medicine - evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Scand J Med Sci Sports 2015;25 Suppl 3:1-72 «PMID: 26606383»PubMed
 385. Pelaez M, Gonzalez-Cerron S, Montejo R ym. Pelvic floor muscle training included in a pregnancy exercise program is effective in primary prevention of urinary incontinence: a randomized controlled trial. Neurourol Urodyn 2014;33:67-71 «PMID: 23389863»PubMed
 386. Piepoli MF, Corrà U, Benzer W ym. Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from knowledge to implementation. A position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010;17:1-17 «PMID: 19952757»PubMed
 387. Pisters MF, Veenhof C, van Meeteren NL ym. Long-term effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: a systematic review. Arthritis Rheum 2007;57:1245-53 «PMID: 17907210»PubMed
 388. Puhan M, Scharplatz M, Troosters T ym. Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD005305 «PMID: 19160250»PubMed
 389. Puhan MA, Gimeno-Santos E, Scharplatz M ym. Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD005305 «PMID: 21975749»PubMed
 390. Rauramaa R, Halonen P, Väisänen SB ym. Effects of aerobic physical exercise on inflammation and atherosclerosis in men: the DNASCO Study: a six-year randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2004;140:1007-14 «PMID: 15197018»PubMed
 391. Ries AL, Bauldoff GS, Carlin BW ym. Pulmonary Rehabilitation: Joint ACCP/AACVPR Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2007;131:4S-42S «PMID: 17494825»PubMed
 392. Romaguera D, Ward H, Wark PA ym. Pre-diagnostic concordance with the WCRF/AICR guidelines and survival in European colorectal cancer patients: a cohort study. BMC Med 2015;13:107 «PMID: 25948112»PubMed
 393. Rossi AM, Moullec G, Lavoie KL ym. The evolution of a Canadian Hypertension Education Program recommendation: the impact of resistance training on resting blood pressure in adults as an example. Can J Cardiol 2013;29:622-7 «PMID: 23541664»PubMed
 394. Ruiz JR, Sui X, Lobelo F ym. Association between muscular strength and mortality in men: prospective cohort study. BMJ 2008;337:a439 «PMID: 18595904»PubMed
 395. Saarto T, Penttinen HM, Sievänen H ym. Effectiveness of a 12-month exercise program on physical performance and quality of life of breast cancer survivors. Anticancer Res 2012;32:3875-84 «PMID: 22993332»PubMed
 396. Saarto T, Sievänen H, Kellokumpu-Lehtinen P ym. Effect of supervised and home exercise training on bone mineral density among breast cancer patients. A 12-month randomised controlled trial. Osteoporos Int 2012;23:1601-12 «PMID: 21892676»PubMed
 397. Samad AK, Taylor RS, Marshall T ym. A meta-analysis of the association of physical activity with reduced risk of colorectal cancer. Colorectal Dis 2005;7:204-13 «PMID: 15859955»PubMed
 398. Sandercock GR, Bromley PD, Brodie DA. Effects of exercise on heart rate variability: inferences from meta-analysis. Med Sci Sports Exerc 2005;37:433-9 «PMID: 15741842»PubMed
 399. Sattelmair J, Pertman J, Ding EL ym. Dose response between physical activity and risk of coronary heart disease: a meta-analysis. Circulation 2011;124:789-95 «PMID: 21810663»PubMed
 400. Schuch FB, Vasconcelos-Moreno MP, Borowsky C ym. Exercise and severe depression: preliminary results of an add-on study. J Affect Disord 2011;133:615-8 «PMID: 21616540»PubMed
 401. Serrano Ripoll MJ, Oliván-Blázquez B, Vicens-Pons E ym. Lifestyle change recommendations in major depression: Do they work? J Affect Disord 2015;183:221-8 «PMID: 26025368»PubMed
 402. Shaw K, Gennat H, O'Rourke P ym. Exercise for overweight or obesity. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD003817 «PMID: 17054187»PubMed
 403. Silventoinen K, Magnusson PK, Tynelius P ym. Association of body size and muscle strength with incidence of coronary heart disease and cerebrovascular diseases: a population-based cohort study of one million Swedish men. Int J Epidemiol 2009;38:110-8 «PMID: 19033357»PubMed
 404. Stavropoulos-Kalinoglou A, Metsios GS, Veldhuijzen van Zanten JJ ym. Individualised aerobic and resistance exercise training improves cardiorespiratory fitness and reduces cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2013;72:1819-25 «PMID: 23155222»PubMed
 405. Taimela S, Takala EP, Asklöf T ym. Active treatment of chronic neck pain: a prospective randomized intervention. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:1021-7 «PMID: 10767816»PubMed
