Skitsofrenia

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä
22.1.2015

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Skitsofrenia on vakava, monimuotoinen psyykkinen sairaus, jonka ennustetta voidaan parantaa varhaisella tunnistamisella ja varhain aloitetulla hoidolla.
 • Skitsofrenian hoito perustuu
  • pitkäjänteiseen, luottamukselliseen hoitosuhteeseen
  • yksilölliseen, potilaan ja hänen lähiomaistensa tarpeet huomioon ottavaan, säännöllisesti tarkistettavaan hoitosuunnitelmaan.
 • Hoidossa keskeisiä ovat
  • psykoosilääkitys, jossa pyritään pienimpään tehokkaaseen annokseen ja haittavaikutusten minimoimiseen
  • psykososiaalisen yksilöhoidon spesifiset muodot, kuten kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia
  • koko perheen koulutuksellinen terapia (psykoedukaatio)
  • potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua lisäävät psykososiaalisen kuntoutuksen muodot
  • työkuntoutuksen ja tuetun työllistymisen edistäminen.
 • Pitkäaikaishoidossa tärkeitä seikkoja ovat
  • potilaiden aktiivinen tukeminen hoitoon sitoutumiseen
  • mielekäs päiväohjelma ja sosiaaliset suhteet
  • potilaiden integroiminen yhteiskuntaan
  • joustavat palvelut kriisitilanteissa
  • uusien sairausjaksojen ehkäisy
  • somaattisen terveyden arviointi, sen edistäminen ja erityisesti kardiometabolisten riskien vähentäminen
 • Alueelliset hoitopalvelut tulee järjestää siten, että eriasteisesti häiriintyneet potilaat saavat tarpeitaan vastaavan hoidon ja kuntoutuksen joustavasti ja integroidusti.
 • Jotta tehokkaiksi osoittautuneet menetelmät saadaan osaksi hoitojärjestelmäämme, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilökunnalle on järjestettävä koulutusta.
 • Skitsofrenian hyvä avohoitopainotteinen hoito edellyttää riittäviä henkilöstö- ja osaamisresursseja.

Kohderyhmät

 • Suositus on tarkoitettu skitsofreniapotilaiden tutkimiseen ja hoitoon osallistuville lääkäreille ja muulle henkilökunnalle sekä skitsofreniapotilaille ja näiden omaisille.
 • Lapsuusiän skitsofrenia ei kuulu suosituksen piiriin.

Epidemiologia

Sairausmalli

 • Skitsofrenian synty voidaan ymmärtää stressi-alttiusmallin eli stressi-haavoittuvuusmallin pohjalta «Wahlberg KE, Wynne LC, Oja H ym. Gene-environment ...»8:
  • Mallin mukaan skitsofrenia puhkeaa siihen alttiilla henkilöillä joko sisäisen tai ulkoisen stressin seurauksena.
  • Alttius voi olla perinnöllistä, varhaiskehityksen aikana syntynyttä tai molempia.
 • Yleisesti katsotaan, että skitsofreniaan liittyy varhainen keskushermoston kehityksen häiriö «McGlashan TH, Hoffman RE. Schizophrenia: Psychodyn...»9, joka altistaa skitsofrenian puhkeamiselle.
 • Sairastumisen laukaiseva stressi voi olla
  • normaaliin aikuistumiseen tai parisuhteen syntyyn liittyvä kehitys- tai kuormitustekijä
  • toksinen tekijä (esim. huumausaineiden, kuten amfetamiinin tai kannabiksen käyttö).
 • Hoidolla voidaan vaikuttaa psykoosin puhkeamiseen ja uusiutumiseen.

Ehkäisy

 • Skitsofrenian syitä ei vielä tunneta niin hyvin, että taudin ehkäiseminen (primaaripreventio) olisi mahdollista.

Riskitekijät

Psykoosin ennakko-oireet

Kuva 1.

Skitsofreenisen psykoosin puhkeaminen ja kulku.

Prodromaalioireyhtymät ja niiden hoito

Ensipsykoosin tunnistaminen ja hoito

Tutkiminen ja diagnosointi

Kliiniset piirteet

Samanaikaissairaudet (komorbiditeetti)

Kliininen tutkimus

Somaattinen tutkimus

Sydän- ja verisuonitautien riskiarvio

Päivystys- ja muut akuuttitilanteet

 • Akuutin psykoosin yhteydessä somaattisen tilan arviointi (tarkka anamneesi ja somaattinen, erityisesti neurologinen kliininen tutkimus) ja peruslaboratorioarvojen määrittäminen ovat aiheellisia «Hatta K, Takahashi T, Nakamura H ym. Laboratory fi...»96, «Akuuttitilanteessa peruslaboratoriokokeiden määrittäminen on perusteltua.»C.
 • Päivystystilanteessa on pidettävä mielessä, että skitsofrenian tyypillisiä oireita esiintyy myös muissa psykiatrisissa häiriöissä ja monissa somaattisissa sairauksissa (ks. Erotusdiagnostiikka «A2»3).
 • Sekavuus, skitsofrenialle muuten epätyypillinen kliininen kuva (esim. näkö- tai hajuharhojen esiintyminen) tai taudin poikkeava alku voi viitata orgaanisen syyn aiheuttamaan psykoosiin.

Laboratoriokokeet

 • Akuuttitilanteessa peruslaboratoriokokeiden määrittäminen on aiheellista «Akuuttitilanteessa peruslaboratoriokokeiden määrittäminen on perusteltua.»C.
 • Seuraavat laboratoriokokeet on suositeltavaa tehdä jo päivystyksellisesti:
  • perusverenkuva
  • veren glukoosipitoisuus
  • kilpirauhasen toimintakokeet
  • seerumin natrium- ja kaliumpitoisuus
  • seerumin kreatiniinipitoisuus
  • CRP-pitoisuus
  • virtsan huume- ja lääkeaineseula
  • EKG (erityisesti QT-aika).
 • Lisäksi seuraavat laboratoriotutkimukset kuuluvat ensipsykoosin tutkimukseen:
  • veren kolesteroli- ja triglyseridipitoisuudet paastonäytteestä
  • veren glukoosipitoisuus paastonäytteestä
  • GT, ALAT, AFOS.
 • Aivojen magneettikuvausta ja EEG:tä käytetään tarvittaessa muiden keskushermoston sairauksien poissulkemiseen.

Psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus

Toimintakyvyn ja sosiaalisen tilanteen arviointi

Erotusdiagnostiikka

 • Psykiatrisessa erotusdiagnostiikassa on huomioitava
  • psykoottistasoinen mielialahäiriö (kuten psykoottinen maniajakso, psykoottinen depressiojakso)
  • akuutit ja ohimenevät psykoottiset häiriöt
  • harhaluuloisuushäiriöt
  • päihdepsykoosit
  • pakko-oireinen häiriö
  • persoonallisuushäiriöt
  • laaja-alaiset kehityshäiriöt, kuten autismi tai Aspergerin oireyhtymä.
 • Somaattisessa erotusdiagnostiikassa on huomioitava
  • neurologiset häiriöt, kuten
   • temporaaliepilepsia,
   • aivokasvain ja -verenvuoto
   • aivovamma
   • muistisairaudet.
  • päihteiden käyttö (esim. hallusinogeenit, amfetamiini, alkoholi)
  • eräiden lääkkeiden haittavaikutukset (esim. kortikosteroidit, antikolinergit, levodopa)
  • keskushermostoinfektiot (esimerkiksi enkefaliitti, neurosyfilis, HIV)
  • endokriiniset sairaudet (esimerkiksi hypo- tai hypertyreoosi, hyperkalsemia, Addisonin tauti, Cushingin tauti)
  • metaboliset häiriöt (esim. porfyriat, Wilsonin tauti)
  • vitamiininpuutokset (esim. B12-vitamiinin puutos)
  • autoimmuunisairaudet (esim. systeeminen lupus erythematosus, vaskuliitit),
  • raskasmetallimyrkytykset.
 • Jos esitiedot, kliiniset löydökset tai muuttuva tilanne antavat aihetta epäillä orgaanista etiologiaa, erotusdiagnostisina tutkimuksina tulevat laboratoriotutkimusten lisäksi kyseeseen aivojen magneettikuvaus ja EEG.

Hoito ja kuntoutus

Hoidon yleisperiaatteet

Hoitosuunnitelma

Hoidon periaatteet sairauden eri vaiheissa

Akuuttivaihe

 • Akuuttivaiheessa tavoitteena on psykoosioireiden tehokas vähentäminen
  • sopivalla lääkityksellä
  • hoidollisella vuorovaikutuksella
  • kognitiivis-behavioraalisella yksilöterapialla
  • turvallisen hoitoympäristön keinoin
  • mahdollisten samanaikaissairauksien hoidon aloittamisella.
 • Akuuttivaiheessa selvitetään potilaan lasten tilanne ja mahdollinen hoidon tarve.
 • Akuuttivaiheen hoitomyöntyvyyttä ja -tuloksia parantavat
  • luottamuksellinen yhteistyösuhde potilaan ja hänen perheensä kanssa
  • potilaan perheen kriisiavun luonteinen tuki.
 • Akuuttivaiheessa potilasta hoidetaan
  • avohoidon keinoin siihen hyvin perehtyneessä psykiatrisessa työryhmässä (esim. psykoosityöryhmässä) tai
  • psykiatrisella akuuttiosastolla.
 • Psykoottisen potilaan sairaalahoitoon lähettäminen on aiheellista, jos
  • potilas on itsetuhoinen tai väkivaltainen
  • potilaan käyttäytymistä ohjaavat voimakkaasti aistiharhat tai harhaluulot tai
  • potilaan tutkiminen ja hoito eivät onnistu paikallisen avohoidon resurssein.
 • Psykoosilääkityksen aloittaminen
  • perustuu aina yksilölliseen potilaan tilanteen arvioon
  • on hoidon alkuvaiheessa aiheellista positiivisten oireiden lievittämiseksi.
 • Jos psykoosilääkitys aloitetaan perusterveydenhuollossa, psykiatrin konsultaatio on aiheellinen.
 • Ellei ensipsykoosipotilaan skitsofreniadiagnoosi ole varma, lääkehoidon aloitusta voidaan siirtää 1–2 viikkoa, koska osa potilaista toipuu ilman psykoosilääkitystä.

Tasaantumisvaihe

 • Kun akuuttivaiheen oireet ovat lievittyneet seuraa tasaantumisvaihe.
 • Tasaantumisvaihe voi kestää useita kuukausia, ja sen aikana potilas on yleensä avohoidossa.
 • Tasaantumisvaiheen hoidon tavoitteena on oireettomuus ja sairaudesta toipumisen vakiinnuttaminen.
 • Tasaantumisvaiheessa psykoosi uusiutuu herkästi, minkä vuoksi erilaisten psykososiaalisten stressitekijöiden välttäminen on vielä tärkeää.
 • Potilas tarvitsee tukea, jotta hän pystyisi mahdollisimman hyvin sopeutumaan akuutin psykoosivaiheen jälkeiseen elämään.
 • Psykoosilääkehoitoa jatketaan. Myös tukea antava ja koulutuksellinen (psykoedukatiivinen) perheinterventio on tällöin hyödyllistä.
 • Tasaantumisvaiheessa voidaan arvioida neurokognitiivinen suoritusprofiili hoidon ja kuntoutumisen suunnittelua varten.
 • Potilaalle ja hänen perheelleen annetaan tietoa skitsofrenian hoidosta ja kuntoutuksesta sekä niistä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa sairauden kulkuun.

Vakaa vaihe

 • Vakaassa vaiheessa potilas on toipunut akuuttivaiheen oireista.
 • Lääkityksen ja psykososiaalisten hoitojen avulla
  • varmistetaan akuuttivaiheen oireiden pysyminen poissa
  • kohennetaan potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua.
 • Psykososiaalisten hoito- ja kuntoutusmuotojen tarve arvioidaan yksilöllisesti:
  • Sopeutumisvalmennus ja muu kurssimuotoinen toiminta soveltuvat vakaan vaiheen hoitotoimenpiteiksi
  • Sosiaalisten taitojen harjoittelu ja kognitiiviset kuntoutustoimet sekä työhön paluuta edistävät tukitoimet voivat olla ajankohtaisia.
  • Somaattisen terveyden edistäminen huomioidaan.

Psykoosin uusiutumisen ennakointi ja tunnistaminen

 • Skitsofrenian hoidon suurimpia ongelmia ovat
  • huono kiinnittyminen hoitoon
  • lääkehoidon keskeytyminen ja siitä seuraava
  • psykoosivaiheen uusiutuminen.
 • Psykoosivaiheiden uusiutumista voidaan ehkäistä
  • tukemalla hoitomyöntyvyyden rakentumista ja säilymistä
  • varmistamalla potilaan tarvitseman hoidon jatkuminen
  • minimoimalla lääkehoidon haittavaikutukset
  • käyttämällä lääkityksen ohella myös psykososiaalisia hoitomuotoja.
 • Keskeistä psykoosin uusiutumisen ehkäisyssä on, että «Mueser KT, McGurk SR. Schizophrenia. Lancet 2004;3...»113
 • Kun potilas on toipunut psykoosivaiheen uusiutumisesta, lääkehoito pyritään palauttamaan aiemmalle tasolle.
 • Psykoosin uusiutumisen riski suurenee, jos potilaalla ilmenee muutoksia
  • somaattisessa terveydentilassa
  • sosiaalisissa suhteissa tai
  • muussa elämäntilanteessa.

Psykoosin lääkehoito

 • Psykoosilääkitys on olennainen osa skitsofrenian hoitoa.
 • Lääkityksen aloittamisesta päättää lääkäri, mieluiten psykiatrian tai nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Päätös tulee pyrkiä tekemään yhteistyössä potilaan ja hänen lähipiirinsä kanssa.
 • Psykootilääkkeiden teho positiivisten oireiden hoidossa ja uusien psykoosivaiheiden estossa on osoitettu vakuuttavasti kontrolloiduissa tutkimusasetelmissa «Leucht S, Heres S, Kissling W ym. Evidence-based p...»122.
 • Psykoosilääkkeiden teho negatiivisiin ja kognitiivisiin oireisiin on vähäisempi.
 • Suomessa käytössä olevat psykoosilääkkeet ovat tutkimusten mukaan tehokkaita skitsofrenian akuutissa vaiheessa ja pitkäaikaishoidossa. Lääkityksenvalinnassa tulee ottaa huomioon potilaan muu lääkitys ja yksilöllinen herkkyys haittavaikutuksille.
 • Haittavaikutusten vähentämiseksi skitsofrenian lääkehoidossa tulisi pyrkiä pienimpään tehokkaaseen vuorokausiannokseen «Carpenter WT Jr. Maintenance therapy of persons wi...»123.
 • Lääkevasteeseen ja lääkehoitoon liittyvien haittavaikutusten (erityisesti tardiivi dyskinesia, painonnousu, klotsapiinihoitoon liittyvät verenkuvamuutokset) esiintymiseen vaikuttavat geneettiset tekijät, mutta laajamittaiseen kliiniseen käyttöön sopivaa geenitestiä perinnöllisen riskin tunnistamiseksi ei vielä ole «Chowdhury NI, Remington G, Kennedy JL. Genetics of...»124.
 • Tässä suosituksessa psykoosilääkkeiden luokittelussa on käytetty päivitetyn Duodecimin Psykiatrian oppikirjan «Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T...»125 mukaista jaottelua (perinteiset ja uudemmat psykoosilääkkeet).

