Takaisin Tulosta

Elvytys

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Elvytysneuvoston, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Punaisen Ristin asettama työryhmä
16.9.2016

Käypä hoito -suositus «Elvytys»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Resuscitation»2

Suosituksen rakenne

 • Suositus pohjautuu Euroopan elvytysneuvoston (European Resuscitation Council, ERC, «http://www.erc.edu»1) elvytyssuositukseen, joka päivitettiin lokakuussa 2015 ja johon liittyy ILCOR-järjestön (International Liaison Committee on Resuscitation, «http://www.ilcor.org»2) laatima tieteellinen näyttö.
 • Suositukseen kuuluu 7 toimenpideohjekuviota aikuisten ja lasten elvytyksestä.
 • Tiivistelmä ei sisällä ohjeita lapsen elvytyksestä eikä elvytyksestä erityistilanteissa.

Keskeinen sisältö

 • Suosituksen tavoitteena on, että sydänpysähdyspotilas saa hyvän elvytyksen nopeasti ja laadukkaan elvytyksen jälkeisen hoidon. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa tapaukset, joissa potilaalla on sydänpysähdyksen riski, ja reagoida ennakoiviin oireisiin riittävän varhain.
 • Potilaan selviämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat tehokas ja viiveetön peruselvytys sekä varhainen defibrillaatio.
 • Maallikkoauttajan ja hätäkeskuspäivystäjän toiminta on ratkaisevaa
 • Elvytys tulee aloittaa potilaalle, joka on reagoimaton eikä hengitä normaalisti. Paineluelvytyksen laatu on merkittävä ennusteeseen vaikuttava tekijä.
 • Defibrillaatioviive tulee minimoida ja defibrillaattoreita levittää myös maallikoiden käyttöön.
 • Kansalaisten elvytysopetus tulee aloittaa koulussa osana perusopetusta.

Peruselvytys

 • Jos potilas ei ole herätettävissä eikä hengitystien avaamisen jälkeen hengitä normaalisti, aloitetaan paineluelvytys.
  • Terveydenhuollon ammattilaistenkaan ei tule tunnustella sykettä.
  • Painelukohta on rintalastan keskellä. Painelutaajuus on 100–120 painelua minuutissa ja painelusyvyys 5–6 cm.
  • Painelun tulee mahdollisimman keskeytyksetöntä.
  • Painallusten ja puhallusten suhde on 30:2.
 • Jos auttaja on kykenevä puhalluselvytykseen, se kuuluu aina peruselvytykseen.
  • Puhalluselvytys aloitetaan 30 painalluksen jälkeen.
  • Puhalletaan kaksi rauhallista, sekunnin kestävää puhallusta elvytettävän keuhkoihin ja tarkistetaan, että hänen rintakehänsä nousee puhallusten mukaan.
  • Elvytysopetus sisältää puhalluselvytyksen.
 • Defibrillointi
  • Sairaalan ulkopuolella kammiovärinä esiintyy 30–50 %:lla potilaista. Tämän ensisijainen hoito on defibrillaatio.
  • Manuaalista defibrillaattoria käytettäessä käyttäjä tulkitsee itse näkyvän rytmin ja tekee päätöksen defibrilloimisesta ja energiamäärästä (bifaasisella laitteella 150–200 J).
  • Neuvovan defibrillaattorin (AED) ohjelma tunnistaa defibrilloitavat rytmit ja laite opastaa käyttäjäänsä ääniohjein.
  • Defibrillaatiot annetaan tarvittaessa 2 minuutin välein mahdollisimman nopeasti yksi isku kerrallaan painelutauko tehokkaasti minimoiden.

Aikuisen hoitoelvytys

 • Ks. Aikuisen hoitoelvytys «hoi17010a.pdf»1.
 • Hoitoelvytykseen kuuluvat hengitystien varmistaminen, lääkehoito sekä elvytyksen aikainen monitorointi ja erotusdiagnostiikka.
 • Potilaan peruselintoimintojen häiriön ja yleistilan heikkenemisen tunnistaminen ennen tilan etenemistä sydänpysähdykseen ovat tärkeitä.
  • Tämä vaatii koko sairaalan kattavaa toimintaa, mikä varmistaa, että potilaan voinnin huononeminen tunnistetaan ja hoidetaan viivyttelemättä.
  • Hengitystie varmistetaan ja hengitystä avustetaan joko supraglottisella hengitystien varmistamisvälineellä tai intubaatiolla.
   • Tämän jälkeen paineluelvytystä jatketaan tauotta taajuudella 100–120 painelua minuutissa. Ventilaatiotaajuus on 10 kertaa minuutissa.
 • Elvytyslääkkeet
  • Lääkehoidon merkitys on entistä vähäisempi, eikä se saa heikentää laadukasta peruselvytystä tai viivästyttää defibrillaatiota.
  • Laskimokanyyli asetetaan kyynärtaipeeseen tai ulompaan kaulalaskimoon. Tarvittaessa käytetään intraosseaaliyhteyttä.
 • Elvytyksen jälkeinen hoito
  • Välitön sepelvaltimoiden varjoainekuvaus on usein suositeltavaa.
  • Elvytetyn potilaan jatkohoitopaikka on teho-osasto, jossa potilaan tavoitelämpö on 32–36 °C.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Elvytysneuvoston, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Punaisen Ristin asettama työryhmä

Maaret Castrén (pj.)

Jouni Nurmi

Emil Heinäaho

Sanna Hoppu

Kaisu Ikola

Kristiina Myllyrinne

Outi Peltoniemi-Ailisto

Markus Skrifvars

Jukka Vaahersalo

Katriina Kukkonen-Harjula (Käypä hoito -toimittaja)