 406. Taylor RS, Sagar VA, Davies EJ ym. Exercise-based rehabilitation for heart failure. Cochrane Database Syst Rev 2014;4:CD003331 «PMID: 24771460»PubMed
 407. Teixeira-Salmela LF, Olney SJ, Nadeau S ym. Muscle strengthening and physical conditioning to reduce impairment and disability in chronic stroke survivors. Arch Phys Med Rehabil 1999;80:1211-8 «PMID: 10527076»PubMed
 408. Thorogood A, Mottillo S, Shimony A ym. Isolated aerobic exercise and weight loss: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med 2011;124:747-55 «PMID: 21787904»PubMed
 409. Tomic V, Sporiš G, Tomic J ym. The effect of maternal exercise during pregnancy on abnormal fetal growth. Croat Med J 2013;54:362-8 «PMID: 23986277»PubMed
 410. Waling K, Sundelin G, Ahlgren C ym. Perceived pain before and after three exercise programs--a controlled clinical trial of women with work-related trapezius myalgia. Pain 2000;85:201-7 «PMID: 10692619»PubMed
 411. Valkeinen H, Aaltonen S, Kujala UM. Effects of exercise training on oxygen uptake in coronary heart disease: a systematic review and meta-analysis. Scand J Med Sci Sports 2010;20:545-55 «PMID: 20492590»PubMed
 412. Valkeinen H, Alen M, Hannonen P ym. Changes in knee extension and flexion force, EMG and functional capacity during strength training in older females with fibromyalgia and healthy controls. Rheumatology (Oxford) 2004;43:225-8 «PMID: 13130154»PubMed
 413. Valkeinen H, Häkkinen A, Hannonen P ym. Acute heavy-resistance exercise-induced pain and neuromuscular fatigue in elderly women with fibromyalgia and in healthy controls: effects of strength training. Arthritis Rheum 2006;54:1334-9 «PMID: 16575859»PubMed
 414. van den Ende CH, Breedveld FC, le Cessie S ym. Effect of intensive exercise on patients with active rheumatoid arthritis: a randomised clinical trial. Ann Rheum Dis 2000;59:615-21 «PMID: 10913058»PubMed
 415. van Tulder M, Furlan A, Bombardier C ym. Updated method guidelines for systematic reviews in the cochrane collaboration back review group. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28:1290-9 «PMID: 12811274»PubMed
 416. van Tulder MW, Assendelft WJ, Koes BW ym. Method guidelines for systematic reviews in the Cochrane Collaboration Back Review Group for Spinal Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 1997;22:2323-30 «PMID: 9355211»PubMed
 417. Wang JS, Jen CJ, Chen HI. Effects of chronic exercise and deconditioning on platelet function in women. J Appl Physiol (1985) 1997;83:2080-5 «PMID: 9390984»PubMed
 418. Wang JS, Li YS, Chen JC ym. Effects of exercise training and deconditioning on platelet aggregation induced by alternating shear stress in men. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005;25:454-60 «PMID: 15569820»PubMed
 419. Wang XQ, Zheng JJ, Yu ZW ym. A meta-analysis of core stability exercise versus general exercise for chronic low back pain. PLoS One 2012;7:e52082 «PMID: 23284879»PubMed
 420. Vasiliauskas D, Benetis R, Jasiukeviciene L ym. Exercise training after coronary angioplasty improves cardiorespiratory function. Scand Cardiovasc J 2007;41:142-8 «PMID: 17487762»PubMed
 421. Wigers SH, Stiles TC, Vogel PA. Effects of aerobic exercise versus stress management treatment in fibromyalgia. A 4.5 year prospective study. Scand J Rheumatol 1996;25:77-86 «PMID: 8614771»PubMed
 422. Viljanen M, Malmivaara A, Uitti J ym. Effectiveness of dynamic muscle training, relaxation training, or ordinary activity for chronic neck pain: randomised controlled trial. BMJ 2003;327:475 «PMID: 12946968»PubMed
 423. Vissers D, Hens W, Taeymans J ym. The effect of exercise on visceral adipose tissue in overweight adults: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2013;8:e56415 «PMID: 23409182»PubMed
 424. Wu T, Gao X, Chen M ym. Long-term effectiveness of diet-plus-exercise interventions vs. diet-only interventions for weight loss: a meta-analysis. Obes Rev 2009;10:313-23 «PMID: 19175510»PubMed
 425. Ylinen J, Häkkinen A, Nykänen M ym. Neck muscle training in the treatment of chronic neck pain: a three-year follow-up study. Eura Medicophys 2007;43:161-9 «PMID: 17525699»PubMed
 426. Ylinen J, Takala EP, Nykänen M ym. Active neck muscle training in the treatment of chronic neck pain in women: a randomized controlled trial. JAMA 2003;289:2509-16 «PMID: 12759322»PubMed