Akuuttivaiheen psykoosilääkehoito

Taulukko 1. Psykoosilääkkeiden keskeiset interaktiot.
Lääkeaine Metaboliareitti Lääke tai tekijä, johon liittyy interaktioita
Lääkeainepitoisuuden suureneminen mahdollista Lääkeainepitoisuuden pieneneminen mahdollista
Asenapiini CYP1A fluvoksamiini
Haloperidoli CYP2D6 fluoksetiini, paroksetiini
Ketiapiini CYP3A4 ketokonatsoli, itrakonatsoli, erytromysiini
Klooripromatsiini CYP2D6 fluoksetiini, paroksetiini
Klotsapiini CYP1A fluvoksamiini tupakointi, karbamatsepiini, fenytoiini
Olantsapiini CYP1A fluvoksamiini tupakointi, karbamatsepiini, fenytoiini
Risperidoni CYP2D6 fluoksetiini, paroksetiini

Pitkäaikaishoito

Taulukko 2. Psykoosilääkkeiden ominaisuuksia.
Lääkeaine Annos 1 (mg) Valmistemuoto Haittavaikutuksia Muuta huomattavaa
Perinteiset psykoosilääkkeet
Klooripromatsiini 200–
1 000
Tabletti, nieltävä neste Antikolinergiset haitat,valoyliherkkyys, kolestaattinen hepatiitti, väsymys, QTc-ajan piteneminen EKG ennen hoidon aloittamista, 1 ja 3 kk sen jälkeen ja myöhemmin vuosittain
Levomepromatsiini 100–
1 000
Tabletti, nieltävä neste Asentohypotensio, väsymys
Perfenatsiini 12–60 Tabletti Antikolinergiset haitat, väsymys, ekstrapyramidaalioireet
Perisiatsiini 20–250 Tabletti Väsymys, suun kuivuminen, painonnousu EKG-muutosten seuranta
Haloperidoli 4–20 Tabletti, nieltävä neste Ekstrapyramidaalioireet, tardiivi dyskinesia, muutokset sydämen johtumisajoissa EKG ennen hoidon aloittamista, 1 ja 3 kk sen jälkeen ja myöhemmin vuosittain
Melperoni 200–800 Tabletti, nieltävä neste Väsymys, autonomisen hermoston oireet
Flupentiksoli 3–25 Tabletti Huimaus, vapina, unettomuus Voi muuttaa vastetta diabeteslääkitykseen
Klooriprotikseeni 200–800 Tabletti Antikolinergiset haitat, väsymys, neurologiset haitat
Sulpiridi 400–
1 600
Tabletti, kapseli Väsymys, asentohypotensio, maidoneritys
Tsuklopentiksoli 15–80 Tabletti, tipat Neurologiset haitat, hikoilu
Uuden polven psykoosilääkkeet
Asenapiini 10–20 Tabletti Uneliaisuus, ahdistuneisuus Myyntilupa: keskivaikean tai vaikean manian hoitoon aikuisilla
Aripipratsoli 10–30 Tabletti, nieltävä neste Rauhattomuus, unettomuus, pahoinvointi
Klotsapiini 200–600 Tabletti Verenkuvanmuutokset, epileptiset kohtaukset, painonnousu, metabolinen oireyhtymä lisääntynyt syljeneritys, kardiomyopatia Agranulosytoosiriskin takia toissijaislääke, jos vastetta ei ilmaannu vähintään kahteen muuhun psykoosilääkkeeseen; verenkuvan seuranta (myös infektion yhteydessä); EEG:tä harkittava ennen hoidon aloittamista ja 2 kk sen jälkeen; painon seuranta
Olantsapiini 10–20 Tabletti Painonnousu, väsymys Painon seuranta
Ketiapiini 150–600 Tabletti Uneliaisuus, asentohypotensio, ummetus, suun kuivuminen
Risperidoni 2–8 Tabletti, nieltävä neste Ekstrapyramidaalioireet, unettomuus, ahdistuneisuus
Tsiprasidoni 40–160 Kapseli Uneliaisuus, pahoinvointi
Sertindoli 12–20 Tabletti Huimaus, suun kuivuminen, uneliaisuus, ejakulaatin pienentynyt määrä EKG-seuranta
1 Akuuttihoidon enimmäisannos. Ylläpitohoidon enimmäisannokset ovat pienempiä: esimerkiksi klooripromatsiinin ja klooriprotikseenin 600 mg/vrk ja haloperidolin 12 mg/vrk «Lehman AF, Steinwachs DM. Translating research int...»132.
Pitkävaikutteiset psykoosilääkeinjektiot
Perinteiset psykoosilääkkeet
Flufenatsiinidekanoaatti 12,5–50 Antoväli yleensä 1–4 viikkoa
Flupentiksolidekanoaatti 20–40 Antoväli yleensä 2–4 viikkoa
Haloperidolidekanoaatti 50–300 Antoväli yleensä neljä viikkoa
Tsuklopentiksolidekanoaatti 200–500 Antoväli yleensä 1–4 viikkoa
Uudemman polven psykoosilääkkeet
Olantsapiini 150 mg/2 viikkoa – 405 mg/4 viikkoa Antoväli vaihteleva, ks. tuotetiedot. Pistoksen jälkeinen seuranta 3 tunnin ajan
Risperidoni 25–50 Antoväli yleensä kaksi viikkoa

Bentsodiatsepiinit

Psykoosilääkkeiden haittavaikutukset sekä niiden ehkäisy ja hoito

 • Psykoosilääkkeiden aiheuttamien akuuttien neurologisten haittaoireiden hoitoon voidaan tilapäisesti käyttää antikolinergisia lääkkeitä, kuten bentstropiinia 2–6 mg/vrk.
 • Koska akuutit neurologiset haittaoireet liittyvät suureen tardiivin dyskinesian riskiin, niiden esiintymistä tulee erityisesti seurata ja niiden ilmaantuessa tulee siirtyä vähemmän haittaoireita aiheuttavaan lääkkeeseen «Correll CU, Leucht S, Kane JM. Lower risk for tard...»139.
 • Psykoosilääkkeiden pitkäaikaiskäyttöön liittyy useisiin elinjärjestelmiin kohdistuvia haittavaikutuksia «Psykoosilääkkeiden haittavaikutukset»2, «Hansen TE, Casey DE, Hoffman WF. Neuroleptic intol...»140, joiden takia lääkehoitoa tulee seurata säännönmukaisesti.
 • Erityistä huomiota tulee kiinnittää verenkiertoelimistöön kohdistuviin, neurologisiin ja metabolisiin haittavaikutuksiin.
 • Lääkkeen valinnalla ja sen mahdollisimman pienellä vuorokausiannoksella voidaan parhaiten ehkäistä psykoosilääkkeen haittavaikutuksia.
 • Pitkäaikaiskäytössä on hitaasti kehittyvän ekstrapyramidaalioireiston, kuten tardiivin dyskinesian tai akatisian vaara.

Hoitomyöntyvyys

Sähköhoito

Ahdistuksen ja mielialahäiriöiden hoito

Kaksoisdiagnoosipotilaan hoito

 • Skitsofrenian kanssa samanaikainen päihdehäiriö vaikeuttaa hoitoa ja usein huonontaa hoitotuloksia. Kaksoisdiagnoosipotilaiden sekä mielenterveys- että päihdeinterventiot suositellaan järjestettäväksi integroituina saman työryhmän toimesta. Parhaita tuloksia on saatu motivoivan haastattelun ja kognitiivis-behavioraalisten tekniikoiden yhdistämisellä «Dumaine ML. Meta-analysis of interventions with co...»155, «Barrowclough C, Haddock G, Fitzsimmons M, Johnson ...»156.
 • Päihdeongelmista kärsivän skitsofreniapotilaan psykososiaalisina hoitomuotoina voidaan käyttää motivoivaa haastattelua yksin tai kognitiivis-behavioraaliseen psykoterapiaan tai koulutukselliseen terapiaan yhdistettynä.

Psykososiaaliset hoitomuodot

Koulutuksellinen terapia (psykoedukaatio)

Yksilöpsykoterapiat

Perheinterventiot

Ryhmäpsykoterapiat

Luovat terapiat

Psykofyysiset menetelmät

Sosiaalisten taitojen ja arkielämän taitojen harjoittelu

Päivätoiminta ja asumiskuntoutus

Kognitiiviset kuntoutusohjelmat

Ammatillinen kuntoutus

Elämäntapaohjaus

Riittämätön vaste lääkehoitoon

Hoitopalveluiden ja organisaatioiden välisen yhteistyön järjestäminen

Kuva 2.

Skitsofreenisen psykoosin puhkeaminen ja kulku. © Käypä hoito -työryhmä Skitsofrenia

Avohoidon toteuttaminen

Palveluohjaus (case management)

Kriisitilanteet

 • Skitsofrenian hoidossa tulee varautua tilanteisiin, joissa
  • potilas joutuu psykososiaalisen stressin kohteeksi
  • potilaan tila huonontuu nopeasti
  • potilas on jättäytymässä suunnittelemattomasti pois hoidon piiristä.
 • Näissä tilanteissa tarvitaan aktiivisuutta ja tiivistä tukea kotikäynnein.
 • Kotona toteutettava kriisihoito vastaa tuloksiltaan tavanomaista sairaalahoitoa, mutta siinä sekä potilas että omaiset ovat tyytyväisempiä hoitoon «Kotona toteutetussa kriisihoidossa hoitotulokset vastaavat tavanomaista sairaalahoitoa, mutta sekä potilas että omaiset ovat tyytyväisempiä hoitoon.»A.
 • Potilaan ja hänen perheensä kanssa on syytä etukäteen sopia, miten kriisitilanteissa tulee menetellä ja mistä apua on mahdollista saada nopeasti. Asiasta on hyvä laatia myös kirjalliset ohjeet.

Sairaalahoidon toteuttaminen

Sairauden kulku ja ennuste

Kuolleisuus

Psykososiaalinen ennuste

Taloudellinen merkitys

Laatukriteerit

 1. Onko yksikössä kirjallista paikallista skitsofrenian hoito-ohjelmaa, jossa otetaan huomioon diagnostiikassa tarvittavat tutkimukset, potilaan psykososiaalinen ja lääkehoito, perheintervention ja potilasohjauksen toimintalinjat sekä hoidon jatkuvuuden turvaaminen hoitoketjussa?
 2. Kuinka monella skitsofrenian takia hoidossa olevalla on sairauskertomuksessaan ajantasainen kirjallinen hoitosuunnitelma?
 3. Kuinka monessa tapauksessa sairaalasta on otettu yhteyttä perheeseen tai lähiverkostoon kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana ja avohoidossa ensimmäisen hoitoviikon aikana?
 4. Kuinka suuri osa skitsofreniapotilaista saa samanaikaisesti enintään kahta psykoosilääkettä?
 5. Kuinka suuri osa skitsofreniapotilaista saa tai on saanut viimeisen vuoden aikana hoitosuunnitelman mukaista psykososiaalista hoitoa?
 6. Kuinka moni sairaalasta kotiutetuista skitsofreniapotilaista on palannut uuteen ennakolta suunnittelemattomaan sairaalahoitoon kuukauden kuluessa «Hermann R, Mattke S, Members of the OECD Mental He...»205?
 7. Kuinka monen skitsofreniapotilaan luokse on vuoden aikana tehty kotikäynti tai perhetapaaminen, johon on sisältynyt alaikäisen tilanteen arviointi?
 8. Kuinka moni skitsofreniapotilas on käynyt vähintään kerran kuukaudessa avohoidossa tai kuinka monen luokse on tehty vähintään yksi avohoitokäynti kuukaudessa sairaalasta kotiuttamista seuranneen puolen vuoden ajan «Hermann R, Mattke S, Members of the OECD Mental He...»205?
 9. Kuinka monelle on tehty somaattisten pitkäaikaissairauksien ja niiden riskitekijöiden selvittelyn sisältävä somaattinen tutkimus?

Lisäksi suositellaan, että hoitoyksiköt käyttäisivät jo olemassa olevia rekisteritietoja, kuten hoitoilmoitustietoja ja suositeltuja kuolleisuustilastoja, oman toimintansa vertaamisessa koko maan muihin yksiköihin (esim. kuolleisuus, tahdosta riippumattoman hoidon ja rajoittavien toimenpiteiden yleisyys) (Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet «http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu»4).

Suositukseen liittyvä sähköinen tausta-aineisto

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistyksen asettama työryhmä

Skitsofrenia-suosituksen historiatiedot «Skitsofrenia, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»6

Puheenjohtaja

Raimo K.R. Salokangas, professori, ylilääkäri; Turun yliopiston psykiatrian klinikka, TYKS ja Turun psykiatria

Jäsenet

Lauri Tuominen, LL; Valtakunnallinen PET-keskus ja Turun yliopiston psykiatrian klinikka, kokoava kirjoittaja

Hannu Koponen, professori; Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta ja KYS:n psykiatrian palveluyksikkö

Tanja Laukkala, LT, psykiatrian erikoislääkäri; Sotilaslääketieteen keskus, Käypä hoito -toimittaja

Jorma Oksanen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri; Helsingin kaupunki

Sami Pirkola ma professori; Oulun yliopisto/Ylilääkäri, klinikkaryhmän johtaja, HYKS Psykiatria

Ulla Saxen, LT, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri; Satakunnan sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimialue

Sidonnaisuudet

Hannu Koponen: Toiminut luennoitsijana ja/tai asiantuntijana koulutustilaisuuksien suunnittelussa lääkealan yritysten järjestämissä ja/tai tukemissa koulutustilaisuuksissa (AstraZeneca, GSK, Lundbeck). Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten rahoittamana (AstraZeneca, GSK). Toiminut asiantuntijana lääkealan yritysten tieteellisissä neuvottelukunnissa (AstraZeneca). Osallistunut lääkealan yritysten rahoittamiin kliinisiin lääketutkimuksiin (AstraZeneca, Lundbeck, Pfizer).

Tanja Laukkala: Luentopalkkio (Helsingin terveyskeskus, Helsingin yliopisto/HUS, Lääkäripäivät (Tampere, Turku, Helsinki, Oulu), Tampereen yliopisto/TAYS), Muu palkkio (Puolustusvoimat, Mehiläinen)

Jorma Oksanen: Tehnyt kliinistä lääketutkimusta lääkealan yrityksille palkkiota vastaan (Astra-Zeneca, Roche, BMS, Lilly). Antanut asiantuntija-apua lääkealan yrityksille (BMS, Janssen). Luennoinut lääkealan yritysten kustantamana sairaaloiden ym meetingeissä (Janssen-Cilag).

Sami Pirkola: Kutsuttuna luennoitsijana lääkalan yritysten järjestämissä koulutustilaisuuksissa (Glaxo-Smith-Kline, Bristol-Myers-Squibb, Astra Zeneca, Lundbeck). Osallistunut kansainvälisiin psykiatrian alan kongresseihin lääkealan yritysten maksamana (Astra Zeneca, Janssen- Cilag, Lundbeck ja Bristol-Myers-Squibb). Toiminut korvausta vastaan asiantuntijana lääkealan yrityksen tutkimushankkeessa (Pfizer).

