Takaisin

Avohoidon moniammatilliset työryhmät ja vaikeasti psyykkiset sairaat potilaat

Näytönastekatsaukset
Sami Pirkola
26.3.2020

Näytön aste: A

Moniammatillisten työryhmien toteuttama avohoito, johon sisältyy aktiivisia kotikäyntejä, lisää vaikeasti psyykkisesti sairaiden potilaiden tyytyväisyyttä hoitoon.

Vuonna 2007 päivitetyssä Cochrane-katsauksessa «Malone D, Newron-Howes G, Simmonds S ym. Community...»1 valittiin vuoteen 2006 mennessä julkaistut satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa oli verrattu moniammatillisiin työryhmiin (community mental health teams, CMHT) pohjautuvaa hoitoa standardihoitoihin vaikeasti psyykkisesti sairailla potilailla.

CMHT-ryhmän potilaat olivat tyytyväisempiä palveluihin kuin standardihoitoa saaneet, sillä hoitoon tyytymättömiä oli CMHT-ryhmässä merkitsevästi vähemmän kuin tavanomaisen hoidon ryhmässä (RR 0,37; 95 % luottamusväli 0,2–0,8, NNT 4; 95 % luottamusväli 3–11). CMHT-ryhmässä oli vähemmän sairaalahoitoon toimittamisia kuin standardihoitoa saaneessa ryhmässä (RR 0,81; 95 % luottamusväli 0,7–1,0, NNT = 17; 95 % luottamusväli 10–104).

Merkitsevää eroa itsemurhien määrässä ei ryhmien välillä todettu. Ryhmien välillä ei ollut eroa päivystykseen hakeutumisessa eikä perusterveydenhuollon tai sosiaalihuollon käynneissä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Malone D, Newron-Howes G, Simmonds S ym. Community mental health teams (CMHTs) for people with severe mental illnesses and disordered personality. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD000270 «PMID: 17636625»PubMed