A

Ennenaikainen synnytys ja raskaudenaikainen liikunta

Vähäinen, kohtalainen tai raskas liikunta raskauden aikana ei lisää synnytyksiä ennen 36. raskausviikon täyttymistä (= ennenaikaisia synnytyksiä).

A

Kardiorespiratorinen kunto ja aivoinfarktin ilmaantuvuus

Kohtalaista parempi kardiorespiratorinen kunto liittyy pienempään aivoinfarktin ilmaantuvuuteen verrattuna kohtalaista huonompaan kardiorespiratoriseen kuntoon.

A

Kardiorespiratorinen kunto ja sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus

Vähintään kohtalainen kardiorespiratorinen kunto liittyy vähäisempään sepelvaltimotaudin ilmaantuvuuteen verrattuna kohtalaista huonompaan kardiorespiratoriseen kuntoon.

A

Kestävyysliikunnan vaikutus maksimaaliseen hapenottokykyyn sepelvaltimotautipotilailla

Erityisesti aerobinen kestävyysliikunta nostaa maksimaalista hapenottokykyä sepelvaltimotautipotilailla.

A

Kestävyysliikunta ja kardiorespiratorinen kunto

Kestävyysliikunta parantaa kardiorespiratorista kuntoa verrattuna kontrolliryhmään.

A

Kestävyysliikunta ja lepoverenpaine

Kohtuukuormitteinen kestävyysliikuntaharjoittelu vähentää lepoverenpainetta keskimäärin 8/5 mmHg henkilöillä, joilla on kohonnut verenpaine. Liikuntaharjoittelun vaikutus normaalialueella olevaan lepoverenpaineeseen on vähäinen.

A

Kestävyysliikunta ja sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus

Viikoittainen vähintään 275 kcal kuluttava määrä kestävyysliikuntaa liittyy vähäisempään sepelvaltimotaudin ilmaantuvuuteen verrattuna sitä vähäisempään määrään, mutta 275 kcal:a suurempi määrä pienentää vaaraa entisestään.

A

Kestävyysliikunta ja sympaattisen hermoston aktiivisuus

Kestävyysliikunta vähentää sympaattisen hermoston aktiivisuutta verrattuna harjoittelemattomuuteen.

A

Kestävyysliikunta ja valtimojäykkyys

Kestävyysliikunta vähentää valtimojäykkyyttä verrattuna kontrolliryhmään.

A

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito ja kardiorespiratorinen kunto aivohalvauspotilailla

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito parantaa aivohalvauspotilaiden kardiorespiratorista kuntoa enemmän tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntotukseen verrattuna.

A

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito ja kävelykyky aivohalvauspotilailla

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito parantaa aivohalvauspotilaiden maksimaalista kävelynopeutta enemmän tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen verrattuna.

A

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito ja toimintakyky aivohalvauspotilailla

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito parantaa aivohalvauspotilaiden toimintakykyä enemmän tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen verrattuna.