Raimo K. R. Salokangas: Toiminut Oy Lunbeck Ab:n tutkimussäätiön apurahatoimikunnan puheenjohtajana. Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yrityksen kustantamana (Oy Lundbeck Ab). Esitelmöinyt kotimaisissa koulutustilaisuuksissa, joiden järjestäjinä ovat toimineet lääkealan yritykset (Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, Oy Lundbeck Ab).

Ulla Saxen: Ei sidonnaisuuksia.

Lauri Tuominen: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Skitsofrenia. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»5

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Jablensky A. The epidemiological horizon. Kirjassa: Hirsch S, Weinberger DR (toim.) Schizophrenia. Blackwell publishing, Oxford 2003:203-231
 2. Wynn Owen PA, Castle DJ. Late-onset schizophrenia: epidemiology, diagnosis, management and outcomes. Drugs Aging 1999;15:81-9 «PMID: 10495068»PubMed
 3. Isohanni M, Honkonen T, Vartiainen H, Lönnqvist J. Skitsofrenia. Kirjassa: Lönnqvist J, ym. (toim.) Psykiatria. 5. painos, Duodecim 2007 s.73-139
 4. Perälä J, Suvisaari J, Saarni SI ym. Lifetime prevalence of psychotic and bipolar I disorders in a general population. Arch Gen Psychiatry 2007;64:19-28 «PMID: 17199051»PubMed
 5. Salokangas RKR. Skitsofreniaan sairastuneiden psykososiaalinen kehitys. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja AL 7. Turku: Kansaneläkelaitos, 1977
 6. Alanen Y, Salokangas RKR, Suominen J. Skitsofrenia ja muut psykoosit. Kirjassa: Alanen YO, Anttinen EE, Eskola J, Miettinen R, Suominen J, Taipale V, toim. Sosiaalipsykiatria. Helsinki: Tammi 1978, s. 225-38
 7. Niemi M, Palanteri S. Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2004. Suomen virallinen tilasto, Terveys 2005, Tilastotiedote 29/2005. www.thl.fi
 8. Wahlberg KE, Wynne LC, Oja H ym. Gene-environment interaction in vulnerability to schizophrenia: findings from the Finnish Adoptive Family Study of Schizophrenia. Am J Psychiatry 1997;154:355-62 «PMID: 9054783»PubMed
 9. McGlashan TH, Hoffman RE. Schizophrenia: Psychodynamic to neurodynamic theories. Kirjassa: Sadock B, Sadock V (toim.) Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. 8. painos. Philadephia: Williams & Wilkins, 2000 s. 1159-69
 10. Gottesman II. Schizophrenia epigenesis: past, present, and future. Acta Psychiatr Scand Suppl 1994;384:26-33 «PMID: 7879640»PubMed
 11. Tienari P, Wynne LC, Sorri A ym. Genotype-environment interaction in schizophrenia-spectrum disorder. Long-term follow-up study of Finnish adoptees. Br J Psychiatry 2004;184:216-22 «PMID: 14990519»PubMed
 12. Large M, Sharma S, Compton MT ym. Cannabis use and earlier onset of psychosis: a systematic meta-analysis. Arch Gen Psychiatry 2011;68:555-61 «PMID: 21300939»PubMed
 13. McGrath J, Murray R. Risk factors for schizophrenia: from conception to birth. Kirjassa: Hirsch SR, Weinberger DR, toim. Schizophrenia. Cambridge: Blackwell Science, 1995, s. 187-205
 14. Rantakallio P, Jones P, Moring J ym. Association between central nervous system infections during childhood and adult onset schizophrenia and other psychoses: a 28-year follow-up. Int J Epidemiol 1997;26:837-43 «PMID: 9279617»PubMed
 15. Wahlbeck K, Forsén T, Osmond C ym. Association of schizophrenia with low maternal body mass index, small size at birth, and thinness during childhood. Arch Gen Psychiatry 2001;58:48-52 «PMID: 11146757»PubMed
 16. Geddes JR, Lawrie SM. Obstetric complications and schizophrenia: a meta-analysis. Br J Psychiatry 1995;167:786-93 «PMID: 8829748»PubMed
 17. Salokangas RKR. Precursors and markers of psychosis - Scientific basis for examinations and intervention. Neurol Psychiat Br 2001;9:105-26
 18. Häfner H, Maurer K, Ruhrmann S ym. Early detection and secondary prevention of psychosis: facts and visions. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2004;254:117-28 «PMID: 15146341»PubMed
 19. Salokangas RK, McGlashan TH. Early detection and intervention of psychosis. A review. Nord J Psychiatry 2008;62:92-105 «PMID: 18569772»PubMed
 20. Ellason JW, Ross CA. Childhood trauma and psychiatric symptoms. Psychol Rep 1997;80:447-50 «PMID: 9129365»PubMed
 21. Sansonnet-Hayden H, Haley G, Marriage K ym. Sexual abuse and psychopathology in hospitalized adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1987;26:753-7 «PMID: 3667507»PubMed
 22. Read J, Argyle N. Hallucinations, delusions, and thought disorder among adult psychiatric inpatients with a history of child abuse. Psychiatr Serv 1999;50:1467-72 «PMID: 10543857»PubMed
 23. Janssen I, Krabbendam L, Bak M ym. Childhood abuse as a risk factor for psychotic experiences. Acta Psychiatr Scand 2004;109:38-45 «PMID: 14674957»PubMed
 24. Marshall M, Rathbone J. Early intervention for psychosis. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD004718 «PMID: 17054213»PubMed
 25. Salokangas RKR, Suomela T. Psykoosin varhaistunnistaminen ja ensivaiheen hoito. Suomen Lääkäril 2004;42:3989-93
 26. Chuma J, Mahadun P. Predicting the development of schizophrenia in high-risk populations: systematic review of the predictive validity of prodromal criteria. Br J Psychiatry 2011;199:361-6 «PMID: 22045944»PubMed
 27. Luutonen S, Heinisuo A-M, Ilonen T ym. Vakavien mielenterveyden häiriöiden varhainen tunnistus ja hoito. Opas perusterveydenhuollolle ja psykiatriselle erikoissairaanhoidolle. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Finpress Oy 2006
 28. Klosterkötter J, Schultze-Lutter F, Bechdolf A ym. Prediction and prevention of schizophrenia: what has been achieved and where to go next? World Psychiatry 2011;10:165-74 «PMID: 21991266»PubMed
 29. Huber G, Gross G, Schüttler R ym. Longitudinal studies of schizophrenic patients. Schizophr Bull 1980;6:592-605 «PMID: 7444391»PubMed
 30. Schultz J el-J, Hsu AK, Nagase H ym. TAN-67, a delta 1-opioid receptor agonist, reduces infarct size via activation of Gi/o proteins and KATP channels. Am J Physiol 1998;274:H909-14 «PMID: 9530203»PubMed
 31. Yung AR, Phillips LJ, McGorry PD ym. Prediction of psychosis. A step towards indicated prevention of schizophrenia. Br J Psychiatry Suppl 1998;172:14-20 «PMID: 9764121»PubMed
 32. Miller TJ, McGlashan TH, Rosen JL ym. Prospective diagnosis of the initial prodrome for schizophrenia based on the Structured Interview for Prodromal Syndromes: preliminary evidence of interrater reliability and predictive validity. Am J Psychiatry 2002;159:863-5 «PMID: 11986145»PubMed
 33. Ruhrmann S, Schultze-Lutter F, Klosterkötter J. Early detection and intervention in the initial prodromal phase of schizophrenia. Pharmacopsychiatry 2003;36 Suppl 3:S162-7 «PMID: 14677074»PubMed
 34. Drake RJ, Lewis SW. Early detection of schizophrenia. Curr Opin Psychiatry 2005;18:147-50 «PMID: 16639167»PubMed
 35. Cannon TD, Cadenhead K, Cornblatt B ym. Prediction of psychosis in youth at high clinical risk: a multisite longitudinal study in North America. Arch Gen Psychiatry 2008;65:28-37 «PMID: 18180426»PubMed
 36. Ruhrmann S, Schultze-Lutter F, Salokangas RK ym. Prediction of psychosis in adolescents and young adults at high risk: results from the prospective European prediction of psychosis study. Arch Gen Psychiatry 2010;67:241-51 «PMID: 20194824»PubMed
 37. McGorry PD, Nelson B, Amminger GP ym. Intervention in individuals at ultra-high risk for psychosis: a review and future directions. J Clin Psychiatry 2009;70:1206-12 «PMID: 19573499»PubMed
 38. McGorry PD, Yung AR, Phillips LJ ym. Randomized controlled trial of interventions designed to reduce the risk of progression to first-episode psychosis in a clinical sample with subthreshold symptoms. Arch Gen Psychiatry 2002;59:921-8 «PMID: 12365879»PubMed
 39. McGlashan TH, Zipursky RB, Perkins D ym. Randomized, double-blind trial of olanzapine versus placebo in patients prodromally symptomatic for psychosis. Am J Psychiatry 2006;163:790-9 «PMID: 16648318»PubMed
 40. Kéri S, Kelemen O, Janka Z. [Therapy of mental states at high risk for psychosis: preliminary results from Hungary]. Orv Hetil 2006;147:201-4 «PMID: 16509220»PubMed
 41. Morrison AP, French P, Walford L ym. Cognitive therapy for the prevention of psychosis in people at ultra-high risk: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2004;185:291-7 «PMID: 15458988»PubMed
 42. Bechdolf A, Wagner M, Veith V ym. A randomized controlled trail of cognitive-behavioral therapy in the early initial prodromal state of psychosis. Presentation in the eighteenths biennial winter workshop on schizophrenia research in Davos 4-0 February 2006. Schizophr Res 2006;81(Suppl.):22-3
 43. Marshall M, Rathbone J. Early intervention for psychosis. Cochrane Database Syst Rev 2011;6:CD004718 «PMID: 21678345»PubMed
 44. Larsen TK, Johannessen JO, Opjordsmoen S. First-episode schizophrenia with long duration of untreated psychosis. Pathways to care. Br J Psychiatry Suppl 1998;172:45-52 «PMID: 9764126»PubMed
 45. Crow TJ, MacMillan JF, Johnson AL ym. A randomised controlled trial of prophylactic neuroleptic treatment. Br J Psychiatry 1986;148:120-7 «PMID: 2870753»PubMed
 46. Loebel AD, Lieberman JA, Alvir JM ym. Duration of psychosis and outcome in first-episode schizophrenia. Am J Psychiatry 1992;149:1183-8 «PMID: 1503130»PubMed
 47. Helgason L. Twenty years' follow-up of first psychiatric presentation for schizophrenia: what could have been prevented? Acta Psychiatr Scand 1990;81:231-5 «PMID: 2343745»PubMed
 48. McGorry PD, Edwards J, Mihalopoulos C ym. EPPIC: an evolving system of early detection and optimal management. Schizophr Bull 1996;22:305-26 «PMID: 8782288»PubMed
 49. Rabiner CJ, Wegner JT, Kane JM. Outcome study of first-episode psychosis. I: Relapse rates after 1 year. Am J Psychiatry 1986;143:1155-8 «PMID: 2875663»PubMed
 50. Marshall M, Lewis S, Lockwood A ym. Association between duration of untreated psychosis and outcome in cohorts of first-episode patients: a systematic review. Arch Gen Psychiatry 2005;62:975-83 «PMID: 16143729»PubMed
 51. Yung AR, McGorry PD. The prodromal phase of first-episode psychosis: past and current conceptualizations. Schizophr Bull 1996;22:353-70 «PMID: 8782291»PubMed
 52. Mohamed S, Paulsen JS, O'Leary D ym. Generalized cognitive deficits in schizophrenia: a study of first-episode patients. Arch Gen Psychiatry 1999;56:749-54 «PMID: 10435610»PubMed
 53. Reichenberg A. The assessment of neuropsychological functioning in schizophrenia. Dialogues Clin Neurosci 2010;12:383-92 «PMID: 20954432»PubMed
 54. Butler PD, Silverstein SM, Dakin SC. Visual perception and its impairment in schizophrenia. Biol Psychiatry 2008;64:40-7 «PMID: 18549875»PubMed
 55. Uhlhaas PJ, Mishara AL. Perceptual anomalies in schizophrenia: integrating phenomenology and cognitive neuroscience. Schizophr Bull 2007;33:142-56 «PMID: 17118973»PubMed
 56. Martin RL, Cloninger CR, Guze SB ym. Frequency and differential diagnosis of depressive syndromes in schizophrenia. J Clin Psychiatry 1985;46:9-13 «PMID: 2865255»PubMed
 57. Salokangas RKR, Stengård E, Räkköläinen V, Alanen YO, Kaljonen A. Uusien skitsofreniapotilaiden hoito ja ennuste (USP-projekti) V: Viiden vuoden ennuste. Reports of Psychiatria Fennica No 95. Helsinki 1991
 58. Siris SG. Depression in schizophrenia: perspective in the era of "Atypical" antipsychotic agents. Am J Psychiatry 2000;157:1379-89 «PMID: 10964850»PubMed
 59. Addington D, Addington J, Patten S. Depression in people with first-episode schizophrenia. Br J Psychiatry Suppl 1998;172:90-2 «PMID: 9764133»PubMed
 60. Sosiaali- ja terveydenhuollon luokituskeskus. Psykiatrian luokituskäsikirja. Rauma: Stakes, 1997
 61. Koskinen J, Löhönen J, Koponen H ym. Prevalence of alcohol use disorders in schizophrenia--a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2009;120:85-96 «PMID: 19374633»PubMed
 62. Koskinen J, Löhönen J, Koponen H ym. Rate of cannabis use disorders in clinical samples of patients with schizophrenia: a meta-analysis. Schizophr Bull 2010;36:1115-30 «PMID: 19386576»PubMed
 63. Räsänen P, Tiihonen J, Isohanni M ym. Schizophrenia, alcohol abuse, and violent behavior: a 26-year followup study of an unselected birth cohort. Schizophr Bull 1998;24:437-41 «PMID: 9718635»PubMed
 64. Salokangas RKR, Stengård E, Honkonen T, Koivisto A-M, Saarinen S. Sairaalasta yhteiskuntaan. Seurantatutkimus sairaalasta kotiuttamisen vaikutuksista skitsofreniapotilaan elämään ja hoitotilanteeseen. Raportteja 248. Saarijärvi; STAKES, 2000
 65. Drake RE, Osher FC, Noordsy DL ym. Diagnosis of alcohol use disorders in schizophrenia. Schizophr Bull 1990;16:57-67 «PMID: 2333482»PubMed
 66. Brady K, Casto S, Lydiard RB ym. Substance abuse in an inpatient psychiatric sample. Am J Drug Alcohol Abuse 1991;17:389-97 «PMID: 1746501»PubMed
 67. Dixon L, Postrado L, Delahanty J ym. The association of medical comorbidity in schizophrenia with poor physical and mental health. J Nerv Ment Dis 1999;187:496-502 «PMID: 10463067»PubMed
 68. Herrman HE, Baldwin JA, Christie D. A record-linkage study of mortality and general hospital discharge in patients diagnosed as schizophrenic. Psychol Med 1983;13:581-93 «PMID: 6622611»PubMed
 69. Saari K, Jokelainen J, Veijola J ym. Serum lipids in schizophrenia and other functional psychoses: a general population northern Finland 1966 birth cohort survey. Acta Psychiatr Scand 2004;110:279-85 «PMID: 15352929»PubMed
 70. Saari KM, Lindeman SM, Viilo KM ym. A 4-fold risk of metabolic syndrome in patients with schizophrenia: the Northern Finland 1966 Birth Cohort study. J Clin Psychiatry 2005;66:559-63 «PMID: 15889940»PubMed
 71. Saari K, Lindeman S, Koponen H ym. Higher serum triglyceride levels in early-onset schizophrenia. Am J Psychiatry 2004;161:176 «PMID: 14702273»PubMed
 72. Heiskanen T, Niskanen L, Lyytikäinen R ym. Metabolic syndrome in patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry 2003;64:575-9 «PMID: 12755662»PubMed
 73. Antipsychotic-induced weight gain, Evidence summaries, 28.5.2009, Article ID: evd00272 (035.011) © 2012 Duodecim Medical Publications Ltd
 74. Hotti A. Mitä psykiatrinen potilas haluaa tietää? Tutkimus skitsofreniaan sairastuneiden tiedon sannista ja tarpeista. Turun yliopisto, Turku 2004.
 75. Ramirez Basco M, Bostic JQ, Davies D ym. Methods to improve diagnostic accuracy in a community mental health setting. Am J Psychiatry 2000;157:1599-605 «PMID: 11007713»PubMed
 76. First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW. Instruction manual for the structured clinical interview for DSM-IV Axis I Disorders: SCID-1 clinician version. Washington DC: American Psychiatric Press, 1997
 77. Fennig S, Craig T, Lavelle J ym. Best-estimate versus structured interview-based diagnosis in first-admission psychosis. Compr Psychiatry 1994;35:341-8 «PMID: 7995025»PubMed
 78. Palmer BA, Pankratz VS, Bostwick JM. The lifetime risk of suicide in schizophrenia: a reexamination. Arch Gen Psychiatry 2005;62:247-53 «PMID: 15753237»PubMed
 79. Hawton K, Sutton L, Haw C ym. Schizophrenia and suicide: systematic review of risk factors. Br J Psychiatry 2005;187:9-20 «PMID: 15994566»PubMed
 80. Hor K, Taylor M. Suicide and schizophrenia: a systematic review of rates and risk factors. J Psychopharmacol 2010;24:81-90 «PMID: 20923923»PubMed
 81. Taiminen T, Huttunen J, Heilä H ym. The Schizophrenia Suicide Risk Scale (SSRS): development and initial validation. Schizophr Res 2001;47:199-213 «PMID: 11278137»PubMed
 82. Large MM, Nielssen O. Violence in first-episode psychosis: a systematic review and meta-analysis. Schizophr Res 2011;125:209-20 «PMID: 21208783»PubMed
 83. Fazel S, Gulati G, Linsell L ym. Schizophrenia and violence: systematic review and meta-analysis. PLoS Med 2009;6:e1000120 «PMID: 19668362»PubMed
 84. Fullam RS, Dolan MC. Executive function and in-patient violence in forensic patients with schizophrenia. Br J Psychiatry 2008;193:247-53 «PMID: 18757987»PubMed
 85. Schwarz E, Guest PC, Rahmoune H ym. Identification of a biological signature for schizophrenia in serum. Mol Psychiatry 2012;17:494-502 «PMID: 21483431»PubMed
 86. Fusar-Poli P, Meyer-Lindenberg A. Striatal Presynaptic Dopamine in Schizophrenia, Part II: Meta-Analysis of [18F/11C]-DOPA PET Studies. Schizophr Bull 2013;39:33-42 «PMID: 22282454»PubMed.
 87. Hirvonen J, Hietala J. Dysfunctional brain networks and genetic risk for schizophrenia: specific neurotransmitter systems. CNS Neurosci Ther 2011;17:89-96 «PMID: 21199447»PubMed
 88. Marsman A, van den Heuvel MP, Klomp DW ym. Glutamate in Schizophrenia: A Focused Review and Meta-Analysis of 1H-MRS Studies. Schizophr Bull 2013;39:120-9 «PMID: 21746807»PubMed
 89. Shepherd AM, Laurens KR, Matheson SL ym. Systematic meta-review and quality assessment of the structural brain alterations in schizophrenia. Neurosci Biobehav Rev 2012;36:1342-56 «PMID: 22244985»PubMed
