Takaisin

Skitsofreniapotilaiden painonhallintaohjelmat

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
22.1.2013

Näytön aste: C

Ravitsemusneuvonta ja -ohjaus saattaa auttaa skitsofreniapotilaita pudottamaan painoaan.

Kwonin ym. satunnaistetussa kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «Kwon JS, Choi JS, Bahk WM ym. Weight management pr...»1 48 skitsofreniaa tai skitsoaffektiivista psykoosia sairastavaa potilasta, jotka käyttivät olantsapiinia, satunnaistettiin joko 12 viikkoa kestävään painonhallintaohjelmaan tai tavanomaiseen hoitoon. Ohjelma sisälsi 8 käynnin puitteissa ravintoneuvontaa ja liikunnan ohjausta sekä dieetin ja liikunnan päiväkirjaseurantaa. Tutkimuksessa seurattiin painoa ja BMI:tä, turvallisuutta ja elämänlaatua.

Tutkimuspotilaiden paino aleni tilastollisesti merkitsevästi enemmän (-3,94 ± 3,63 kg vs. 1,48 ± 1,88 kg, p = 0,006), samoin BMI (-1,50 ± 1,34 vs. -0,59 ± 0,73 p = 0,007).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Weberin ja Wynen pilottitutkimuksessa «Weber M, Wyne K. A cognitive/behavioral group inte...»2 17 lihavaa potilasta (BMI keskimäärin 33) satunnaistettiin tavanomaiseen hoitoon tai kognitiivis-behavioraaliseen ryhmähoitoon, joka sisälsi käynnin kerran viikossa 16 viikon ajan.

Tutkimusryhmän potilaat laihtuivat enemmän kuin verrokit (2,45 kg; 0,5–9 kg). Tilastolliseen merkitsevyyteen ei ylletty.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Jean-Baptisten ym. satunnaistetussa vaihtovuoroisessa tutkimuksessa «Jean-Baptiste M, Tek C, Liskov E ym. A pilot study...»3 18 skitsofreniaa tai skitsoaffektiivista psykoosia sairastavaa lihavaa (BMI yli 30) satunnaistettiin käytännöllisiä, terveemmän syömisen taitoja harjoittavaan ohjelmaan, jossa oli 16 viikoittaista käyntiä, tai odottamaan. Tutkimuksessa seurattiin painon laskua intervention jälkeen ja 6 kuukautta seurannan jälkeen.

Keskimääräinen painon lasku 16 viikon intervention jälkeen oli 2,9 kg ja 6 kuukauden seurannan jälkeen 4,7 kg. Odottamaan jääneisiin verrokkeihin verrattuna ensimmäinen ryhmä laihtui tilastollisesti merkitsevästi enemmän.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Kwon JS, Choi JS, Bahk WM ym. Weight management program for treatment-emergent weight gain in olanzapine-treated patients with schizophrenia or schizoaffective disorder: A 12-week randomized controlled clinical trial. J Clin Psychiatry 2006;67:547-53 «PMID: 16669719»PubMed
  2. Weber M, Wyne K. A cognitive/behavioral group intervention for weight loss in patients treated with atypical antipsychotics. Schizophr Res 2006;83:95-101 «PMID: 16507343»PubMed
  3. Jean-Baptiste M, Tek C, Liskov E ym. A pilot study of a weight management program with food provision in schizophrenia. Schizophr Res 2007;96:198-205 «PMID: 17628437»PubMed