A

Kestävyysliikuntaharjoittelu ja plasman lipidit

Kestävyysliikuntaharjoittelu suurentaa plasman HDL-kolesterolin pitoisuutta sekä pienentää triglyseridien pitoisuuksia terveillä, aiemmin vähän liikkuneilla henkilöillä, joilla ei ole todettu valtimotautia, mutta joilla on niiden vaaratekijöitä. Muutosten suuruus on pienehkö, keskimäärin noin 5 % lähtötilanteesta.

A

Kestävyysliikuntaharjoittelun vaikutukset ylipainoon

Kestävyysliikuntaharjoittelu ilman ruokavaliomuutoksia vähentää liikapainoa muutaman kilon verrattuna ryhmään, joka ei saa harjoitteluohjeita.

A

Kroonisen epäspesifisen alaselkäkivun lievittyminen liikunnalla

Liikuntahoito vähentää koettua kipua epäspesifistä kroonista alaselkäkipua potevilla potilailla.

A

Kuntoutuksen merkitys COPD-potilaan hoidossa

Kuntoutus vähentää merkittävästi hengenahdistusta, voimattomuutta ja lieventää depressiota ja ahdistusta sekä parantaa fyysistä suorituskykyä.

A

Kävelyharjoittelu ja kävelykyky aivohalvauspotilailla

Juoksumatolla tapahtuva kävelyharjoittelu parantaa aivohalvauspotilaiden kävelynopeutta enemmän tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen verrattuna.

A

Lapsen syntymäpaino ja raskauden aikainen liikunta

Äidin määrältään kohtalainen liikunta raskauden aikana ei pienennä lapsen syntymäpainoa liikuntaa harrastamattomiin äiteihin verrattuna.

A

Lihasvoimaharjoittelu ja plasman lipidit

Lihasvoimaharjoittelu vähentää hieman (noin 5 %) kokonaiskolesterolin, LDL-kolesterolin, ei-HDL-kolesterolin ja triglyseridien pitoisuutta, mutta HDL-kolesteroli ei muutu. Tutkittavilla ei ollut diagnosoitua valtimotautia.

A

Lihasvoimaharjoittelun vaikutukset lihasvoimaan ja fyysiseen toimintakykyyn sepelvaltimotautipotilailla

Sepelvaltimotautipotilaiden lihasvoimaharjoittelu parantaa lihasvoimaa ja kestävyyttä sekä toimintakykyä.

A

Lihasvoimaharjoitteluun perustuva liikuntahoito ja halvaantuneen yläraajan lihasvoima aivohalvauspotilailla

Lihasvoimaharjoitteluun perustuva liikuntahoito parantaa aivohalvauspotilaiden halvaantuneen yläraajan puristusvoimaa enemmän verrattuna tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen.

A

Lihasvoimaharjoitteluun perustuva liikuntahoito ja halvaantuneen yläraajan toimintakyky aivohalvauspotilailla

Lihasvoimaharjoitteluun perustuva liikuntahoito parantaa halvaantuneen yläraajan toimintakykyä enemmän verrattuna tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen.

A

Liikunnallinen kuntoutus heti keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen jälkeen

Liikunnallinen kuntoutus myös heti keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen jälkeen on turvallista ja pienentää uuden sairaalahoidon ja kuoleman riskiä.

A

Liikunnan vaikutukset sydämen vajaatoiminnan hoidossa

Liikuntaan perustuva sydänkuntoutus vähentää sairaalahoidon tarvetta sekä parantaa fyysistä suorituskykyä ja elämänlaatua lievää ja keskivaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastavilla henkilöillä.

A

Liikunnan vaikutus paksusuolisyövän riskiin

Säännöllisesti ja runsaasti vähintään kohtalaisella kuormittavuudella liikkuvien miesten ja naisten paksusuolen syövän ilmaantuvuuden riski on pienempi kuin fyysisesti inaktiivisilla.

A

Liikunnan vaikutus vasemman kammion toimintaan sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla

Kestävyysliikunta parantaa vasemman kammion toimintaa sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

A

Liikunnan vaikutus viskeraalirasvakudokseen

Erityisesti kestävyysliikuntaharjoittelu ilman ruokavaliomuutoksia vähentää viskeraalisen rasvakudoksen määrää.