 90. Ellison-Wright I, Bullmore E. Meta-analysis of diffusion tensor imaging studies in schizophrenia. Schizophr Res 2009;108:3-10 «PMID: 19128945»PubMed
 91. American Diabetes Association, American Psychiatric Association, American Association of Clinical Endocrinologists ym. Consensus development conference on antipsychotic drugs and obesity and diabetes. Diabetes Care 2004;27:596-601 «PMID: 14747245»PubMed
 92. Salokangas RK. Skitsofreniapotilaan somaattiset sairaudet. Duodecim 2009;125:505-12 «PMID: 19385339»PubMed
 93. Barnett AH, Mackin P, Chaudhry I ym. Minimising metabolic and cardiovascular risk in schizophrenia: diabetes, obesity and dyslipidaemia. J Psychopharmacol 2007;21:357-73 «PMID: 17656425»PubMed
 94. De Hert M, Detraux J, van Winkel R ym. Metabolic and cardiovascular adverse effects associated with antipsychotic drugs. Nat Rev Endocrinol 2011;8:114-26 «PMID: 22009159»PubMed
 95. De Hert M, Dekker JM, Wood D ym. Cardiovascular disease and diabetes in people with severe mental illness position statement from the European Psychiatric Association (EPA), supported by the European Association for the Study of Diabetes (EASD) and the European Society of Cardiology (ESC). Eur Psychiatry 2009;24:412-24 «PMID: 19682863»PubMed
 96. Hatta K, Takahashi T, Nakamura H ym. Laboratory findings in acute schizophrenia. Relevance to medical management on emergency admission. Gen Hosp Psychiatry 1999;21:220-7 «PMID: 10378116»PubMed
 97. Butler PD, Silverstein SM, Dakin SC. Visual perception and its impairment in schizophrenia. Biol Psychiatry 2008;64:40-7 «PMID: 18549875»PubMed
 98. Spaulding WD, Fleming SK, Reed D ym. Cognitive functioning in schizophrenia: implications for psychiatric rehabilitation. Schizophr Bull 1999;25:275-89 «PMID: 10416731»PubMed
 99. Salokangas RK, Saarinen S. Deinstitutionalization and schizophrenia in Finland: I. Discharged patients and their care. Schizophr Bull 1998;24:457-67 «PMID: 9718637»PubMed
 100. Honkonen T, Saarinen S, Salokangas RK. Deinstitutionalization and schizophrenia in Finland II: discharged patients and their psychosocial functioning. Schizophr Bull 1999;25:543-51 «PMID: 10478788»PubMed
 101. Honkonen T, Stengård E, Virtanen M ym. Employment predictors for discharged schizophrenia patients. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2007;42:372-80 «PMID: 17492406»PubMed
 102. Clinical Handbook of Schizophrenia. Kim T. Mueser, Dilip V. Jeste. The Guilford Press; 1 edition (January 31, 2011)
 103. Alanen YO. Skitsofrenian syyt ja tarpeenmukainen hoito. Juva: WSOY, 1993
 104. Barrowclough C, Tarrier N, Lewis S ym. Randomised controlled effectiveness trial of a needs-based psychosocial intervention service for carers of people with schizophrenia. Br J Psychiatry 1999;174:505-11 «PMID: 10616628»PubMed
 105. Rosenbaum B, Valbak K, Harder S ym. Treatment of patients with first-episode psychosis: two-year outcome data from the Danish National Schizophrenia Project. World Psychiatry 2006;5:100-3 «PMID: 16946951»PubMed
 106. Stengård E. Journey of hope and despair. The short-term outcome in schizophrenia and the experiences of caregivers of people with severe mental disorder. Academic dissertation. Acta Universitatis Tamperensis; 1066, Tampere University Press, Tampere 2005
 107. Fenton WS. Evolving perspectives on individual psychotherapy for schizophrenia. Schizophr Bull 2000;26:47-72 «PMID: 10755669»PubMed
 108. Alanen YO, Anttinen EE, Kokkola A, ym. Treatment and rehabilitation of schizophrenic psychoses. The Finnish treatment model. Nord J Psychiatry 1990;44(Suppl 22):1-65
 109. Nordentoft M, Thorup A, Petersen L ym. Transition rates from schizotypal disorder to psychotic disorder for first-contact patients included in the OPUS trial. A randomized clinical trial of integrated treatment and standard treatment. Schizophr Res 2006;83:29-40 «PMID: 16504481»PubMed
 110. Kissling W, Leucht S. Results of treatment of schizophrenia: is the glass half full or half empty? Int Clin Psychopharmacol 1999;14 Suppl 3:S11-4 «PMID: 10468329»PubMed
 111. Tiihonen J, Wahlbeck K, Lönnqvist J ym. Effectiveness of antipsychotic treatments in a nationwide cohort of patients in community care after first hospitalisation due to schizophrenia and schizoaffective disorder: observational follow-up study. BMJ 2006;333:224 «PMID: 16825203»PubMed
 112. Tiihonen J, Lönnqvist J, Wahlbeck K ym. 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study). Lancet 2009;374:620-7 «PMID: 19595447»PubMed
 113. Mueser KT, McGurk SR. Schizophrenia. Lancet 2004;363:2063-72 «PMID: 15207959»PubMed
 114. Bustillo J, Lauriello J, Horan W ym. The psychosocial treatment of schizophrenia: an update. Am J Psychiatry 2001;158:163-75 «PMID: 11156795»PubMed
 115. Penn DL, Waldheter EJ, Perkins DO ym. Psychosocial treatment for first-episode psychosis: a research update. Am J Psychiatry 2005;162:2220-32 «PMID: 16330584»PubMed
 116. Johnson S, Thornicroft G, Phelan M, Slade M. Assessing needs for mental health services. Kirjassa: Thronicroft G, Tansella M, toim. Mental Health Outcome Measures. Heidelberg: Springer Verlag, 1996
 117. Phelan M, Wykes T, Goldman H. Global function scales. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1994;29:205-11 «PMID: 7992144»PubMed
 118. Cullberg J. Psykoser. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 2000
 119. DeSisto M, Harding CM, McCormick RV ym. The Maine and Vermont three-decade studies of serious mental illness. II. Longitudinal course comparisons. Br J Psychiatry 1995;167:338-42 «PMID: 7496642»PubMed
 120. McGorry PD, Chanen A, McCarthy E ym. Posttraumatic stress disorder following recent-onset psychosis. An unrecognized postpsychotic syndrome. J Nerv Ment Dis 1991;179:253-8 «PMID: 1781819»PubMed
 121. Meyer H, Taiminen T, Vuori T ym. Posttraumatic stress disorder symptoms related to psychosis and acute involuntary hospitalization in schizophrenic and delusional patients. J Nerv Ment Dis 1999;187:343-52 «PMID: 10379721»PubMed
 122. Leucht S, Heres S, Kissling W ym. Evidence-based pharmacotherapy of schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacol 2011;14:269-84 «PMID: 21208500»PubMed
 123. Carpenter WT Jr. Maintenance therapy of persons with schizophrenia. J Clin Psychiatry 1996;57 Suppl 9:10-8 «PMID: 8823345»PubMed
 124. Chowdhury NI, Remington G, Kennedy JL. Genetics of antipsychotic-induced side effects and agranulocytosis. Curr Psychiatry Rep 2011;13:156-65 «PMID: 21336863»PubMed
 125. Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T. (toim.) Duodecim Psykiatria 2011, 823 sivua; EAN/tuotenumero: 9789516564008
 126. Kane JM, Leucht S, Carpenter D ym. The expert consensus guideline series. Optimizing pharmacologic treatment of psychotic disorders. Introduction: methods, commentary, and summary. J Clin Psychiatry 2003;64 Suppl 12:5-19 «PMID: 14640142»PubMed
 127. Davis JM, Chen N, Glick ID. A meta-analysis of the efficacy of second-generation antipsychotics. Arch Gen Psychiatry 2003;60:553-64 «PMID: 12796218»PubMed
 128. Lewis SW, Davies L, Jones PB ym. Randomised controlled trials of conventional antipsychotic versus new atypical drugs, and new atypical drugs versus clozapine, in people with schizophrenia responding poorly to, or intolerant of, current drug treatment. Health Technol Assess 2006;10:iii-iv, ix-xi, 1-165 «PMID: 16707074»PubMed
 129. Rosenheck RA, Leslie DL, Sindelar J ym. Cost-effectiveness of second-generation antipsychotics and perphenazine in a randomized trial of treatment for chronic schizophrenia. Am J Psychiatry 2006;163:2080-9 «PMID: 17151158»PubMed
 130. Gaebel W, Riesbeck M, Wölwer W ym. Maintenance treatment with risperidone or low-dose haloperidol in first-episode schizophrenia. One-year results of a randomized controlled trial within the German Research Network on Schizophrenia. J Clin Psychiatry, painossa
 131. Stahl SM. Antipsychotic polypharmacy, Part 1: Therapeutic option or dirty little secret? J Clin Psychiatry 1999;60:425-6 «PMID: 10453794»PubMed
 132. Lehman AF, Steinwachs DM. Translating research into practice: the Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT) treatment recommendations. Schizophr Bull 1998;24:1-10 «PMID: 9502542»PubMed
 133. Salokangas RKR, Honkonen T, Stengård E, Koivisto A-M. Skitsofreniapotilaiden neuroleptilääkehoito ja sen muutokset sairaansijojen vähetessä. Suom Lääkäril 2001;25-26:2755-62
 134. Lieberman JA, Stroup TS, McEvoy JP ym. Effectiveness of antipsychotic drugs in patients with chronic schizophrenia. N Engl J Med 2005;353:1209-23 «PMID: 16172203»PubMed
 135. Jones PB, Barnes TR, Davies L ym. Randomized controlled trial of the effect on Quality of Life of second- vs first-generation antipsychotic drugs in schizophrenia: Cost Utility of the Latest Antipsychotic Drugs in Schizophrenia Study (CUtLASS 1). Arch Gen Psychiatry 2006;63:1079-87 «PMID: 17015810»PubMed
 136. Marshall M, Crowther R, Almaraz-Serrano A ym. Systematic reviews of the effectiveness of day care for people with severe mental disorders: (1) acute day hospital versus admission; (2) vocational rehabilitation; (3) day hospital versus outpatient care. Health Technol Assess 2001;5:1-75 «PMID: 11532238»PubMed
 137. Gillies D, Beck A, McCloud A ym. Benzodiazepines alone or in combination with antipsychotic drugs for acute psychosis. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD003079 «PMID: 16235313»PubMed
 138. Volz A, Khorsand V, Gillies D ym. Benzodiazepines for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD006391 «PMID: 17253592»PubMed
 139. Correll CU, Leucht S, Kane JM. Lower risk for tardive dyskinesia associated with second-generation antipsychotics: a systematic review of 1-year studies. Am J Psychiatry 2004;161:414-25 «PMID: 14992963»PubMed
 140. Hansen TE, Casey DE, Hoffman WF. Neuroleptic intolerance. Schizophr Bull 1997;23:567-82 «PMID: 9365996»PubMed
 141. Curtis J, Newall H, Myles N ym. Considering metformin in cardiometabolic protection in psychosis. Acta Psychiatr Scand 2012;126:302-3 «PMID: 22804349»PubMed
 142. Tiihonen J, Haukka J, Taylor M ym. A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. Am J Psychiatry 2011;168:603-9 «PMID: 21362741»PubMed
 143. Gilmer TP, Dolder CR, Lacro JP ym. Adherence to treatment with antipsychotic medication and health care costs among Medicaid beneficiaries with schizophrenia. Am J Psychiatry 2004;161:692-9 «PMID: 15056516»PubMed
 144. Hummer M, Fleischhacker WW. Ways of improving compliance. Kirjassa: Lader M, Naber D. Difficult clinical problems in psychiatry. Lontoo: Martin Dunitz, 1999:229-38
 145. Wahlbeck K, Tuunainen A, Ahokas A ym. Dropout rates in randomised antipsychotic drug trials. Psychopharmacology (Berl) 2001;155:230-3 «PMID: 11432684»PubMed
 146. Tharyan P, Adams CE. Electroconvulsive therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD000076 «PMID: 15846598»PubMed
 147. Chanpattana W, Chakrabhand ML, Sackeim HA ym. Continuation ECT in treatment-resistant schizophrenia: a controlled study. J ECT 1999;15:178-92 «PMID: 10492856»PubMed
 148. Chanpattana W, Chakrabhand ML, Buppanharun W ym. Effects of stimulus intensity on the efficacy of bilateral ECT in schizophrenia: a preliminary study. Biol Psychiatry 2000;48:222-8 «PMID: 10924665»PubMed
 149. Goswami U, Kumar U, Singh B. Efficacy of Electroconvulsive Therapy in Treatment Resistant Schizophreinia : A double-blind study. Indian J Psychiatry 2003;45:26-9 «PMID: 21206809»PubMed
 150. Braga RJ, Petrides G. The combined use of electroconvulsive therapy and antipsychotics in patients with schizophrenia. J ECT 2005;21:75-83 «PMID: 15905747»PubMed
 151. Hawkins JM, Archer KJ, Strakowski SM ym. Somatic treatment of catatonia. Int J Psychiatry Med 1995;25:345-69 «PMID: 8822386»PubMed
 152. Fenton WS, McGlashan TH, Victor BJ ym. Symptoms, subtype, and suicidality in patients with schizophrenia spectrum disorders. Am J Psychiatry 1997;154:199-204 «PMID: 9016268»PubMed
 153. Lehman AF, Lieberman JA, Dixon LB ym. Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia, second edition. Am J Psychiatry 2004;161:1-56 «PMID: 15000267»PubMed
 154. Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia. American Psychiatric Association. Am J Psychiatry 1997;154:1-63 «PMID: 9090368»PubMed
 155. Dumaine ML. Meta-analysis of interventions with co-occurring disorders of severe mental illness and substance abuse: implications for social work practice. Res Soc Work Pract 2003;13:142-65
 156. Barrowclough C, Haddock G, Fitzsimmons M, Johnson R. Treatment development for psychosis and co-occurring substance misuse: A descriptive review. J Mental Health 2006;6:619-32
 157. Alanen YO, Ugelstad E, Armelius B-Å, toim. Early treatment for schizophrenic patients. Scandinavian psychotherapeutic approaches. Oslo: Scandinavian University Press, 1994
 158. Alanen YO. Skitsofrenian hoito. Duodecim 1984;100:1329-38 «http://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1984_20_1329-1338.pdf»6
 159. Brenner HD, Dencker SJ, Goldstein MJ ym. Defining treatment refractoriness in schizophrenia. Schizophr Bull 1990;16:551-61 «PMID: 1981813»PubMed
 160. Chakos M, Lieberman J, Hoffman E ym. Effectiveness of second-generation antipsychotics in patients with treatment-resistant schizophrenia: a review and meta-analysis of randomized trials. Am J Psychiatry 2001;158:518-26 «PMID: 11282684»PubMed
 161. McEvoy JP, Lieberman JA, Stroup TS ym. Effectiveness of clozapine versus olanzapine, quetiapine, and risperidone in patients with chronic schizophrenia who did not respond to prior atypical antipsychotic treatment. Am J Psychiatry 2006;163:600-10 «PMID: 16585434»PubMed
 162. Sensky T, Turkington D, Kingdon D ym. A randomized controlled trial of cognitive-behavioral therapy for persistent symptoms in schizophrenia resistant to medication. Arch Gen Psychiatry 2000;57:165-72 «PMID: 10665619»PubMed
 163. Turkington D, Kingdon D. Cognitive-behavioural techniques for general psychiatrists in the management of patients with psychoses. Br J Psychiatry 2000;177:101-6 «PMID: 11026947»PubMed
 164. Alanen Y, Kokkola A, Pylkkänen K, toim. Skitsofreniaprojekti 1981-1987. Skitsofrenian tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämisohjelman loppuraportti. Lääkintöhallituksen opassarja nro 4, Helsinki: Lääkintöhallitus, Mielisairaalain liitto, Sairaalaliitto, 1988
 165. Marshall M, Rathbone J. Early intervention for psychosis. Cochrane Database Syst Rev 2011;6:CD004718 «PMID: 21678345»PubMed
 166. Bechdolf A, Wagner M, Ruhrmann S ym. Preventing progression to first-episode psychosis in early initial prodromal states. Br J Psychiatry 2012;200:22-9 «PMID: 22075649»PubMed
 167. McCrone P, Craig TK, Power P ym. Cost-effectiveness of an early intervention service for people with psychosis. Br J Psychiatry 2010;196:377-82 «PMID: 20435964»PubMed
 168. Grawe RW, Falloon IR, Widen JH ym. Two years of continued early treatment for recent-onset schizophrenia: a randomised controlled study. Acta Psychiatr Scand 2006;114:328-36 «PMID: 17022792»PubMed
 169. Malone D, Newron-Howes G, Simmonds S ym. Community mental health teams (CMHTs) for people with severe mental illnesses and disordered personality. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD000270 «PMID: 17636625»PubMed
 170. Pharoah F, Mari J, Rathbone J ym. Family intervention for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2010;12:CD000088 «PMID: 21154340»PubMed
 171. Harding CM, Brooks GW, Ashikaga T ym. The Vermont longitudinal study of persons with severe mental illness, II: Long-term outcome of subjects who retrospectively met DSM-III criteria for schizophrenia. Am J Psychiatry 1987;144:727-35 «PMID: 3591992»PubMed
 172. Anttinen EE, Jokinen R, Ojanen M. Progressive integrated system for the rehabilitation of long-term schizophrenic patients. Acta Psychiatr Scand Suppl 1985;319:51-9 «PMID: 3931422»PubMed
 173. Anttinen EE, Ojanen M. Sopimusvuoren terapeuttiset yhteisöt. Tampere: Kirjatoimi, 1995
 174. Paul GL, Lentz RJ. Psychosocial treatment of chronic mental patients: milieu vs. social learning programs. Cambridge: Harvard Univ Press, 1977
 175. Castelein S, Bruggeman R, van Busschbach JT ym. The effectiveness of peer support groups in psychosis: a randomized controlled trial. Acta Psychiatr Scand 2008;118:64-72 «PMID: 18595176»PubMed
 176. Marshall M, Gray A, Lockwood A ym. Case management for people with severe mental disorders. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD000050 «PMID: 10796288»PubMed
 177. Ziguras SJ, Stuart GW. A meta-analysis of the effectiveness of mental health case management over 20 years. Psychiatr Serv 2000;51:1410-21 «PMID: 11058189»PubMed
 178. Björkman T, Hansson L. Case management for individuals with a severe mental illness: a 6-year follow-up study. Int J Soc Psychiatry 2007;53:12-22 «PMID: 17333948»PubMed
