Takaisin

Mielialan tasaajat klotsapiiniresistentin skitsofrenian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
26.3.2020

Näytön aste: B

Mielialan tasaajista lamotrigiini, topiramaatti ja natriumvalproaatti ilmeisesti lisäävät klotsapiinihoidon vastetta.

Meta-analyysi «Tiihonen J, Wahlbeck K, Kiviniemi V. The efficacy ...»1, joka sisälsi 6 tutkimusta, joissa oli yhteensä 161 potilasta, totesi lamotrigiinin lumelääkettä tehokkaammaksi klotsapiiniresistenteillä potilailla. Tutkimuksissa potilaita hoidettiin 10–24 viikkoa, ja he saivat klotsapiinilääkityksen lisäksi joko lamotrigiiniä (tutkimuksissa käytetty annos vaihteli välillä 100–400 mg/vrk) tai lumetta.

Lamotrigiinin teho tuli esille kaikkien skitsofreniaoireiden (SMD 0,57; 95 % luottamusväli 0,25–0,89, p < 0,001), positiivisten (SMD 0,34; 95 % luottamusväli 0,002–0,65) ja negatiivisten oireiden (SMD 0,43; 95 % luottamusväli 0,11–0,75) suhteen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
  • Kommentti: Meta-analyysin potilasryhmän koko oli keskisuuri. Potilailla käytetyt lääkeannokset vaihtelivat.

Meta-analyysissaan Zheng ja työtoverit «Zheng W, Xiang YT, Yang XH ym. Clozapine Augmentat...»2 tarkastelivat eri mielialan tasaajien tehoa klotsapiiniresistentin skitsofrenian hoidossa. Vuoden 2015 loppuun asti ulottuneen kirjallisuushaun perusteella meta-analyysiin sisällytettiin 22 kontrolloitua kliinistä tutkimusta, joista topiramaatilla oli tehty 5 (N = 270), lamotrigiinillä 8 (N = 299), natriumvalproaatilla 6 (N = 430) ja magnesiumvalproaatilla 3 (N = 228). Tutkimusten keskimääräinen kesto oli 12,1 viikkoa (4–20 viikkoa), potilaiden keski-ikä 36,2 vuotta (28–46 vuotta) ja potilaista oli 61 % miehiä. Skitsofrenian kesto oli keskimäärin 9,2 vuotta (4–18 vuotta). Tutkimukset olivat pieniä ja osallistujamäärät vaihtelivat 4–100 osallistujan välillä, yhteensä meta-analyysissa oli 1 227 potilasta.

Klotsapiinimonoterapiaan verrattuna klotsapiini-mielialan tasaaja yhdistelmän vaikutus PANSS- tai BPRS-asteikolla mitatun psykopatologian kokonaismäärään oli merkittävästi parempi topiramaatilla (SMD = -0,89; 95 % luottamusväli -1,30 – -0,47; p pienempi kuin 0,001), lamotrigiinillä (SMD = -0,52; 95 % luottamusväli -1,03 – - 0,01; p = 0,05) ja natriumvalproaatilla (SMD = -1,26; 95 % luottamusväli -2,05 – -0,47; p = 0,002), joskin muista poikkeavia tuloksia raportoivien tutkimusten tulosten poiston jälkeen lamotrigiinin (2 poistettua tutkimusta) vaikutus ei ollut enää merkittävä. Yhdistelmähoidon teho positiivisiin ja yleisoireisiin oli merkittävästi parempi klotsapiini-topiramaattiyhdistelmällä (p = 0,04 ja p = 0,02) ja natriumvalproaatilla (p = 0,009 ja p = 0,003). Tutkimuksissa topiramaatilla oli enemmän mistä tahansa syystä johtuneita keskeytyksiä (RR = 1,99; 95 % luottamusväli 1,16–3,39; p = 0,01; NNH = 7), muuten haittaoireiden ja keskeytysten määrissä ei ollut merkittäviä eroja. Magnesium-klotsapiiniyhdistelmän teho ei poikennut klotsapiinimonoterapian tehosta.

Tutkijoiden mukaan valproaatti oli tehokas lisälääkitys klotsapiiniresistentin skitsofrenian hoidossa. Topiramaattihoito keskeytyi heidän mukaansa liian usein.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Tiihonen J, Wahlbeck K, Kiviniemi V. The efficacy of lamotrigine in clozapine-resistant schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Schizophr Res 2009;109:10-4 «PMID: 19186030»PubMed
  2. Zheng W, Xiang YT, Yang XH ym. Clozapine Augmentation With Antiepileptic Drugs for Treatment-Resistant Schizophrenia: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Clin Psychiatry 2017;78:e498-e505 «PMID: 28355041»PubMed