A

Liikunta, muut konservatiiviset hoidot ja krooninen epäspesifinen alaselkäkipu

Liikuntahoito lieventää kroonisen alaselkäkipupotilaan kipua vähintään yhtä hyvin kuin muut konservatiiviset hoidot.

A

Liikunta, polven nivelrikko ja kipu

Liikuntahoito vähentää koettua kipua lievää tai kohtalaista polven nivelrikkoa sairastavilla potilailla, joskin vaikutus on vähäinen.

A

Liikunta, polven nivelrikko ja polven funktio

Liikuntahoito parantaa polven funktiota lievää tai kohtalaista polven nivelrikkoa sairastavilla potilailla, joskin vaikutus on vähäinen.

A

Liikuntaan perustuva kuntoutus sepelvaltimotaudin hoidossa

Liikuntaan perustuva kuntoutus vähentää kuolleisuutta sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla.

A

Liikuntaharjoittelu, fibromyalgia ja aerobinen kunto

Kestävyysliikuntaharjoittelu parantaa fibromyalgiaa sairastavien potilaiden kestävyyskuntoa.

A

Liikuntahoidon turvallisuus aivohalvauspotilailla

Kestävyysliikuntaan, lihasvoimaharjoitteluun tai niiden yhdistelmään perustuva liikuntahoito ei lisää ennenaikaisen kuoleman vaaraa aivohalvauspotilailla tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen verrattuna.

A

Liikuntahoidon vaikuttavuus toimintakykyyn kroonista epäspesifistä alaselkäkipua potevilla henkilöillä

Kroonista epäspesifistä alaselkäkipua potevilla potilailla liikuntahoito parantaa koettua toimintakykyä hoidotta jättämiseen verrattuna.

A

Liikuntahoito, nivelreuma ja lihasvoima

Liikuntaharjoittelu parantaa nivelreumapotilaiden lihasvoimaa.

A

Liikuntahoito, nivelreuma ja toimintakyky

Niin kestävyys- kuin lihaskuntoharjoittelu parantaa nivelreumaa sairastavien potilaiden toimintakykyä

A

Ruokavalion ja liikuntaharjoittelun vaikutukset liikapainoon

Kestävyysliikuntaharjoittelu yhdistettynä niukkaenergiaiseen ruokavalioon lisää painon vähenemistä enintään muutaman kilogramman pelkkään niukkaenergiaiseen ruokavalioon verrattuna.

B

Intervalliharjoittelun vaikutus maksimaalisen hapenottokykyyn sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla

Intervalliharjoittelu ilmeisesti parantaa maksimaalista hapenottokykyä enemmän kuin yhtäjaksoinen tasavauhtinen kestävyysliikunta sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla.

B

Kardiorespiratorinen kunto ja aivoverenvuodon ilmaantuvuus

Kardiorespiratorinen kunto on ilmeisesti käänteisessä yhteydessä aivoverenvuodon vaaraan miehillä.

B

Kestävyysharjoittelu, fibromyalgia ja toimintakyky

Kestävyysharjoittelu ilmeisesti kohentaa fibromyalgiaa sairastavien potilaiden toimintakykyä.

B

Kestävyysliikunnan kuormittavuus ja sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus

Kohtuukuormitteiseen kestävyysliikuntaan liittyvä sepelvaltimotaudin ilmaantuvuuden väheneminen on yhtä suuri kuin kohtalaista kuormittavamman kestävyysliikunnan.

B

Kestävyysliikunta ja ambulatorisesti mitattu verenpaine

Ambulatorisesti mitattu päiväaikainen verenpaine normo- ja hypertensiivisillä ilmeisesti pienenee kestävyysharjoittelun jälkeen noin 3/3 mmHg. Muutos on suunnilleen samansuuruinen kuin lepoverenpaineen kertamittauksiin perustuvassa seurannassa. Yöaikainen verenpaine ei ilmeisesti muutu.

B

Kestävyysliikunta ja ateroskleroosin eteneminen

Vapaa-ajan kestävyysliikunta ilmeisesti hidastaa kaulavaltimosta mitatun ateroskleroosin etenemistä verrattuna kestävyysliikuntaa harrastamattomiin.