 179. Burns T, Catty J, Dash M ym. Use of intensive case management to reduce time in hospital in people with severe mental illness: systematic review and meta-regression. BMJ 2007;335:336 «PMID: 17631513»PubMed
 180. Killaspy H, Bebbington P, Blizard R ym. The REACT study: randomised evaluation of assertive community treatment in north London. BMJ 2006;332:815-20 «PMID: 16543298»PubMed
 181. Marshall M, Lockwood A. Assertive community treatment for people with severe mental disorders. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD001089 «PMID: 10796415»PubMed
 182. van Os J. Schizophrenia treatment: content versus delivery. Acta Psychiatr Scand Suppl 2009;:29-32 «PMID: 19132964»PubMed
 183. Tempier R, Balbuena L, Garety P ym. Does assertive community outreach improve social support? Results from the Lambeth Study of early-episode psychosis. Psychiatr Serv 2012;63:216-22 «PMID: 22388528»PubMed
 184. Nordentoft M, Øhlenschlaeger J, Thorup A ym. Deinstitutionalization revisited: a 5-year follow-up of a randomized clinical trial of hospital-based rehabilitation versus specialized assertive intervention (OPUS) versus standard treatment for patients with first-episode schizophrenia spectrum disorders. Psychol Med 2010;40:1619-26 «PMID: 20059798»PubMed
 185. Salokangas RK. Psychosocial outcome in schizophrenia and psychotherapeutic orientation. Acta Psychiatr Scand 1986;74:497-506 «PMID: 3812012»PubMed
 186. Lin HC, Tian WH, Chen CS ym. The association between readmission rates and length of stay for schizophrenia: a 3-year population-based study. Schizophr Res 2006;83:211-4 «PMID: 16504482»PubMed
 187. Melle I, Friis S, Hauff E ym. The importance of ward atmosphere in inpatient treatment of schizophrenia on short-term units. Psychiatr Serv 1996;47:721-6 «PMID: 8807685»PubMed
 188. Macpherson R, Edwards TR, Chilvers R ym. Twenty-four hour care for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2009;2:CD004409 «PMID: 19370601»PubMed
 189. Caplan B, Schutt RK, Turner WM ym. Change in neurocognition by housing type and substance abuse among formerly homeless seriously mentally ill persons. Schizophr Res 2006;83:77-86 «PMID: 16504484»PubMed
 190. Chan H, Inoue S, Shimodera S ym. Residential program for long-term hospitalized persons with mental illness in Japan: Randomized controlled trial. Psychiatry Clin Neurosci 2007;61:515-21 «PMID: 17875030»PubMed
 191. Tsuang MT, Woolson RF, Fleming JA. Causes of death in schizophrenia and manic-depression. Br J Psychiatry 1980;136:239-42 «PMID: 7388226»PubMed
 192. Allebeck P, Wistedt B. Mortality in schizophrenia. A ten-year follow-up based on the Stockholm County inpatient register. Arch Gen Psychiatry 1986;43:650-3 «PMID: 3718167»PubMed
 193. Buda M, Tsuang MT, Fleming JA. Causes of death in DSM-III schizophrenics and other psychotics (atypical group). A comparison with the general population. Arch Gen Psychiatry 1988;45:283-5 «PMID: 3341883»PubMed
 194. Joukamaa M, Heliövaara M, Knekt P ym. Mental disorders and cause-specific mortality. Br J Psychiatry 2001;179:498-502 «PMID: 11731351»PubMed
 195. Heilä H, Haukka J, Suvisaari J ym. Mortality among patients with schizophrenia and reduced psychiatric hospital care. Psychol Med 2005;35:725-32 «PMID: 15918349»PubMed
 196. Saha S, Chant D, McGrath J. A systematic review of mortality in schizophrenia: is the differential mortality gap worsening over time? Arch Gen Psychiatry 2007;64:1123-31 «PMID: 17909124»PubMed
 197. Tiihonen J, Suokas JT, Suvisaari JM ym. Polypharmacy with antipsychotics, antidepressants, or benzodiazepines and mortality in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 2012;69:476-83 «PMID: 22566579»PubMed
 198. Black DW, Fisher R. Mortality in DSM-IIIR schizophrenia. Schizophr Res 1992;7:109-16 «PMID: 1515371»PubMed
 199. Brown S, Birtwistle J, Roe L ym. The unhealthy lifestyle of people with schizophrenia. Psychol Med 1999;29:697-701 «PMID: 10405091»PubMed
 200. Lichtermann D, Ekelund J, Pukkala E ym. Incidence of cancer among persons with schizophrenia and their relatives. Arch Gen Psychiatry 2001;58:573-8 «PMID: 11386986»PubMed
 201. Joukamaa M, Heliövaara M, Knekt P ym. Schizophrenia, neuroleptic medication and mortality. Br J Psychiatry 2006;188:122-7 «PMID: 16449697»PubMed
 202. Rossau CD, Mortensen PB. Risk factors for suicide in patients with schizophrenia: nested case-control study. Br J Psychiatry 1997;171:355-9 «PMID: 9373425»PubMed
 203. Jørgensen P, Mortensen PB. Cause of death in reactive psychosis. Acta Psychiatr Scand 1992;85:351-3 «PMID: 1605055»PubMed
 204. Goldman LS. Medical illness in patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry 1999;60 Suppl 21:10-5 «PMID: 10548136»PubMed
 205. Hermann R, Mattke S, Members of the OECD Mental Health Care Panel. Selecting indicators for the quality of mental health care at the health systems level in OECD countries. OECD Health Technical Papers No. 17. Paris: OECD, 2004.http://www.oecd.org/dataoecd/28/32/33865630.pdf
 206. Salokangas KR. Skitsofrenian kulku ja ennuste Suomessa. Duodecim 1985;101:1666-75 «http://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1985_17_1666-1675.pdf»7
 207. Kelly C, McCreadie RG, MacEwan T ym. Nithsdale schizophrenia surveys. 17. Fifteen year review. Br J Psychiatry 1998;172:513-7 «PMID: 9828992»PubMed
 208. Lauronen E, Miettunen J, Veijola J ym. Outcome and its predictors in schizophrenia within the Northern Finland 1966 Birth Cohort. Eur Psychiatry 2007;22:129-36 «PMID: 17129711»PubMed
 209. Möller HJ, von Zerssen D. Course and outcome. Kirjassa: Hirsch SR, Weinberger DR toim. Schizophrenia. Oxford: Blackwell Science, 1995, s.106-127
 210. Green MF, Kern RS, Braff DL ym. Neurocognitive deficits and functional outcome in schizophrenia: are we measuring the "right stuff"? Schizophr Bull 2000;26:119-36 «PMID: 10755673»PubMed
 211. Eack SM, Newhill CE. Psychiatric symptoms and quality of life in schizophrenia: a meta-analysis. Schizophr Bull 2007;33:1225-37 «PMID: 17204532»PubMed
 212. Harrison G, Hopper K, Craig T ym. Recovery from psychotic illness: a 15- and 25-year international follow-up study. Br J Psychiatry 2001;178:506-17 «PMID: 11388966»PubMed
 213. Hu TW. Perspectives: an international review of the national cost estimates of mental illness, 1990-2003. J Ment Health Policy Econ 2006;9:3-13 «PMID: 16733267»PubMed
 214. Goeree R, Farahati F, Burke N ym. The economic burden of schizophrenia in Canada in 2004. Curr Med Res Opin 2005;21:2017-28 «PMID: 16368053»PubMed
 215. Wu EQ, Birnbaum HG, Shi L ym. The economic burden of schizophrenia in the United States in 2002. J Clin Psychiatry 2005;66:1122-9 «PMID: 16187769»PubMed
 216. Parvinen P, Herse F, Väänänen J. Skitsofrenia -yleisin psykoosi: kustannukset ja hoidon kehitys. Helsinki: Lillrank & Co (moniste), 2007
 217. Davies LM, Drummond MF. Economics and schizophrenia: the real cost. Br J Psychiatry Suppl 1994;:18-21 «PMID: 7865193»PubMed
 218. Carr VJ, Neil AL, Halpin SA ym. Costs of schizophrenia and other psychoses in urban Australia: findings from the Low Prevalence (Psychotic) Disorders Study. Aust N Z J Psychiatry 2003;37:31-40 «PMID: 12534654»PubMed
 219. Knapp M, Almond S, Percudani. Costs of schizophrenia: A review. Kirjassa: Maj M, Sartorius N. Schizophrenia. WPA series evidence and experience in psychiatry. Chichester: John Wiley & Sons, 1999:407-54
 220. Addington J, Epstein I, Liu L ym. A randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy for individuals at clinical high risk of psychosis. Schizophr Res 2011;125:54-61 «PMID: 21074974»PubMed
 221. Alwan NA, Johnstone P, Zolese G. Length of hospitalisation for people with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD000384 «PMID: 18253975»PubMed
 222. Amminger GP, Schäfer MR, Papageorgiou K ym. Long-chain omega-3 fatty acids for indicated prevention of psychotic disorders: a randomized, placebo-controlled trial. Arch Gen Psychiatry 2010;67:146-54 «PMID: 20124114»PubMed
 223. Baker A, Richmond R, Haile M ym. A randomized controlled trial of a smoking cessation intervention among people with a psychotic disorder. Am J Psychiatry 2006;163:1934-42 «PMID: 17074945»PubMed
 224. Barkhof E, Meijer CJ, de Sonneville LM ym. Interventions to improve adherence to antipsychotic medication in patients with schizophrenia--a review of the past decade. Eur Psychiatry 2012;27:9-18 «PMID: 21561742»PubMed
 225. Barnes TR. A rating scale for drug-induced akathisia. Br J Psychiatry 1989;154:672-6 «PMID: 2574607»PubMed
 226. Barrowclough C, Haddock G, Lobban F ym. Group cognitive-behavioural therapy for schizophrenia. Randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2006;189:527-32 «PMID: 17139037»PubMed
 227. Bell MD, Bryson GJ, Greig TC ym. Neurocognitive enhancement therapy with work therapy: Productivity outcomes at 6- and 12-month follow-ups. J Rehabil Res Dev 2005;42:829-38 «PMID: 16680620»PubMed
 228. Bell MD, Zito W, Greig T ym. Neurocognitive enhancement therapy with vocational services: work outcomes at two-year follow-up. Schizophr Res 2008;105:18-29 «PMID: 18715755»PubMed
 229. Bilder RM, Goldman RS, Volavka J ym. Neurocognitive effects of clozapine, olanzapine, risperidone, and haloperidol in patients with chronic schizophrenia or schizoaffective disorder. Am J Psychiatry 2002;159:1018-28 «PMID: 12042192»PubMed
 230. Bond GR, Drake RE, Mueser KT ym. An update on supported employment for people with severe mental illness. Psychiatr Serv 1997;48:335-46 «PMID: 9057235»PubMed
 231. Borras L, Boucherie M, Mohr S ym. Increasing self-esteem: efficacy of a group intervention for individuals with severe mental disorders. Eur Psychiatry 2009;24:307-16 «PMID: 19321313»PubMed
 232. Buchkremer G, Klingberg S, Holle R ym. Psychoeducational psychotherapy for schizophrenic patients and their key relatives or care-givers: results of a 2-year follow-up. Acta Psychiatr Scand 1997;96:483-91 «PMID: 9421346»PubMed
 233. Buckley LA, Pettit T. Supportive therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD004716 «PMID: 17253519»PubMed
 234. Burns T, Catty J, Becker T ym. The effectiveness of supported employment for people with severe mental illness: a randomised controlled trial. Lancet 2007;370:1146-52 «PMID: 17905167»PubMed
 235. Campbell K, Bond GR, Drake RE. Who benefits from supported employment: a meta-analytic study. Schizophr Bull 2011;37:370-80 «PMID: 19661196»PubMed
 236. Catty JS, Bunstead Z, Burns T ym. Day centres for severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD001710 «PMID: 17253463»PubMed
 237. Chafetz L, White M, Collins-Bride G ym. Clinical trial of wellness training: health promotion for severely mentally ill adults. J Nerv Ment Dis 2008;196:475-83 «PMID: 18552625»PubMed
 238. Chakrabarti A, Whicher E, Morrison M ym. 'As required' medication regimens for seriously mentally ill people in hospital. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD003441 «PMID: 17636723»PubMed
 239. Chilvers R, Macdonald GM, Hayes AA. Supported housing for people with severe mental disorders. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD000453 «PMID: 17054130»PubMed
 240. Claus A, Bollen J, De Cuyper H ym. Risperidone versus haloperidol in the treatment of chronic schizophrenic inpatients: a multicentre double-blind comparative study. Acta Psychiatr Scand 1992;85:295-305 «PMID: 1375801»PubMed
 241. Cook JA, Blyler CR, McFarlane WR ym. Effectiveness of supported employment for individuals with schizophrenia: results of a multi-site randomized trial. Clin Schizophr Relat Psych 2008;2:37-46
 242. Crowther R, Marshall M, Bond G ym. Vocational rehabilitation for people with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2001;:CD003080 «PMID: 11406069»PubMed
 243. Crowther RE, Marshall M, Bond GR ym. Helping people with severe mental illness to obtain work: systematic review. BMJ 2001;322:204-8 «PMID: 11159616»PubMed
 244. Dekker J, Wijdenes W, Koning YA ym. Assertive community treatment in Amsterdam. Community Ment Health J 2002;38:425-34 «PMID: 12236412»PubMed
 245. Dieterich M, Irving CB, Park B ym. Intensive case management for severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD007906 «PMID: 20927766»PubMed
 246. Early treatment for schizophrenic patients. Kirjassa: Scandinavian psychotherapeutic approaches. Alanen YO, Ugelstad E, Armelius BÅ (toim.). Oslo: Scandinavian University Press, 1994
 247. Forsberg KA, Björkman T, Sandman PO ym. Physical health--a cluster randomized controlled lifestyle intervention among persons with a psychiatric disability and their staff. Nord J Psychiatry 2008;62:486-95 «PMID: 18843564»PubMed
 248. Fung KM, Tsang HW, Cheung WM. Randomized controlled trial of the self-stigma reduction program among individuals with schizophrenia. Psychiatry Res 2011;189:208-14 «PMID: 21377738»PubMed
 249. Gallagher SM, Penn PE, Schindler E ym. A comparison of smoking cessation treatments for persons with schizophrenia and other serious mental illnesses. J Psychoactive Drugs 2007;39:487-97 «PMID: 18303706»PubMed
 250. Gibson RC, Walcott G. Benzodiazepines for catatonia in people with schizophrenia and other serious mental illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD006570 «PMID: 18843722»PubMed
 251. Girón M, Fernández-Yañez A, Mañá-Alvarenga S ym. Efficacy and effectiveness of individual family intervention on social and clinical functioning and family burden in severe schizophrenia: a 2-year randomized controlled study. Psychol Med 2010;40:73-84 «PMID: 19490746»PubMed
 252. Gleeson JF, Cotton SM, Alvarez-Jimenez M ym. A randomized controlled trial of relapse prevention therapy for first-episode psychosis patients. J Clin Psychiatry 2009;70:477-86 «PMID: 19323964»PubMed
 253. Gorczynski P, Faulkner G. Exercise therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD004412 «PMID: 20464730»PubMed
 254. Grant PM, Huh GA, Perivoliotis D ym. Randomized trial to evaluate the efficacy of cognitive therapy for low-functioning patients with schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 2012;69:121-7 «PMID: 21969420»PubMed
 255. Grynszpan O, Perbal S, Pelissolo A ym. Efficacy and specificity of computer-assisted cognitive remediation in schizophrenia: a meta-analytical study. Psychol Med 2011;41:163-73 «PMID: 20380784»PubMed
 256. Gunderson JG, Frank AF. Effects of psychotherapy in schizophrenia. Yale J Biol Med 1985;58:373-81 «PMID: 4049918»PubMed
 257. Guo X, Zhai J, Liu Z ym. Effect of antipsychotic medication alone vs combined with psychosocial intervention on outcomes of early-stage schizophrenia: A randomized, 1-year study. Arch Gen Psychiatry 2010;67:895-904 «PMID: 20819983»PubMed
 258. Heinssen RK, Liberman RP, Kopelowicz A. Psychosocial skills training for schizophrenia: lessons from the laboratory. Schizophr Bull 2000;26:21-46 «PMID: 10755668»PubMed
 259. Herz MI, Lamberti JS, Mintz J ym. A program for relapse prevention in schizophrenia: a controlled study. Arch Gen Psychiatry 2000;57:277-83 «PMID: 10711914»PubMed
 260. Hill SK, Bishop JR, Palumbo D ym. Effect of second-generation antipsychotics on cognition: current issues and future challenges. Expert Rev Neurother 2010;10:43-57 «PMID: 20021320»PubMed
 261. Hoffman RE, Gueorguieva R, Hawkins KA ym. Temporoparietal transcranial magnetic stimulation for auditory hallucinations: safety, efficacy and moderators in a fifty patient sample. Biol Psychiatry 2005;58:97-104 «PMID: 15936729»PubMed
 262. Hopko DR, Averill PM, Small D ym. Use of the Brief Psychiatric Rating Scale to facilitate differential diagnosis at acute inpatient admission. J Clin Psychiatry 2001;62:304-12; quiz 313-4 «PMID: 11379850»PubMed
 263. Hopko DR, Lachar D, Bailley SE ym. Assessing predictive factors for extended hospitalization at acute psychiatric admission. Psychiatr Serv 2001;52:1367-73 «PMID: 11585954»PubMed
 264. Hudson TJ, Owen RR, Thrush CR ym. Guideline implementation and patient-tailoring strategies to improve medication adherence for schizophrenia. J Clin Psychiatry 2008;69:74-80 «PMID: 18312040»PubMed
 265. Huttunen MO, Piepponen T, Rantanen H ym. Risperidone versus zuclopenthixol in the treatment of acute schizophrenic episodes: a double-blind parallel-group trial. Acta Psychiatr Scand 1995;91:271-7 «PMID: 7542829»PubMed
 266. Huxley NA, Rendall M, Sederer L. Psychosocial treatments in schizophrenia: a review of the past 20 years. J Nerv Ment Dis 2000;188:187-201 «PMID: 10789995»PubMed
 267. Jean-Baptiste M, Tek C, Liskov E ym. A pilot study of a weight management program with food provision in schizophrenia. Schizophr Res 2007;96:198-205 «PMID: 17628437»PubMed
 268. Joffe G, Terevnikov V, Joffe M ym. Add-on mirtazapine enhances antipsychotic effect of first generation antipsychotics in schizophrenia: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Schizophr Res 2009;108:245-51 «PMID: 19144501»PubMed
 269. Johnstone P, Zolese G. Length of hospitalisation for people with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2000;:CD000384 «PMID: 10796354»PubMed
 270. Joy CB, Adams CE, Rice K. Crisis intervention for people with severe mental illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD001087 «PMID: 17054133»PubMed
 271. Kay SR, Fiszbein A, Opler LA. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. Schizophr Bull 1987;13:261-76 «PMID: 3616518»PubMed
 272. Keefe RS, Bilder RM, Davis SM ym. Neurocognitive effects of antipsychotic medications in patients with chronic schizophrenia in the CATIE Trial. Arch Gen Psychiatry 2007;64:633-47 «PMID: 17548746»PubMed
 273. Kirli S, Caliskan M. A comparative study of sertraline versus imipramine in postpsychotic depressive disorder of schizophrenia. Schizophr Res 1998;33:103-11 «PMID: 9783350»PubMed
 274. Kurtz MM, Mueser KT. A meta-analysis of controlled research on social skills training for schizophrenia. J Consult Clin Psychol 2008;76:491-504 «PMID: 18540742»PubMed
 275. Kwon JS, Choi JS, Bahk WM ym. Weight management program for treatment-emergent weight gain in olanzapine-treated patients with schizophrenia or schizoaffective disorder: A 12-week randomized controlled clinical trial. J Clin Psychiatry 2006;67:547-53 «PMID: 16669719»PubMed
 276. Lasser RA, Bossie CA, Gharabawi GM ym. Remission in schizophrenia: Results from a 1-year study of long-acting risperidone injection. Schizophr Res 2005;77:215-27 «PMID: 15908183»PubMed
 277. Lauriello J, Lambert T, Andersen S ym. An 8-week, double-blind, randomized, placebo-controlled study of olanzapine long-acting injection in acutely ill patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry 2008;69:790-9 «PMID: 18452346»PubMed
 278. Lehman AF. Measures of quality of life among persons with severe and persistent mental disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1996;31:78-88 «PMID: 8881088»PubMed
 279. Lehman AF. Vocational rehabilitation in schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21:645-56 «PMID: 8749891»PubMed
 280. Leucht S, Barnes TR, Kissling W ym. Relapse prevention in schizophrenia with new-generation antipsychotics: a systematic review and exploratory meta-analysis of randomized, controlled trials. Am J Psychiatry 2003;160:1209-22 «PMID: 12832232»PubMed
 281. Leucht S, Corves C, Arbter D ym. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. Lancet 2009;373:31-41 «PMID: 19058842»PubMed
 282. Leucht S, Komossa K, Rummel-Kluge C ym. A meta-analysis of head-to-head comparisons of second-generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia. Am J Psychiatry 2009;166:152-63 «PMID: 19015230»PubMed
 283. Levene JE, Newman F, Jefferies JJ. Focal family therapy outcome study. I: Patient and family functioning. Can J Psychiatry 1989;34:641-7 «PMID: 2804876»PubMed
 284. Lincoln TM, Wilhelm K, Nestoriuc Y. Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms, knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: a meta-analysis. Schizophr Res 2007;96:232-45 «PMID: 17826034»PubMed
 285. Lynch D, Laws KR, McKenna PJ. Cognitive behavioural therapy for major psychiatric disorder: does it really work? A meta-analytical review of well-controlled trials. Psychol Med 2010;40:9-24 «PMID: 19476688»PubMed
 286. Malik N, Kingdon D, Pelton J ym. Effectiveness of brief cognitive-behavioral therapy for schizophrenia delivered by mental health nurses: relapse and recovery at 24 months. J Clin Psychiatry 2009;70:201-7 «PMID: 19210949»PubMed
 287. Malmberg L, Fenton M. Individual psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis for schizophrenia and severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2001;:CD001360 «PMID: 11686988»PubMed
 288. Marder SR, Davis JM, Chouinard G. The effects of risperidone on the five dimensions of schizophrenia derived by factor analysis: combined results of the North American trials. J Clin Psychiatry 1997;58:538-46 «PMID: 9448657»PubMed
 289. Marshall M, Lockwood A. WITHDRAWN: Assertive community treatment for people with severe mental disorders. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD001089 «PMID: 21491382»PubMed
 290. Martin JL, Pérez V, Sacristán M ym. Meta-analysis of drop-out rates in randomised clinical trials, comparing typical and atypical antipsychotics in the treatment of schizophrenia. Eur Psychiatry 2006;21:11-20 «PMID: 16380237»PubMed
 291. Marzolini S, Jensen B, Melville P. Feasibility and effects of a group-based resistance and aerobic exercise program for individuals with severe schizophrenia: a multidisciplinary approach. Mental Health Phys Act 2009;2:29-36
 292. McCay E, Beanlands H, Leszcz M ym. A group intervention to promote healthy self-concepts and guide recovery in first episode schizophrenia: A pilot study. Psychiatr Rehabil J 2006;30:105-11 «PMID: 17076053»PubMed
 293. McGurk SR, Mueser KT, Feldman K ym. Cognitive training for supported employment: 2-3 year outcomes of a randomized controlled trial. Am J Psychiatry 2007;164:437-41 «PMID: 17329468»PubMed
 294. McGurk SR, Twamley EW, Sitzer DI ym. A meta-analysis of cognitive remediation in schizophrenia. Am J Psychiatry 2007;164:1791-802 «PMID: 18056233»PubMed
 295. McKibbin CL, Golshan S, Griver K ym. A healthy lifestyle intervention for middle-aged and older schizophrenia patients with diabetes mellitus: a 6-month follow-up analysis. Schizophr Res 2010;121:203-6 «PMID: 20434886»PubMed
 296. McKibbin CL, Patterson TL, Norman G ym. A lifestyle intervention for older schizophrenia patients with diabetes mellitus: a randomized controlled trial. Schizophr Res 2006;86:36-44 «PMID: 16842977»PubMed
 297. Mitchell AJ, Vancampfort D, Sweers K ym. Prevalence of Metabolic Syndrome and Metabolic Abnormalities in Schizophrenia and Related Disorders--A Systematic Review and Meta-Analysis. Schizophr Bull 2011;: «PMID: 22207632»PubMed
 298. Montes JM, Maurino J, Diez T, Saiz-Ruiz J. Telephone-based nursing strategy to improve adherence to antipsychotic treatment in schizophrenia: A controlled trial. Int J Psychiatry Clin Pract 2010;14:274-81
 299. Moriana JA, Alarcón E, Herruzo J. In-home psychosocial skills training for patients with schizophrenia. Psychiatr Serv 2006;57:260-2 «PMID: 16452707»PubMed
 300. Morrison AP, French P, Parker S ym. Three-year follow-up of a randomized controlled trial of cognitive therapy for the prevention of psychosis in people at ultrahigh risk. Schizophr Bull 2007;33:682-7 «PMID: 16973786»PubMed
 301. Mueser KT, Penn DL. Meta-analysis examining the effects of social skills training on schizophrenia. Psychol Med 2004;34:1365-7 «PMID: 15697062»PubMed
 302. Muralidharan S, Fenton M. Containment strategies for people with serious mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD002084 «PMID: 16855984»PubMed
 303. Murphy BP, Chung YC, Park TW ym. Pharmacological treatment of primary negative symptoms in schizophrenia: a systematic review. Schizophr Res 2006;88:5-25 «PMID: 16930948»PubMed
 304. Mössler K, Chen X, Heldal TO ym. Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD004025 «PMID: 22161383»PubMed
 305. North CS, Pollio DE, Thompson SJ ym. A comparison of clinical and structured interview diagnoses in a homeless mental health clinic. Community Ment Health J 1997;33:531-43 «PMID: 9435999»PubMed
 306. Overall JE, Gorham DR. The brief psychiatric rating scale. Psychol Rep 1962;10:799-812
 307. Patterson TL, Mausbach BT, McKibbin C ym. Functional adaptation skills training (FAST): a randomized trial of a psychosocial intervention for middle-aged and older patients with chronic psychotic disorders. Schizophr Res 2006;86:291-9 «PMID: 16814526»PubMed
 308. Penn DL, Meyer PS, Evans E ym. A randomized controlled trial of group cognitive-behavioral therapy vs. enhanced supportive therapy for auditory hallucinations. Schizophr Res 2009;109:52-9 «PMID: 19176275»PubMed
 309. Petersen L, Jeppesen P, Thorup A ym. A randomised multicentre trial of integrated versus standard treatment for patients with a first episode of psychotic illness. BMJ 2005;331:602 «PMID: 16141449»PubMed
 310. Pfammatter M, Junghan UM, Brenner HD. Efficacy of psychological therapy in schizophrenia: conclusions from meta-analyses. Schizophr Bull 2006;32 Suppl 1:S64-80 «PMID: 16905634»PubMed
 311. Phillips LJ, McGorry PD, Yuen HP ym. Medium term follow-up of a randomized controlled trial of interventions for young people at ultra high risk of psychosis. Schizophr Res 2007;96:25-33 «PMID: 17611080»PubMed
 312. Phutane VH, Thirthalli J, Muralidharan K ym. Double-blind randomized controlled study showing symptomatic and cognitive superiority of bifrontal over bitemporal electrode placement during electroconvulsive therapy for schizophrenia. Brain Stimul 2012;: «PMID: 22560048»PubMed
 313. Pilling S, Bebbington P, Kuipers E ym. Psychological treatments in schizophrenia: II. Meta-analyses of randomized controlled trials of social skills training and cognitive remediation. Psychol Med 2002;32:783-91 «PMID: 12171373»PubMed
 314. Pirkola S, Sohlman B, Heilä H ym. Reductions in postdischarge suicide after deinstitutionalization and decentralization: a nationwide register study in Finland. Psychiatr Serv 2007;58:221-6 «PMID: 17287379»PubMed
 315. Pitschel-Walz G, Bäuml J, Bender W ym. Psychoeducation and compliance in the treatment of schizophrenia: results of the Munich Psychosis Information Project Study. J Clin Psychiatry 2006;67:443-52 «PMID: 16649832»PubMed
 316. Ran M, Xiang M, Huang M ym. Natural course of schizophrenia: 2-year follow-up study in a rural Chinese community. Br J Psychiatry 2001;178:154-8 «PMID: 11157428»PubMed
 317. Richardson P, Jones K, Evans C, Stevens P, Rowe A. Exploratory RCT of art therapy as an adjunctive treatment in schizophrenia. J Mental Health 2007;4:483-91
 318. Robinson D, Woerner MG, Alvir JM ym. Predictors of relapse following response from a first episode of schizophrenia or schizoaffective disorder. Arch Gen Psychiatry 1999;56:241-7 «PMID: 10078501»PubMed
 319. Ruddy R, Milnes D. Art therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2003;:CD003728 «PMID: 12804485»PubMed
 320. Ruddy RA, Dent-Brown K. Drama therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD005378 «PMID: 17253555»PubMed
 321. Ruhrmann S, Bechdolf A, Kühn KU ym. Acute effects of treatment for prodromal symptoms for people putatively in a late initial prodromal state of psychosis. Br J Psychiatry Suppl 2007;51:s88-95 «PMID: 18055944»PubMed
 322. Röhricht F, Priebe S. Effect of body-oriented psychological therapy on negative symptoms in schizophrenia: a randomized controlled trial. Psychol Med 2006;36:669-78 «PMID: 16608559»PubMed
 323. Sarin F, Wallin L, Widerlöv B. Cognitive behavior therapy for schizophrenia: a meta-analytical review of randomized controlled trials. Nord J Psychiatry 2011;65:162-74 «PMID: 21563994»PubMed
 324. Scott JE, Dixon LB. Psychological interventions for schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21:621-30 «PMID: 8749889»PubMed
 325. Singh SP, Singh V, Kar N ym. Efficacy of antidepressants in treating the negative symptoms of chronic schizophrenia: meta-analysis. Br J Psychiatry 2010;197:174-9 «PMID: 20807960»PubMed
 326. Slotema CW, Blom JD, de Weijer AD ym. Can low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation really relieve medication-resistant auditory verbal hallucinations? Negative results from a large randomized controlled trial. Biol Psychiatry 2011;69:450-6 «PMID: 21144499»PubMed
 327. Sohlman B, Pirkola S, Wahlbeck K. Psykiatrisen sairaalahoidon lyhenemisen yhteys hoidonjälkeisiin itsemurhiin. Duodecim 2006;122:819-25
 328. Sytema S, Wunderink L, Bloemers W ym. Assertive community treatment in the Netherlands: a randomized controlled trial. Acta Psychiatr Scand 2007;116:105-12 «PMID: 17650271»PubMed
 329. Talwar N, Crawford MJ, Maratos A ym. Music therapy for in-patients with schizophrenia: exploratory randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2006;189:405-9 «PMID: 17077429»PubMed
 330. Tarrier N, Wittkowski A, Kinney C ym. Durability of the effects of cognitive-behavioural therapy in the treatment of chronic schizophrenia: 12-month follow-up. Br J Psychiatry 1999;174:500-4 «PMID: 10616627»PubMed
 331. Tarrier N. Cognitive behavior therapy for schizophrenia and psychosis: current status and future directions. Clin Schizophr Relat Psychoses 2010;4:176-84 «PMID: 20880828»PubMed
 332. Terevnikov V, Stenberg JH, Tiihonen J ym. Add-on mirtazapine improves depressive symptoms in schizophrenia: a double-blind randomized placebo-controlled study with an open-label extension phase. Hum Psychopharmacol 2011;26:188-93 «PMID: 21469215»PubMed
 333. Tiihonen J, Wahlbeck K, Kiviniemi V. The efficacy of lamotrigine in clozapine-resistant schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Schizophr Res 2009;109:10-4 «PMID: 19186030»PubMed
 334. Tollefson GD, Beasley CM Jr, Tran PV ym. Olanzapine versus haloperidol in the treatment of schizophrenia and schizoaffective and schizophreniform disorders: results of an international collaborative trial. Am J Psychiatry 1997;154:457-65 «PMID: 9090331»PubMed
 335. Tollefson GD, Sanger TM, Lu Y ym. Depressive signs and symptoms in schizophrenia: a prospective blinded trial of olanzapine and haloperidol. Arch Gen Psychiatry 1998;55:250-8 «PMID: 9510219»PubMed
 336. Tollefson GD, Sanger TM. Negative symptoms: a path analytic approach to a double-blind, placebo- and haloperidol-controlled clinical trial with olanzapine. Am J Psychiatry 1997;154:466-74 «PMID: 9090332»PubMed
 337. Tranulis C, Sepehry AA, Galinowski A ym. Should we treat auditory hallucinations with repetitive transcranial magnetic stimulation? A metaanalysis. Can J Psychiatry 2008;53:577-86 «PMID: 18801220»PubMed
 338. Tungpunkom P, Maayan N, Soares-Weiser K. Life skills programmes for chronic mental illnesses. Cochrane Database Syst Rev 2012;1:CD000381 «PMID: 22258941»PubMed
 339. Twamley EW, Jeste DV, Lehman AF. Vocational rehabilitation in schizophrenia and other psychotic disorders: a literature review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Nerv Ment Dis 2003;191:515-23 «PMID: 12972854»PubMed
 340. Ulrich G, Houtmans T, Gold C. The additional therapeutic effect of group music therapy for schizophrenic patients: a randomized study. Acta Psychiatr Scand 2007;116:362-70 «PMID: 17919155»PubMed
 341. Vancampfort D, De Hert M, Knapen J ym. Effects of progressive muscle relaxation on state anxiety and subjective well-being in people with schizophrenia: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2011;25:567-75 «PMID: 21402653»PubMed
 342. Varner RV, Chen YR, Swann AC ym. The Brief Psychiatric Rating Scale as an acute inpatient outcome measurement tool: a pilot study. J Clin Psychiatry 2000;61:418-21 «PMID: 10901339»PubMed
 343. Vauth R, Corrigan PW, Clauss M ym. Cognitive strategies versus self-management skills as adjunct to vocational rehabilitation. Schizophr Bull 2005;31:55-66 «PMID: 15888425»PubMed
 344. Weber M, Wyne K. A cognitive/behavioral group intervention for weight loss in patients treated with atypical antipsychotics. Schizophr Res 2006;83:95-101
 345. Velligan DI, Diamond PM, Maples NJ ym. Comparing the efficacy of interventions that use environmental supports to improve outcomes in patients with schizophrenia. Schizophr Res 2008;102:312-9 «PMID: 18374542»PubMed
 346. Velligan DI, Diamond PM, Mintz J ym. The use of individually tailored environmental supports to improve medication adherence and outcomes in schizophrenia. Schizophr Bull 2008;34:483-93 «PMID: 17932089»PubMed
 347. Williams JM, Steinberg ML, Zimmermann MH ym. Comparison of two intensities of tobacco dependence counseling in schizophrenia and schizoaffective disorder. J Subst Abuse Treat 2010;38:384-93 «PMID: 20363089»PubMed
 348. Wykes T, Huddy V, Cellard C ym. A meta-analysis of cognitive remediation for schizophrenia: methodology and effect sizes. Am J Psychiatry 2011;168:472-85 «PMID: 21406461»PubMed
 349. Wykes T, Steel C, Everitt B ym. Cognitive behavior therapy for schizophrenia: effect sizes, clinical models, and methodological rigor. Schizophr Bull 2008;34:523-37 «PMID: 17962231»PubMed
 350. Xia J, Grant TJ. Dance therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD006868 «PMID: 19160306»PubMed
 351. Xia J, Merinder LB, Belgamwar MR. Psychoeducation for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2011;6:CD002831 «PMID: 21678337»PubMed
 352. Zhang YJ, Liu Q, Hu Y, Zhou LG. Effects of modified electroconvulsive therapy combined with clozapine in patients with treatment-refractory schizophrenia. Chinese Mental Health J 2010;24:440-4
Jatka lukemista