B

Kestävyysliikunta ja sydämen vagaalinen säätely

Kestävyysliikunta ilmeisesti lisää sydämen vagaalista säätelyä verrattuna harjoittelemattomuuteen.

B

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito ja psyykkinen hyvinvointi aivohalvauspotilailla

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito ilmeisesti parantaa aivohalvauspotilaiden psyykkistä hyvinvointia enemmän tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen verrattuna.

B

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito ja tasapaino aivohalvauspotilailla

Kestävyysliikuntaan perustuva liikuntahoito ilmeisesti parantaa aivohalvauspotilaiden tasapainoa enemmän tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen verrattuna.

B

Kestävyystyyppinen liikuntaharjoittelu, fibromyalgia ja kipu

Kestävyysliikuntaharjoittelu ilmeisesti vähentää kipua fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.

B

Kestävyystyyppinen liikuntaharjoittelu, fibromyalgia ja masennus

Kestävyysliikuntaharjoittelu ilmeisesti vähentää masentuneisuutta fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.

B

Lihasvoimaharjoittelu, fibromyalgia ja kipu

Lihasvoimaharjoittelu ilmeisesti vähentää kipua fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.

B

Lihasvoimaharjoittelu, fibromyalgia ja kipupisteiden lukumäärä

Lihasvoimaharjoittelu ilmeisesti vähentää kipupisteiden määrää fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.

B

Lihasvoimaharjoittelu, fibromyalgia ja toimintakyky

Lihasvoimaharjoittelu ilmeisesti kohentaa toimintakykyä fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.

B

Lihasvoimaharjoittelu ja lepoverenpaine

Kohtuukuormitteinen lihasvoimaharjoittelu kuntosalilla ilmeisesti alentaa kohonnutta verenpainetta muutaman mmHg-yksikön verran erityisesti henkilöillä, joiden verenpaine on kohonnut lievästi (tai se on normaalialueella).

B

Lihasvoimaharjoittelu ja sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus

Viikoittainen vähintään puolen tunnin lihasvoimaharjoittelu on ilmeisesti yhteydessä pienempään sepelvaltimotaudin ilmaantuvuuteen verrattuna lihasvoimaharjoittelua harrastamattomiin.

B

Liikunnallisen sydänkuntoutuksen vaikutukset elämänlaadun muutoksiin sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla

Liikunnallinen sydänkuntoutus sepelvaltimotauti- ja sydämen vajaatoimintapotilailla saattaa parantaa elämänlaatua verrattuna tavanomainen hoitoon.

B

Liikunnan vaikutukset rintasyövän sairastaneiden naisten kokonaiskuolleisuuteen ja rintasyöpäkuolleisuuteen

Rintasyöpäpotilailla fyysinen aktiivisuus ennen diagnoosia ja diagnoosin jälkeen vähentää ilmeisesti kokonaiskuolleisuutta sekä rintasyöpäkuolleisuutta.

B

Liikunnan vaikutus sydämen toimintaan sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla

Kestävyysliikunta voi parantaa sydämen pumppaustehoa sepelvaltimotautipotilailla.

B

Liikunta ja diabetespotilaan verenpaine

Vähintään suositusten mukainen 150 minuuttia viikossa kestävyysliikuntaa tai lihaskuntoharjoittelua laskee verenpainetta 4/2 mmHg.

B

Liikunta ja nivelreumaan liittyvä sydän- ja verisuonitautien riski

Liikuntaharjoittelu ilmeisesti vähentää nivelreumaan liittyvää suurentunutta kardiovaskulaaririskiä.

B

Liikunta perifeerisen valtimotaudin hoidossa

Liikuntaharjoittelu vähentää katkokävelyoireita ja pidentää sekä maksimaalista että kivutonta kävelymatkaa perifeeristä valtimotautia sairastavilla henkilöillä.

B

Liikuntaharjoittelu aikuisten lievän ja keskivaikean depression hoidossa

Säännöllinen ja riittävän usein toteutettu ohjattu liikuntaharjoittelu ilmeisesti parantaa lievän ja keskivaikean depression hoidon tehoa.