A

Avohoidon moniammatilliset työryhmät ja vaikeasti psyykkiset sairaat potilaat

Moniammatillisten työryhmien toteuttama avohoito, johon sisältyy aktiivisia kotikäyntejä, lisää vaikeasti psyykkisesti sairaiden potilaiden tyytyväisyyttä hoitoon.

A

Ensipsykoosin integroitu hoito

Ensipsykoosipotilaille tarkoitetut integroidut hoito-ohjelmat, jotka sisältävät perhehoitoa ja kognitiivis-behavioraalista hoitoa, lievittävät oireita, parantavat sosiaalista toimintakykyä ja vähentävät sairauden uusiutumisia tavanomaista hoitoa enemmän.

A

Klotsapiini hoitoresistentissä skitsofreniassa

Klotsapiini on tavanomaisia ja muita toisen polven psykoosilääkkeitä tehokkaampi lääkehoitoresistentin skitsofrenian hoidossa.

A

Kognitiiviset kuntoutusohjelmat skitsofreniapotilaiden hoidossa

Kognitiivinen kuntoutus parantaa skitsofreniapotilaiden toiminnanohjausta, tarkkaavaisuutta, sanallista muistia ja sosiaalista kognitiota sekä parantaa toimintakykyä muuhun kuntoutukseen yhdistettynä.

A

Kotisairaanhoidon ja sairaalahoidon tulokset skitsofreniapotilailla

Kotona toteutetussa kriisihoidossa hoitotulokset vastaavat tavanomaista sairaalahoitoa, mutta sekä potilas että omaiset ovat tyytyväisempiä hoitoon.

A

Koulutuksellinen terapia (psykoedukaatio) skitsofrenian hoidossa

Pelkästään potilaille annetun psykoedukaation vaikuttavuus ei ole yhtä hyvin osoitettu kuin sellaisen intervention, jota annetaan myös omaisille.

A

Koulutuksellisen terapian (psykoedukaation) yhdistäminen skitsofreniapotilaan muihin hoitomuotoihin

Koulutuksellisen terapian (psykoedukaatio) yhdistäminen muihin hoitomuotoihin ja psykoosin ennakko-oireiden seurantaan vähentää sairauden uusiutumista ja sairaalahoidon tarvetta.

A

Lääkehoidon jatkuvuus skitsofreniapotilailla

Yksilöllisesti toteutettu ja joustavasti annosteltu psykoosilääkehoito keskeytyy uudemmilla psykoosilääkkeillä perinteisiä psykoosilääkkeitä harvemmin.

A

Metabolinen oireyhtymä skitsofreniapotilailla

Metabolinen oireyhtymä on yleinen skitsofreniapotilailla.

A

Psykoedukatiiviset perheinterventiot skitsofreniapotilaan hoidossa

Psykoedukatiiviset perheinterventiot vähentävät psykoosirelapsin riskiä ja sairaalahoitojen määrää sekä parantavat lääkemyöntyvyyttä.

A

Psykoosilääkehoidon teho skitsofreniassa

Klotsapiinin muita psykoosilääkkeitä parempaa tehoa lukuun ottamatta eri lääkeryhmien välillä ei ole ollut suuria tehoeroja skitsofreniaa sairastavien potilaiden hoidossa, kun käytetään vertailukelpoisia annoksia ja yksilöllisesti toteutettua lääkevalintaa ja annostelua.

A

Relapsin estäminen psykoosilääkkeillä

Kaikki Suomessa käytössä olevat psykoosilääkkeet ovat tehokkaita uusien psykoosivaiheiden estossa.

A

Skitsofreniapotilaiden tuettu työllistyminen

Tuettu työllistyminen (”sijoita ja kuntouta”) parantaa työharjoittelua paremmin skitsofreniapotilaiden työllistymistä ja selviytymistä avoimilla työmarkkinoilla.

A

Sosiaalisten taitojen harjoittelu

Sosiaalisten taitojen harjoittelu parantaa skitsofreniapotilaiden sosiaalisia taitoja ja sosiaalista toimintakykyä.

A

Sähköhoidon käyttö skitsofreniassa

Sähköhoidosta on skitsofreniassa hyötyä lyhyellä aikavälillä, mutta teho on psykoosilääkkeitä heikompi.

B

Alttius uusille skitsofreniajaksoille ja hoidon kesto

Korkeasta uusiutumisriskistä johtuen uusiutumisvaiheita estävää psykoosilääkehoitoa tulisi ensipsykoosin jälkeen jatkaa 2–5 vuotta hoitovasteen saavuttamisen jälkeenkin riippuen oireiden vaikeusasteesta ja potilaan herkkyydestä ulkoisille elämäntapahtumille.

B

Antikolinergin ja psykoosilääkkeiden samanaikaisen käytön vaikutus skitsofreniapotilaiden kognitioon

Suurina annoksina käytettynä perinteiset psykoosilääkkeet yhdessä antikolinergien kanssa ilmeisesti heikentävät kognitiivista toipumista.

B

Ensipsykoosin sairaalakuntoutus

Pitkän sairaalahoidon aikana totutettu ensipsykoosin kuntoutus saattaa lisätä sairaalahoidon tarvetta seuraavina vuosina verrattuna avohoidossa annettuun kuntoutukseen.

B

Erot toisen polven psykoosilääkkeiden tehossa ja haittaoireissa

Uudemmissa psykoosilääkkeissä on ilmeisesti eroja tehon suhteen, ja lisäksi haittaoirekirjot ovat erilaisia. Erojen kliininen merkitys on vielä avoin.

B

Integroitu psykososiaalinen interventio ja psykoosiriski

Useita psykososiaalisia hoitomuotoja sisältävä integroitu interventio ilmeisesti vähentää psykoottisen häiriön riskiä varhaisvaiheen prodromaalioireilevilla potilailla.

B

Kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT) psykoosioireiden hoidossa

Kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT) ilmeisesti lievittää skitsofreniapotilaiden positiivisia ja negatiivisia oireita ja parantaa heidän toimintakykyään.

B

Kognitiivisen kuntoutuksen yhdistäminen skitsofreniapotilaiden työkuntoutukseen tai tuettuun työllistymiseen

Kognitiivisen kuntoutuksen yhdistäminen työkuntoutukseen tai tuettuun työllistymiseen ilmeisesti parantaa skitsofreniapotilaiden työllistymismahdollisuuksia ja työssä suoriutumista.

B

Lamotrigiini klotsapiiniresistentin skitsofrenian hoidossa

Lamotrigiini ilmeisesti lisää klotsapiinihoidon vastetta.

B

Lääkemyöntyvyyden edistäminen skitsofreniapotilailla

Lääkemyöntyvyyttä eri keinoin (muun muassa puhelinsoitoin ja muistutusvälinein) edistävät hoito-ohjelmat ilmeisesti parantavat lääkehoidon säännöllisyyttä.

B

Masennuslääkkeet krooniseen skitsofreniaan liittyvien negatiivisten oireiden hoidossa

Masennuslääkehoidon käyttö psykoosilääkehoidon rinnalla ilmeisesti parantaa negatiivisten oireiden hoitovastetta.

B

Pitkävaikutteinen psykoosilääkeinjektio ja potilaiden pitkäaikaishoitotulos

Pitkävaikutteinen psykoosilääkeinjektio ilmeisesti parantaa potilaiden pitkäaikaishoitotulosta.

B

Psykiatrisen sairaalahoidon pituus

Lyhyet suunnitelmalliset hoitojaksot eivät näytä johtavan sairaalahoitojen uusiutumiseen tai hoitojärjestelmän ulkopuolelle ajautumiseen.

B

Psykoosilääkkeet skitsofreniaan liittyvien affektiivisten oireiden hoidossa

Toisen polven psykoosilääkkeet ovat ilmeisesti haloperidolia tehokkaampia skitsofreniaan liittyvien affektiivisten oireiden hoidossa.

B

Psykoosilääkkeet skitsofreniaan liittyvien negatiivisten oireiden hoidossa

Osa toisen polven psykoosilääkkeistä on ilmeisesti haloperidolia tehokkaampia skitsofreniaan liittyvien negatiivisten oireiden hoidossa.

B

Psykoosiriskissä olevan potilaan psykoosilääkitys

Psykoosilääkitys ilmeisesti siirtää psykoottisen häiriön puhkeamista psykoosiriskissä olevilla potilailla.

B

Strukturoidun haastattelun käyttö skitsofreniapotilaiden tunnistamisessa

Strukturoitua haastattelurunkoa (SCID, DIS) käyttämällä myös muut henkilökuntaryhmät kuin psykiatrit ilmeisesti saavuttavat hyvän diagnostisen osuvuuden.

B

Terveyskäyttäytymisen ohjanta skitsofreniapotilailla

Terveyskasvatusopetus (wellness training terveyskäyttäytymisen ohjanta) ilmeisesti vaikuttaa potilaiden terveyskäyttäytymiseen ja vähentää sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä skitsofreniapotilailla.

C

Akuuttitilanteen laboratoriokokeet skitsofreniapotilailla

Akuuttitilanteessa peruslaboratoriokokeiden määrittäminen on perusteltua.

C

Bentsodiatsepiinit skitsofrenian hoidossa

Akuutin psykoosin hoidossa bentsodiatsepiinien yhdistämisestä psykoosilääkitykseen ei liene merkittävää hyötyä.

C

Kognitiivinen kotikuntoutus (adaptaatio) skitsofreniapotilailla

Elinympäristön muokkaaminen kompensoimaan potilaan kognitiivisia puutosoireita (kognitiivinen adaptaatio) saattaa parantaa avohoitopotilaan sosiaalista toimintakykyä.

C

Kognitiivis-behavioraalinen ryhmäterapia skitsofreniapotilaiden hoidossa

Ryhmässä toteutettu kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT) saattaa lievittää joitain skitsofreniapotilaiden oireita, kuten sosiaalista ahdistuneisuutta, sosiaalisia pelkoja ja masentuneisuutta.

C

Kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT) psykoosirelapsien ehkäisynä

Kognitiivis-behavioraalisen terapian (KBT:n) relapseja estävästä tehosta on ristiriitaista näyttöä.

C

Magneettistimulaatio (rTMS) riittämättömässä hoitovasteessa

Magneettistimulaatio (rTMS) lienee tehokas hoito skitsofreniapotilaan ääniharhoihin, mutta tutkimusnäyttö on osin ristiriitaista.

C

Musiikkiterapia skitsofreniapotilaiden hoitomuotona

Musiikkiterapia muun hoidon lisänä saattaa vähentää skitsofreniapotilaiden oireilua ja mahdollisesti parantaa myös heidän sosiaalista toimintakykyään, mikäli terapiaistuntoja on riittävästi.

C

Omega-3-rasvahapot ja nuorten psykoosiriski

Pitkäketjuiset monityydyttymättömät omega-3-rasvahapot saattavat vähentää psykoottisen häiriön riskiä psykoosiriskissä olevilla nuorilla.

C

Palveluohjaus (case management)

Tehostettu palveluohjaus (intensive case management) saattaa vähentää skitsofreniapotilaiden sairaalahoitoja, sitouttaa hoitoon ja sosiaalistaa tehokkaammin kuin tavanomainen hoito, mutta se ei vaikuta psyykkiseen tilaan sitä paremmin.

C

Postpsykoottisen masennuksen lääkehoito

Serotoniiniselektiiviset masennuslääkkeet ja mirtatsapiini saattavat olla suositeltavampia kuin trisykliset mielialalääkkeet postpsykoottisen masennuksen hoidossa.

C

Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia skitsofrenian hoidossa

Niukka näyttö viittaa siihen, että oivallukseen ja psykodynaamisiin tulkintoihin perustuvasta psykoterapiasta ei liene hyötyä skitsofrenian hoidossa.

C

Psykofyysiset (body oriented) -terapiat skitsofreniapotilaiden hoidossa

Psykofyysiset (body-oriented) terapiat saattavat lievittää ahdistusta ja negatiivisia oireita.

C

Psykoosilääkityksen ja psykososiaalisen intervention yhdistäminen psykoosiriskipotilailla

Psykoosilääkkeen yhdistäminen psykososiaaliseen interventioon saattaa vähentää psykoottista ja muuta oireilua ja parantaa toimintakykyä psykoosiriskissä olevilla potilailla.

C

Psykoosiriskissä olevan nuoren kognitiivinen psykoterapia (KBT)

Kognitiivinen psykoterapia (KBT) saattaa siirtää psykoottisen häiriön puhkeamista psykoosiriskissä olevilla nuorilla.

C

Skitsofreniapotilaan häpeäleiman hoito

Häpeäleiman purkamiseen tarkoitettu ryhmähoito saattaa parantaa itsetuntoa ja itsevarmuutta.

C

Skitsofreniapotilaan tupakasta vieroittaminen

Nikotiinikorvaushoidon ja käyttäytymisterapeuttisen hoidon yhdistelmä saattaa auttaa skitsofreniapotilaita vieroittumaan tupakasta.

C

Skitsofreniapotilaiden painonhallintaohjelmat

Ravitsemusneuvonta ja -ohjaus saattaa auttaa skitsofreniapotilaita pudottamaan painoaan.

C

Supportiivinen terapia skitsofreniapotilaan hoidossa

Tukea antavasta terapiasta tavanomaiseen hoitoon verrattuna ei liene merkittävää lisähyötyä skitsofrenian hoidossa.

C

Sähköhoito skitsofreniapotilaan riittämättömässä hoitovasteessa

Sähköhoidosta psykoosilääkehoitoon liitettynä saattaa olla hyötyä skitsofreniapotilaan hoidossa, jos vaste pelkkään lääkehoitoon on riittämätön.

C

Työryhmäpohjaisen tehostetun avohoidon vaikutus skitsofreniapotilaiden sairaalahoitojaksoihin

Tavanomaiseen avohoitoon verrattuna työryhmäpohjainen tehostettu avohoito saattaa vähentää skitsofreniapotilaiden sairaalahoitojaksojen määrää ja kestoa.

C

Vertaisryhmät skitsofreniapotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa

Vertaisryhmät saattavat lisätä osallistujien saamaa sosiaalista tukea ja parantaa heidän sosiaalista verkostoaan.

D

Asumiskuntoutus psykoosipotilailla

Psykoosipotilaille tarkoitetut asumisyksiköt saattavat olla hyödyllisiä, mutta tutkimusnäyttö aiheesta puuttuu.

D

Draamaterapia skitsofreniapotilaiden hoidossa

Draamaterapian vaikutuksista skitsofreniapotilaiden lisähoitona ei ole toistaiseksi luotettavaa tutkimusnäyttöä.

D

Kuvataideterapia skitsofreniapotilaiden hoidossa

Kuvataideterapia muun hoidon lisänä saattaa parantaa skitsofreniapotilaiden psyykkistä vointia, mutta luotettava näyttö puuttuu.

D

Liikunta skitsofreniapotilaiden hoidossa

Liikunta lisähoitona saattaa lievittää skitsofreniapotilaiden negatiivisia oireita ja auttaa heitä positiivisten oireiden kanssa selviytymisessä, mutta luotettava tutkimustieto puuttuu.

D

Psykodynaaminen perheterapia skitsofreniapotilaiden hoidossa

Psykodynaamispainotteinen perheterapia saattaa lievittää skitsofreniapotilaiden psyykkisiä oireita, mutta luotettava näyttö puuttuu.

D

Päiväkeskukset psykiatrisen avohoidon tukena

Kotonaan asuvien potilaiden avohoitoa tukevat päiväkeskukset saattavat olla hyödyllisiä, mutta tutkimusnäyttö aiheesta puuttuu.

D

Skitsofreniapotilaiden arkielämän taitojen harjoitteluohjelmat

Arkielämän taitojen harjoitteluohjelmien hyödyllisyydestä skitsofreniapotilaiden hoidossa ei ole riittävästi tutkittua tietoa.

D

Standardoitujen arviointimittareiden käyttö skitsofreniapotilaiden kohdalla

Hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa suositellaan käytettäväksi standardoituja mittareita.

D

Supportiiviset ja psykodynaamisesti suuntautuneet ryhmäpsykoterapiat skitsofreniapotilaiden hoidossa

Vuorovaikutuksellisesti suuntautunut ryhmäpsykoterapia saattaa parantaa skitsofreniapotilaiden vuorovaikutustaitoja, mutta luotettava näyttö puuttuu.

D

Toimet eristysten vähentämiseksi psykiatrisessa osastohoidossa

Työryhmän mielestä ensisijaista on pyrkiä minimoimaan rajoittavien toimenpiteiden tarve osastolla turvallisten vuorovaikutussuhteiden, selkeiden toimintamallien ja asianmukaisen lääkehoidon keinoin, vaikka tutkimustieto tästä puuttuukin.

Skitsofreenisen psykoosin puhkeaminen ja kulku
Skitsofrenian alueellinen hoitomalli

Aiheeseen liittyviä suosituksia