B

Liikuntaharjoittelu ja kognitio terveillä

Kestävyys- ja lihaskuntoharjoittelu ilmeisesti parantaa useita kognition osa-alueita kognitioltaan terveillä ikääntyneillä.

B

Liikuntahoito, nivelreuma ja kestävyyskunto

Liikuntaharjoittelu ilmeisesti parantaa nivelreumapotilaiden kestävyyskuntoa.

B

Ylä- ja alaraajojen lihasvoima ja aivoinfarktin ilmaantuvuus miehillä

Hyvä ylä- ja alaraajojen maksimaalinen lihasvoima on ilmeisesti yhteydessä pienentyneeseen aivoinfarktin vaaraan miehillä.

B

Ylä- ja alaraajojen lihasvoima ja aivoverenvuodon ilmaantuvuus miehillä

Hyvä ylä- ja alaraajojen maksimaalinen lihasvoima on ilmeisesti yhteydessä pienentyneeseen aivoverenvuodon vaaraan miehillä.

B

Ylä- ja alaraajojen lihasvoima ja sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus

Kohtalaista parempi ylä- ja alaraajojen maksimaalinen lihasvoima on ilmeisesti yhteydessä pienempään sepelvaltimotaudin ilmaantuvuuteen miehillä verrattuna kohtalaista huonompaan maksimaalisen lihasvoimaan.

C

Aktiivinen lihasvoimaa tai kestävyyttä parantava harjoittelu kroonisessa niskakivussa

Spesifisti niskalihaksiin ja hartia-olkalihaksiin kohdistuva lihasvoimaa, lihaskestävyyttä, joustavuutta tai koordinaatiota parantava harjoittelu saattaa vähentää kroonista niskakipua.

C

Alaselän stabilointiharjoitukset ja tavanomainen selän liikehoito kroonisen alaselkäkivun hoidossa

Alaselän stabilointiharjoitukset (keskivartalon hallintaharjoitukset, core stability exercises) ja motorisen kontrollin harjoitukset (motor control exercises) saattavat vähentää kroonista alaselkäkipua ja parantaa toimintakykyä enemmän kuin tavanomainen selän liikehoito lyhytaikaisessa seurannassa (≤ 3 kk), mutta pitkäaikaisessa seurannassa (12 kk) harjoittelumuotojen välillä ei ilmeisemmin ole eroa.

C

Fysioterapian toteutus kroonisessa vaiheessa

Potilaat, joilla on liikkumisvaikeuksia yli 1 vuosi aivohalvauksen jälkeen, saattavat hyötyä vielä tällöin annetusta fysioterapiasta.

C

Imetyksen aikaisen liikunnan vaikutus luuntiheyteen

Yhdistetty aerobinen harjoittelu ja lihaskuntoharjoittelu saattaa vähentää luukatoa imetyksen aikana.

C

Kestävyysliikunta ja verihiutaleiden takertuvuus

Kestävyysliikunta saattaa vähentää verihiutaleiden takertuvuutta verrattuna kestävyysliikuntaa harrastamattomiin.

C

Lihasvoimaharjoittelu, fibromyalgia ja masentuneisuus

Lihasvoimaharjoittelu saattaa vähentää masentuneisuutta fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.

C

Liikunnan vaikutukset depressioon lääkityksen lisänä

Liikuntaharjoittelu depressiolääkitykseen yhdistettynä saattaa lievittää depression oireita.

C

Liikuntaharjoittelu ja kognitio muistisairailla

Liikuntaharjoittelu saattaa parantaa useita kognition osa-alueita dementiaan sairastuneilla tai sairastumisriskissä olevilla ikääntyneillä.

C

Raskaudenaikainen aerobinen liikunta

Terveen äidin säännöllinen raskaudenaikainen kestävyysliikunta saattaa ylläpitävää tai parantaa verenkierto- ja hengityselimistön kuntoa äidin tai sikiön terveyttä vaarantamatta.

C

Raskausdiabeteksen ehkäisy ja liikunta

Raskausdiabeteksen ilmentymisessä, keisarileikkauksien tai toimenpidesynnytysten määrässä tai insuliiniherkkyydessä ei liene eroa harjoitelleiden ja harjoittelemattomien välillä.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.

Aiheeseen liittyviä suosituksia